Vedvarende energi i Thy

I Thy har vi viljen til at gå forrest og vise vejen til en grønnere fremtid.

Thisted Kommune har med Grøn Fremtid Thy vedtaget en ambitiøs strategi med en målsætning om at gøre kommunen klimaneutral i 2035.

Thisted Kommune vil gerne opnå klimagevinster, en grøn erhvervsudvikling og betydelig værdiskabelse for lokalsamfundene. Samtidig skal vi tage mest muligt hensyn til natur og landskab. Derfor har vi skabt en model for udbygning af vedvarende energi, der står på tre ben.

Kort og godt

Thymodellen

Modellen i Thy er bygget op om tre hjørnesten:

 1.  En tredeling af Thisted Kommune i negativområder, neutralområder og energizoner, som afgør, hvor man kan etablere energianlæg
 2. Kriterier, som er pejlemærker for kommunalbestyrelsen i forhold til at prioritere nye vedvarende energiprojekter
 3. Energiforeninger, som er en fundamental stemme til lokalsamfundene 

Tredeling af Thys arealer

Thisted Kommune har et grundprincip, hvor kommunen inddeles i tre planlægningsområder, som afgør hvor fremtidens vedvarende energiproduktion kan ligge. Den tredeling består af: 

Negativområder

I negativområder kan man ikke stille energianlæg op.
Negativområder udgør knap to tredjedel af kommunens samlede areal. Mange af arealerne er omfattet af beskyttelseshensyn og lignende, som forhindrer placering af energianlæg. Negativområder er primært de store åbne vidder samt beskyttede natur- og skovområder mod vest og nord, som kendetegner Thys natur. For at værne om disse områder vil Thisted Kommune friholde dem for energianlæg.
Negativområder er bl.a. fastsat på baggrund af følgende hensyn:

 • Natura 2000
 • Større områder med beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3 + en buffer af 30 m omkring naturområder
 • Uforstyrrede landskaber
 • Grønt Danmarkskort – særligt værdifulde naturområder
 • Lavbundsarealer, som i kommuneplanen er udpeget til naturgenopretning
 • Sø- og Åbeskyttelseslinjer
 • Fredskov
 • Fredede arealer
 • Kirkeomgivelser
 • Fortidsmindebeskyttelseslinje
 • Kommuneplanlagte byzone, sommerhus- og landsbyområder + en buffer af 100 m omkring
 • Indenfor strandbeskyttelseslinjen

Testcenteret Østerild er på baggrund af Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild undtaget fra negativområder, da loven fastlægger de planlægningsmæssige rammer for området.

Se oversigtskort i detaljer 

Neutralområder

I neutralområder kan der opstilles vedvarende energianlæg som for eksempel solceller og vindmøller, men kun med lokalsamfundenes opbakning.

Neutralområder udgør ca. en tredjedel af kommunens samlede areal. Neutralområderne findes især i den del af landskabet, der er præget af intensivt dyrkede arealer mellem landsbyerne. Der kan primært etableres vindmøller og solceller i neutralområderne, men kommunen planlægger ikke aktivt for etablering af energianlæg, med mindre projekterne er borgerdrevne, eller at der kan dokumenteres opbakning til projektet i lokalsamfundet. Én måde at gøre det på er gennem lokale energiforeninger.

Ud over den lokale opbakning skal projektet opfylde en række kriterier. Kriterierne er formuleret på baggrund af thyboernes input. Det vil sige, at i neutralområder modtager og behandler kommunen ansøgninger ud fra en vurdering af, om projektet opfylder de fastlagte kriterier, og om projekterne er borgerdrevne, eller der er sikret lokal opbakning. 

Der er åben for ansøgninger om vindmøller og solceller i neutralområder fra 5. april og frem til 3. juni 2024. Vi forventer også at åbne op for ansøgninger igen i andet halvår af 2025.

Efter deadline bliver de projekter, der er sendt ind, screenet i forhold til natur-, landskab- og miljømæssige interesser. Der bliver også lavet en vurdering af hvordan projektet forholder sig til kriterierne. Kommunalbestyrelsen behandler projektansøgningerne samlet, og tager stilling til, hvilke projekter de vil prioritere. 

