Huslejenævn

Thisted Kommunes huslejenævn har sekretariat i Thisted Kommune, Ledelsessekretariatet.

Lejelovens regler om huslejenævn gælder for: Leje eller fremleje af private boliger efter lejelovens regler.

Huslejenævnet afgør tvister om: 

 •  Lejeregulering og lejefastsættelse. 
 • Depositum og forudbetalt husleje. 
 • Opfyldelse af udlejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. 
 • Opfyldelse af lejerens pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse og opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse  efter fraflytning, størrelsen af istandsættelsesbeløb samt tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning. 
 • Lejeforhøjelser efter reglerne om forbedring m.m. 
 • Lejeaftaler efter lejelovens § 49, stk. 3 og 4. 
 • Lejerens betaling for temperaturregulering, vand og el. 
 • Lejerens ret til at installere hjælpemidler. 
 • Udlejers ret til at råde over arealer i tagetager. 
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden efter lejelovens §§ 153-155
 • Afgørelse om den leje, som en ejer eller andelshaver lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig
 • Hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.

Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 4. april 2006 besluttet, at boligreguleringslovens kapitel II – V (omkostningsbestemt leje mv.) ikke gælder i Thisted kommune.

Huslejenævnet er en klageinstans og yder derfor ikke råd og vejledning. Huslejenævnets sekretariat kan udelukkende yde vejledning om, hvordan man indbringer en sag for nævnet.

Som lejer kan du f.eks. søge råd og vejledning hos en lejerforening som f.eks. Lejernes LO eller Danske Lejere eller ved en advokat. Der er endvidere mulighed for gratis retshjælp ved advokatvagten i Thisted og Hurup. Henvendelse skal ske direkte til de enkelte advokatfirmaer.

Som udlejer kan du f.eks. henvende dig til en udlejerforening eller en advokat for råd og vejledning.

Du kan klage til Huslejenævnet ved at benytte dette link:
https://nemform.dk/787/huslejenaevn

Det koster 357 kr. (2024-niveau) at klage til Huslejenævnet. Beløbet skal indsættes på Thisted kommunes konto i Den Danske Bank, 4368 - 322 81 414 10. Skriv adressen som klagen vedrører. Ønsker du, at huslejenævnet skal forhåndsgodkende en husleje, koster det 596 kr.


Udlejer skal betale et gebyr på 6.827 kr. (2024-niveau) til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i sagen.

Følgende er valgt som medlemmer/suppleant til huslejenævnet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:

Formand: Helene Bank Stougaard
Suppleant: Anette Stenhøj Lauersen

Valgt efter indstilling fra udlejerorganisationerne: Kim Nielsen
Suppleant: Erik Jacobsen

Valg efter indstilling fra lejerorganisationerne: Kirsten Ørskov
Suppleant: Helle Tønsberg Vile

Social sagkyndig: Charlotte Bundgaard Andersen 

Evt. spørgsmål til huslejenævnet kan rettes til Thisted kommune, Ledelsessekretariatet, tlf.nr. 99 17 18 02 eller mail lese@thisted.dk

Huslejenævnet holder ikke møde i juli måned.

For yderligere information om, hvordan huslejenævnet behandler dine personoplysninger, henvises til Thisted Kommunes generelle information, læs mere her. Thisted Kommune yder sekretariatsbestand til huslejenævnet.

 

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er huslejenævnet for så vidt ude af sagen og foretager sig derfor ikke yderligere.

Det er dermed parterne selv, der skal sørge for at afgørelsen bliver efterlevet.

Er du ikke enig?

Er du ikke enig i huslejenævnets afgørelse, kan du klage til Boligretten i Holstebro. Dette skal gøres inden der er gået 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

Det bemærkes, at huslejenævnet ikke kan være dig behjælpelig med at klage til Boligretten. Du kan eventuelt rette henvendelse til Boligretten for yderligere informationer. Eller også kan du kontakte en advokat, retshjælpen e.l.

Udlejers manglende efterlevelse af afgørelsen?

Såfremt udlejer ikke efterlever afgørelsen inden for den frist, som er oplyst i afgørelsen, kan du meddele dette til huslejenævnet. Huslejenævnet kan så herefter indberette udlejer til Grundejernes Investeringsfond.

Konsekvensen af indberetningen kan blive, at såfremt udlejer ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævns afgørelser inden for en periode på 2 år, kan udlejer ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00