Byggeri

Her kan du finde forskellige information om hvilke byggerier der kræver tilladelse, hvordan du søger en byggetilladelse, hvor lang vores sagsbehandlingstid er med mere.

Forhåndsdialog - Vi kan hjælpe dig med lovgivningen

Som bygherre er det dit ansvar, at undersøge hvilke love der er gældende for dit byggeprojekt. Hvis du bliver i tvivl om dit projekt kræver en byggetilladelse eller en dispensation, står vi klar til at hjælpe dig. 

Indsendt dit byggeprojekt på en mail med beskrivelser, tegninger og kontaktoplysninger. Mailen sendes til byggesag@thisted.dk. Alternativt ring til os på telefonnummer 99 17 21 44.

Få hjælp fra en rådgiver 
Det kan ved langt de fleste byggeprojekter være en fordel at kontakte en rådgiver, som kan hjælpe dig igennem byggeprocessen. En rådgiver kan både hjælpe dig med at søge en byggetilladelse, hvor du bland andet skal indplacere dit byggeri i en brand- og konstruktionsklasse. Derudover kan en rådgiver også hjælpe med at afklare de tekniske forhold i byggeriet.

Her kan du læse mere om brand- og konstruktionsklasser, samt de tekniske forhold i bygningsreglementet.

Skal du bygge, rive ned eller har du opført en bygning?

Går du med byggeplaner i form af nybyggeri, tilbygning, ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning skal du i de fleste tilfælde søge om en tilladelse. Inden du søger om byggetilladelse, skal du sikre dig, at al lovgivning er overholdt. Du bør derfor blandt andet undersøge om følgende kan have betydning for dit byggeprojekt: 

Hvis du vil bygge i landzone, skal du måske have en landzonetilladelse, inden du kan få en byggetilladelse.

Hvis du skal renovere eller rive ned, skal du anmelde bygge- og anlægsaffald, inden du påbegynder arbejdet. Læs mere om anmeldelse og håndtering af bygge- og anlægsaffald her.

Har du brug for hjælp?
Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du søger en tilladelse, og du kan finde informationer om forskellige bygningstyper med mere.

Støvende og støjende aktiviteter
Skal du i gang med et større byggeprojekt, som du ved kommer til at larme og støve meget, skal du være opmærksom på, at der gælder visse regler. 

Her kan du læse Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter.

Sådan søger du en bygge- eller nedrivningstilladelse

Det er lovpligtig at søge digitalt via Byg og Miljø. Her bliver du stepvis guidet igennem ansøgningsprocessen.

Søg en byggetilladelse

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af byggeprojektet og tegninger der viser bygningens placering, afstand til skel og længde, bredde og højde. Det er vigtigt at tegningerne er målfaste. Her kan du se eksempler på en situationsplan, plan-, facade- og snittegninger.   

Her kan du finde mere hjælp til, hvad du skal være opmærksom på, når du søger en byggetilladelse.

Weblager
På det digitale arkiv kan du finde tidligere byggesager. Alle gamle byggesager Thisted Kommune har, ligger på Weblager.

Find gammel byggesag

Ejendomsoplysninger  
Vil du se oplysninger om din ejendom, kan du finde dem på hjmmesiden OIS. Det kan blandt andet være din BBR-meddelelse.

Se ejendomsoplysninger

Enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse

Ny-, til- og ombygning af enfamilie-, stue-, dobbelt-, kæde-, række- og sommerhuse skal have byggetilladelse, inden byggeriet må påbegyndes.

Der skal altid byggetilladelse til:

 • Opførelse af nybygning eller tilbygning til eksisterende bolig.
 • Ombygninger, hvor der sker væsentlige konstruktionsmæssige ændringer, f.eks. ny tagkonstruktion.
 • Væsentlige ændringer i anvendelsen, f.eks. inddragelse af eksisterende garage, udhus, driftsbygning mm. til bolig.
 • Inddragelse af hidtil uudnyttet tagetage, såfremt tagetagen er fra før 1. februar 1977.
 • Opdeling af bolig i flere lejligheder / boliger.
 • Opførelse af udestuer, vinterhaver og lignende.
 • Omfattende renovering af eksisterende bygninger, hvor renoveringens omfang kan sidestilles med nybygning. Gælder også for etapevis byggeri.