Se hvordan du ansøger her

Neutralområder med større restriktioner

Derudover er der områder, som ikke er omfattet af negativområder, men kan være omfattet af udpegninger, der medfører større restriktioner. Her kræves en individuel vurdering og en mulig indpasning afhængig af størrelse, placering og type af energianlæg:

 • Bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber
 • Kystnærhedszonen (for solceller, for de kystvendte dele af kystnærhedszonen)
 • Grøn Danmarkskort - Økologiske og potentielle økologiske forbindelser
 • Grøn Danmarkskort – Potentielle naturområder
 • Ikke-udgravede råstofområder
 • Kirkebyggelinjer
 • Areal reserveret til gasledninger
 • Værdifulde geologiske områder og øvrige kulturhistoriske bevaringsværdier
 • Erhvervsområder, som er adskilt fra by og ikke i direkte kontakt med boligområder

Find detaljeret oversigtskort

Energizoner

Energizoner - eller positivområder - er der, hvor de mere pladskrævende energianlæg som biogas-, pyrolyse eller PtX-anlæg skal placeres. Der er også mulighed for at placere vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller i energizonerne. Energizonerne er centrale strategiske placeringer, der skal samle de anlæg og den følgeindustri, der er nødvendig for den grønne omstilling. Energizoner skaber mulighed for, at de anlæg og faciliteter, der har brug for hinanden, har plads til at bo dør om dør og udnytte synergier.

Zonerne er placeret strategisk i forhold til tilknytning til byzone og eksisterende erhvervsområder. Samtidig er infrastrukturen vigtig, så zonerne er placeret, så de kan udnytte vejnettet, elnettet, gasnettet, fjernvarmesektoren, landbrugserhvervet og udviklingspotentialerne omkring Hanstholm Havn og havet - samtidig med at der tages hensyn til landskab og naturområder. Energizonerne har en størrelse, der kan tiltrække ekstern finansiering og nye teknologier. Alt i alt er energizonerne en måde at styrke og sikre lokal grøn erhvervsudvikling på.  

Hanstholm og Midtthy får de første to energizoner

De to første energizoner skal ligge i Hanstholm og Midtthy. Det besluttede kommunalbestyrelsen i april 2024. De to energizoner bliver en del af kommuneplanen for 2025-2037.

Placeringen i Hanstholm åbner op for anlæg og industri med stort vandbehov og logistikmuligheder i forhold til havnen, mens man i Midtthy allerede er langt i planlægning af et biogasanlæg, som er et stærkt omdrejningspunkt for den videre udvikling af energizonen.

Der er yderligere fire områder i Thy, der har potentiale til at huse en energizone i fremtiden. Det er i Nors, ved Skinnerup-Brund, i Hurup og i Frøstrup. De kan indarbejdes som kommuneplantillæg eller ved en senere revision af kommuneplanen, hvis der opstår potentialer og behov for at udnytte dem.

Find detaljeret oversigtskort

Hvis du selv vil etablere et energianlæg

Det er vigtigt at slå fast, at udpegningen af energizoner, negativområder og neutralområder ikke har betydning for de mindre, individuelle energianlæg. Opdelingen påvirker ikke dine muligheder privat for at etablere for eksempel husstandsvindmøller og tagintegrerede solcelleanlæg eller solfangere. 

Kriterier for vedvarende energi

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har godkendt fem politiske kriterier, som fremtidens vedvarende energianlæg skal leve op til i Thy. Politikerne skal bruge kriterierne som målestok, når de skal prioritere nye energiprojekter, og vurdere hvordan de skaber værdi lokalt. Kriterierne er blevet til på baggrund af en bred spørgeskemaundersøgelse sendt ud til 32.000 borger i kommunen. Kriterierne bygger på mere end 4000 besvarelser.

Det tilstræbes, at 50 % af VE-anlæggenes ejerskab skal kunne opnås lokalt og skal forblive lokalt.

