Boenheden Højtoftevej 50

Højtoftevej 50 er et bosted for 12 voksne med fysisk og psykiske handicap fra det 18 år. Beboerne har alle har det til fælles, at de har behov for et højt specialiseret pædagogisk og plejemæssigt tilbud.

Boenheden er delt op i to huse - Solsiden og Gårdsiden. Solsiden er specialiseret i udviklingshæmning og autisme. Gårdsiden er specialiseret i udviklingshæmning og multipelt handicaps.

Alle beboerne har kommunikative vanskeligheder, og derfor er kommunikation en vigtig del af indsatsen. Alle her ret til at blive hørt - og at blive forstået. Vi bruger forskellige kommunikationsformer, som Tegn til Tale, piktogrammer, boardmaker, taktile tegn m.v.

Viden og indsigt

Vi er et af Thisted Kommunes tilbud under Handicap og socialpsykiatri. Med denne side er det vores håb at give dig indblik i, hvad Højtoftevej 50 står for, og at du samtidig kan finde det, du søger.

Botilbud til voksne

Boenheden Højtoftevej 50
Højtoftevej 50
7700 Thisted

Tilbudsleder

Mia Gottlieb Rasmussen
Konstitueret tilbudsleder
Boenheden Højtoftevej 50

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Boenheden Højtoftevej 50

Værdigrundlag & Kerneopgave

Værdigrundlag

Værdigrundlaget på Højtoftevej 50 er baseret på Thisted Kommunes værdier. For medarbejderne på Højtoftevej 50 betyder værdier følgende: 

 • Anerkendelse
 • Loyalitet
 • Troværdig
 • Åbenhed
 • Tillid

Med det afsæt vil vi på Boenheden Højtoftevej 50 skabe en hverdag for beboerne, hvor de har selv- og medbestemmelse, udvikler sig og har et så værdigt liv som muligt inden for de givne rammer.

Kerneopgaven 

”Vi vil bidrage til vores beboers livsduelighed i en samtidsorienteret kontekst”

 

Faglig tilgang

Det pædagogiske arbejde og opgaverne som livshjælper på Boenheden Højtoftevej 50

 

En livshjælper skal:

 • Sørge for, at beboerne har mulighed for at blive forstået.
 • Sørge for, at hverdagen passer til den enkelte beboeres behov, og at beboeren trives.
 • Sørge for, at hverdagen er struktureret, således der skabes tryghed og forudsigelighed
 • Arbejde med udvikling gennem ressourcefokuserende pædagogik.
 • Hjælpe til selvstændighed
 • Opsætte rammer, hvor der skabes anerkendende relationer, som er afgørende for, hvordan beboeren trives og udvikles
 • Vise hvor med- og selvbestemmelse findes, og hvordan indflydelse opnås i hverdagen

 

De ansatte bliver gode livshjælpere ved at:

 • Skabe synlighed og tydelighed
 • Udøve faglig refleksion – både egen og kollektivt
 • Bruge dokumentation i hverdagen
 • Arbejde målrettet med vidensdeling
 • Hjælpe hinanden med at være klædt på til opgaven
 • Være i konstant faglig udvikling
 • Opsøge viden og søge efteruddannelse
 • Være opdateret på de nyeste pædagogiske metoder indenfor området

 

Hvad gør en livshjælper i hverdagen

 • Bruger tegn til tale
 • Talemaskine
 • Bruger boardmaker
 • PODDbøger / IPAD / kontakt
 • Aflæser lyde og kropssprog
 • Kort og præcis sprog
 • Tydelighed
 • Videoanalyse
 • Skaber relation til pårørende
 • Forståelse for det hele menneske - livshistorie

 

I den struktureret hverdag benyttes:

 • Strukturtavler, boardmaker, dagsbeskrivelser, ugetavler, overordnede arbejdstavler
 • Aktivitetstavler
 • Timetimer
 • Æggeure
 • Procesbeskrivelser for den enkelte beboer og en samlet for alle
 • Beskrivelser af praktiske opgaver
 • Tjeklister
 • Overlap
 • Fokus på beboeren ud fra handleplan og daglig struktur.
 • Fokuspunkter på udvikling
 • Skelne mellem udviklingspædagogik og hverdagspædagogik

 

Sådan arbejder vi med ressourcefokuseret pædagogik:

 • Har kendskab til hver enkelt beboer
 • Ser på zone for nærmeste udvikling
 • Opsætter vidensbank
 • Benytter vidensdeling medarbejdere imellem
 • Er til stede i nuet
 • Ser på det der lykkes og lære af det
 • Opsøger viden og information – selvstændigt

 

