Socialpsykiatrisk trænings- og bosted

Dragskilde er et socialpsykiatrisk trænings- og bosted, og er del af det socialpsykiatriske tilbud i Thisted Kommune. Opholdet er midlertidigt og varer i gennemsnit mellem ½ og 3 år. Målgruppen er yngre voksne, som har en sindslidelse og/eller en udviklingsforstyrrelse, som selv har et ønske om udvikling, og hvor dette ønske forventes at kunne indfries på Dragskilde.

Målgruppen på Dragskilde

Målgruppen for §107 botilbud med døgndækning jf. vejledning af servicelovens § 107. Personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for et § 107 tilbud. Dragskildes bo og træningstilbud med døgndækning er for personer som har behov midlertidigt ophold med optræning og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, eller som i en periode har behov for en særlig socialpædagogisk behandlingsmæssig støtte. Det er borgere, hvis behov er så omfattende at de ikke kan dækkes på anden vis. Tilbuddet har fokus på socialpædagogisk støtte, optræning med henblik på udslusning til egen bolig.

Formål med ophold

Formålet med opholdet er din Recoveryproces. Med udgangspunkt i dine håb og drømme samarbejder vi om at få dine ressourcer i spil, ud fra de rehabiliterende indsatser, så du bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Sådan bliver du henvist til Dragskildes tilbud

Ønskes visitation til vores tilbud, rettes der henvendelse til socialafdelingen i Thisted kommune på tlf. 99171717

Beboerindflydelse

At kunne træffe valg og beslutninger i forhold til eget liv er en vigtig forudsætning for at kunne realisere egne drømme og forventninger. På Dragskilde har vi derfor vores opmærksomhed rettet mod den enkelte beboers selvbestemmelse og medbestemmelse. At kvalificere den enkelte til at have selvbestemmelse og medbestemmelse ift. de beslutninger der bliver taget. Vi lægger vægt på at man har fokus på selvbestemmelse og medbestemmelse i alle livets aspekter.

Miljøterapi

Miljøterapi skaber rammer og mulighed for at kunne bruge alle aspekter i dagligdagen, som en del af sin træning og udvikling hen imod selvstændighed.

Kontakt Dragskilde

Dragskilde
Dragskilde 2
7700 Thisted

Tilbudsleder

Lone Ringsborg Jensen
Tilbudsleder
Dragskilde

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Dragskilde.

Aktivitetsplan på Dragskilde

En stor del af det miljøterapeutiske arbejde ligger i den forudsigelige struktur og de meningsfulde aktiviteter, som vi tilbyder beboerne på Dragskilde. 

Ugestruktur:

Alle hverdage:

Morgenmad fra kl. 7.30-10.

Frokost kl. 12.

Aftensmad kl. 18.

I weekenderne er der brunch mellem kl. 11-12.30.

Hver dag har vi forskellige aktiviteter som afholdelse som gruppeforløb. Borgeren aftaler med sin kontaktperson hvilke grupper man deltager i.

 LÆS MERE

På Dragskilde afholder vi hus- og gruppemøder hver 4. uge, hvor borgere og personale mødes om hverdagen på Dragskilde. Forslag til aktiviteter og inputs i den daglige struktur drøftes og besluttes. Intentionen med disse møder er at møde borgernes ideer og tanker samt sikre medindflydelse i dagligdagen på Dragskilde.

Din bolig

Dragskilde er beliggende i Thisted ca.1 km fra centrum, tæt på fjorden og det gamle stadion. Trænings- og bostedet er bygget i 1998 og har derfor tidssvarende bygningsmæssige faciliteter. Der er højt til loftet og store vinduespartier, som giver en fornemmelse af rum og lys.

Rådighedsbeløb

Det er sagsbehandleren der laver udregningen.

Hvert efterår laver vi et årshjul med aktiviteter for kommende år.

Årshjulet laves i samarbejde med borgerne, hvor de kommer med forslag til aktiviteter som kan være underholdning, kultur og overnatning.