Lokalområdet skal have mulighed for at være medejere af fremtidens energianlæg. Lokalt betyder primært i energianlægget nærområde, dernæst i hele Thisted Kommune. Ejerskabet kan fordeles efter lokalsamfundets behov og på forskellige måder. Vi prioriterer projekter, hvor ejerandele i betydeligt omfang går til fællesskabet f.eks. via en lokal fond frem for enkeltpersoner og virksomheder. Lokale ejerandele skal blive i Thisted Kommune ved videresalg.

Læs den fulde ordlyd af alle fem kriterier

Naboerne til vedvarende energianlæg skal kompenseres retfærdigt.

Projektansøgninger skal indeholde et overblik over de konkrete naboer, som bliver berørt af energianlægget, og deres kompensation. De med største gener skal have den største godtgørelse. Ansøger skal beskrive den kompensation, som går ud over almindelige lovkrav.

Ansøger kan basere kompensationen på baggrund af:

 • Afstand
 • Påvirkning af udsyn og udsigt
 • Påvirkning af herlighedsværdi

Læs den fulde ordlyd af alle fem kriterier

Vedvarende energianlæg skal tænkes sammen med og bidrage til naturforbedring og skovrejsning.

Ansøgninger om energianlæg skal beskrive, hvordan de styrker naturen i nærområdet.

For hver 10 MW skal der skabes en hektar natur eller skov. Det kan være fx være:

 • at styrke og udvide eksisterende natur i nærområdet
 • beplantning der skærmer for anlægget
 • grønne korridorer og passager der skal gøre det muligt for dyrelivet at leve i området
 • vandhuller

Læs den fulde ordlyd af alle fem kriterier 

Det tilstræbes, at vedvarende energianlæg indpasses i landskabet, og værdifulde landskaber bevares.

Energianlæg skal passe ind i landskabet. Der skal plantes levende hegn omkring solceller, og de skal primært placeres i fladt terræn, hvor der ikke er indblik fra højtliggende naboarealer. Der skal minimum være 100 meter til boliger. Værdifuld landbrugsjord bør ikke bruges til solceller.

Thisted Kommune prioriterer:

 • Projekter som erstatter udtjente energianlæg. Det gør vi, fordi man fjerner mange mindre anlæg i landskabet til fordel for nogle få, mere effektive anlæg
 • Anlæg der ligger i sammenhæng med eksisterende anlæg
 • Projekter med forskellige typer af anlæg
 • Projekter der er multifunktionelle og forener, naturværdier, rekreative værdier eller en fortsat funktion som landbrugsjord

Bevaringsværdige landskaber skal holdes fri i størst muligt omfang. Samtidig skal man bevare læhegn mm.

Læs den fulde ordlyd af alle fem kriterier 

VE-anlæg skal have bred opbakning i lokalsamfund, før planlægning igangsættes.

Bred lokal opbakning er nøglen til nye energianlæg. Ansøger skal dokumentere opbakningen. Det kan være skriftlige tilsagn fra naboer. Det kan også være afstemninger i energiforeninger. Jo bredere opbakning, man kan dokumentere, jo mere modent anses projektet at være. Den geografiske afgrænsning og dermed dokumentation varierer fra projekt til projekt. Det afhænger af beliggenhed, landskab og anlægstype.

Læs den fulde ordlyd af alle fem kriterier 

Du kan finder du den fulde ordlyd af de fem kriterier.

Klare rammer

Kriterierne er ikke absolutte krav. De er en målestok, som projekter kan sammenlignes og prioriteres på baggrund af. De er et afsæt for den dialog, der skal ske lokalt blandt borgere, lodsejere, udviklere og virksomheder. Kriterierne skal skabe klare og gennemsigtige rammer for alle parter.

Hvad gælder hvor?

fokus i

Energizoner

Energizonerne er udpeget for at skabe plads til biogasanlæg, PtX-anlæg og tilhørende tekniske anlæg.

Hvis der etableres vindmøller og solceller inden for energizoner, vil Thisted Kommune i dialog og samarbejde med udviklere arbejde for, at projekterne opfylder kriterierne A-C.

Ved konkret planlægning af energizonerne vil der desuden være fokus på landskabshensyn og indpasning (kriterie D)

Fokus i

Neutralområder

Kriterierne er ikke i prioriteret rækkefølge eller absolutte krav.