Billede af enfamiliehus.

Bæredygtigt byggeri ved nybyggeri
Fra 1. januar 2023 er der nye krav i bygningsreglementet. I forbindelse med færdigmelding af nye bygninger, der opvarmes til over 5°C, skal der indsendes en LCA-beregning før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse. En LCA-beregning er en livscyklusvurdering der angiver bygningers klimabelastning målt i CO2-udledning over en periode på 50 år.  

For et nybyggeri over 1.000 m² er der angivet en grænseværdi for, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.    

Hvis du til vide mere om, hvad det betyder for dig, kan du finde svar på Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

På LCAbyg kan du finde et værktøj, der kan hjælpe med at beregne livscyklusvurderinger for bygninger.

Garager, carporte, udhuse og mindre lignende bygninger

I det følgende afsnit vil vi anvende betegnelsen "sekundær bygning", der er en fælles betegnelser for en række bygninger som garage, carport, udhus, drivhus, overdækning og lignende mindre bygninger.

Skal du bygge en sekundær bygning, har det betydning om den enkelte bygning, eller det samlede areal af alle dine sekundære bygninger, er over eller under 50 m². Hvis du samlet har over 50 m² vil det altid kræve en byggetilladelse. Er det samlede areal derimod under 50 m², kan bygningen opføres uden byggetilladelse, så længe al lovgivning er overholdt. Det er derfor dit ansvar at undersøge, om byggeriet er i strid med lovgivningen, herunder bl.a. bygningsreglementet, lokalplaner, deklarationer m.m. 

Billede på eksempel af på byggesag.

Billede af carport.

Hvis din sekundær bygning kan opføres uden byggetilladelse, skal bygningen, når den er opført, registreres i BBR. Du skal via selvbetjeningsløsningen Ret-BBR give besked om, at bygningen er opført. Når du har indberettet din bygning, vil indberetningen blive kontrolleret af en BBR-medarbejder. 

Ret dine BBR-oplysninger

Erhvervs-, etage- og landbrugsbyggeri

Alle former for nybyggeri, tilbygninger og ændringer i anvendelsen i disse bygningstyper vil altid kræve en byggetilladelse.

Erhvervs- og etagebyggeri
Hvis du vil foretage indvendige ombygninger, ændre i anvendelsen, ændre i de brandmæssige forhold eller ændre i bygningens konstruktion, vil det ofte kræve en byggetilladelse. Vil du nedlægge eller inddrage erhvervsareal til bolig eller omvendt vil det altid kræve en byggetilladelse. 

Vi vil ofte inddrage vores kolleager fra øvrige teams ved sager omhandlende erhvervs- og etagebyggeri. De vil for eksempel hjælpe med at afklare miljø-, vej- og planforhold.    

Billede af erhvervsbygning.

Landbrugsbyggeri
Hvis du vil foretage ombygninger og ændringer i anvendelsen eller konstruktionen af en landbrugsbygning vil det kræve en byggetilladelse.  

Et landbrugsbyggeri kræver ofte også tilladelse fra Team Landbrug efter miljølovgivningen. Her kan du læse mere om tilladelser efter miljølovgivningen.

Du skal være opmærksom på, at enkelte mindre landbrugsbygninger kan kræve landzonetilladelse.

Tekniske anlæg
Siloer, plansiloer, gylletanke, vaskepladser med mere kræver byggetilladelse, til trods for bestemmelsen i § 5 stk. 1 nr. 10, fordi de ikke er omfattet af byggeretten jævnfør § 5 stk. 2.

Billede af landbrugsbygning

Bæredygtigt byggeri ved nybyggeri
Fra 1. januar 2023 er der nye krav i bygningsreglementet. I forbindelse med færdigmelding af nye bygninger, der opvarmes til over 5°C, skal der indsendes en LCA-beregning før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse. En LCA-beregning er en livscyklusvurdering der angiver bygningers klimabelastning målt i CO2-udledning over en periode på 50 år.  

