Handicaprådet

Medlemmer

Kommunalbestyrelsen

Medlemmer

Peter Sørensen (C)
E-mail: pets@thisted.dk

Peter Uno Andersen (A)
E-mail: puan@thisted.dk

Suppleanter

Henrik Gregersen
E-mail: hgr@thisted.dk

Morten Bo Bertelsen (F)
E-mail: mbb@thisted.dk

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen

Nikolaj Winther Bilgram 
E-mail: NBH@thisted.dk

Børne- og Familieforvaltningen

Camilla Damgaard
E-mail: CDH@thisted.dk

Carina Hedegaard Bjørndal
E-mail: CAHB@thisted.dk

Teknisk Forvaltning

Ejgil Haurum
E-mail: esh@thisted.dk

DH-Thisted

Medlemmer

Suppleanter

Opgaver

Handicaprådets formål er at være rådgivende for kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Dette kan ske på flere måder, fx ved at rådet afgiver høringssvar eller tager emner op af egen drift. Rådet har ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet. Rådet er udelukkende et rådgivende organ i forhold til kommunalbestyrelsen.

Handicaprådets opgaver – ifølge lovgivningen

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle initiativer, der har eller kan få betydning for borgere med handicap, sendes til høring i rådet. Det er kommunalbestyrelsen, som afgør, om handicaprådet skal høres over et konkret spørgsmål.

Som det fremgår af lovgivningen for handicaprådene, har rådene både skal og kan opgaver.

Handicaprådet skal:

 • Rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål-
 • Besvare høringer fra kommunalbestyrelsen om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet skal dermed have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for handicappedes hverdag.

Handicaprådet kan:

 • Behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap
 • Tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Rådets virksomhed omfatter således alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer.
 • Beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og må ikke behandle personsager.
 • Rådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.
 • Tage kontakt med andre handicapråd eller organisationer m.v., ligesom rådet vil kunne rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
 • Beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om rådets arbejde og forslag, fx ved at afgive en beretning.

Eksempler fra arbejdet i Handicaprådet

 • Udarbejdelse af handicappolitik.
 • Tilgængelighedsforhold ifm. byplanlægningen, torve og veje.
 • Tilgængelighed i offentlige bygninger.
 • Forhold om specialundervisning.
 • Psykiatriplan
 • Udviklingsplan – børn og voksne med varig og betydeligt nedsat funktionsevne.
 • Visioner for autismeområdet.
 • Misbrugspolitikken

 

Senest opdateret 30-03-2023

Dagsordener og referater 

Følg med i rådets arbejde og læs dagsordener og referater her

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for rådet?

Abonnér

Mødedatoer

Torsdag den 25. januar 2024

Torsdag den 29. februar 2024

Torsdag den 4. april 2024

Tirsdag den 30. april 2024

Torsdag den 30. maj 2024

Tirsdag den 25. juni 2024

Onsdag den 28. august 2024

Torsdag den 19. september 2024

Torsdag den 24. oktober 2024

Torsdag den 28. november 2024