Kommuneplan

Her på siden kan du læse mere om den gældende kommuneplan og processen henimod en ny kommuneplan, som fastsætter den fysiske udvikling for Thisted Kommune.

Søg indflydelse

I Thisted Kommune har vi sat gang i processen med udarbejdelsen af en ny kommuneplan, der sætter rammerne for den fysiske planlægning af Thy. 

Det betyder, at der i det arbejde kan blive lavet ændringer i, hvad de forskellige arealer i Thy må bruges til. Og i den forbindelse har vi brug for dig og dit lokalområde. 

For det er thyboernes projekter, idéer og behov, der skal være med til at danne grundlaget for planlægningen af vores Thy. 

Målet er, at den nye kommuneplan vil give de rigtige muligheder de rigtige steder.

Derfor vil vi rigtig gerne høre fra dig, hvis du: 

 • Har et konkret projekt, der ikke kan blive realiseret under de gældende rammer i den nuværende kommuneplan. 
 • Har idéer, behov eller ønsker til en anderledes brug af et areal i Thy, end det, der er muligt under de gældende rammer i den eksisterende kommuneplan.

Du kan sende dine projekter, idéer og behov ind til os fra d. 5. april 2024 til d. 3. juni. Det gør du ved at udfylde de ansøgningsskemaer, vi har oprettet til formålet.

Du finder ansøgningsskemaerne og mange flere informationer om, hvordan du søger indflydelse på den nye kommuneplan, her:

Søg indflydelse

Find flere informationer om, hvordan du bidrager:

Link til info.

Deltag i vores udviklingsmøder

Vi holder en række udviklingsmøder, hvor vi vil være til stede med vores medarbejdere, så du kan få information, hjælp og vejledning i, hvordan du bedst laver dine input til kommuneplanen.

Du kan frit vælge den dato, der passer dig bedst:

 • 8. april kl. 18.00 i Teutonersalen, Ringvej 32, 7700 Thisted.
 • 9. april kl. 18.00 på Hanstholm Bytorv, Bytorvet 9, 7730 Hanstholm.
 • 18. april kl. 18.00 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup.

Kommuneplanen er den overordnede plan for, hvordan vi planlægger de fysiske rammer i Thy.

Den skal sikre, at der er de rigtige muligheder for anvendelse og udvikling af vores arealer de rigtige steder.

Det kan for eksempel være:

 • Arealer til boliger i byer og områder, hvor der er interesse for at flytte til.
 • Arealer til erhverv i de områder, hvor iværksættere og eksisterende virksomheder har brug for at
  etablere sig eller udvide.
 • Arealer til produktion til grøn energi.
 • Uudnyttede arealer, hvor du ønsker, at den nuværende mulighed for anvendelse bliver fjernet.

Det er et komplekst puslespil, der skal gå op, og det kræver prioritering og afvejning mellem forskellige interesser.

I arbejdet med kommuneplanen er det vigtigt at forstå, at der er mulighed for, at der kan ske ændringer i den måde, vi bruger vores areal i Thy på. Men der er også begrænsninger for den måde, vi planlægger på. Vi er også underlagt national lovgivning som for eksempel Naturbeskyttelsesloven.

Der er for eksempel også regler for hvor meget areal, kommunen må udlægge til byvækst. Det gælder blandt andet areal til beboelse og erhverv. Det er derfor også meget relevant for os at høre fra dig, hvis du er lodsejer eller grundejer af et areal, du gerne så fik en anden anvendelsesmulighed, end det har i dag.

På den måde kan vi alle bidrage til, at puslespillet går op.

Arbejdet med udarbejdelsen af en kommuneplan er komplekst. Derfor har vi afsat god tid til, at vi kan være i dialog med virksomheder, borgerforeninger, energiforeninger, grundejere, interesseorganisationer og privatpersoner.