For et nybyggeri over 1.000 m² er der angivet en grænseværdi for, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.    

Hvis du til vide mere om, hvad det betyder for dig, kan du finde svar på Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

På LCAbyg kan du finde et værktøj, der kan hjælpe med at beregne livscyklusvurderinger for bygninger.

Nedrivning

Nedrivning af bygninger kræver en nedrivningstilladelse, med mindre det er nedrivning af en sekundær bygning (garage, carport, udhus m.m.) under 50 m². Disse kan nedrives uden tilladelse. Når bygningen er nedrevet skal du oplyse dette til BBR-kontoret på bbrkontoret@thisted.dk.

Billede af nedrivning.

Bygge- og anlægsaffald
Når du skal nedrive en bygning, skal du være opmærksom på, at du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald. Læs mere om dette her. 

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger og fredet bygninger
Er bygningen medtaget i kommuneplanen som bevaringsværdig eller er bygningen omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller i en byplanvedtægt, skal kommunen give tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning. Inden denne tilladelse kan gives, skal nedrivningen af den bevaringsværdige bygning offentliggøres med en høringsfrist på 4 til 6 uger.

Hvis bygningen er fredet, skal Kulturarvsstyrelsen give tilladelse til nedrivning.

Hvad kan du opføre uden tilladelse

Du kan starte følgende byggeprojekter uden en byggetilladelse

 • Ombygning af enfamiliehuse og sommerhuse, hvis der ikke sker udvidelse af arealet, ændring i anvendelsen eller væsentlige konstruktionsmæssige ændringer.
 • Udnyttelse af tagetage til beboelse, hvis bygningen har fået byggetilladelse efter 1. februar 1977.
 • Sekundære bygninger (garage, carport, udhus m.m.) kan måske opføres uden tilladelse, hvis det samlede areal af bygningerne er mindre end 50 m². Hvis du er i tvivl om din sekundær bygning kræver en tilladelse, kan du læse mere ovenfor under afsnittet "Garager, carporte, udhuse og mindre lignende bygninger"

Hvis dit byggeprojekt kan opføres uden byggetilladelse, skal din BBR-meddelelse opdateres med de nye forhold, når projektet er færdigt. Dette gør du via selvbetjeningsløsningen Ret-BBR. Når du har sendt din indberetning, vil denne blive kontrolleret af en BBR-medarbejder.

Ret dine BBR-oplysninger

Lovliggørelse

Har du opført en bygning, lavet en tilbygning eller har du ændret anvendelse i en af dine bygninger, uden at søge om byggetilladelse først, skal dette lovliggøres.

Et ulovligt forhold kan retlig lovliggøres, hvilket betyder at der gives en lovliggørende byggetilladelse. I nogle tilfælde skal de ulovlige forhold fysisk lovliggøres, hvilket betyder at de ulovlige forhold skal fjernes eller ophøre.  

En lovliggørelsessag er det samme som en byggesag. Du skal indsende en ansøgning der skal indeholde en beskrivelse og tegninger af de ulovlige forhold. Det er vigtigt at tegningerne er målfaste. Her kan du se eksempler på en situationsplan, plan-, facade- og snittegninger.   

Du skal søge om en byggetilladelse på selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø. Du skal huske at oplyse i ansøgningen, at din ansøgningen er en lovliggørelsessag. 

Søg om en lovliggørende byggetilladelse

Andre ting der ikke er en bygning - men kan kræve byggetilladelse

Her kan du læse om, hvornår solcelleanlæg kræver en byggetilladelse.
Solcellevejledning

Her kan du læse Thisted Kommunes skiltevejledning.
Skiltevejledning

Her kan du læse om retningslinjer for legeområde i Thisted Kommune
Retningslinjer

Når du er færdig med dit byggeri

Når du er færdig med dit byggeri, må du ikke tage bygningen i brug, før du enten har modtaget en ibrugtagningstilladelse eller en besked om at din byggesag er afsluttet.

Det er dit ansvar, at give os besked, når du er færdig med at bygge. I din byggetilladelse er det nævnt, hvilken dokumentation du skal indsende, når du færdigmelder dit byggeri.   

