Grundvand og drikkevand

Her finder du information om kommunens kontrol af grundvand og de vandværker der er i kommunen samt hvordan du søger en vandindvindingstilladelse.

Drikkevand

Hovedparten af det drikkevand, der anvendes i Thisted kommune, kommer fra de mange vandværker, som findes spredt over hele kommunen.

Forsyning med drikkevand
I Vandforsyningsplanen for Thisted kommune er fastlagt, hvilke vandværker, der forsyner hvilke områder. Det er også fastlagt, hvilke vandværker, der skal overtage forsyningen, hvis et vandværk lukker.

Se mere om vandforsyningen i Thisted kommune her:

Vandforsyningsplan 2016-2024

Til højre kan du læse mere
• Om vandværker 
• Om brønde og boringer til forsyning af én husstand 
• Om brønde og boringer til kommercielt brug 
• Om markvandinger 
• Om indvinding af vand til industri og dyrehold 
• Om grundvandssænkning 
• Om sløjfning af boringer 

Vandråd Thy
Alle kommunens vandværker er medlemmer af Vandråd Thy. På Vandrådets hjemmeside findes mange informationer om drikkevand samt henvisning til kommunens vandværker. Læs mere her

Beskyttelse af grundvand og drikkevand – Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Miljøstyrelsen har udarbejdet en kortlægning af grundvandet i Thisted Kommune. En kortlægning viser, hvor grundvandet dannes, hvor dybt det ligger, hvilke geologiske lag der ligger over grundvandet og i hvilken retning grundvandet bevæger sig.

Resultaterne af kortlægningen indgår i Thisted Kommunes Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanen omfatter også beskyttelse af BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). De BNBO-er, som er følsomme overfor pesticider, skal friholdes for erhvervsmæssig brug af pesticider. Arbejdet med indførelse af dette er i fuld gang.

Se indsatsplanen her

Resultaterne bruges også af vandværkerne til at vurdere, hvor en fremtidig indvinding af drikkevand kan foretages.

National database over alle boringer og vandforsyningsanlæg - Jupiter
Der findes en database over alle boringer og drikkevandsanlæg. Denne database indeholder bl.a. alle godkendte analyser for boringer og vandværker. Se mere her 

Miljøstyrelsens arbejde med beskyttelse af grundvand og drikkevand
Miljøstyrelsen arbejder løbende med beskyttelse af grundvand og drikkevand. Yderligere oplysninger om grundvand og grundvandsbeskyttelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. Se mere her

Tilladelse og ansøgning om fornyelse/ændringer
Alle almene vandværker har en vandindvindingstilladelse, der alt efter forholdene gælder i 5 til 30 år. Når der er 1 år tilbage af gyldighedsperioden, skal vandværket kontakte Thisted Kommune, så vi sammen kan afklare, hvilke oplysninger vandværket skal give ved ansøgning om fornyelse.

Ud over fornyelse af tilladelse skal et vandværk ansøge om nye boringer, væsentlige ændringer af vandværket, ændringer af ledningsnettet, sammenlægning af 2 vandværker samt andre ændringer af betydning for forsyningssikkerheden. For sløjfning af en boring, læs mere om det under fold ud-panellet i højre side. Forud for en ansøgning vil der altid være en dialog med Thisted Kommune. Kontakt Thisted Kommune på miljo@thisted.dk.

VVM
Ved ansøgning om ny boring og i nogle tilfælde ved ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse skal vandværket også søge efter VVM-reglerne. Se mere under VVM.

Indberetning af oppumpning af vand
Vandværker skal hvert år indberette, hvor meget vand de har pumpet op. Se hvordan på:

Vandforbrug

Kontrol med drikkevandet
For at sikre en god drikkevandskvalitet udfører Thisted Kommune løbende kontrol af det grundvand, som pumpes op af vandværkerne og sendes ud til forbrugerne som drikkevand.

Dette sker ved, at Thisted Kommune meddeler en kontrolplan: Hvilke analyser skal tages, hvor hyppigt skal de tages og hvor skal de tages.

Derudover består kontrollen af tilsyn med vandværkerne.
Rapport over seneste tilsyn på vandværkerne - Se her

Hvis vandet viser sig at indeholde bakterier eller stoffer over de fastsatte grænseværdier, beslutter kommunen hvad der videre skal gøres.
Hvis det kun er en meget lille overskridelse af bakterieindholdet, vil en omprøve vise, om det var et forbigående problem, eller om kilden til forureningen skal opspores.
En større bakterieforurening kan medføre kogeanbefaling eller nødforsyning fra andet vandværk til årsagen er fundet og afhjulpet.
Indhold af andre stoffer over grænseværdierne betyder altid, at vandværk og kommune arbejder sammen om at løse problemet. Alt efter den aktuelle situation er der mange løsningsmuligheder.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på miljo@thisted.dk.

