Klagevejledning

Her finder du information om de situationer hvor du, som borger, har ret til at klage i.  

Klage over et miljøforhold

Hvis du oplever væsentlige gener i form af røg, støj, støv eller lugt fra din nabo, opfordrer vi altid til, at du forsøger at gå dialog med din nabo omkring forholdet.

Løser dette ikke problemet, har du mulighed for at kontakte miljøafdelingen. Når du kontakter os, vil vi gerne, at du har udfyldt følgende skema, som skal sendes til os:

Klageskema Word Dokument

Klageskema PDF

Klageskemaet skal sendes til miljo@thisted.dk

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være anonym i din klage. Det betyder, at hvis der begæres aktindsigt i sagen eller påklagede spørger til klager, er vi forpligtet til at oplyse dit navn jf. forvaltningsloven.

Læs mere om

Er du utilfreds med kommunens sagsbehandling kan du klage til Ankestyrelsen eller Ombudsmanden. Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

For en række tilladelser, bl.a. miljøgodkendelser og vandindvindingstilladelser, er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det vil stå i selve afgørelsen, om den kan påklages. Du kan klage via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus, Borger.dk, Virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret på Thisted Kommunes hjemmeside, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00