Thisted Afklaringscenter

Sammenhængende forløb, sammen med dig. 

Thisted Afklaringscenter er et midlertidigt plejetilbud til borgere, der har brug for kortvarig døgnpleje eller aflastning, når plejen vurderes ikke at kunne ydes tilstrækkeligt i eget hjem.

Der er 16 midlertidige pladser, som en borger kan henvises til via visitationen i Thisted kommune.

Desuden er der 4 straks stuer, og her kan egen læge, hjemmeplejen og sygehuset henvise til i et samarbejde med Thisted Afklaringscenter.

Borgere der henvises til straks stuer er de som er mere ustabile – men dog ikke behandlingskrævende i et sådant omfang at en indlæggelse er relevant. Et ophold på en straks stue er som udgangspunkt 5 døgn.

Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år med behov for:

 • Et midlertidigt forløb, hvor pleje i hjemmet ikke slår til og sygehusindlæggelse ikke er nødvendig
 • En sundheds- eller plejemæssig håndsrækning for at komme på fode igen
 • Rehabilitering for at kunne klare mest mulig selv
 • Vurdering af tilstand og mulige formåen
Thisted Afklaringscenter er ikke et hospital, en lægeklinik, et genoptræningscenter eller et plejehjem.
 
Thisted Afklaringscenter tilbyder en individuel afklaring og en rehabiliterende indsats med fokus på, at borgeren er aktiv medinddraget i opholdets formål og forløb. Borgere der visiteres til et midlertidigt ophold, kommer med meget forskellige og ofte komplekse helhedssituationer med udgangspunkt i såvel medicinske, kirurgiske og/eller psykiatriske sygdomme. Meget ofte har borgeren forinden været omkring en eller flere hospitalsindlæggelser og været igennem et turbulent forløb. Andre kommer fra eget hjem, hvor en uholdbar situation nødvendiggør et ophold her.

Det er meget vigtigt for disse borgere, at der hurtigt skabes ro, tryghed og struktur omkring dem, hvilket personalet bevidst arbejder med ud fra borgerens individuelle behov. Ved indskrivning er der en forventningssamtale, hvor du og evt dine pårørende deltager. Senere under opholdet afholdes et fremtidsmøde, hvor din fremtid, fremtidige tiltag og herunder boligmæssige muligheder drøftes. Ved fremtidsmødet deltager du, eventuelt dine pårørende og forskelligt fagpersonale.

Midlertidige pladser  - sådan tilbydes du en plads

Du kan blive bevilget en midlertidig plads på Thisted Afklaringscenter , hvis du oplever et fald i din funktionsevne og har behov for ekstra pleje og rehabilitering. Du kan blandt andet også blive bevilget en midlertidig plads:
 • hvis der er behov for afklaring af dit behov for hjælp/bolig
 • hvis din ægtefælle eller pårørende skal aflastes i en kort periode
 • hvis du skal genvinde færdigheder i forbindelse med sygdom eller efter et sygehusophold.
 • hvis du er uhelbredelig syg og har behov for pleje og omsorg i livets sidste fase.
Længden på dit ophold er som udgangspunkt 14 dage, men vil løbende blive vurderet ud fra din situation i samarbejde med dig, dine pårørende og plejepersonalet. Opholdet kan derfor både have en kortere og en længere varighed.

Ønsker du at søge om en midlertidig plads, skal du henvende dig til Visitationen på mail visitation@thisted.dk eller ved at ringe på tlf. 9917 1910. Prisen for opholdet er prisen for mad efter Thisted Kommunes gældende takst, hvor du modtager en regning i din e-boks.

Straks-pladser - sådan tilbydes du en plads

Du kan i samarbejde med Thisted Afklaringscenter blive bevilget en straksplads  hvis du har brug for omfattende og kompleks sygepleje med hyppig observation, pleje og behandling gennem hele døgnet i en periode af 5 døgn. Under opholdet vil der udover sygepleje være fokus på, at du får hjælp til at genvinde eller vedligeholde dine daglige færdigheder. Når du ikke længere har behov for en akut indsats, vil du enten komme hjem, eller i samarbejde med Visitationen blive bevilget en midlertidig plads.

Tilbuddet om en straksplads, kan iværksættes ved, at sygehuset, egen læge, hjemmeplejen, eller Visitationen retter henvendelse til Thisted Afklaringscenter, som vil vurdere dit behov.