Miljøterapi

På Dragskilde arbejder vi ud fra forskellige metoder i det daglige samarbejde med beboerne.
Miljøterapi går ud på at strukturere de dagligdags aktiviteter, hvor de  bedst muligt støtter beboerne i at blive bedre til at klare sig selv og i at være sammen med andre mennesker.
Bygningsmæssigt lægger Dragskilde også op til det: alle lejligheder har udgang til de fælles gange og gruppernes fællesrum, hvor man spiser sammen og har mulighed for fælles sociale aktiviteter. Samtidig ligger Dragskilde centralt i forhold til at deltage i aktiviteter i Thisted og naturen i Thy.
Dagligdagen på Dragskilde er struktureret med en fast ugeplan, hvor morgensamling, måltider, faste aktiviteter osv. ligger fast, og giver dermed forudsigelighed. Det kan understøtte den enkeltes døgnrytme og ugeplan. Alle beboere udarbejder en individuel ugeplan, som både kan give overskuelighed og tydelighed for den enkelte, og er medarbejdernes redskab til at yde den aftalte støtte.
I miljøterapien trænes den enkelte også i daglige gøremål, så overgangen til at kunne klare sig selv på længere sigt gøres mulig, eller støttebehov afklares.
Samtidig er der bevidsthed om omgangsformer, og der stiles imod at fremme processer i miljøet, der fører til, at beboeren overtager initiativ og ansvar for sig selv som både enkeltindivid og som gruppe. Dette sker dels ved hus-, gruppe- og fællesmøder og dels i den daglige omgang med hinanden. Det er vigtigt  at skabe tryghed i gruppen, således at man kan rumme hinanden og dermed muliggøre personlighedsmæssig vækst for den enkelte.

KRAP

Den kognitive, ressourcefokuserede, anerkendende pædagogik er evidensbaseret metode. Her bygger forståelsesfundamentet på, at hvis et menneske skal kunne udvikle sig og turde spille sig selv ud i et samarbejde med de fagprofessionelle, kræver det at de professionelle møder mennesket med anerkendelse. Anerkendelse kan beskrives som en måde at være i verden, sammen med et andet menneske; at møde det andet menneske, dér hvor det andet menneske er; at gå vejen over til den anden, og se verden fra den andens perspektiv, og at vandre rundt om et emne, sammen med den anden, indtil emnet er tilstrækkeligt belyst til, at den anden får oplevelsen af, at du har forstået dét, der var vigtigt for den anden. 

Herudover lægger KRAP metoden vægt på det kognitive. Forsimplet kan man sige, at tanker fører til følelser, som fører til handlinger. Når vi afdækker hvilke tanker vi har om os selv og andre i specifikke situationer, bliver vi i stand til at forstå og ændre tankerne, som dermed fører til andre følelser med andre og mere hensigtsmæssige handlinger som en reel mulighed. Det metodiske arbejde i KRAP bevæger sig over tre søjler, der repræsenterer tre faser af indsatsen: 1. Registrering og afdækning, 2. Analyse, forståelse og overblik, 3. Ændring og udvikling. Til hver søjle hører et sæt skemaer, som bruges i samtalerne mellem kontaktperson og beboer. Fokus er på beboerens ressourcer, og på hvilken måde disse kan sættes i spil og udvikles, således at de bliver tilgængelige, når beboeren skal bruge sine ressourcer til at løse sine udfordringer. Bevægelsen over de tre søjler går begge veje. Når noget ikke lykkes i forhold til forandring i søjle tre, går vi tilbage til de foregående søjler for at finde ud af, hvad vi har overset.

DAT-færdighedstræning

DAT er oprindeligt udviklet til behandling af mennesker med personlighedsforstyrrelse af Borderline type (følelsesmæssig ustabil). Senere har man erfaret, at metoden også er særdeles brugbar til andre udfordringer som PTSD, angst og andre følelsesmæssige- og relationelle problematikker.

DAT undervisningen tager sit udgangspunkt i en biosocial forståelsesmodel af mennesket som skabt i en kombination af biologi og opvækstvilkår. Vi er blandt andet født med en arvemasse og et særegent temperament, og vi fødes ind i en kontekst, hvor de primære omsorgspersoners formåen i forhold til at møde barnets behov, i kombination med vilkår i miljøet, er med til at skabe os, som de mennesker vi bliver til, med styrker og udfordringer. I en stor, larmende familie kan det være svært at imødekomme eksempelvis et lydfølsomt barn, og de primære omsorgsgivere kan komme til at tolke barnets måde at give udtryk for sin følsomhed overfor lyd, som at barnet er pivet og skal lære at tage sig sammen. Denne tolkning kan få betydning for barnets oplevelse af sig selv som værende pivet og måske besværlig; en oplevelse der kan få konsekvenser for barnet langt ind i det voksne liv.

I DAT lærer deltagerne at iagttage og beskrive sig selv. De lærer at forstå de kæder af tanker, følelser og handlinger, der kan føre til uhensigtsmæssige og uønskede handlinger, samt hvilke færdigheder der kan sættes ind med, i svære situationer, for at ændre egen adfærd og dermed få et mere hensigtsmæssigt udfald, i forhold til dét deltageren ønsker sig. Færdighederne trænes mellem undervisningsgangene.