Helt overordnet skal vi igennem følgende faser, før vi kan præsentere en færdig og vedtaget kommuneplan:

Fase 1 fra den 6. marts til d. 5. april: I den første fase har du mulighed for at modne dit projekt eller idé og arbejde med de ansøgningsskemaer, vi har lavet til dig. Du har med andre ord tid til at forberede det bidrag, du ønsker at sende ind til os. Du kan orientere dig om, hvordan du kan gøre din idé eller projektbeskrivelse så brugbar som mulig via linket her: Link til ansøgningsskemaer, vejledning og gode råd. Fase 2 fra d. 5. april til og med d. 3. juni 2024: I denne fase kan du sende dine idéer eller projekter til os. Vi går desuden i dialog med virksomheder, borgerforeninger, interesseorganisationer, grundejere m.fl. om de konkrete behov og projekter, de gerne vil have tænkt med ind i kommuneplanen. Det sker blandt andet på en række borgermøder. Alle de input bliver taget med i det videre arbejde med at lave et forslag til en kommuneplan. Fase 3 fra den 4. juni 2024 til januar 2025: Forvaltningen i Thisted Kommune laver forslaget til en kommuneplan. Den bliver blandt andet lavet ud fra alle de indkomne behov og projekter, den eksisterende planlægning, den politiske retning, der er fastlagt i Planstrategien, en vægtning af de forskellige interesser og et fokus på, hvad der giver størst værdi for Thy som helhed. Det forslag skal politikerne i Kommunalbestyrelsen tage stilling til. Hvis de godkender det, bliver forslaget sendt i offentlig høring. Fase 4 fra januar 2025 til maj 2025: Forslaget til kommuneplanen kommer i offentlig høring. I den proces kan du komme med dine kommentarer, input og forslag til ændringer. Alle input vil blive gennemgået, og der vil blive taget stilling til, om det giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Fase 5 i juni 2025: Den endelige - og eventuelt revurderede - kommuneplan skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Arbejdet med kommuneplanen tager udgangspunkt i den nye planstrategi, der forventes endeligt behandlet af politikerne i Thisted Kommune den 3. april 2024.

Planstrategien sætter den politiske retning for udviklingen i Thy, og overskriften er: 'Udvikling i Balance'.

Det kommer til udtryk i temaerne:

 • Bosætning og det gode hverdagsliv
 • Erhvervsudvikling
 • Grøn omstilling og kampen om arealerne i det åbne land

På tværs af de tre temaer gælder to helt overordnede principper for udvikling i Thisted Kommune:

 • Vi skal udvikle med udgangspunkt i stedbundne kvaliteter og potentialer.
 • Vi skal koncentrere fokus og udvikling, hvor det kan understøtte og skabe synergier til det eksisterende miljø, andre funktioner i området, eller hvor det kan bidrage til at skabe erhvervsudvikling, bosætning eller grøn omstilling.

Det er den politiske retning, der nu skal omsættes til fysisk planlægning i kommuneplanen.

Du kan læse mere om planstrategien her: Link til Planstrategi 2023.

Kommuneplanen er et kæmpe puslespil, der skal gå op, og det er vigtigt, vi gør os umage.

En kommuneplan, der matcher behovene i Thy, giver blandt andet:

 • Smidigere sagsbehandling
 • En fælles retning
 • De bedste forudsætninger for at udvikle Thy.

Smidigere sagsbehandling
Kommuneplanen er udgangspunktet for, at vi de næste fire år, kan tilbyde dig den bedst mulige sagsbehandling, når du ønsker at realisere et projekt i Thy.

En kommuneplan, der er velfunderet i de behov, der er i lokalsamfundene i Thy, er altså den bedste opskrift på en sagsbehandling, der er:

 • Hurtigere
 • Enklere
 • Smidigere

Når der skal udarbejdes lokalplaner, sker det nemlig altid med afsæt i kommuneplanen. Hvis kommuneplanen ikke matcher arealanvendelserne i dit projekt, kan det i visse tilfælde løses med et kommuneplantillæg, men kommuneplanen kan også ende med at stoppe dit projekt, før det er gået i gang.

En fælles retning
Et andet vigtigt formål med kommuneplanen er at sætte en fælles retning for den fysiske udvikling.

Vi ser en gang imellem eksempler på, at rammerne i kommuneplanen giver kontroverser. Især når den bremser en udvikling, der er mange, der gerne så ske. Det er derfor, du skal engagere dig nu.

