Socialpsykiatrisk tilbud til dig med sociale og personlige udfordringer eller misbrug

Er du over 18 år og og bor i eget hjem, har du en psykiatrisk lidelse, misbrug og/eller sociale udfordringer, kan du søge om at få bostøtte i hjemmet.

Hvem kan få gavn af at modtage socialpsykiatrisk Bostøtte

Team Bostøtte er et tilbud til dig over 18 år, der har sværere psykiatriske lidelser, misbrug og/eller sociale udfordringer. Du bor i eget hjem, hvor bostøtten primært foregår. Vi tilbyder desuden at, du kan modtage bostøtte på vores kontor eller over TEAMS som er en digital løsning. Vi ledsager til møder med forskellige instanser hvis der er behov for dette, ud fra den bestillingen der er udarbejdet hos myndighed.

Vi tilbyder bostøtte af kortere eller længerevarende varighed.    

Målet for bostøtten er primært at udvikle og bibeholde dine praktiske og sociale færdigheder.

Bo-træning , hjælp til selvhjælp, aflastende samtaler, medicinhåndtering 

Vi arbejder efter såkaldt kognitive metoder. Hvor vi bruger KRAP som metode, samt arbejder ud fra Recovery hvor vi har fokus på dine drømme og håb for fremtiden. De enkelte tiltag kan være, at du får:

 • Støtte til at udføre de praktiske opgaver i hjemmet
 • Struktur i hjemmet og i dagligdagen
 • Social træning i at være sammen med andre
 • Redskaber til at tackle dit liv når det er svært
 • NADA-øreakupunktur
 • Støtte til medicinhåndtering i særlige tilfælde
 • Støtte til kontakt og ledsagelse med andre instanser
 • Overblik og støtte til økonomi
 • Vi er uddannet i KRAP (Kognitiv, ressource fokuserende og anerkendende praksis), vi bruger KRAP skemaer i vores arbejde

Sådan bliver du henvist til Teambostøttes tilbud

Du skal kontakte Handicap og Socialpsykiatrien i din hjemkommune og sammen med visitationen, finder du ud af om tilbuddet hos Team Bostøtte vil passe til dig. Din sagsbehandler kontakter Team Bostøtte og tager sig af det praktiske, og du får besked om, hvornår du kan starte.

Vi yder bostøtte ud fra følgende paragraffer i serviceloven:

§85: Længerevarende bostøtte forløb, for dig der har behov for hjælp, støtte og træning til udvikling af færdigheder grundet psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Her har du opfølgningsmøde en gang om året med din sagsbehandler. 

§82b: Tidsbegrænset Bostøtte. Er et bostøtte forløb der kan gives i op til 6 måneder, med månedlige opfølgninger med din sagsbehandler. Her arbejdes der mere intensivt med konkrete mål.

§99: Opsøgende arbejde. Dette er et tilbud fra Thisted kommune til dig, eller en du er bekymret for, som har psykiatriske udfordringer, misbrug og/eller har sociale problemer og har behov for akut støtte, omsorg eller rådgivning. Team bostøtte vurderer sammen med socialafdelingen ,i hvilket omfang du eller en du kender, har behov for støtte. Det opsøgende tilbud er anonymt.

Vi tilbyder bostøtte i hele Thisted kommune, med kontor inde i Thisted by, Hurup og Hansholm.

Du har indflydelse på dit forløb

Du er centrum i dit eget liv. Du vil blive inddraget i alle tiltag omkring din egen socialpsykiatriske træning og udvikling. 

Igennem netværksmøder med din kontaktperson i bostøtten, samt din sagsbehandler på socialafdelingen drøfter vi dine indsatsmål, og justere disse efter behov.

Bostøtten samarbejder bl.a. med:

 • Din sagsbehandler i kommunen
 • jobkonsulenter i din kommune
 • Behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland
 • din egen læge
 • Rusmiddelcenteret
 • Værestederne i kommunen
 • dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker

Sammen med dig, udfylder vi en samtykkeerklæring på dem du giver tilladelse til vi samarbejder med omkring din indsats.