Recovery er i udgangspunktet mere en tilgang end en pædagogisk metode. Recovery relaterer til borgerens egen proces, henimod at komme sig og gendanne tabte færdigheder. I Recovery tilgangen betragter vi borgeren som ekspert på egne erfaringer og levede liv. Borgeren har det, vi kalder for indefra-ekspertposition.

Rehabiliteringen er fagligt funderet, og her har de uddannede medarbejdere dét vi kalder for udefra-ekspertposition. Medarbejderne ved, hvad der er brug for i forhold til indsats og metode, afhængigt af borgerens problemstilling, diagnoser, udfordringer og andre omstændigheder, der kræver udefrakommende ekspertviden ind i borgerens liv. Det er borgeren, der bestemmer, hvad der er målet for indsatsen ud fra egne ønsker og drømme for egen fremtid, og kunsten er at finde balancen mellem indefra- og udefra-positionerne, i det optimale samarbejde om borgerens Recovery proces.

På Dragskilde arbejder vi med CHIME-modellen ind i den pædagogiske praksis på en sådan måde, at det bliver muligt for os at bruge Recovery tilgangens forståelse og begrebsapparat ind i det pædagogiske arbejde, både i forhold til beboernes mål, og i det pædagogiske arbejde i hverdagen.

De fem områder som CHIME-modellen formulerer, forholder sig til eksistentielle elementer i menneskets liv, der refererer til almenmenneskelige behov, livskvalitet og mulighed for udvikling samt menneskelig eksistens overhovedet:

 

Forbundethed og fællesskaber

-       At være en del af noget, der rækker ud over én selv

-       At arbejde på at møde op og blive en stabil og engageret deltager

-       At afprøve sociale færdigheder ind i meningsfulde relationer

 

Håb og optimisme

-       At genskabe håb på egne vegne

-       At genfinde modet til at turde håbe og drømme om noget

 

Identitet og selvfølelse

-       Hvem er jeg, hvad vil jeg og hvad vil jeg ikke?

-       Hvordan er jeg, når jeg har det godt, og hvordan er jeg, når jeg har det dårligt?

-       Håndtering af identitetskrise og tab af færdigheder

 

Mening og mestring

-       At være noget for nogen

-       At opnå selvindsigt på egen adfærd og handlemønstre

-       At genskabe mening og værdi i forhold til eget liv

 

Selvstændighed og Empowerment

-       Oplevelsen af at kunne sætte egen dagsorden

-       Opnå eller genvinde kontrol over eget liv

-       Opøve evnen til at tage handling i forhold til at tage handling i forhold til ønskede forandringer i eget liv

-       Empowerment handler blandt andet om troen på sig selv og egen handlekraft

Chime er det engelske ord for de vindklokkespil, der skaber små, beroligende melodier, når vinden får de forskellige dele i klokkespillet til blidt at støde ind i hinanden. Billedet forsøger at give udtryk for samspillet mellem de forskellige elementer, samt deres gensidige afhængighed af hinanden; identitet og oplevelse af mening er forudsætninger for at kunne indgå relevant i fællesskaber, samtidig med at fællesskaber er forudsætning for dannelsen af identitet og mening.

 

Sundhedsfaglig indsats

På Dragskilde er der ansat en social- og sundhedsassistent og en sygeplejefaglig koordinator, som støtter og vejleder om sundhed og sygdom, sundhedsfremme, medicinsk behandling, kontakt til læge og andre behandlingssteder.

På Dragskilde er der ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter og en sygeplejerske. Medarbejderne modtager løbende supervision, kurser, efteruddannelse og er optaget af konstant udvikling af Dragskilde som socialpsykiatrisk trænings- og bosted.

Tilbuddets paragraffer

Lovgrundlaget er § 107 med døgn og uden døgn.

LÆS MERE

 

Kvalitetsstandarter

Thisted Kommunes kvalitetsstandarter for socialpsykiatri kan tilgås her.

Tilsyn

2024
 
Endelig tilsynsrapport 24.01.2024


2022

Endelig tilsynsrapport 14.10.2022


2021

Endelig tilsynsrapport 23.07.2021

Senest opdateret 10-01-2024
Fællesrummet

Samlingspunkt

Fællesrummet består af stue, spisestue samt et køkken. Her er mulighed for at slappe af og være social med andre borgere. Fællesrummet bliver brugt som samlingspunkt ved måltider, aktiviteter og hygge. 

 

Lejlighed

Dit personlige frirum

På Dragskilde bliver du tildelt din egen lejlighed med udgang til fællesarealer. Lejligheden er på ca. 40 m², indeholder eget bad og toilet, køkken alrum og ét værelse.
Kilden

Udearealer

Kilden, haven og terrasserne benyttes til social samvær, hvor vi laver bål, griller og hygger med udeaktiviteter.