Når du har samlet alt dokumentationen, skal du via din byggesag i Byg & Miljø sende dokumentationen til os. Når vi har kontrolleret at alt er indsendt, vil du modtage en ibrugtagningstilladelse eller en afslutning. Din BBR-meddelelse vil blive opdateret ud fra oplysningerne i byggetilladelsen, og den opdaterede BBR-meddelelse vil blive sendt til din e-Boks. Din byggesag er helt afsluttet hos os, når du har modtaget og betalt fakturaen for sagsbehandlingen. 

Stikprøvekontrol  
10 procent af de byggesager der har fået en ibrugtagningstilladelse, skal igennem en stikprøvekontrol hos os. I en stikprøvekontrol skal vi kontrollere den tekniske dokumentation, der er indsendt ved færdigmeldingen. Vi skal også tjekke at byggearbejdet er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet. Hvis dit byggearbejde bliver udtaget til stikprøvekontrol, vil du få besked senest en måned efter, at vi har givet en ibrugtagningstilladelse.

Byggesager vedrørende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og sekundære bygninger (garage, carport, udhus med mere) er ikke omfattet af krav om stikprøvekontrol.

Færdigmeld din byggesag

Eksempler på tekniske dokumentationer

Adgangsforhold – kap. 2 (§ 48 - § 62)

 • Tegningsmateriale/beskrivelse af adgangsforholdene ved, i og frem til bygninger, opholds- og parkeringsarealer.
 • Tegningsmateriale/beskrivelse af niveauforskelle. Herunder trapper, ramper og værn.

Affaldssystemer – kap. 3 (§ 63 - § 68)

 • Tegning/foto med placering af affaldsbeholdere.

 Afløb – kap. 4 (§ 69 - § 81)

 • Kloakplan over spildevand, regnvand, herunder tagvand og drænvand, samt placering af eksempelvis fedtudskiller og højvandslukker/pumper.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual der beskriver hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Brand – kap. 5 (§ 82 - § 158)

 • Tegninger med bl.a. redningsåbninger, flugtveje, røgmeldere eller anden sikring mod brandspredning, samt funktionsafprøvning af systemet.

Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder – kap. 7 (§ 161 - § 165)

 • Tegningsmateriale/beskrivelse af byggepladsens indretning, samt at byggepladsen er indrettet forsvarligt og ikke er til gene for naboer bl.a. i forhold til støj og støv.

Bygningens indretning – kap. 9 (§ 196 - § 241)

 • Tegninger/beskrivelse over bygningens indretning. Herunder loftshøjde, gang- og dørbredde, handicapforhold mv.

Elevatorer – kap. 10 (§ 242 - § 249)

 • Dokumentation for at brugeren har adgang til bygningens etager og kan komme til bygningens funktioner.
 • Funktionsafprøvning af elevatorens energiforbrug.

Energiforbrug – kap. 11 (§ 250 - § 298)

 • U-værdiberegning eller varmetabsberegning (om- og tilbygning og sommerhus), energimærkning (nybyggeri), energirammeberegning (nybyggeri), trykprøvning / blowerdoortest / tæthedsprøvning.

Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger – kap. 12 (§ 299 - § 328)

 • Dokumentation/datablad for fyringsanlæg (brændeovne, masseovne, åbne fyringsanlæg, oliebrændere, central-varmekedler, skorstene), solcelleanlæg, varmepumper, jordvarme og lignende.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual der beskriver hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Forureninger – kap. 13 (§ 329 - § 333)

 • Beskrivelse/tegningsmateriale der viser bygningens tæthed mod jord (radonspærre).

Fugt og vådrum – kap. 14 (§ 334 - § 339)

 • Dokumentation/beskrivelse af fugtsikring, herunder beskrivelse af sikring mod fugt fra indeklima, jord, grundvand, vådrumssikring, overfladevand og fugtskader fra byggefasen.