Sådan opsætter vi rammer for at skabe en tryg og anerkendende relation

 • Udvikling foregår altid sammen med en kendt person
 • Udvikling / introduktion af delmål sættes i gang af kontaktpædagog.
 • Introduktion til nye mennesker skal i videst muligt omfang foregå sammen med en kendt person
 • Strukturen og forudsigeligheden skal altid overholdes
 • Være nærværende og opmærksom i relationen
 • Fastholde øjeblikket – prioriterer det man er i
 • Tydeliggøre en afslutning af en given situation
 • Sørge for at minimere forstyrrelser i omgivelserne

 

Sådan arbejder vi med selv- og medbestemmelse

 • Learning by doing – observere på hverdagssituationer
 • Opstiller få, konkrete valgmuligheder med udgangspunkt i den individuelle borger
 • Tilrettelægger situationer, så det er muligt for beboeren at vælge
 • Tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
 • Holder beboermøder en gang om måneden, som vi laver referat af.
 • Lytter og understøtter den enkeltes interesse / motivation

 

Kvalitetsstandard

Her kan linkes til Kvalitetsstandard som er under udarbejdelse 

 

Tilsynsrapporter 

2023

Endelig tilsynsrapport februar 2023.pdf

2022

Endelig tilsynsrapport 28.06.2022.pdf

Endelig tilsynsrapport 08.03.2022.pdf

Fysiske rammer og tilgængelighed 

Højtoftevej 50 er et bosted for 12 voksne med fysisk og psykiske handicap fra det 18 år. Beboerne har alle har det til fælles, at de har behov for et højt specialiseret pædagogisk og plejemæssigt tilbud.

Højtoftevej 50 består af 12 selvstændige lejligheder, med direkte adgang til fælles arealer. Tilbuddet ligger i et byområde, og der er indkøbsmuligheder i gåafstand til tilbuddet. Tilbuddet har en lukket have. 

Boenheden er delt op i to huse - Solsiden og Gårdsiden. Solsiden er specialiseret i udviklingshæmning og autisme. Gårdsiden er specialiseret i udviklingshæmning og multipelt handicaps.

Alle beboerne har kommunikative vanskeligheder, og derfor er kommunikation en vigtig del af indsatsen. Alle her ret til at blive hørt - og at blive forstået. Vi bruger forskellige kommunikationsformer, som Tegn til Tale, piktogrammer, boardmaker, taktile tegn m.v.

 

Tjek tilbudsportalen for de opdaterede takster og tal for dit ophold:

Boenheden Højtoftevej 50 link til tilbudsportalen

Her kommer et link til standardtekst om lejekontrakt, indflytnings rapport og økonomi som husleje, forbrugsudgifter og kost (Ejendomsservice)

Busforeningen Højtoftevej 50 er en forening for beboere på Boenheden Højtoftevej 50. Foreningen er selvstændig med egne vedtægter og ikke en del af selve boligenheden. Det er op til den enkelte beboer at beslutte, om man ønsker at være en del af foreningen.

Thisted Kommune driver Boenheden Højtoftevej 50, som er tilbud efter Botilbudslignende tilbud ABL 105 (JF. Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3; ABL §105)

Fysiske rammer og tilgængelighed

Højtoftevej 50 er et bosted for 12 voksne med fysisk og psykiske handicap fra det 18 år. Beboerne har alle har det til fælles, at de har behov for et højt specialiseret pædagogisk og plejemæssigt tilbud.

Højtoftevej 50 består af 12 selvstændige lejligheder, med direkte adgang til fælles arealer. Tilbuddet ligger i et byområde, og der er indkøbsmuligheder i gåafstand til tilbuddet. Tilbuddet har en lukket have. 

Boenheden er delt op i to huse - Solsiden og Gårdsiden. Solsiden er specialiseret i udviklingshæmning og autisme. Gårdsiden er specialiseret i udviklingshæmning og multipelt handicaps.

Alle beboerne har kommunikative vanskeligheder, og derfor er kommunikation en vigtig del af indsatsen. Alle her ret til at blive hørt - og at blive forstået. Vi bruger forskellige kommunikationsformer, som Tegn til Tale, piktogrammer, boardmaker, taktile tegn m.v.

Målgruppe for Boenheden Højtoftevej 50

 

Boenheden Højtoftevej 50 er godkendt hos socialtilsynet til:

 • Multipel funktionsnedsættelse
 • Udviklingshæmning
 • Anden udviklingsforstyrrelse
 • Autismespektrum

Lovgrundlag - Ydelser og Indhold i ydelsen

 • Botilbudslignende tilbud ABL 105 (JF. Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3; ABL §105)

 • Socialpædagogisk støtte SEL §85

 • Afklaring SEL §85

 • Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter SEL §83

 • SUL & DEL-Sul §138

Yderlig information kan tilgås via dette link til tilbudsportalen.