Takster
Vandværkerne skal hvert år have godkendt takstbladet for det følgende år af Thisted Kommune. Thisted Kommune foretager i den forbindelse en vurdering af vandværkets økonomiske situation og vurderer, om vandværket har tilstrækkelig økonomi til at modstå uventede udfordringer.

Yderligere oplysninger om det enkelte vandværk
Alle vandværker skal have en hjemmeside. På denne hjemmeside skal det være muligt at finde alle de oplysninger, som er relevante for forbrugerne.

Se hvilket vandværk du får vand fra

Hvis du allerede har en boring eller brønd kun til forsyning af din egen husstand, skal du ikke have en tilladelse.

Men hvis boringen af den ene eller anden grund ikke kan bruges mere, skal du tilsluttes det nærliggende vandværk. Du kan se i Thisted kommunes vandforsyningsplan, hvilket vandværk det er. 

Ansøgning om ny boring
Du vil kun i ganske få tilfælde kunne få en ny tilladelse til egen boring. Hvis der f.eks. er meget langt til et alment vandværks ledningsnet. Kontakt Thisted Kommune på miljo@thisted.dk og få en dialog om dette.

Vandkvalitet i private brøndboringer
Thisted Kommune anbefaler, at du får undersøgt drikkevandet mindst hvert 5. år, så du kan undgå at indtage sundhedsskadelige bakterier eller stoffer.

Hvis din private boring udelukkende forsyner én husstand og ikke anvendes til kommercielle eller offentlige aktiviteter, er det frivilligt om du lader vandet teste. Du har som ejer af vandforsyningsanlæg selv ansvar for at sikre, at drikkevandet er sundt at drikke.

Hvis du gerne vil have dit vand kontrolleret, skal du henvende dig til et godkendt laboratorium. Husk at spørge flere forskellige, før du vælger laboratorium. Der kan være prisforskelle.

Ved bestilling af drikkevandsprøve skal du vælge en ”forenklet kontrol”, hvor du får undersøgt vandet for bakterier, nitrat, arsen m.m.

Sløjfning af overflødige boringer
Hvis du ikke bruger din boring mere, skal den sløjfes. Hvis du ikke selv tager initiativet til det, kan du få et påbud fra Thisted Kommune om at gøre det. Læs mere om sløjfning af boringer under fold ud-panellet i højre side. 

Hvis du ejer en ejendom, som bliver forsynet med drikkevand fra egen boring eller brønd, men du ikke kun bruger ejendommen som bolig for dig selv og din nærmeste familie, anses denne brug for at være kommerciel brug.

Det gælder f. eks. hvis du lejer en bolig ud, har dagplejebørn eller anbragte børn, har fødevarevirksomhed eller har ansatte, som drikker vand fra denne boring.

Tilladelse til vandindvindingen
I nogle tilfælde skal du have en vandindvindingstilladelse til boringen. Hvis du er i tvivl, så kontakt Thisted Kommune på miljo@thisted.dk.

Hvis boringen af den ene eller anden grund ikke kan bruges mere, skal du tilsluttes det nærliggende vandværk. Du kan se i Thisted kommunes vandforsyningsplan, hvilket vandværk det er. 

Ansøgning om ny boring
Du vil kun i ganske få tilfælde kunne få en ny tilladelse til egen boring. Hvis der f.eks. er meget langt til et alment vandværks ledningsnet. Kontakt Thisted Kommune på miljo@thisted.dk og få en dialog om dette.

Kontrol af vandkvaliteten i kommercielle boringer og brønde
Drikkevandet skal kontrolleres efter reglerne i drikkevandsbekendtgørelsen. Det vil sige, at Thisted Kommune udarbejder en kontrolplan for boringen, der angiver, hvornår der skal tages analyser og hvad drikkevandet skal analyseres for.

Hvis du skal have dit vand kontrolleret, skal du henvende dig til et godkendt laboratorium. Husk at spørge flere forskellige før du vælger laboratorium. Der kan være prisforskelle.

Hvis vandet viser sig at være forurenet, giver kommunen gerne vejledning til, hvordan problemet kan afhjælpes. I enkelte tilfælde kan vandet dog være så forurenet, at det må betegnes som sundhedsfarligt, og i sådanne tilfælde kan kommunen kræve forbedringer, evt. tilslutning til alment vandværk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på miljo@thisted.dk.

Sløjfning af overflødige boringer
Hvis du ikke bruger din boring mere, skal den sløjfes. Hvis du ikke selv tager initiativet til det, kan du få et påbud fra Thisted Kommune om at gøre det. Læs mere om sløjfning af boringer under fold ud-panellet i højre side. 