Konstruktioner – kap. 15 (§ 340 - § 357)

 • Dokumentation for at byggeriet følger SBI anvisninger og præaccepterede løsninger f.eks. udklip af opslagsværk/diagrammer, suppleret med beskrivelse af f.eks. bjælken.
 • Spærberegninger, statiske beregninger, statisk dokumentation som udført mv.

Legepladser mv. – kap. 16 (§ 358 - § 367)

 • Datablad for at legepladsen overholder Danske Standarder, attest fra legepladsinspektør.

Lydforhold – kap. 17 (§ 368 - § 376)

 • Dokumentation for at der er tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen. Herunder lydberegning på konstruktioner, lydmålinger af f.eks. trinlyd, støj fra tekniske installationer, rumakustik mv.

Lys og udsyn – kap. 18 (§ 377 - § 384)

 • Dokumentation/beregninger for at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn (bl.a. ”10 % reglen”), samt tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen.
 • Funktionsafprøvning af belysningsstyrken, samt prøvning af at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.

Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg – kap. 19 (§ 385 - § 392)

 • Dokumentation for bygningens termiske indeklima, isolering af installationer, sikring mod legionella mv.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual der beskriver hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.
 • Funktionsafprøvning af varme- og køleanlæggene i forhold til indregulering og styring.

Vand – kap. 21 (§ 403 - § 419)

 • Dokumentation for kold- og varmtvandsinstallationer. Herunder VVS-attest og tegninger som udført.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual der beskriver hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Ventilation – kap. 22 (§ 420 - § 452)

 • Dokumentation/datablad for ventilationsanlægget. Herunder tegninger over anlægget.
 • Drift- og vedligeholdelsesmanual der beskriver hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.
 • Funktionsafprøvning af ventilationsanlægget i forhold til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.

Skal du holde arrangementer eller have midlertidige overnatninger

Nedenfor kan du finde informationer om, hvad du skal være opmærksom på, når du skal holde et arrangement eller have midlertidige overnatninger. 

Afholdelse af midlertidige indendørsarrangementer

Hvis du ønsker at afholde et arrangement i eksempelvis en lagerbygning eller en bygning som ikke er godkendt til formålet, vil det kræve en ansøgning om byggetilladelse. Du skal sende din ansøgning til os via selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø senest 4 uger før arrangementet skal afholdes.

Søg en byggetilladelse

En ansøgning skal bestå af nedenstående punkter:

 • Adresse på stedet hvor arrangementet afholdes. Hvis der er flere bygninger, skal det beskrives hvilken bygning der anvendes.
 • Information om hvem der er juridisk ansvarlig fra arrangementet (navn og adresse). Er det en forening eller virksomhed der er ansvarlig, skal cvr.nr. oplyses.
 • Fuldmagt fra ejer til at benytte bygningen.
 • Projektbeskrivelse af arrangementet - som for eksempel kan indeholde:
  • Hvad går arrangementet ud på.
  • Hvor lang tid varer arrangementet.
  • Hvilke åbningstider har arrangementet.
  • Redegørelse for hvordan en udstilling er opbygget - for eksempel skal der redegøres for, hvis man tildækker alle vægge med plastik. 
  • Redegørelse for persontal.  
  • Informationer om personale. 
 • Informationer om bygningens konstruktive forhold - for eksempel en murstensbygning med loft bestående af troldtektsplader. Hvis der ændres i bygningens konstruktive forhold skal der redegøres for dette. 
 • Redegørelse for hvordan brandkravene overholdes - for eksempel redegørelse for flugtveje, slukningsudstyr, slangevinder med mere. 
 • Brand- og evakueringsinstruks til det pågældende arrangement.
 • Målfast situationsplan i enten 1:100 eller 1:200 der viser bygningens placering og omgivelserne omkring. Hvis der er forhold omkring bygningen, der vil påvirke brugen af bygningen, skal det fremgå af situationsplanen. Er der behov for parkering til arrangementet, skal der redegøres for parkeringsforhold. 
 • Målfast plantegning af bygningen i 1:100. Det skal på plantegningen fremgå, hvor der er døre og vinduer.  
  • Hvis det er en udstilling du afholder, skal der på plantegningen redegøres for, hvordan udstillingen er opsat, og det skal fremgå hvordan man bevæger sig rundt i bygningen under arrangementet.
  • Hvis der er opsat borde og stole under arrangementet, skal dette også fremgå på plantegningen. 
  • Hvis der tilberedes mad til arrangementet, skal der redegøres for dette. Det skal fremgå hvor der for eksempel er gasblus og lignende.
  • Hvis der er bar eller scene til arrangementet, skal der redegøres for dette. Vær opmærksom på at scener kan kræve særskilt byggetilladelse, hvis scenen ikke er certificeret.