Hverdagen på Thisted Afklaringscenter

Vores aktiviteter

Hverdagen

Det overordnede formål er at hjælpe dig tilbage til din egen bolig så selvhjulpen som muligt, med højest muligt grad af livskvalitet. De midlertidige pladser i Thisted Kommune er et døgntilbud til borgere i Thisted Kommune med behov for rehabilitering, pleje og omsorg, som ikke kan varetages i eget hjem. Inden for opholdets første tre hverdage, vil vi sammen med dig afklare målet med opholdet. Du er selv en aktiv medspiller i forhold til at indfri dine mål.
 
Hverdagen er fyldt med gøremål, som er med til at holde kroppen i gang og komme til kræfter. Det kan være alt lige fra at tage bad, selv at hente drikkevarer, rede seng m.v. Gøremålene kan virke ligegyldige, men de anses for at være træning på lige fod med at træne i et center med en terapeut. Derfor vil du under dit ophold på en midlertidig plads opleve, at personalet opfordrer og motiverer dig til at gøre flest mulige af de daglige gøremål selv. Personalet vil altid være i nærheden til at guide, støtte og hjælpe.

På de midlertidige pladser varetager vi en bred vifte af tilbud. Vi tilbyder blandt andet:
 • Færdigbehandling efter sygehusophold
 • Genoptræning hvor du aktivt selv bidrager. Vi tænker træning ind i alle dagligdagens aktiviteter
 • Afklaring i forhold til funktionsniveau og fremtidig bolig
 • Aflastning af pårørende
 • Vurdering og udregning
 • Strakspladser, et ophold til hurtig udregning/observation max. 5 dage
 • Palliation, pleje og lindring til uhelbredelig syge
Rehabilitering

Rehabilitering foregår i et tværfagligt samarbejde for at støtte dig i at opnå samme grad af funktionsevne i videst muligt omfang eller rehabiliteres til et meningsfyldt liv med nedsat funktionsevne.
Du medinddrages i ,at udarbejde mål for det midlertidige ophold, og det tværfaglige personale tilrettelægger et sammenhængende borgerforløb.
Der lægges vægt på, at du deltager aktivt i hverdagslivet på centeret. Det betyder, at du selvstændig eller med støtte fra personalet udfører dagliglivets gøremål for at blive mest mulig selvhjulpen igen og opleve størst mulig livskvalitet. Hvis du er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, vil du blive tilknyttet en trænende fysioterapeut eller ergoterapeut.
Har du begrænsede muligheder for at være aktiv deltagende på grund af sygdom eller aldersbetingede svigt ydes pleje og omsorg. Hvis livssituationen er markant ændret gives vejledning og støtte til at søge anden boligform. Ved alvorlig sygdom ydes lindrende pleje og omsorg ved livets slutning.

Rehabilitering og aktiviteter
Vi har fokus på rehabilitering, hvor der leves et aktivt hverdagsliv. Det betyder, at du deltager i hverdagens gøremål og socialt samvær. Personalet tilrettelægger derfor aktiviteter i dagligdagen sammen med borger.
Hver tirsdag og torsdag kommer der en terapeut. Omfanget af træningen afhænger af dit behov og tilrettelægges ud fra en terapeutisk vurdering.

Træningen indgår som en del at den samlede rehabilitering, hverdagstræning og handleplan for opholdet. Det foregår både i genoptræningslokalet, men også som en del af hverdagens gøremål.
Aktuelt

Indlæggelse hjemme

På Thisted Afklaringscenter er vi en del af projektet "Indlæggelse hjemme", der giver nogle af vores beboere mulighed for at blive behandlet her hos os i stedet for at skulle flyttes frem og tilbage til sygehuset. 

Du kan læse mere om projektet her:

Mulighed for indlæggelse hjemme

Information

Formål for ophold midlertidig/straks
Vi har som formål at hjælpe dig til at bevare dine funktioner, og at du bliver så selvhjulpen
som din fysiske, psykiske og sociale ressourcer formår.

Du tilbydes en indskrivnings samtale kort tid efter ankomst. Det kan være en god ide,
at have en pårørende med. Samtalen består bl.a. indhentning af personlige oplysninger
samt hvad plan/fokus er for dit forløb. Et ophold på en midlertidig plads i
Thisted Kommune er tidsafgrænset.