Alle boringer til markvandinger har en vandindvindingstilladelse, der alt efter forholdene gælder i 5 til 15 år. Når der er ½ år tilbage af gyldighedsperioden, skal du som ejer af markvandingen kontakte Thisted Kommune på miljo@thisted.dk, så vi sammen kan afklare, hvilke oplysninger du skal give ved ansøgning om fornyelse.

Du skal være opmærksom på, at du i de fleste tilfælde også skal ansøge efter VVM-reglerne. Se mere under VVM.

Hvis du ikke bruger din markvanding mere, skal boringen sløjfes. Hvis du ikke selv tager initiativet til det, kan du få et påbud fra Thisted Kommune om at gøre det. Læs mere om sløjfning af boringer under fold ud-panellet i højre side. 

Indberetning af oppumpning af vand
Ejere af markvandinger skal hvert år indberette, hvor meget vand de har pumpet op. Se hvordan på Vandforbrug under fold ud-panellet i højre side. 

Virksomheder og landbrug med dyrehold kan have egen boring til vandforsyning

Hvis du bruger en boring til vanding af husdyr eller en indvinding til industribrug, har du en tilladelse til vandindvinding, som typisk er gyldig i 10 – 15 år.

Hvis du IKKE har en tilladelse, skal du søge om en hurtigst muligt. Thisted Kommune på miljo@thisted.dk.

Når der er ½ år tilbage af gyldighedsperioden, skal du som ejer kontakte Thisted Kommune på miljo@thisted.dk, så vi sammen kan afklare, hvilke oplysninger du skal give ved ansøgning om fornyelse.

Du skal være opmærksom på, at du i de fleste tilfælde også skal ansøge efter VVM-reglerne. Se mere under VVM.

Hvis du ikke bruger din indvinding mere, skal boringen sløjfes. Hvis du ikke selv tager initiativet til det, kan du få et påbud fra Thisted Kommune om at gøre det. Læs mere om sløjfning af boringer under fold ud-panellet i højre side. 

Indberetning af oppumpning af vand
Hvis du har en indvindingstilladelse til dyrehold eller industri, skal du hvert år indberette, hvor meget vand du har pumpet op. Se hvordan på Vandforbrug under fold ud-panellet i højre side. 

Kontrol med vandet hvis din virksomhed skal bruge vand af drikkevandskvalitet:

Hvis du pumper vand op til f.eks. en fødevarevirksomhed eller en lejrskole, meddeler Thisted Kommune en kontrolplan, der fastlægger hvilke analyser, der skal tages, samt hvor og hvor hyppigt.

Hvis du skal have dit vand kontrolleret, skal du henvende dig til et godkendt laboratorium. Husk at spørge flere forskellige før du vælger laboratorium. Der kan være prisforskelle.

Hvis vandet viser sig at være forurenet, giver kommunen gerne vejledning til, hvordan problemet kan afhjælpes. I enkelte tilfælde kan vandet dog være så forurenet, at det må betegnes som sundhedsfarligt, og i sådanne tilfælde kan kommunen kræve forbedringer, evt. tilslutning til alment vandværk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på miljo@thisted.dk.

Vandindvinding i forbindelse med råstofindvinding – til grusvask eller andet.
Ansøgningen om råstoftilladelse gør det også ud for ansøgning om vandindvindingstilladelse. Du skal derfor ikke særskilt søge om vandindvindingstilladelse, hvis du søger om råstoftilladelse. Det er Region Nordjylland som er myndighed på råstofindvindinger, derfor skal der sendes en ansøgning til dem. Se mere på deres hjemmeside. 

Hvis du skal foretage en grundvandssænkning, skal du i nogle situationer søge om tilladelse til dette:
Hvis du skal bortpumpe mere end 100.000 m3/år eller hvis grundvandssænkningen skal stå på i mere end 2 år.

Du bør altid kontakte Thisted Kommune for en forhåndsdialog på miljo@thisted.dk.

Du skal være opmærksom på, at du i de fleste tilfælde også skal ansøge efter VVM-reglerne. Se mere under VVM.

Alle brønde og boringer fører ned til et grundvandsmagasin og kan virke som "motorvej", der leder forureninger fra jordoverfladen ned til magasinet. Derfor skal boringer, der ikke er i brug, sløjfes. Dette skal gøres af en autoriseret brøndborer. Brøndboreren bruger en speciel type ler til at lukke brønden, så forureninger fra overfladen forhindres i at løbe ned i grundvandet.

Det er vigtigt, at brønde ikke sløjfes ved at blive fyldt med sand, grus, bygningsaffald eller andet. Dette vil nemlig give gode muligheder for, at forureningerne kan føres med regnvandet ned til grundvandet.

Når boringen er korrekt sløjfet, sender brøndboreren en meddelelse om sløjfningen til Jupiterdatabasen.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00