Boenheden Bjergbo

Bjergbo er et tilbud jf. almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL paragraf 105 stk. 1

Bjergbo er godkendt til aldersgruppen 18 til 85 år.

Tilbuddet henvender sig til mennesker med svær udviklingshæmning til gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Boenheden Bjergbo

Bjergbo leverer ydelser efter Lov om social service paragraf 85, Støtte i eget hjem: Hjælp, omsorg, socialpædagogisk støtte og træning.

Sådan bliver du henvist til Boenheden Bjergbo.

Du tager kontakt til Myndighed i Handicap og Socialpsykiatri.

Handicap og Socialpsykiatri

Asylgade 30

7700 Thisted

Telefon: 99 17 19 20

Email: social@thisted.dk 

Tværfagligt

På Bjergbo bestræber vi os på et solidt tværfagligt samarbejde med fokus på dit individuelle behov i dagligdagen.

Samarbejdet kan eksempelvis være med:

  • Din socialrådgiver
  • Din praktiserende læge
  • Regionssygehuse
  • Regional og Socialpsykiatrien
  • Værger
  • Dit nærmeste netværk
  • Beskæftigelsesstederne: Thyværkstedet og Limfjordsskolen

Thy til det gode hverdagsliv

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne på Bjergbo

 Hverdagen på Bjergbo

På Bjergbo starter dagen med individuelle morgenrutiner med efterfølgende ekstern eller intern beskæftigelse.

Om eftermiddagentilbydes du fælles eftermiddagskaffe.

Det er vigtigt for os at synliggøre hvornår det er hverdag og hvornår det er weekend samt at du giver udtryk for de ønsker du har. At du udnytter de ressourcer du har. At du fra personalet får hjælp og støtte til det du har behov for samt eventuelt hjælp og støtte igennem vores samarbejdspartnere.

Under opbygning

Arrangementer eller lign. 

Målsætning

Bjergbo skal bestræbe sig på at være en bæredygtig institution. At sikre et stabilt og tværgående samarbejde. At sikre beboerne får et godt, sundt og rigt liv. At yde kompenserende pædagogisk og praktisk hjælp og støtte. At styrke beboernes selvfølelse og selvværd. At understøtte og udvikle beboerne i sociale relationer. At fremme den enkelte beboers selvhjulpenhed med fokus på nærmeste udviklingszone. Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er “Alle har ret til et godt luv”. Med “Alle har ret til et godt liv” forståes det at den enkelte beboer får størst mulig livskvalitet. Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer vil vi tilstræbe at skabe en dagligdag med indhold og mening. Vores beboere skal via vores indsatser opleve størst mulig nærhed og kvalitet. Det er vores ansvar at give vires beboere de bedste forudsætninger for et godt liv. I arbejdet med at sikre kvalitet og faglighed skal vi altid være klar til at videre uddanne os og forfølge ny evidens på området, samt bringe det naturligt ind i vores praksis, til gavn for den enkelte beboer. Målet med vores indsats skal være at fremme en hverdag med livskvalitet for den enkelte beboer og give dem mulighed for at leve et liv, med ligeværdige muligheder.

Thy til det gode hverdagsliv er en af de tre politikker for Thisted kommune frem til 2026. "I Thy vil vi være bedst til livet - især det liv der leves i hverdagen." - skrives der i politikken og det uddybes således: "Thisted kommune arbejder for at alle kan opnå det gode hverdagsliv - uanset forudsætninger. Vi understøtter og udfordrer alle borgere til at udvikle sig hele livet."

Det er retningen for Bjergbos arbejde.

Bjergbos kærneværdier er det fundament der skal være på plads, før vores arbejde lykkes.

 

Tilsyn

Bjergbo er underlagt følgende tilsyn:

Socialtilsyn Nord

Styrelsen for patientsikkerhed

Arbejdstilsynet

Interne tilsyn fra Thisted kommune

 

Tilsynsrapporter fra Socialt tilsyn for de seneste 3 år

Tilsynsrapport 2024.pdfTilsynsrapport 2023.pdfTilsynsrapport 2022.pdf

 

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbudslignende botilbud

Personalet på Bjergbo

Tilbudsleder

2 Assisterende tilbudsledere

 

Faggrupper:

Pædagoger

Pædagogmedhjælpere

Sygeplejesker

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedshjælpere

Psykomotorisk Terapeuter

Pædagogstuderende

 

Der bliver løbende slået stillinger op på Thisted kommunes hjemmeside.

Er du interesseret i at blive vikar på Bjergbo, kan du rette henvendelse til tilbudslederen eller én af de assisterende tilbudsledere.

Borgerne visiteres i henhold til ABL paragraf 105 stk. 1 og SEL paragraf 85

I Thisted Kommune samarbejdes der via dokumentationssystemet CURA hvorigennem Myndighed fremsender handleplan i henhold til SEL paragraf 141 med varierende antal indsatsmål tilpasset borgerens individuelle behov.

Under opbygning

Under opbygning

Du er altid velkommen til at kontakte os

Tilbudsleder

Ane Kirk
Tilbudsleder
Boenheden Bjergbo

Socialpsykiatrisk botilbud

Boenheden Bjergbo
Fjordlystvej 4, 7700 Thisted
Åbningstid: døgnåben

Assisterende tilbudsleder

Didde Ladefoged
Hus A og hus B

Assisterende tilbudsleder

Heidi Kirkegaard
Hus C og hus D

Specialiseret tilbud

Hus A

Almen tilbud

Hus B

Almen tilbud

Hus C

Almen tilbud

Hus D
Senest opdateret 29-05-2024