Allerede ved ankomst har visitator fastlagt dato for fremtidsmøde.
Det kan forekomme at fremtidsmødet bliver fremskyndet, hvis personalet skønner at din
situation er forbedret. Fremtidsmødet finder sted på din stue, hvor visitator,
pårørende og personalet vil være til stede. Her er formålet at snakke om fremtiden og
praktiske informationer vedrørende din udskrivelse.

Ophold på straks stue kan vare 1-5 døgn, her vil der blive en telefoniske kontakt med
visitator om udskrivelse og evt. hjælp.

Praktisk information

Du skal selv medbringe:
HJÆLPEMIDLER:

Tidligere udleveret hjælpemidler medbringes under dit forløb: f.eks. rollator, madras, kørestol, badebænk, bækkenstol og andre gang hjælpemidler. Høreapparater/batterier, samt opbevaringsæsker til høreapparat. Inkontinenshjælpemidler, urinkolbe, bleer, kateterposer, blodsukkerapparat o.l.

TØJ:

Flere sæt skiftetøj, fodtøj obs. At fodtøjet sidder godt og er skridsikkert – dette for at forebygge fald. Det er muligt at få vasket tøj. Tøjvask er på eget ansvar. Det er ikke muligt at få erstatning af bortkommet tøj, eller tøj der er vasket forkert.

TOILETARTIKLER:

Alle ting til personlig pleje, så som: shampoo/sæbe, creme, barberskum, deodorant, negleklipper, tandbørste/tandpasta, kam/børste, skal medbringes, da TAC ikke har noget der kan udlånes.

MEDICIN: Skal du have hjælp til medicindosering under dit ophold er det en patienssikkerhedsmæssig forudsætning at dit medicin fremgår på det fælles medicinkort som vi dossere efter. Det kan derfor være en fordel at kontakte din læge for at sikre at dine oplysninger stemmer overens med lægens oplysninger. Ordineret medicin skal medbringes fra eget hjem, inklusiv dosisæsker til 1 uge og dosispakket medicin. Du betaler selv for din medicin som hvis du var derhjemme. Personalet kan hjælpe dig med at få doseret samt at bestille medicin fra apoteket. TAC kan ikke tilbyde nogen former for medicin.
På apoteket kan du tilmelde dig PBS ordning ang. dine medicinregninger. Dette foregår på apoteket, som dig og din familie selv skal stå for. Sygesikringsbevis medbringes.

På TAC har vi håndklæder, vaskeklude, dyne, hovedpuder og sengelinned.
N.B Du skal selv passe på dine ejendele mens du er her. Det gælder alle personlige ting som høreapparater, briller, proteser ,smykker mv. Hvis vi skal holdes erstatningsansvarlige for et tab, skal der ikke være tvivl om, at det ikke er din selv ,som har mistet ejendelen.

Godt at medbringe
Læsestof, radio/cd-afspiller, mobiltelefon og oplader. Evt. samarbejdsbog. Du må gerne medbringe enkelte ejendele og blomstervaser til at gøre din stue hyggelig, dog ikke faste møbler. Billeder må hænges op på de eksisterende søm/gallerihylder. På stuen har du eget toilet/bad. Du og dine pårørende må benytte kaffemaskinen og køleskabet på stuen.

Penge og værdigenstande
Penge medbringes på eget ansvar. Personalet kan hjælpe med opbevaring af penge og værdigenstande. I tilfælde af behov for kontanter anbefales du max at have 200 kr., som vi anbefaler låses inde i medicinskab.

TV, telefon og internetadgang
Det forventes, at du bruger din medbragte mobiltelefon under forløbet, men hvis du ikke har en, har TAC en borgertelefon til små og korte opkald. Nummeret kan du få oplyst af personalet.
Der er tv i husets opholdsstuer og på alle stuerne.
Der er trådløs internetadgang på stuerne, spørg personalet for adgangskode. Du skal selv medbringe tablet/iPad samt oplader.

Rygning
Alle Thisted kommunes bygninger er røgfri. Alt rygning er kun tilladt udendørs.

Transport
Ved udskrivelse fra TAC skal du selv betale for transporten af dig og dine hjælpemidler.
Personalet kan hjælpe dig med, at bestille transport, hvis ikke din pårørende kan hjælpe/køre dig.

Alkohol/Euforiske stoffer
TAC er som udgangspunkt alkoholfrit. Det er dog muligt, at indtage begrænset mængde alkohol, efter aftale med personalet på egen stue, men kun i det omfang, at det ikke er til gene for øvrige gæster, personalet og dig selv.
Det er forbudt at indtage nogle former for euforiske stoffer på TAC, dette vil medfører en straks bortvisning.

