Indlæggelse hjemme

Indlæggelse hjemme er en ny indsats, der skal gentænke den måde, vi indretter patientbehandlingen på.

Thisted Kommune er med i et projekt, der giver en bestemt gruppe borgere mulighed for at blive behandlet, der hvor de er, i stedet for at skulle flyttes til og fra sygehuset. Projektperioden løber fra den 1. marts 2024 til den 1. marts 2025.

Hvad betyder det at være indlagt hjemme?

Indlæggelsen hjemme betyder, at du som patient vil få den behandling, du har brug for i trygge og kendte omgivelser. På den måde kan hjemmeindlagte patienter undgå transporten til og fra sygehuset, som for de skrøbeligste borgere kan have stor betydning.

Det er en lægefaglig afgørelse, hvilket behandlingstilbud der kan og skal sættes i gang. Det er også en læge, der har det lægefaglige behandlingsansvar, mens det er en kommunal sygeplejerske, der udfører behandlingen i hjemmet. I alle tilfælde vil det ske i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital Thisted, Thisted Kommune, Morsø Kommune og Den Præhospitale Virksomhed.

Opstår der behov for at blive tilset fysisk af en læge, vil der selvfølgelig blive taget hånd om det.

Hvem kan blive indlagt hjemme?

Indlæggelsen hjemme bliver i første omgang en mulighed for en udvalgt gruppe af multisyge, medicinske borgere, der har behov for hyppig behandling.

Derudover er det i første omgang et krav, at du bor – eller har midlertidigt ophold - på ét af følgende plejecentre eller afklaringscentre:

  • Kristianslyst Plejecenter
  • Thisted Afklaringscenter
  • Morsø Afklaringscenter
  • Rolstruplund Plejecenter

Hvad er fordelene ved indlæggelse hjemme?

Når man er svækket, og samtidig har en sygdom, der kræver hyppig behandling, kan det betyde flere transporter til og fra sygehuset.

Det kan både være smertefuldt, medføre yderligere svækkelse og skabe utryghed for patienterne.

Med indlæggelsen hjemme vil vi gerne give en hurtigere og effektiv behandling i trygge og hjemlige omgivelser – selvfølgelig med den sædvanlige faglighed og patientsikkerhed for øje. Vi tror på, at det vil øge tilfredsheden med behandlingen, skabe bedre patientforløb og forebygge genindlæggelser.

Foruden at skabe et trygt og effektivt behandlingsforløb er der også en forventning om, at der skabes mere tid til kerneopgaven, sikres kompetenceudvikling på tværs af sektorer og  skabes bedre ressource-udnyttelse ift. sundhedsvæsenets ydelser.

Er det trygt at blive indlagt hjemme?

Indlæggelse hjemme er en afprøvning af en ny samarbejdsform, og prøveperioden varer i ét år. Under prøveperioden vil der løbende blive evalueret på patientforløbene, så vi sikrer kvaliteten af behandlingen.

Det er forventningen, at indlæggelse hjemme kan minimere overdiagnostik, øge borgernes tilfredshed og medvirke til en hurtigere indsats, når der opstår akut sygdom. Det er samtidig målet at skabe bedre patientforløb, nye tværsektorielle samarbejdsformer og forebygge (gen)indlæggelse på hospitalet.

Baggrunden for projektet

Det er Sundhedsklynge Vest i Region Nordjylland, der står bag projektet, som foregår på tværs af den offentlige sundhedssektor. Det er dermed et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital Thisted, Morsø og Thisted Kommuner, Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland samt PLO Nordjylland.

Der er bevilget 900.000 kr. fra nationale klyngepuljemidler til projektet.

Det overordnede formål med projektet er at sikre gode patientforløb og forebygge genindlæggelser for borgere med komplekse helbredsudfordringer.

Hvis du har spørgsmål

Du kan kontakte projektleder Cecilie Laustsen fra Thisted Kommune, hvis du har spørgsmål til projektet på mailen: ceclau@thisted.dk

Kontaktinfo

Cecilie Laustsen
Projektleder
Thisted Kommune

Indhold