Støtte og strategier

I bostøtten får du støtte og strategier til at få hverdagen til at fungere.

Team Bostøtte

Korsgade 18, 1 sal
7700 Thisted

Team Bostøtte Hurup

Jernbanegade 21
7760 Hurup

Team Bostøtte Hanstholm

Hjulmagervej 3
7730 Hanstholm

Praktisk information

Her kan du læse mere om de praktiske informationer hos Team Bostøtte

Hverdagen i din bostøtte

Vi lægger stor vægt på vores daglige struktur, så hverdagen bliver forudsigelig og genkendelig for vores borger.

Din hverdag afhænger af hvad dine ønsker og behov er og ud fra den handleplan, som vi har lavet i samarbejde med din socialrådgiver. Du kan få råd om personlige og økonomiske forhold, og din sagsbehandler laver en konkret og individuel vurdering af dit behov for træning, støtte og omsorg. 

Fx kan vi hjælpe og støtte dig til at, huske din medicin, hjælpe og støtte dig til at holde din lejlighed med oprydning, rengøring og ledsagelse til diverse aftaler mm.

Du bliver visiteret til et bestemt kategori, som afgør omfanget af din bostøtte. Hvor du skal arbejde med de indsatsmål du har været med til at udarbejde.  

Bostøtten vil primært foregå samme tidspunkt hver uge, for at skabe struktur og genkendelighed. 

Du kan modtage bostøtte på hverdage, i tidsrummet 8-17. Der tilbydes pt. ikke bostøtte i weekender og helligdage.

Du bliver koblet til minimum én fast bostøtte, som du har kontakten med. 

Du vil primært modtage bostøtten i eget hjem, der er desuden muglighed for at støtten kan foregå i vores samtalerum på vores kontor.

Vi har hovedkontor i Thisted midtby, samt to yderligere kontorer i Hurup og Hanstholm, hvor der er gode bus- og tog forbindelser.

 

Der ydes ikke hjælp til at vi kører med dig i bostøtten, men vil gerne støtte til at få bestilt transport, finde busforbindelser mv.

Taxakørsel er også en mulighed på egen regning.

 

Personalet i Bostøtten

Hos Team Bostøtte er medarbejderne uddannet pædagoger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt ergoterapeuter. Alle medarbejdere i Team Bostøtte er uddannet indenfor KRAP og NADA. Medarbejderne modtager løbende supervision, kurser og er optaget af konstant udvikling af det socialpsykiatriske tilbud.

Team Bostøttes leder er samtidig leder af Rampen, som er et værested for psykisk sårbare og misbrugere.

Parasollen, som er et opgangsfællesskab for misbrugere og social udsatte.

Værestedet Hanstholm, som er et værested for socialt udsatte. 

Studerende og Elever

Hos Team Bostøtte har vi Sygeplejestuderende samt Social og Sundhedsassistent elever. Det er med til at give ny læring og viden i feltet. 

Det betyder for dig, at du vil møde studerende/elever i din bostøtte.  

Målsætning

 • "Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig"
 • Rummelighed - accept af forskellighed

 

KRAP

Den kognitive, ressourcefokuserede, anerkendende pædagogik er evidensbaseret metode. Her bygger forståelsesfundamentet på, at hvis et menneske skal kunne udvikle sig og turde spille sig selv ud i et samarbejde med de fagprofessionelle, kræver det at de professionelle møder mennesket med anerkendelse. Anerkendelse kan beskrives som en måde at være i verden, sammen med et andet menneske; at møde det andet menneske, dér hvor det andet menneske er; at gå vejen over til den anden, og se verden fra den andens perspektiv, og at vandre rundt om et emne, sammen med den anden, indtil emnet er tilstrækkeligt belyst til, at den anden får oplevelsen af, at du har forstået dét, der var vigtigt for den anden. 