Frisør, fodterapeut
Der er mulighed for at bestille frisør eller fodterapeut for egen regning. Hvis du ikke selv er i stand til at bestille tid,
opfordre personalet at du får hjælp af dine pårørende.
Hver uge kommer der frisør på TAC som du kan blive skrevet op til – spørg personalet.


Rengøring
Der er rengøring på stuerne en gang om ugen. Personalet hjælper med oprydning de øvrige dage, men har sparsomt tid, derfor vil vi bede dig og dine pårørende om at hjælpe med at holde orden på stuen.


Betaling
Et midlertidig- og straksstue koster 132 kr. pr. døgn og er egenbetaling.
Regningen fremsendes månedligt fra sekretariatet i social—og seniorsekretariat.


Kost og ernæring
Kost og ernæring er en vigtig del af din behandling og rehabilitering. TAC har egen køkken og der vil være mulighed for at bestille speciel kost. Kommunen har en diætist, som kan kontaktes til råd og vejledning.


Nødkald
Ved ankomst vurderes det af personalet, om du er berettiget et nødkald, eller om du selv kan opsøge den nødvendige hjælp evt. med mobiltelefon. Hvis det vurderes at du ikke kan opsøge den nødvendige hjælp, får du udleveret
et nødkald.

Læge tilsyn/undersøgelse
Din egen læge står for behandling under dit forløb, og kan tilkaldes/konsulteres efter behov/ønske. Du kan selv
kontakte lægen, eller personalet kan hjælpe dig.
Skal du til undersøgelse på sygehuset eller til din egen læge under dit forløb, og du har behov for ledsagelse, forventer vi dine pårørende ledsager dig, da vi på TAC ikke har mulighed for ledsagelse.
Befordring til læge kan søges på kommunen.
Hvis du har behov for at få urinprøve o.l. ned til din egen læge, og du ikke har mulighed for at dine pårørende kan
hjælp dig, skal du selv betale for udgifterne for transport af dette.

Måltider
Morgenmad serveres fra kl. 7:30 til 10
Varm middagsmad kl. 11:45
Eftermiddagskaffen kl. 14-15
Aftensmad ca. kl. 17:15
Aftenkaffe ca. kl. 19:30


Dine gæster er velkomne til at spise sammen med dig, de skal være opmærksom på, at maden skal bestilles dagen
før i køkkenet. Det forventes at dine gæster, selv står for oprydningen af servicen.
Kaffe kan købes af pårørende ved henvendelse til personalet.

Vagtskifte
Personalet har vagtskifte kl. 7:00-7:15 kl. 15:30-16:00 og kl. 23:15-23:30.
I forbindelse med vagtskifte, informerer personalet hinanden om dagens opgaver.
Derfor vil vi gerne have så få henvendelser som muligt i forbindelse med vagtskifte.
Der er en gangvagt under vagtskifte kl. 15:30-16:00, vi beder jer derfor have tålmodighed,
da gangvagten dækker både 1.- og 2. sal.


Da vores kontorer indeholder fortrolige oplysninger,
bedes du og dine pårørende respektere at kontorene er forbeholdt personalet.

Besøg
Thisted Afklaringscenter er åbnet døgnet rundt. Vi beder derfor besøgende have forståelse for, at der er behov for
ro omkring hverdagstræning, måltider og hvil.
Derfor er besøg i afdelingen mest hensigtsmæssigt i disse tidsrum:
10:00 - 11:30
14:00 - 17:30
18:30 - 21:00

Rehabilitering
Der er ansat fysioterapeut til at støtte dig i hverdags træning sammen med personalet. ADL (hverdagstræning)
består af: personlig pleje, påklædning, gåture på gangen og selvtræning.
Vurderes det af fagpersonalet, at det kan være relevant for dig, vil der være mulighed for, at du kan få tildelt et
rehabiliteringsforløb hos os.
Er du for nylig udskrevet fra sygehuset med genoptræningsplan varetages denne af fysioterapeut/ergoterapeut
fra Dragsbækcentret.
På TAC findes der på stueetagen et træningsrum, hvor der findes udstyr, dette er du velkommen til at benytte

Kontaktpersoner
Du får tildelt kontaktpersoner, der vil have det overordnede ansvar for dit forløb hos os, men det vil nødvendigvis
ikke være kontaktpersonen, der altid varetager plejen. Du og dine pårørende er velkomne til at henvende sig til
dine kontakt personer med tanker, spørgsmål og underen om dit forløb. Vi vil hjælpe efter bedste evne. På tavlen
på stuen står navn på kontaktpersoner.

