Frivillighed

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Du kan få tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis det frivillige arbejde bliver udført af en frivillighedsorganisation eller en forening, som har en bestyrelse, et regnskab og på tilstrækkelig faglig baggrund kan garantere for kvaliteten af arbejdet.

Social- og Seniorudvalget har på udvalgsmødet d. 5. september 2023 godkendt nye opdaterede retningslinjer. Disse nye retningslinjer gælder pr. 2024 og dermed allerede fra næste ansøgningsrunde. Der er bl.a. ændringer i ansøgningstidspunkt og -kriterier.

Økonomisk støtte kan i princippet søges til alle områder indenfor frivillighedsarbejdet på det sociale område. Social- og Seniorudvalget har vedtaget retningslinjer for behandling af ansøgninger – se retningslinjerne her.

Ansøgningspuljen er i 2024 på ca. 250.000 kr. 

Puljen forventes at være større fra og med 2025. Det forventes, at ansøgningspuljen i 2025 er ca. 650.000 kr. 

Udover ansøgningspuljen er Social, Sundhed og Kultur i gang med en proces om indgåelse af samarbejdsaftaler med frivillige sociale foreninger pr. 1. januar 2025. Thisted Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde omfatter dermed også økonomisk støtte til udvalgte foreninger gennem samarbejdsaftaler.

Der er én ansøgningsrunde om året i januar måned. Der er frist for indkomne ansøgninger til udmøntning af midler i 2024 den 26. januar 2024.

Året forinden afholdes temadag for de frivillige sociale foreninger i Thisted Kommune i 4. kvartal med fokus på eventuelle temaer for udmøntningen samt inspiration og sparring mellem foreningerne. I 2024 er temaet ”Ensomhed for alle aldersgrupper”, hvilket betyder, at modtagne ansøgninger, som målretter aktiviteter for at modvirke ensomhed for alle aldersgrupper, opprioriteres over andre indkomne ansøgninger. Det er således stadig muligt at ansøge om og muligt at opnå tilskud, selvom ansøgningens fokus ikke er ensomhed.

Ansøgningspuljen udmøntes på Social- og Seniorudvalgets møde i marts.

Ansøgninger fra nystartede foreninger og nye væsentlige tiltag vil – uanset ovenstående ansøgningsfrist – løbende blive forelagt Social- og Seniorudvalget til afgørelse.

Du søger her – eller ved at trykke på linket i selvbetjeningskassen.

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at ansøge om midler til frivilligt socialt arbejde ved at anvende selvbetjeningsløsningen

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde kræver, at I som forening har et cvr.nr. med tilhørende NEM-konto jf. lov om offentlige betalinger m.v. samt et NEM-ID nøglekort med tilhørende digital postkasse. Du kan hente hjælp på hjemmesiden hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde til at få dette gjort, se følgende link: Sådan registrerer I foreningen

Lovgivningen foreskriver, at bevilgede tilskud udbetales til foreningens cvr.nr., hvilket bevirker, at nogle enkelte lokalforeninger uden selvstændigt cvr.nr. får hovedorganisationen til at ansøge på deres vegne, således hovedorganisationen kan udbetale det bevilgede tilskud til lokalforeningen.

I sådanne tilfælde skal følgende fremgå under ansøgningens respektive spørgsmål:

  • lokalforeningens budget- og regnskabsmateriale, ikke hovedorganisationens
  • lokalforeningens aktivitet, ikke hovedorganisationens
  • hvordan lokalforeningens frivillige bidrager til aktiviteten, ikke hvordan hovedorganisationens frivillige gør det
  • hvordan lokalforeningen gør opmærksom på aktiviteten over for brugere og samarbejdspartnere, ikke hvordan hovedorganisationen gør det

Der skal aflægges regnskab og evaluering for de tildelte midler – dette sker online. Hvis hele tilskuddet ikke bruges, kan resterende midler overføres til næste år, hvis de anvendes til samme formål som oprindeligt ansøgt om. I april måned er der frist for regnskab og evaluering for midler tildelt i forrige år.

Følgende link skal anvendes ved aflæggelse af regnskab og evaluering: Regnskab og evaluering

Kommunen vil senest 1 måned før fristens udløb sende påmindelse ud til dem, som har modtaget tilskud.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte:

Lise Jensen
Udviklingskonsulent i Social- og Seniorsekretariatet
Mail: lvkj@thisted.dk
Tlf. 20 27 35 85

FrivilligThy

FrivilligThy – Frivilligcenter og Selvhjælp er det lokale frivilligcenter i Thisted Kommune. FrivilligThy understøtter de frivillige sociale foreninger i kommunen, hjælper potentielle frivillige med at finde det rigtige frivilligjob og hjælper borgere med at komme i det rigtige tilbud, hvis de har brug for hjælp – enten i FrivilligThys egne grupper eller i en lokal forening.

Se nærmere på FrivilligThys hjemmeside 

Støtteforeninger på botilbud

Nogle botilbud i Handicap og Socialpsykiatri har en støtteforening tilknyttet. Støtteforeningerne støtter beboerne på det enkelte botilbud. Typen af støtte varierer fra sted til sted, og det kan eksempelvis være afholdelse af aktiviteter eller økonomisk tilskud til at afholde arrangementer.

Du kan læse nærmere om støtteforeningerne på siderne for de botilbud, som har en forening tilknyttet. Se listen over tilbud i Handicap og Socialpsykiatri

Senest opdateret 29-02-2024

Kontakt

Lise Jensen
Udviklingskonsulent
Social- og Seniorsekretariatet