Døgntilbud og aflastning for børn med handicap

Møllehuset er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 0-17 år med fysiske og psykiske handicap. Møllehuset er en højt specialiseret institution i Thisted.

Møllehuset er et døgn- og aflastningstilbud med i alt 12 fleksible pladser. Møllehuset er oprettet som et Børne- og ungehjem som døgninstitution, efter servicelovens § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 og servicelovens § 84, hvilket betyder, at vi er et døgn- og aflastningstilbud. 

Da vores pladser er fleksible betyder det, at der kan være visiteret flere børn end 12, men der må dog kun være 12 børn i huset samtidig. 

Det generelle for Møllehuset er, at vi varetager de mest specialiserede opgaver. Målgruppen er børn og unge med f.eks. multihandicap og stort plejebehov, diagnoser inden for autismespektret, hyperaktivitet og tilknytningsforstyrrelser, forskellige syndromer, senhjerneskade og medfødt hjerneskade, flere diagnoser også inden for det psykiatriske område, komplicerede fysiske sygdomsdiagnoser.

Hvem kan få gavn af et døgn - og aflastningstilbud i Møllehuset

Møllehuset er et tilbud til dig og din familie om døgn - eller aflastningsophold, hvor vi kan tilbyde en socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats og vi arbejder med udgangspunkt i din individuelle handleplan, med fokus på trivsel og udvikling.        

Formål og Kerneydelse

Møllehusets socialpædagogiske og sundhedsfaglige arbejde tager udgangspunkt i barnets individuelle niveau, hvor der primært lægges vægt på at skabe trivsel og udvikling. 
Vi vægter det sociale liv og gode relationer højt, samt at skabe trygge, rolige og genkendelige rammer for børnenes hverdag, med plads til glæde og humor.

Pædagogisk tilgang

I Thisted kommune arbejder vi ud fra den fælles faglige platform KRAP, som er; kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik. Vi arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i barnets ressourcer. I vores kommunikation anvender vi Tegn Til Tale, tilpasset det enkelte barn og vi bruger Piktogrammer eller billeder, da en del børn har brug for en struktureret og forudsigelig hverdag. Dette betyder konkret at børnene har en tydelig visuel struktur, som er afbalanceret i forhold til deres udviklingstrin og udfordringer og som har fokus på at veksle mellem ro og aktivitet.     

 
Faglighed

På Møllehuset er der ansat faste pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut og pædagogmedhjælpere der løbende er på kurser og efteruddannelser og i hverdagen bliver der arbejdet tværfagligt og professionelt omkring børnene, med andre relevante faggrupper, såsom læger, sygehuse, skole og andre.

Døgn - og aflastningstilbud

Møllehuset
Fjordlystvej 6
7700 Thisted

Tilbudsleder

Helle Janum Pedersen
Tilbudsleder
Møllehuset
Tlf.:99172756
Mobil:20232655

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Møllehuset.

Møllehusets hverdag

På Møllehuset har vi en rolig, stabil og forudsigelig hverdag, da de fleste børn profiterer heraf. Børnene er afsted i skole hver dag og har hver deres struktur, med indlagte aktiviteter og pauser, når de kommer hjem i Møllehuset. 

Møllehusets aktivitetsmedarbejder laver forskellige aktiviteter med børnene i løbet af en uge, såsom spille musik, kreativ værksted og lignende. Derudover udarbejdes der hvert år, et årshjul over det kommende års aktiviteter, hvor der i forbindelse med aktiviteterne arbejdes med udgangspunkt i en pædagogisk indsats og der derfor laves SMTTE model for hver aktivitet  

 

 

På Møllehuset får du eget værelse, hvis du er visiteret til et døgntilbud. Du og din familie kan selv indrette værelset, med møbler og pynt. Er du i aflastning, får du et værelse tildelt, som også benyttes af andre børn i aflastning og hvor du kan have dine personlige ting med, hver gang du kommer.      

På Møllehuset har vi vores egen bus, der primært bruges til ture ud af huset, lægebesøg og lignende.

Børnene transporteres i taxa til og fra skole hver dag.

Du og din familie skal kontakte din Børne- og ungerådgiver i din hjemkommune. Det er din Børne- og ungerådgiver der skal visitere dig til Møllehuset tilbud. Når du er blevet visiteret, vil du og din familie blive indkaldt til opstartsmøde, sammen med din Børne- og ungerådgiver og personale fra Møllehuset, hvor vi vil høre lidt mere om dig, planlægge din indflytning og andre praktiske ting.  

Personalet i Møllehuset

 Personalet på Møllehuset består af både pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere, ergoterapeut og aktivitetsmedarbejder. 

Møllehusets tilbudsleder og assisterende tilbudsleder er samtidig ledelse af Kumlhøjs tilbud.  

 

Thisted Kommune driver Møllehuset. Vi har fleksible pladser, fordelt på pladser til børn i både døgntilbud og børn i aflastning. Hvilket betyder, at der kan visiteres flere end 12 børn til huset. Der kan dog kun være 12 børn i huset samtidig. Fælles for målgruppen er at børnene har et stort støttebehov og behov for struktur og genkendelighed.

Vi er etableret som et Børne- og ungehjem som døgninstitution efter servicelovens § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3.

Det er myndighed under Handicap og Socialpsykiatri i Thisted Kommune, der visiterer til pladser i Møllehuset. 

 

 

Vores målsætning er, at børn og unge tilknyttet Møllehuset, styrker deres kompetencer til at indgå i dagligdagens aktiviteter og opbygger sociale relationer.
Hos os får de et hjem med varme, tryghed og struktur, hvor de kan udvikle sig. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin og stimulerer, styrker, guider og støtter barnet. 

 

 

Senest opdateret 10-01-2024