Ovennævnte tegninger skal udarbejdes efter Bygningesreglementets vejledning til kapitel 5 - bilag 13. Tegninger skal være målfaste og i PDF format. 

Brandrådgiver
Det kan være en god ide at få hjælp fra en uddannet brandrådgiver, til at dokumentere brandkrav og udarbejde tegningsmateriale. Vi har ikke mulighed for at gøre dette arbejde for jer, eller at anvise hvordan krav overholdes.  

Sagsbehandling
Nordjyllands Beredskab vil blive inddraget i behandlingen af din sag. I enkelte sager vil der blive foretaget brandsyn af Nordjyllands Beredskab inden arrangementet må afholdes. 

Arrangementet må ikke afholdes før der er givet byggetilladelse. 

Nyttige links
Midlertidige arrangementer i bygninger
Brand
Præaccepterede løsninger for forsamlingslokaler
Udfærdigelse af planer i forhold til brandØvrige transportable konstruktioner (scener og tribuner)

Afholdelse af midlertidige udendørsarrangementer og transportable konstruktioner

Er du i gang med at planlægge et arrangement med eller uden tranportable konstruktioner, er der nogle forhold du skal være opmærksom på. 

Udendørs arrangementer
Skal du holde et udendørs arrangement som for eksempel en festival, en koncert, et sportsstævne, en cirkusforestilling, en by- og markedsfest, en spejderlejr, et kræmmermarked eller lignende, skal du være opmærksom på at afholdesen kan kræve en byggetilladelse.  

Mindre end 150 personer
Hvis arrangementet er for mindre end 150 personer, er arrangementet ikke omfattet af bygningsreglementet, og kan således etableres uden tilladelse fra os. 

Mere end 150 personer
Hvis arrangementet er for mere end 150 personer, kan arrangementet etableres uden ansøgning om byggetilladelse, hvis bilag 11 til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 vedrørende brand følges i sin helhed. Hvis bilag 11 ikke kan overholdes, kræver arrangementet en byggetilladelse.

 • Overholdes bilag 11 skal du orientere os om arrangementet senest 4 uger før afholdelsen. 
 • Overholdes bilag 11 ikke vil det kræve en ansøgning om byggetilladelse. Du skal sende din ansøgning til os via selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø senest 4 uger før arrangementet skal afholdes.

Søg om byggetilladelse

Et arrangement kan også kræve godkendelse efter anden lovgivning. Derfor vil vi ofte inddrage vores kolleager fra øvrige teams, der for eksempel vil hjælpe med at afklare spørgsmål vedrørende skiltning, renovation, toiletforhold, naturbeskyttelse og andet.  


Transportable konstruktioner
Til et arrangement er der ofte opsat transportable konstruktioner som for eksempel telte, scener, tribuner og lignende. De fleste transportable konstruktioner kræver ikke en byggetilladelse. Om de transportable konstruktioner er certificerede, efter bekendtgørelsen om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, og om de præaccepterede løsninger overholdes, har betydning for om den transportable konstruktion kræver en byggetilladelse. Læs mere om de præaccepterede løsninger i bilag 11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5.   

Du kan i bygningsreglementets § 6b, stk. 1 se hvilke transportable konstruktioner kan opføre uden ansøgning om byggetilladelse. 

Du kan i bygningsreglementets § 6b, stk. 2 se hvilke transportable konstruktioner, der er certificerede, du kan opføre uden ansøgning om byggetilladelse. 

Hvis den transportable konstruktion anvendes til mere end 150 personer, skal du orientere os om anvendelsen af den transportable konstruktion senest 4 uger før konstruktionen tages i brug. 