Dog er kriterie (E) om bred lokal opbakning et ufravigeligt krav i neutralområder. Her kan man ikke stille solceller eller vindmøller op uden borgernes opbakning.

Anlæg og ansøgninger kan godt afvige fra de øvrige kriterier, hvis det er i tråd med lokalsamfundets behov og ønsker.

Kriterierne gælder for lokalplanpligtige vedvarende energianlæg i det åbne land.

Det betyder at mindre anlæg, ikke er omfattet af kriterierne. Det gælder eksempelvis sol- og vindanlæg i forbindelse med varmeværker, erhverv, husstandsvindmøller og tagintegrerede solcelle- eller solfangeranlæg.

Derudover gælder kriterierne heller ikke for Testcenter Østerild, der har sin egen særlov.

En fundamental stemme til lokalsamfundene

Energiforeninger

Den grønne omstilling skal komme thyboerne til gavn. De skal inddrages, høres, involveres og have muligheder for at præge udviklingen lokalt. Når vi skal godkende nye vedvarende energianlæg i neutralområderne er det et ufravigeligt krav at projekterne har lokalsamfundets opbakning. Derfor arbejder vi i Thisted Kommune med at understøtte etableringen af lokale energiforeninger.

En energiforening samler lokalområdet på demokratisk vis i en fælles stemme. Det styrker lokalsamfundets forhandlingsposition. Det gør det nemmere at gå i dialog og forhandle om lokale interesser og perspektiver. En energiforening kan også eje eller være medejer af lokale energianlæg.

Initiativet er et samarbejde på tværs af borgere i Midtthy. Energiforeningen Midtthy dækker postnummer 7752 samt Stagstrup, Skoldborg og Kallerup sogne.

Foreningen har stiftende generalforsamling d. 16. april 2024.

Du kan se mere på foreningens hjemmeside, hvor du også kan melde dig ind.

Energiforening Sydthy er stiftet i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og fjernvarmeværker i Hurup, Vestervig og Bedsted. Foreningen dækker som udgangspunkt postnumrene 7760, 7770 og 7755. 

Du kan læse mere om foreningen, dens vedtægter og hvordan du melder dig ind på deres hjemmeside.

Du kan også finde en oversigt over bestyrelsen.

Hanstholm VE-forening er et samarbejde imellem borgerne i Hanstholm, Ræhr/Vigsø og Klitmøller. Foreningen dækker som udgangspunkt over de fire sogne. Foreningen vil sikre lokalsamfundenes medindflydelse på den Vedvarende Energi (VE)-udvikling i lokalområdet. 

Foreningen har sin egen hjemmeside. Her kan du kan læse mere om formålet, foreningens vedtægter og hvordan du melder dig ind.

Du kan også let finde foreningens bestyrelse.

VE Brund-Skinnerup er en vedvarende energiforening, der varetager borgernes interesser i Brund-Skinnerup området.

Her finder du bestyrelsen og muligheden for at melde dig ind i foreningen.

Hundborg og Omegns Borgerforening, Sjørring Håndværker og Borgerforening samt Tvorup, Vang og Vangså Borgerforening har i fællesskab nedsat en arbejdsgruppen på tværs af de tre borgerforeninger. De er udpeget tre repræsentanter - én for hver borgerforening.

Arbejdsgruppens kontaktpersoner:

Sjørring

Peder Hanghøj
Mail: pederhanghoej@icloud.com
Telefon: 24632237

Tvorup, Vang og Vangså

Folmer Svendsen
Mail: wf97974156@hotmail.com
Telefon: 40467639

Hundborg

Mikael Fenger
Mail: elsewienberg@hotmail.com
Telefon: 60484390

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Kommuneplan 2025-37

Søg om energianlæg

Ønsker du at rejse vindmøller eller solceller i Thisted Kommune, så har vi åbnet for ansøgninger fra 5. april og frem til 3. juni.

Vi forventer at åbne for ansøgninger igen i sidste halvdel af 2025.

Find ansøgningsskema

Vi samler ansøgningerne, screener dem og ser på, hvordan de lever op til kriterierne, så vi kan prioritere dem og behandle dem politisk ad en omgang. Det sker i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Overblik