Øvrige planer

Øvrige planer dækker over andre planer som gælder for specifikke områder eller temaer på tværs af Thisted Kommune. De beskriver de overordnede linjer for planlægningen i Thisted Kommune og er et supplement til lokalplaner og kommuneplanen.

I foråret 2021 igangsatte Klitmøllers Borger- og Erhvervsforening sammen med Thisted Kommune opdateringen af Helhedsplanen for Klitmøller fra 2016. I løbet af 2021 blev der afholdt workshops og et borgermøde i september, og siden da har styregruppen og Thisted Kommune arbejdet på at opdatere helhedsplanen efter de ønsker og behov der kom frem til møderne.

Nu ligger den Opdaterede Helhedsplan for Klitmøller klar. Du kan se den her.

Den opdaterede helhedsplan kommer omkring baggrunden for at opdatere planen fra 2016, pejlemærker for Klitmøllers overordnede udvikling, bystrukturen og afsluttende nogle konkrete løsninger for trafikinfrastrukturen. Samt nogle anbefalede tiltag i det videre arbejde med helhedsplanen.

Indtil den 6. april 2022 er der mulighed for at sende en kommentar til den opdaterede helhedsplan. Alle bemærkninger bliver gennemgået af styregruppen i samarbejde med Thisted Kommune. Herefter præsenteres planen for Thisted Kommunes politikere, inden den skal bruges fremadrettet som grundlag for Klitmøllers fremtidige udvikling.

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 26. maj 2020 Udviklingsplan for turisme i Klitmøller og Vorupør. Udviklingsplanen har det mål at skabe mere attraktive bymiljøer året rundt til gavn for både gæster, fastboende og erhvervsliv. Planen skal bidrage til at skabe flere jobs og værditilvækst i området. Planen skitserer tiltag, som er realistiske og interessante i et byudviklings- og investorperspektiv, og der er tale om projekter med tilstrækkelig volumen og kvalitet, som i høj grad efterspørges af turisterne. En realisering af planen vil særligt afhænge af grundejernes interesse i at medvirke samt af investorers interesse i at købe ind på idéerne.

Kataloget blev udarbejdet i december 2014
Kataloget kan ses her: Inspirationskatalog for Thisted kyststrækning

Klimatilpasningsplanen har til formål at skabe overblik og systematisere indsatsen ved klimatilpasning ved at kortlægge og prioritere risikoområder.

Læs Klimatilpasningsplanen.

Senest opdateret 06-02-2023

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00