Hvilke materiale skal indsendes ved afholdelse af et arrangement med og uden transportable konstruktioner 
Materialer skal bestå af nedenstående punkter:

 • Projektbeskrivelse af det planlagte arrangement - som for eksempel kan indeholde:
  • Datoer for afholdelse.
  • Åbningstider.
  • Forventet besøgstal. 
  • Eventuelt antal overnattende personer.
  • Spilletider.
  • Støjniveau.
 • Målfast oversigtplan i 1:500 som skal indeholde følgende:
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og brandslukning, herunder friområder. 
  • Beskrivelse af delområder - her under placering af forsamlingstelte, selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Placering af flaskegas (F-gas) der for eksempel skal anvendes til madlavning eller opvarmning.
  • Placering af oplag af diesel til for eksempel generatorer eller opvarmning.
 • Målfast kort over delområder i 1:100 eller 1:200 som skal indeholde følgende:
  • Placering af telte og salgsboder med angivelse af afstande mellem de enkelte salgsboder. 
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende - bortset fra elkogeplader i og ved salgsboder. 
  • Flugtveje herunder flugtvejsskiltenes placeringer.
  • Placering af brandslukningsmateriel. 
  • Brandveje og friområder.
  • Parkeringsarealer.
  • Placering af affaldscontainere.
  • Placeringer af depoter for F-gas.
 • Målfast pladsfordelingsplan (tegning) af telte og/eller eksisterende bygninger i 1:50 eller 1:100 skal skal indeholde følgende:
  • Indtegning af for eksempel scene, bordopstilling, salgsdiske og køkkensektioner.
  • Indtegning af ind- og udgange.
  • Indtegning af nødudgange med flugtvejsskiltning (hvis der er flere end 150 personer).
  • Panikbelysning (hvis der er flere end 150 personer).


Hvad skal være synligt/overholdes ved arrangementet 

 • Inden arrangementets start skal pladsfordelingsplanen ophænges i den transportable konstruktion, så besøgende kan orientere sig om flugtvejsmuligheder og slukningsudstyr.
 • Opstilles der telte større end 100 m², der er certificerede, skal certificeringen fremgå af teltet. 
 • Opstilles der telte større end 100 m², der ikke er certificerede, skal byggetilladelsen fra Thisted Kommune kunne fremvises. 
 • Ved bordopstilling skal der være minimum 2 meter mellem bordrækkerne, og der må højest være placeret 12 personer pr. række.
 • Fripassager skal i bredden tilpasses antallet af personer, der opholder sig i den transportable konstruktion. 

Du kan læse mere om fyldestgørende planer i bilag 13 til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 vedrørende brand.


Brand- og evakueringsinstruks 
Arrangøren eller den driftsansvarlige skal udarbejde en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

 • Hvordan redningsberedskabet alarmeres.
 • Hvordan personalet adviseres om den opståede nødsituation.
 • Hvordan optræden og musik stoppes.
 • Hvordan lydanlæg anvendes til orientering af gæsterne om situationen.
 • Hvordan personalet vejleder gæsterne til udgangene.
 • Hvordan slukningsmateriellet bemandes og anvendes.

Brand- og evakueringsinstruksen skal være ophængt steder, hvor gæster, personale/frivillige færdes. Inden et arrangement gennemføres, skal personalet/frivillige instrueres i brand- og evakueringsinstruksen. Du kan læse mere om brand- og evakueringsinstrukser i bilag 13 til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 vedrørende brand.


Brandsyn inden arrangementets begyndelse 
Nordjyllands Beredskab vil, efter en konkret vurdering i hver enkelt sag, foretage brandsyn af arrangementer og transportable konstruktioner i følgende sager:

 • Hvis transportable konstruktioner og lignende bygninger/anlæg anvendes af mere end 150 personer.
 • Hvis arrangementer har mere end 150 overnattende personer.
 • Hvis arrangementer afholdes på et større areal end 1.000 m². 