Herudover lægger KRAP metoden vægt på det kognitive. Forsimplet kan man sige, at tanker fører til følelser, som fører til handlinger. Når vi afdækker hvilke tanker vi har om os selv og andre i specifikke situationer, bliver vi i stand til at forstå og ændre tankerne, som dermed fører til andre følelser med andre og mere hensigtsmæssige handlinger som en reel mulighed. Det metodiske arbejde i KRAP bevæger sig over tre søjler, der repræsenterer tre faser af indsatsen: 1. Registrering og afdækning, 2. Analyse, forståelse og overblik, 3. Ændring og udvikling. Til hver søjle hører et sæt skemaer, som bruges i samtalerne mellem kontaktperson og beboer. Fokus er på beboerens ressourcer, og på hvilken måde disse kan sættes i spil og udvikles, således at de bliver tilgængelige, når beboeren skal bruge sine ressourcer til at løse sine udfordringer. Bevægelsen over de tre søjler går begge veje. Når noget ikke lykkes i forhold til forandring i søjle tre, går vi tilbage til de foregående søjler for at finde ud af, hvad vi har overset.

NADA


”NADA synes at skabe balance, hvor balancen ikke findes og give styrke, hvor livet er skrøbeligt “

Når folk får NADA beskriver de ofte at de mærker sig selv bedre, finder indre ressourcer, får ro og sammenhæng.

”NADA er en stille samtale med os selv”

NADA er en forkortelse for National Acupuncture Detoxification Association. Behandlingen er en standardiseret øreakupunktur metode, der blev udviklet på Lincoln Hospital i South Bronx, New York, i begyndelsen af 1970´erne. Metoden bygger på Traditionel Kinesisk Medicin (TCM ), hvor akupunktur punkterne balancerer Organerne, som både regulerer krop og psyke.

I dag anvendes metoden verdenen over i misbrugsbehandling, stressgrupper, psykologisk behandling, socialpsykiatri, hospitalspsykiatri m.v.

Det er en effektiv metode til udtrapning af alle stoftyper og misbrugstilstande. Det kan være medicinoverforbrug,alkohol, narkotika,  sukker, sex, ludomani mv.

Metoden er en non-verbal komplementær behandling, der kan bruges af alle der har behov for lindring af stress og hjælp til personlig udvikling.

NADA´s anvendelse:

 • Mindske stoftrang og abstinenser
 • Mindske spiseforstyrrelser, sukkerafhængighed
 • Psykiske lidelser
 • Depression
 • Angst
 • Eksamens angst
 • Stress
 • Søvnforstyrrelser
 • Livskriser og sorg
 • Katalysator for personlig udvikling
 • Støtte til døende
 • ADHD, OCD og PTSD
 • Dæmpe aggression og modvirke vold
 • Øge koncentration og indlæring
 • Kognitive problemer
 • Støtte ved behandling med HIV og Cancer
 • Akut krise og traumer

Behandling

NADA er en enkel og effektiv behandling, der består af 5 øre nåle – der sættes i begge ører. Behandlingen varer ca. 45 min.

NADA virker over tid – så der kræves en lille behandlingsforløb, for at bygge op i starten. 

Drik ikke kaffe lige inden og lige efter behandlingen. Man kan med fordel supplere behandlingen med NADA te.

NADA behandling modvirker angst, stress, depression og misbrug

 

 

Under udarbejdelse

Senest opdateret 13-01-2023
Værested

Du er velkommen på Rampen

På Rampen kan du komme uden henvisning og være sammen med andre psykisk sårbare og misbrugere om en række aktiviteter i en tryg atmosfære. 

LÆS MERE

Værested

Kig ind, på Værestedet i Hanstholm

For dig der er socialt udsat eller føler dig ensom, og har lyst til at møde andre mennesker i hverdagen i en tryg atmosfære. 

LÆS MERE

Rusmiddelsbehandling

Har du brug for hjælp?

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der støtter dig i din rusmiddelsbehandling?

LÆS MERE