Link til tilbudsportalen for Boenheden Højtoftevej 50

Takster

Kommer senere.

 

EAN-nr. 5798003990842

 

Personalet på Boenheden Højtoftevej 50

På Boenheden Højtoftevej 50 er der ansat følgende faggrupper:

Pædagoger

Sygeplejerske

Pædagogiske assistenter

Social og sundhedsassistenter

Boenheden Højtoftevej 50 er et botilbud efter Botilbudslignende tilbud ABL 105 (JF. Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3; ABL §105) hovedsagelig til mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Kerneopgaven er:

”Vi vil bidrage til vores beboers livsduelighed i en samtidsorienteret kontekst”

 

Som studerende på Boenheden Højtoftevej 50 deltager du i udførelsen af det socialpædagogiske arbejde på lige fod med dine kolleger. Du får tilknyttet en praktikvejleder med hvem du har ugentlig praktikvejledning og derudover daglig sparring med den øvrige personalegruppe.

 

I vores praktikbeskrivelse vil du kunne læse meget mere om vores dagligdag samt hvad du som studerende vil kunne forvente.

 

Praktikbeskrivelse 2. og 3. praktik - Social- og Specialpædagogik.pdf

Praktikbeskrivelse 1. praktik.pdf

 

 

 

 

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Den kognitive ressourcefokuserede og anerkendende pædagogik er en tilgang, der fokuserer på at fremme beboerens positive egenskaber og potentialer. Pædagoger, der anvender denne tilgang, anerkender beboerens ressourcer og opmuntrer dem til at bruge dem til at overvinde udfordringer og nå deres mål. Derudover fokuserer denne tilgang på at støtte beboerens sociale og følelsesmæssige udvikling ved at fokusere på deres følelser og reaktioner på miljøet omkring dem og hjælpe dem med at udvikle sunde og positive relationer til andre.

 

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en tilgang til læring, der er baseret på en forståelse af hjernen og dens funktioner. Neuropædagogik lægger vægt på at inddrage viden om hjernens udvikling, hukommelse, opmærksomhed og motivation i livsførelsen, og forsøger at tilpasse metoderne til beboerne individuelle indlæringstilgange og læringsstile. Neuropædagogik bruger en bred vifte af metoder og strategier, såsom visuel og kropslig læring, samt brugen af feedback og gentagelse i forløbet, for at styrke beboerens læring og forståelse.

 

 

Autismepædagogik

Autismepædagogik fokuserer på at understøtte personer med autisme i at udvikle deres kommunikations- og sociale færdigheder samt deres evne til at klare sig i hverdagen. Pædagogikken tilpasses den enkelte person ud fra deres behov og forudsætninger, og der lægges vægt på struktur, visualisering og tydelig og forudsigelig kommunikation. Der kan også anvendes særlige metoder og teknikker såsom TEACCH, social historie og visuel tidsplanlægning i autismepædagogikken.

 

 

Miljøterapeutisk tilgang

Miljøterapeutisk tilgang er en pædagogisk tilgang, der fokuserer på at skabe et terapeutisk og støttende miljø omkring en person eller en gruppe. Målet med miljøterapi er at fremme trivsel, udvikling og læring gennem et skræddersyet og struktureret miljø, hvor der er plads til både udfordringer og støtte. Miljøterapi kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, fx som på dette botilbud, og inddrager ofte både samvær, aktiviteter og daglige rutiner i arbejdet med at skabe et terapeutisk miljø.

Senest opdateret 10-01-2024
Boenheden Højtoftevej 50

I dagligdagen

Morgen:

Dagen begynder typisk tidligt om morgenen. Personalet på Boenheden Højtoftevej 50 hjælper beboerne med at stå op, få vasket og klædt på sig. Nogle beboere har brug for ekstra støtte og assistance under denne daglige rutine. Personalet sørger for at give beboerne deres medicin, hvis det er nødvendigt, og hjælper med at forberede morgenmaden.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

Efter morgenmaden hjælper personalet beboerne godt ud ad døren, i forbindelse med transporten til beskæftigelsestilbuddet.

 

Formiddag:

Efter morgenrutinen er det tid daglige opgaver, som oprydning og rengøring. Personalet kan arrangere forskellige aktiviteter eller stimulere beboernes fysisk og mentale tilstand, for de beboere som måtte være hjemme fra beskæftigelse.

Nogle beboere kan eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver. Der tages også hensyn til beboernes personlige ønsker og interesser, når der planlægges aktiviteter.

