Digitale kort

På Thisted Kommunes digitale kort (på KortInfo.dk), finder du vores forskellige udbud af kort og luftfotos. Her kan du få oplysninger som grundkort, matrikelkort, digitale luftfotos, plandata, miljødata, renovation og skoledistrikter.

Søgning i digitale kort

Der kan søges via adresse, matrikelnummer og ejerlav, ejendomsnummer samt stednavne. Det er desuden muligt at printe ud, måle længder, tegne og beregne arealer i kortet.

Se KortInfo

For at se kort i lav opløsning:

KortInfo Lite

Bemærk: Kortdata er formelt set kun vejledende. Det vil sige kort og data fra kommunen ikke kan bruges som dokumentation. Kortdata bliver løbende opdateret, men kommunen garanterer ikke for fejl og mangler i oplysningerne og påtager sig intet ansvar for fejl.

Matrikelkortets nøjagtighed afhænger af det baggrundsmateriale, der er anvendt ved fremstilling af kortet. Nogle skel er indlagt efter måling og har en nøjagtighed på +/- 0,4 m. Andre skel er indlagt på grundlag af en digitalisering af de oprindelige matrikelkort, der er opmålt i slutningen af 1700-tallet. Her er nøjagtigheden varierende og kan i enkelte tilfælde være +/- 20 m.

Matrikelskellene følger ikke altid de synlige grænser i marken. Ved at sammenstille med tekniske og topografiske kortværker vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet, eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed, er det digitale matrikelkort kun vejledende. Det er målebladet, der er juridisk gældende. Måleblade opbevares ved Kort- og Matrikelstyrelsen. Er der ingen mål, må der tilkaldes enlandinspektør. Thisted kommune ligger ikke inde med måleblade for private matrikler. Adresser og telefonnumre på landinspektørfirmaer kan findes på Praktiserende Landinspektørers Forenings hjemmeside.

Thisted kommune ligger ikke inde med oplysninger vedrørende servitutter og andre byrder (kloakledninger, vandledninger, el-ledninger, el-kabler, telefonledninger, etc) på private ejendomme. I tilfælde af, at man ønsker at indhente oplysninger om servitutter, kan dette ske via www.tinglysning.dk.

Oplysninger om ledningsanlæg fås ved henvendelse til de pågældende forsyningsselskaber eller ved forespørgsel ved Ledningsejerregistreret, www.ler.dk

Ophavsrettigheder til Matrikelkortet tilhører Kort- & Matrikelstyrelsen (KMS), ortofotos 2013, 2012, 2010, 2006,2004, 2002, 1999 & 1995 tilhører COWI. Ortofotos 2008 tilhører Scankort, ortofotos 2009 tilhører Scankort/AVT/Terratec. Ortofotos 2011 tilhører Kort & Matrikelstyrelsen. Kort og billeddata må alene anvendes til private/personlige formål. Erhvervsmæssig anvendelse kræver forudgående aftale herom med rettighedshaverne. For yderligere informationer skal du kontakte Thisted kommune på JBJ@thisted.dk

Alle GPS’er bliver solgt med et elektronisk landkort, der dækker mindre eller større områder. Men disse kort bliver gradvist mindre præcise, da vejnettet konstant bliver udbygget og ombygget. Man skal derfor jævnligt sørge for at få nye opdateringer, for at være sikker på at have de mest præcise kort. Dog kan der i mange tilfælde være større eller mindre ændringer, der ikke nødvendigvis registreres af GPS-firmaerne. Har man problemer med, at ens GPS viser forkert eller ikke kan finde vej, kan det indberettes via af internettet til leverandørerne af GPS-data, TomTom(Teleatlas TomTom m.fl.) og Here (Garmin, Sony, Nokia, m.fl.):

Søg i matrikelkort (Kort & Matrikelstyrelsen) https://sdfekort.dk/spatialmap

Søg i Arealinfo (Miljøministeriet) http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ eller http://kort.arealinfo.dk/

Søg i Digital Kommuneplan 2021-2033

Søg i vandplan 2010-2015 (Miljøministeriet) http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profi le=miljoegis_vandrammedirektiv2011

Se luftfotos i flyfotoarkivet http://geonord.flyfotoarkivet.dk/

Senest opdateret 30-03-2023

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00