Nyttige links

Brand
Præaccepterede løsninger
Udfærdigelse af planer i forhold til brand
Øvrige transportable konstruktioner (scener og tribuner)
Arrangementplaner for midlertidige udendørsarrangementer

Midlertidige overnatninger

Skal du arrangere midlertidig overnatning i en bygning, der ikke er godkendt til formålet, skal vi orienteres senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Skal der overnatte flere end 150 personer, skal vi orienteres om overnatningen senest 4 uger før første overnatningsdøgn. 

Din orientering skal sendes til os via selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø. 

Søg om midlertidig overnatning

Midlertidige overnatninger må ikke foregå i mere end 7 døgn i træk, og der må ikke overnatte flere i lokalet end lokalet er godkendt til.  

Ved midlertidige overnatninger orienteres Nordjyllands Beredskab, som vurderer om de vil foretages et brandsyn.  

Redegørelse og dokumentation
Nedenstående punkter skal fremgå af din orientering til os:

 • Fuldmagt fra bygningsejer.
 • Periode for overnatning med angivelse af dato for første overnatningsdøgn.
 • Adresse hvor overnatningen finder sted.
 • Antal personer der skal overnatte i lokalerne. 
 • Kontaktperson under overnatningen (navn og telefonnummer).
 • Kopi af en driftsjournal for den midlertidige overnatning (se eksempel på hvad denne skal indeholde i bilag 11b, Appendiks B.
 • Situationsplan med markering af den del af bygningen, der anvendes til overnatningen. 
 • Plantegning med beskrivelse af flugtveje.
 • Belægningsplan - hvis der skal overnatte flere end 50 personer i et lokale. (se eksempel på hvad denne skal indehold i bilag 11b, Appendiks C

Ansvar
Arrangøren har ansvaret for at kravene til overnatningen er overholdt. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i lovgivningen, så blandt andet kravene til bygningsreglementets kapitel 5 vedrørende brand er overholdt. 

Nyttige links
Midlertidig overnatning
Præaccepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger
Brand

Vores sagsbehandlingstider

Thisted Kommune har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på seks til otte uger, fra det tidspunkt hvor sagen er fuldt oplyst med fyldestgørende materiale.

Sagsbehandlingstiden vil være længere, hvis det kræver andre myndigheders godkendelser, høringer og dispensationer.

Der er gebyr på din byggesag

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har, med virkning fra 1. februar 2023, valgt at indføre gebyr for byggesagsbehandling.

Der opkræves gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet. En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og afslag. Der opkræves ligeledes også gebyr i lovliggørelsessager.

Prisen i 2024 er 647 kroner pr. time. Nedrivningstilladelser er dog undtaget af dette gebyr, og der vil i stedet blive opkrævet et fast gebyr på 1.124 kroner pr. sag.

Prisen i 2023 er 637 kroner pr. time. 

Vær opmærksom på at gebyrerne bliver reguleret hvert år.

Gebyrinstruks
Her kan du læse gebyrinstruksen der har dannet grundlag for at opkræve gebyr for byggesagsbehandling.

Her kan du læse mere om opsætning af solceller, skilte og legepladser.

Du skal læse mere under fanen "Skal du bygge, rive ned eller har du opført en bygning". Herefter skal du åbne fanen "Andre ting der ikke er en bygning - men kan kræve byggetilladelse". 

Nyttige links

Her kan du søge relevant viden til dit byggeprojekt.

Her kan du læse om byggeloven og planloven.
Byggeloven
Planloven

Her kan du læse om bygningsreglementet.
Bygningsreglementet

Her kan du søge en bygge- eller nedrivningstilladelse.
Byg & Miljø

Her kan du finde gældende lokalplaner i Thisted Kommune.
Lokalplaner

Her kan du finde deklarationer og servitutter.
Tinglysning

Her kan du finde oplysninger på din ejendom og din BBR-meddelelse.
OIS

Her kan du finde tidligere byggesager på din ejendom.
Weblager

Her kan du finde kort over din ejendom.
Kort
Bemærk at de digitale kort kun er vejledende.

Senest opdateret 29-04-2024

Kontakt os

Team Byg er altid klar til at hjælpe dig
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00