 

Frokost:

Omkring frokosttid forbereder personalet frokost til de beboere der måtte være hjemme fra beskæftigelsestilbud. De sikrer, at maden er egnet til de beboerens individuelle kostbehov og smagspræferencer. Nogle beboere har brug for hjælp til at spise, så personalet er til stede for at assistere og sikre, at alle får tilstrækkelig ernæring.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

 

Eftermiddag:

Efter frokost er der tid til lidt hvile eller afslapning, for de beboere som måtte være hjemme fra beskæftigelsestilbud. Nogle beboere kan lide at tage en lur, mens andre foretrækker at deltage i mere aktive aktiviteter i det fri eller hobbys. Personalet er altid tilgængeligt for at lytte og tilbyde støtte og medfølelse, hvis beboerne har brug for det.

Sidst på eftermiddagen kommer beboerne hjem fra beskæftigelsestilbud og der tid til lidt hvile eller afslapning.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

 

Aften:

Hen imod aften hjælper personalet beboerne med aftensmad og udfører de nødvendige forberedelser til sengetid. Dette inkluderer at hjælpe beboere med at skifte tøj, vaske og generelt forberede sig til at gå i seng. Personalet sørger for at uddele medicin efter behov og sikre, at alle beboerne er komfortable og føler sig trygge, inden de går i seng.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

 

Nat:

Om natten er der også personale til rådighed for at sikre sikkerheden og trivslen for beboerne. Nogle beboere kan have brug for support og assistance om natten, og personalet er der for at hjælpe med eventuelle behov eller problemer.

 

Det er vigtigt at bemærke, at en beskrivelse af hverdagen på Boenheden Højtoftevej 50 vil variere afhængigt af beboernes individuelle behov og ønsker. De fleste beboere har daglige beskæftigelsestilbud eller medicinske behandlinger, som også vil blive integreret i deres daglige rutiner.

Boenheden Højtoftevej 50

Ferie & ture samt traditioner

Traditioner er tilbagevendende begivenheder, som er kendetegnende for Boenheden, og som skaber genkendelighed og sammenhold.

Vi laver et særligt program for sommerferien på Boenheden Højtoftevej 50, som indeholder aktiviteter på Boenheden Højtoftevej 50 samt enkelte ture ud af huset.

Derudover fejer vi mærkedage som fødselsdage, helligdage efter de traditioner som hører til de enkelte dage.

Boenheden Højtoftevej 50

I weekenden

Morgen:

Dagen begynder typisk tidligt om morgenen. Personalet på Boenheden Højtoftevej 50 hjælper beboerne med at stå op, få vasket og klædt på sig. Nogle beboere har brug for ekstra støtte og assistance under denne daglige rutine. Personalet sørger for at give beboerne deres medicin, hvis det er nødvendigt, og hjælper med at forberede morgenmaden.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

 

Formiddag:

Efter morgenrutinen er det tid til aktiviteter og daglige opgaver, som oprydning og rengøring. Personalet kan arrangere forskellige aktiviteter, såsom kreative workshops eller motionstræning, for at stimulere beboernes fysisk og mentale tilstand.

Nogle beboere kan eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver. Der tages også hensyn til beboernes personlige ønsker og interesser, når der planlægges aktiviteter.

 

Frokost:

Omkring frokosttid forbereder personalet frokost til beboerne. De sikrer, at maden er egnet til de beboerens individuelle kostbehov og smagspræferencer. Nogle beboere har brug for hjælp til at spise, så personalet er til stede for at assistere og sikre, at alle får tilstrækkelig ernæring.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

 

 

Eftermiddag:

Efter frokost er der tid til lidt hvile eller afslapning. Nogle beboere kan lide at tage en lur, mens andre foretrækker at deltage i mere aktive aktiviteter som gåture i det fri eller hobbys. Personalet er altid tilgængeligt for at lytte og tilbyde støtte og medfølelse, hvis beboerne har brug for det.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

 

Aften:

Hen imod aften hjælper personalet beboerne med aftensmad og udfører de nødvendige forberedelser til sengetid. Dette inkluderer at hjælpe beboere med at skifte tøj, vaske og generelt forberede sig til at gå i seng. Personalet sørger for at uddele medicin efter behov og sikre, at alle beboerne er komfortable og føler sig trygge, inden de går i seng.

Nogle beboere arbejder selv med eller arbejde med personale på specifikke mål og opgaver.

 

Nat:

Om natten er der også personale til rådighed for at sikre sikkerheden og trivslen for beboerne. Nogle beboere kan have brug for support og assistance om natten, og personalet er der for at hjælpe med eventuelle behov eller problemer.

 

Det er vigtigt at bemærke, at en beskrivelse af hverdagen på Boenheden Højtoftevej 50 vil variere afhængigt af beboernes individuelle behov og ønsker. De fleste beboere har daglige beskæftigelsestilbud eller medicinske behandlinger, som også vil blive integreret i deres daglige rutiner.