Behov for hjælp

Myndighed er afdelingen i Handicap og Socialpsykiatri, som visiterer tilbud til dig, der har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hjælpen kan være kompenserende eller skadesreducerende og sigter mod at give dig en så aktiv, selvstændig og uafhængig tilværelse som muligt.

På baggrund af vurderingen af din funktionsevne og kvalitetsstandarderne for området, vurderer sagsbehandler i Myndighed, hvilken hjælp eller hvilke indsatser du kan tilbydes. Indsatsen er individuel og sammensat ud fra dit behov samt dine ressourcer og netværk.

Vi står klar til at hjælpe

Kender du en, der har brug for hjælp, står du i en akut opstået situation eller er du bekymret for din nabo eller en pårørende, kan du kontakte os i kommunens åbningstid – du kan være anonym. 

Er du boligløs, kan vi hjælpe dig – kontakt sagsbehandler på telefon 99 17 23 28. 

Mere info

Er du blind eller svagtseende, kan du få hjælp hos Region Nordjyllands Institut for Syn og Hørelse.

De yder synsfaglig ekspertbistand til synshandicappede og ekspertbistand til personer med kommunikationshandicap på grund af nedsat tale-, syns-, læse- eller skrivefunktion.

Region Nordjyllands Institut for Syn og Hørelse.

Har du en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører et omfattende behov for hjælp, eller har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp, kan du ansøge om BPA. Du skal være fyldt 18 år.

Læs mere og ansøg om borgerstyret personlig assistance på:

Borger.dk

Hvis du er døv eller hørehæmmet, kan du få praktisk hjælp fra Thisted Kommunes høreomsorg. Svært hørehæmmede, døve, døvblevne og døvblinde har i visse situationer ret til en tolk betalt af de offentlige myndigheder.

Bestilling af batterier til høreapparater

Hvis du vil bestille batterier til dit høreapparat, skal du gøre det på Oticons hjemmeside, da Oticon står for levering til Thisted Kommune.

Endelig kan der bestilles pr. telefon 39 17 74 44 på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00.

Høreomsorgskonsulent giver praktisk hjælp

Kommunikationscenter Thisted tilbyder professionel undervisning, rådgivning og vejledning til dig med hørevanskeligheder.

Høreomsorgskonsulenter, som hører under Kommunikationscentret, træffes hverdage kl. 8.00 - 9.30 på telefon 99 17 27 36.

Læs mere om praktisk hjælp hos Kommunikationscenter Thisted.

Hvis du er mellem 18 og 67 år og har en nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, kan du søge kommunen om en frivillig ledsager til sociale aktiviteter.

Ledsageordningen omfatter – udover selve ledsagelsen, opgaver som fx at hjælpe med at tage jakken af og på, toiletbesøg, støtte ved gang eller ved brug af kørestol.

En ledsager er ikke en kontaktperson eller besøgsven, da alle planlagte aktiviteter skal foregå udenfor dit eget hjem. Aktiviteterne kan du tilrettelægge efter dine ønsker og behov. Det kan fx dreje sig om ledsagelse på indkøbsture, biograf- eller café-besøg og naturoplevelser.

Læs mere om ordningen, herunder om kriterierne for at få bevilget ledsagelse

Borger.dk

Sådan søger du om en ledsager

Hvis du vil søge om en ledsager, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde på:

Borger.dk

Du kan også kontakte Thisted Kommune, Handicap og Socialpsykiatri på telefon 99 17 19 20 eller skrive til os på sikkerpost@thisted.dk.

Thisted Kommune skal, ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra Thisted Kommune har modtaget en ansøgning, og indtil der skal være truffet en afgørelse. Det skal bemærkes, at de nævnte dage/uger er den maksimale sagsbehandlingsfrist.

 

Specialområdet – børn

Merudgifter (SEL §41)

8 uger

Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42)

8 uger

Ledsagerordning (SEL §45)

8 uger

Friplads i daginstitutioner (SEL §20)

8 uger

§50-undersøgelse (lovbestemt frist)

16 uger

Visitation til Møllehuset (SEL §67) - inkl. §50 undersøgelse

20 uger

Visitation til Kumlhøj børnehave (SEL §32) - inkl. §50 undersøgelse

20 uger

Aflastning (SEL §67) - inkl. §50 undersøgelse

20 uger

Visitation til Kumlhøj fritidshjem (SEL §32) - inkl. §50 undersøgelse

20 uger

Visitation til familiepleje (SEL §52) - inkl. §50 undersøgelse

20 uger

 

Specialområdet – voksne

Specialrådgivning (SEL §12)

4 uger

Familiepleje/aflastning (SEL §84)

8 uger

Socialpædagogisk bistand (SEL §85)

10 uger

Hjælperordning (SEL §96)

12 uger

Ledsagerordning (SEL §97)

6 uger

Merudgifter (SEL §100)

8 uger

Visitation til midlertidige botilbud (SEL §107)

10 uger

Visitation til midlertidige botilbud (SEL §108)

10 uger

Med et socialt frikort kan du tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året, uden at lønnen bliver modregnet i dine offentlige ydelser som fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring.

Du kan søge om socialt frikort, hvis du opfylder følgende krav:

  • Du har særlige sociale problemer. Måske er du hjemløs, misbruger eller lider af en eller flere psykiske lidelser.
  • Du opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service. Fx modtager personlig støtte efter servicelovens § 85 og § 86, stofmisbrugsbehandling efter § 101, og tilbud efter §§ 107 -110.
  • Du har ikke været i en SU-berettiget uddannelse inden for de seneste 12 måneder.
  • Du har ikke haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder. Løn fra et ordinært arbejde, et løntilskudsjob eller dusørjobs/interne tilpassede jobs tæller med i din indkomst.
  • Du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du enten allerede får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension, eller at du har opholdt dig i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

Forsøgsordningen med et socialt frikort trådte i kraft den 1. januar 2019 og blev i 2023 forlænget til og med 31. december 2024.

Det er derfor muligt for kommuner at udstede sociale frikort frem til og med den 31. december 2024, ligesom udsatte borgere også kan anvende det sociale frikort indtil denne dato. Alle sociale frikort videreføres automatisk, så borgerne ikke skal ansøge om at få et frikort på ny.

Se mere på Socialtfrikort.dk

Ansøg om Socialt Frikort på Borger.dk

Læs mere og ansøg om tolkebistand på:

Borger.dk

Læs mere og ansøg om eksempelvis handicapbil, parkeringskort for personer med handicap, ledsagekort med mere på:

Borger.dk

Senest opdateret 10-01-2024
Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30, 7700 Thisted
Anette Rødbro
Områdeleder, Myndighed
Handicap og Socialpsykiatri
Handicap og Socialpsykiatri

Find alle vores tilbud