Vi kan ikke garantere, at dine ønsker til kommuneplanen bliver en realitet.

Når der arbejdes med kommuneplanen, sker det med udgangspunkt i den politiske retning, der er sat i planstrategien. Derudover er det fællesskabets bedste, der er i fokus, når det store puslespil med kommuneplanen skal lægges.

Men det er nu, du har de bedste forudsætninger for at præge rammerne i kommuneplanen.

De bedste forudsætninger for at udvikle Thy

Udvikling af lokalsamfund, bosætning, erhvervsudvikling og grøn omstilling. Det hele hviler på et fundament af arealer.

Tilflyttere skal have en byggegrund på en lokation, hvor de har interesse i at bygge. Virksomheder skal have arealer til udvidelse eller nybyggeri. Og fremtidens grønne løsninger skal have et sted at bo.

Derfor har kommuneplanen stor betydning for, hvordan udviklingen i vores område bliver i fremtiden. Den skal sikre balance mellem forskellige hensyn og interesser.

Fakta om kommuneplanen

 • Alle kommuner skal have en kommuneplan, og den er et meget vigtigt redskab til at skabe det gode liv i Thy.
 • Det er Kommunalbestyrelsens visioner i den såkaldte Planstrategi, der danner udgangspunktet for arbejdet med kommuneplanen.
 • Når man udarbejder en kommuneplan, skal det være en langsigtet plan, der tænker 12 år frem i tiden, selvom man tager stilling til kommuneplanen hvert 4 år. Det gør man for at sikre en helstøbt kommuneplan med kontinuitet.

Den gældende kommuneplan

Det gode liv i Thy skabes af de fysiske rammer i vores omgivelser. Vores fysiske omgivelser er de rolige boligområder, de mange tilbud af detailhandel, virksomheder og erhverv der skaber arbejdspladser og kulturfaciliteter, som skaber liv i byerne. Dagtilbud, skoler og uddannelser, områder som fremmer læring og trivsel, samt de store og smukke landskabs- og naturværdier langs kommunes kystlinje som giver luft og velvære til livet i Thy.

Alle disse ting, som skaber rammerne for det gode liv i Thy, indgår i Thisted Kommunes Kommuneplan.
Thisted Kommune ønsker at Kommuneplanen skal sikre plads til den fremtidige fysiske udvikling i kommunen inden for både by og land, i balance med alle de mange stedbundne værdier og med hensyn til miljøet og hinanden. Den nye kommuneplan fastsætter derfor de overordnede rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling af kommunen, så der sikres plads til udvikling i balance.

Kommuneplanens rammer fremgår af sit eget kapitel, mens retningslinjer og redegørelse er fordelt på i alt fem temaer:

 • Det Bebyggede Land
 • Det Åbne Land
 • Erhverv
 • Klima, Energi og Infrastruktur
 • Borger, Kultur og Fritid

Du kan se og læse Kommuneplanen 2021-2033 digitalt ved at klikke her: Link til Kommuneplanen 2021-2033.

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 22. juni 2021, som punkt nr. 120, Kommuneplan 2021-2033 og den tilhørende sammenfattende redegørelse endeligt.

Eller se mødet på Thisted WebTV.

Du finder offentliggørelsesbrevet og tilhørende klagevejledning under Status og proces i den digitale kommuneplan.

Du kan se og læse alle forslag og gældende tillæg til kommuneplanen i den digitale kommuneplan under fanen Tillæg.
Kommende og gældende tillæg til kommuneplanen vil blive offentliggjort på Aktuelle planer, hvor vi også offentliggør nye lokalplaner.

Tillæg til kommuneplanen, som ændrer kommuneplanen væsentligt, vil starte med en debatfase. Se alle debatoplæg til Kommuneplan 2021-2033 på Thisted Kommunes Debatportal.

Spørgsmål vedrørende kommuneplanen kan rettes til Teknik, Erhverv og Beskæftigelses Plan- og Miljøafdeling pr. mail til plan@thisted.dk.  

Kommuneplanen

Du finder den gældende kommuneplane her:

Gå til kommuneplan

Senest opdateret 06-03-2024

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00