Se aktuelle udbud

Her finder du information om aktuelle udbud og prækvalifikationer til bygge- og anlægsopgaver for Thisted Kommune.

Udbud af aktuelle opgaver og indkøb og prækvalifikation til bygge- og anlægsopgaver listes op her på siden.

Find de aktuelle udbud og prækvalifikationer her

Thisted Kommune udbyder hermed asfaltbelægninger via EU-udbud.

De udbudte arbejder er et led i vedligeholdelsen af asfaltbelægninger på vejnettet i Thisted Kommune.

Arbejdet udbydes som rammeaftale. Rammeaftalens løbetid er fra 1. maj 2024 til 31. december 2025 med option fra bygherre om 1+1 års forlængelse (2026+2027) på uændrede vilkår.

Arbejdet udbydes i én samlet entreprise, der omfatter:

• Udpegede strækninger i 2024

• En rammeaftale for hver af årene 2025, 2026, 2027

I tilbudslisterne er stipulerede mængder opdelt på forskellige asfalttyper. Opdelingen er foretaget alene med det formål at indhente priser på udførelsen af forskellige asfalttyper. Tilbudslisternes opdeling mellem asfalttyper og job-størrelser er ikke bindende for bygherren, som frit kan vælge mellem de forskellige asfalttyper. Der ligger ikke heri noget tilsagn til entreprenøren om omfanget af de aktuelle arbejder.

Forventet bevilling i udbudsperioden er i 2024 ca. DKK 10 millioner og i de efterfølgende år ca. DKK 10 millioner pr. år.

Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Comdia.com via følgende link: Link til det samlede udbudsmateriale.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Comdia Support, der er åben mandag til fredag kl. 08.00-15.30 på telefon (+45) 71993672 eller mail til: support@comdia.com

Sidste frist for modtagelse af tilbud er den 8. marts 2024 kl. 12.00.

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp
Borgere der er visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice efter Lov om Social Service § 83 (hjemmehjælp), kan frit vælge mellem alle leverandører, der er godkendt til at levere ydelsen af Thisted Kommune. Thisted Kommune godkender og indgår kontrakt med leverandører, der opfylder de fastsatte pris- og kvalitetskrav i henhold til Lov om Social Service §§ 91. Som godkendt leverandør i Thisted Kommune, er du forpligtet til at levere hjælp i hele kommunen.

Ansøgning
Hvis du ønsker at blive godkendt som leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice i Thisted Kommune, skal du udfylde og indsende en fritvalgsblanket på www.virk.dk. Blanketten rummer en række standardoplysninger, som vi har brug for i forbindelse med godkendelsen. Inden du søger skal du gøre dig bekendt med Thisted Kommunes lokale pris- og kvalitetskrav for de pågældende ydelser, som du kan finde i kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside og på www.fritvalgsdatabasen.dk.
Du kan finde en vejledning til udfyldelse af fritvalgsblanketten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Godkendelsesproces
Når Thisted Kommune har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet og forelagt Kommunalbestyrelsen. Godkendelsen sker med baggrund i de pris- og kvalitetskrav, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med sagsbehandling kan der opstå behov for et eller flere møder med henblik på en nærmere drøftelse af afklarende spørgsmål i ansøgningen. Indkomne ansøgninger vil blive håndteret fortløbende.
Godkendelsesproceduren gælder også for leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune. Thisted Kommune skal sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder i Thisted Kommune.

Thisted Kommune vil skriftligt meddele om afgørelsen på ansøgningen. Bliver du af Kommunalbestyrelsen godkendt som leverandør, vil du blive indkaldt til et møde, hvor vi indgår en endelig kontrakt, og drøfter rammerne for samarbejdet. Derudover skal du som leverandør udarbejde et informationsmateriale, som visitatorerne kan udlevere til borgerne i forbindelse med ny visitation og revisitation. Informationsmaterialet vil ikke blive udsendt til alle de borgere, der allerede er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Du skal som leverandøren selv afholde udgiften til fremstilling.

Senest opdateret 21-12-2023

Center for Økonomi og Løn

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

Nyheder