Børnefysioterapi og -ergoterapi

I Thisted Kommune har vi børnefysioterapeuter og -ergoterapeuter, der kan hjælpe børn og unge på forskellig vis.

Børneterapeuterne tilbyder specialiseret fysio- og ergoterapi til børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne i alderen 0-18 år.

Derudover varetager de genoptræning af børn, der er henvist til træning i kommunen med en genoptræningsplan fra sygehuset efter Sundhedslovens §140.

Et forløb i samarbejde med børneterapeuterne har altid til formål at støtte op omkring barnets udvikling såvel i forhold til den motoriske, kognitive og sociale udvikling samt barnets deltagelse og selvhjulpenhed i forhold til de aktiviteter, der er relevante for det enkelte barn og barnets familie.

Det er også et mål at bibringe viden til forældre og pædagogisk personale, samt videregive viden mellem sundhedsvæsenet og det kommunale tilbud.

Sådan foregår det

Børneterapeuternes indsats foregår i barnets nærmiljø; hjem, daginstitution og skole, da det er vigtigt, at børnene ikke skal rykkes ud af deres faste og daglige rammer, og det giver gode muligheder for vejledning og vurdering i barnets eget miljø.

Indsatsen tager udgangspunkt i undersøgelse/vurdering af barnets funktionsniveau og aktuelle problemstillinger i samarbejde med forældrene, hvorefter vejledning eller træning planlægges individuelt.

Børneterapeuterne deltager i tværfaglige møder omkring det enkelte barn, hvor indsatsen koordineres med andre faggrupper. Der afsættes tid til kommunikation med læger, bandagister mv., herunder lægebesøg, hvor dette skønnes relevant. 

Hvem kan henvende sig?

Du kan blive tilbudt et forløb hos børnefysioterapeuterne og -ergoterapeuterne efter enten Barnets Lov eller Sundhedsloven. 

Barnets Lov §81 og §90

For at blive visiteret til et forløb med børneterapeuterne skal barnet være undersøgt af en børnelæge. Herefter kan sundhedsplejen, daginstitution, læge eller sygehuset sende et indstillingsskema til kommunen, hvorefter indsatsen visiteres og bevilges i samarbejde med kommunens sagsbehandler.

Du finder indstillingsskemaet her:

Link til indstilingsskema 

Sundhedsloven §140

Efter undersøgelse eller behandling på sygehuset, kan lægerne vurdere, der er behov for en genoptræningsindsats, og de vil sende en genoptræningsplan til kommunen.

Kontakt os