Bygge- og anlægsaffald

Arbejder du med renovering eller nedrivning? Har du mere end 1 ton bygge- og anlægsaffald? Så skal du anmelde affaldet til kommunen.

På denne side får du vejledning og en guide til hvordan du anmelder affaldet.

Anmeldelse af håndtering af bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald på

www.bygningsaffald.dk

Det skal du gøre senest 14 dage før du går i gang med renoveringen eller nedrivningen.

Før du kan anmelde dit bygge- og anlægsaffald på bygningsaffald.dk, skal du oprette dig som bruger. Du skal bruge dit MitID/NemID til at oprette dig som bruger.

Det er affaldsbekendtgørelsens § 70 der fastlægger, at bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen.

Nederste på denne side er der nyttige links, hvor du kan finde yderligere information om håndtering af bygge- og anlægsaffald, og om de miljøfremmede stoffer, der kan være i dette affald.

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte miljøafdelingen på e-mail miljo@thisted.dk.

Før du går i gang - screening for problematiske stoffer

Ved renoveringer og nedrivninger, der frembringer mere end 1 ton byggeaffald, og ved udskiftning af termoruder fra perioden 1950 – 1977, skal bygherre foretage en screening (dvs. en vurdering) af, om der kan være problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffaldet. Problematiske stoffer kan være PCB, tungmetaller, klorparaffiner, PAH’er, cyanid og asbest, se liste med grænseværdier nedenfor.
Hvis du i screeningen ikke med sikkerhed kan udelukke, at der er problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffaldet, så skal der foretages en kortlægning af de konkrete dele af bygge- og anlægsaffaldet. Vores erfaringer viser, at det er der som oftest.

Før du går i gang - kortlægning af problematiske stoffer

En kortlægning indebærer analyser af bygge- og anlægsaffaldet, det kan f.eks. være analyser af fugemateriale omkring vinduer for PCB og klorparaffiner eller analyser af maling for indhold af tungmetaller og PCB. Hvis bygningen indeholder bygge- og anlægsaffald med problematiske stoffer, skal de fjernes fra bygningen inden renovering eller nedrivning, og bortskaffes til korrekt modtager.

Grænseværdier for miljøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald PDF

Screeningen og kortlægningen sikrer, at bygge- og anlægsaffaldet håndteres korrekt, så f.eks. sundhedsfarlige stoffer ikke er i bygge- og anlægsaffald, der skal genbruges.
Det er affaldsbekendtgørelsens § 69 der fastlægger, at bygge- og anlægsaffald skal screenes og kortlægges.

Affaldshierarkiet

Kender du ”affaldshierarkiet”?

Affaldshierarkiet er en rettesnor for, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man håndterer sit affald. Jo højere oppe i hierarkiet man kan håndtere sit affald, jo bedre.

 

Byggeaffald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og det skal derfor overvejes, om byggeaffaldet kan genbruges direkte, genanvendes eller nyttiggøres. Bortskaffelse/deponering er sidste udvej.

Affaldsforebyggelse er direkte genbrug/nyttiggørelse, hvor elementerne bruges direkte, fx genbrug af vinduer.

Genanvendelse kan enten ske ved aflevering af genanvendelige fraktioner af byggeaffaldet på en genbrugsplads eller ved aflevering direkte til en virksomhed, som er miljøgodkendt til at modtage den aktuelle fraktion til genanvendelse. Ved bearbejdning af affaldet, kan det bruges på en ny måde, f.eks. ved produktion af nye gipsplader fra gipsaffald.

Anden nyttiggørelse kan f.eks. være forbrænding af forurenede fraktioner med produktion af varme til følge. Forbrænding sker ved aflevering af brændbart affald på genbrugspladsen eller direkte til I/S Kraftvarmeværk Thisted. Nyttiggørelse er også brug af knust tegl og beton som erstatning af bl.a. stabilgrus.

Bortskaffelse sker når affaldet ikke længere har nogen værdi. Typisk vil dette være deponi af f.eks. farligt affald. Kåstrup deponi (Nomi4s) modtager de fraktioner, som er nævnt på positivlisten jf. deponeringsbekendtgørelsen*, f.eks. asbestholdigt affald og farligt affald med indhold af PCB.

*Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 719 af 24. juni 2011.

Når du har indsendt din anmeldelse, har Thisted Kommune maksimalt 14 dage til at kigge på den. Hvis du ikke hører fra os inden 14 dage, må du gå i gang med dit projekt.
Vi vil dog altid give dig en tilbagemelding inden for perioden. Hvis anmeldelsen er mangelfuld eller uklarheder, der skal opklares, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

Find gode råd og vejledning om farlige stoffer i byggematerialer på Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Læs mere her 

Læs mere om asbest på asbest-huset.dk

Læs mere om PCB på pcb-guiden.dk

Læs mere om erhvervs brug af Thisted Kommunes genbrugscentre, affaldthy.dk

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00