Virksomhedsmiljø

Her kan du finde information om tilsyn, godkendelser og tilladelser til industrivirksomheder samt etablering af fedt- og olieudskillere.

Virksomheder der er omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, er forpligtet til at kontakte kommunen inden etablering. Thisted Kommune skal føre regelmæssige miljøtilsyn ved disse virksomheder. Læs mere omkring Thisted Kommunes Miljøtilsynsplan længere nede på siden. 

Visse industrivirksomheder er omfattet af branchebekendtgørelser, og er forpligtet til at indsende en anmeldelse inden etablering. Disse virksomheder skal følge miljøkravene i de respektive branchebekendtgørelser, som forebygger forurening af omgivelserne. Thisted Kommune skal desuden føre regelmæssige miljøtilsyn med virksomhederne efter de er anmeldt.

Se de 3 branchebekendtgørelser for virksomheder ude til højre. 

Maskinværkstedsbekendtgørelsen er bekendtgørelsen for de virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af virksomheder der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, med et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra maskinværksteder.

Anmeldelsen skal sendes via den digitale selvbetjeningsløsning:

Byg og Miljø

Autoværkstedsbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af autoværksteder med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder.

Thisted Kommune skal kontaktes på miljo@thisted.dk vedr. anmeldelsesformen, og hvad den skal indeholde.

Mellemstore fyringsanlæg-bekendtgørelsen, også kaldet MCP-bekendtgørelsen er en bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. 

Bekendtgørelsen regulerer fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig 1 MW og mindre end 50 MW (mellemstore fyringsanlæg).

Før der kan sendes en anmeldelse til etablering af fyringsanlægget, skal der først sendes en anmeldelse til miljøvurdering (VVM) af anlægget. Se mere om miljøvurderinger (VVM) her.

Anmeldelsen jf. branchebekendtgørelsen skal sendes via den digitale selvbetjeningsløsning:

Byg og Miljø

Bestemte industrivirksomheder er forpligtet til at ansøge om miljøgodkendelse for at forebygge forurening af omgivelserne jf. godkendelsesbekendtgørelsen.
Det fremgår af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvilke virksomheder der er omfattet af miljøgodkendelsespligten. Disse virksomheder kan søge om miljøgodkendelse igennem den digitale selvbetjeningsløsning

Byg og Miljø 

Sagsbehandlingstider

Der er en sagsbehandlingstid på 130 dage for ansøgninger om miljøgodkendelser for mindre miljøbelastede virksomheder (bilag 2), og en sagsbehandlingstid på 200 dage for ansøgninger om miljøgodkendelser for store og komplekse virksomheder (bilag 1).
Sagsbehandlingstiden kan forlænges, hvis sagen skal politisk behandles, eller der skal laves parallel sagsbehandling efter anden lovgivning. Miljøafdelingen kan også forlænge sagsbehandlingstiden, hvis sagens kompleksitet berettiger det, men kun én gang.
Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor miljøafdelingen har modtaget alle oplysninger, som ansøgerne skal indsende i henhold til § 7 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Kemikalier, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden en § 19-tilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. Relevante projekter skal søge om § 19-tilladelse via den digitale selvbetjening,

Byg og Miljø

Eksempler på projekter, der skal have en § 19-tilladelse:

  • Opstilling af tank til opbevaring af AdBlue
  • Midlertidigt oplag af knust asfalt
  • Etablering af jordvarmeanlæg

En § 19-tilladelse indeholder vilkår, som projektet skal overholde.

Hvis du vil etablere, ændre eller flytte et fedt- eller olieudskilleranlæg, skal du have tilladelse fra Thisted Kommune.

Kontakt os på miljo@thisted.dk med en beskrivelse af dit projekt. 

Hvis du har planer om at udlede fedtholdigt spildevand, skal spildevandet igennem en fedtudskiller inden udledning til offentlig kloak. Der skal således etableres fedtudskiller fra f.eks. restaurationer og levnedsmiddelforretninger.

Ansøgningsskemaet til fedtudskillere kan findes her: Anmeldeskema PDF, fedtudskiller.

Kloakplan skal vedlægges anmeldelsen. Oplysninger om evt. eksisterende fedtudskiller bedes også indsendt.

Kloakarbejdet, herunder installering af fedtudskiller, må kun udføres af autoriseret kloakmester. Dokumentation herfor skal sendes til Thisted Kommune senest 4 uger efter installation.

Hvis du har planer om at udlede olieholdigt spildevand, skal spildevandet igennem et sandfang og olieudskiller inden udledning til offentlig kloak. Der skal således etableres sandfang og olieudskiller fra f.eks. vaskehaller, autoværksteder og maskinværksteder.

Du kan læse om krav og retningslinjer til olieudskillere i brochuren "Olieudskilleranlæg - retningslinjer" PDF

Ansøgningsskemaet til sandfang og olieudskiller kan findes her: Anmeldeskema PDF, olieudskillere.

Kloakplan skal vedlægges anmeldelsen. Oplysninger om evt. eksisterende olieudskiller bedes også indsendt.

Kloakarbejdet, herunder installering af fedtudskiller, må kun udføres af autoriseret kloakmester. Dokumentation herfor skal sendes til Thisted Kommune senest 4 uger efter installation.

Det er kommunens opgave, som tilsynsmyndighed og jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen, at føre tilsyn med virksomheder og husdyrbrug, så de overholder miljølovgivningen og de regler, der er fastsat på baggrund af lovgivningen.

Hvordan kommunen løfter den opgave, skal være beskrevet i en såkaldt miljøtilsynsplan, som skal revurderes hvert 4. år.

Udkastet til miljøtilsynsplanen har været offentliggjort på Thisted Kommunes hjemmeside fra den 20. september 2021 til den 18. oktober 2021. Her har borgerne i Thisted kommune haft mulighed for at kommentere planen. Der kom ingen bemærkninger i offentlighedsperioden.

Miljøtilsynsplanen for 2022-2025 kan findes her.

Hvis du har spørgsmål til miljøtilsynsplanen, er du velkommen til at sende en mail til miljo@thisted.dk.

Skal du i gang med et større byggeprojekt, som du ved kommer til at larme og støve meget, skal du være opmærksom på, at der gælder visse regler.
Nedenfor kan du læse Thisted Kommunes forskrift:

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00