Her finder du oplysninger om Thisted Kommunes Naturgenopretningsprojekter samt Vådområde -og lavbund/klimaprojekter

Der er i tiden stor fokus på naturgenopretning og klimaprojekter.
Thisted Kommune undersøger og etablerer/restaurerer en række nye områder (natur, vandløb, klima-lavbund, kvælstof, fosfor, lavbund) som et led i realiseringen af nationale og EU´s vandrammedirektiv samt habitatdirektiv.

Formålet med at etablere lavbunds- og vådområder er at reducere landbrugets kvælstof- og fosforudledning til havmiljøet samt klimagasser til atmosfæren.
Formålet med naturgenopretning er at forbedre miljøet for planter, insekter, fisk, pattedyr m.fl.

Nedenfor kan du læse om de forskellige type projekter og hvilke projekter Thisted Kommune p.t. er igang med at lave forundersøgelser på eller realisere.