Thisted Afklaringscenter  har 20 lejligheder fordelt på 2 etager. 

Lejlighederne er alle 1-rums lejligheder. 

Fællesarealerne i boenhederne består af opholdsstue med fjernsyn, åbent anretterkøkken og gangarealer.

Det er gratis at opholde sig på Thisted Afklaringscenter. Du skal selv betale for maden, hvilket er 132 kr. pr. døgn.

Faste stillinger

Alle faste stillinger bliver altid slået op på Thisted Kommunes hjemmeside via kommunens elektroniske rekrutteringssystem. Er du interesseret i at arbejde hos os, skal du derfor sende en ansøgning, når stillingerne bliver annonceret på kommunens hjemmeside. Vi foretrækker faguddannet personale i vores faste stillinger.

Se mere om ledige stillinger på Thisted kommunes hjemmeside, hvor du også kan oprette en jobagent. 

Vil du være ufaglært afløser i en periode?

I kortere eller længere perioder har vi ofte behov for ufaglærte afløsere på Thisted Afklaringscenter. Hvis du har lyst til at få erfaringer inden for ældre, pleje og omsorg, er der gode muligheder for et midlertidigt job.

Send din ansøgning med dit CV og kontaktoplysninger, så kontakter vi dig, hvis vi får behov for din hjælp.

losa@thisted.dk

Ansatte på Thisted Afklaringscenter 

På Thisted Afklaringscenter er der ca. 25 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere. Vores faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for borgere, pårørende og personale.

De ansatte på Thisted Afklaringscenter omfatter følgende personalegrupper:

Administration og ledelse: Leder, vagtplanlægger og teamleder.

Pleje: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og enkelte social- og sundhedshjælpere. Derudover har vi social- og sundhedselever og sygeplejestuderende.

Motionsrum:

Ansatte på Thisted *Afklaringscenter har adgang til vores motionsrum, når det ikke benyttes af beboerne.

Målsætning

 

Thisted Kommunes kvalitetsstandard "Det gode hverdagsliv"

Thisted Afklaringscenter arbejder ud fra kvalitetsstandarden for Sundhed - og ældreområdet i Thisted Kommune. Se kvalitetsstandarden "Det gode hverdagsliv"

Det Gode Hverdagsliv

 Tilsyn med Thisted Afklarings Center 

Uanmeldt kommunalt tilsyn

Tilsyn 2021.pdf

Tilsyn 2022.pdf

Tilsynsrapport Thisted Afklaringscenter Uanmeldt kommunalt tilsyn 2023.pdf

 

Kommunen skal selv føre tilsyn med, at plejecentret lever op til den kvalitetsstandard, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Styrelsen for patientsikkerhed. Ældretilsynet

Der udover kan plejecentret få anmelde og uanmeldte tilsyn fra:

 • Arbejdstilsynet
 • Fødevarestyrelsen

Du kan læse mere om tilsynene på Thisted Kommunes hjemmeside

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

https://www.findsmiley.dk/27489

Senest opdateret 15-01-2024
Kontaktinfo

Thisted Afklaringscenter

Nørre Alle 53
7700 Thisted

TELEFONNUMRE
Tidsrum Telefonnummer
07.00- 15.00 99 17 39 50 / 29 60 44 38
15.00 - 23.00 29 60 93 59
23.00 - 07.00 92 43 91 86

Hovednummer

Tlf.: 99 17 39 50 / 29 60 44 38

Leder: Ilse Willette
Tlf.: 29 92 71 39

Ean-nr.: 5798003991542

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Strategi

Frit Ældreliv

Læs mere om Thisted Kommunes strategi "Frit Ældreliv".

Læs mere

Magasin til 65+

Læs Gnisten

Thisted Kommune udgiver et magasin for alle seniorer fra 65 år +. Du finder den seneste udgivelse her.

Gnisten

Demokrati og indflydelse

Ældrerådets arbejde

Følg med i Ældre- og Seniorrådets arbejde for gode forhold for seniorer i Thy.

Læs mere