Jord

Her finder du informationer om jordflytning, jordhåndtering samt jordforurening og bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord.

Anmeld jordflytning

Du skal anmelde jordflytning, inden jordflytningen foretages. Anmeldelse af jordflytning sker på jordweb:

www.jordweb.dk

Der er krav om anmeldelse af jordflytning, hvis du ønsker at flytte mere end 1 m3 jord fra følgende områder:

 • Jord fra områdeklassificerede områder
 • Jord fra offentlig vej
 • Jord fra kortlagte eller delvist kortlagte arealer
 • Forurenet og lettere forurenet jord
 • Ren jord til råstofgrav/grusgrav
 • Jord fra eksisterende regnvandsbassiner

Analyser af jorden

I forbindelse med jordflytning skal anmelderen sikre sig, at jorden er analyseret og kategoriseret efter kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.  Prøvetagning og analyser kan også foretages af det godkendte modtageranlæg.

Er din grund forurenet?

Hvis der er mistanke om, at jorden på din grund er forurenet, eller hvis der konstateres en forurening på grunden, bliver grunden kortlagt. En kortlægning af grunden medfører en række særlige restriktioner til jordhåndtering og arealanvendelsen på grunden. Hvis du f.eks. ønsker at bygge, renovere eller ændre arealanvendelsen på et kortlagt eller delvist kortlagt areal, skal der ansøges om en såkaldt § 8-tilladelse hos Thisted Kommune.

Se om din grund er forurenet

Hvis der er mistanke om forurening på en ejendom, kortlægges ejendommen på vidensniveau 1 (V1). Kortlægningen foretages på baggrund af viden om både de historiske og nuværende aktiviteter på ejendommen, som kan have forårsaget en jordforurening.

Hvis der derimod er konstateret en jordforurening, kortlægges ejendommen på vidensniveau 2 (V2).

Det er Region Nordjylland, der er kortlægningsmyndighed. For mere information om kortlægning på din ejendom, kontakt venligst Region Nordjylland

Thisted Kommune anbefaler, at planlægning af forureningsundersøgelser, prøvetagninger og afrapportering af undersøgelserne udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for jordforureningsområdet.

Bygge- og anlægsarbejde på kortlagt grund kræver som udgangspunkt en § 8-tilladelse ifølge jord-forureningsloven. Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver med miljøteknisk erfaring inden for jordforureningsområdet til udarbejdelse af ansøgningen.

Du kan hente denne vejledning PDF med tjekliste til udarbejdelse af din § 8-ansøgning. 

Du skal søge en § 8-tilladelse, hvis
1) dit projekt foregår på et kortlagt areal inden for Region Nordjyllands indsatsområder, herunder:
- Område med særlige drikkevandsinteresser
- Vandindvindingsopland til almene vandforsyningsanlæg
- Områder, der ligger mindre end 250 meter fra sø/vandhul, vandløb eller kysten
- Internationale naturbeskyttelsesområder

2) du ønsker at ændre arealanvendelsen på et kortlagt areal til én af følgende følsomme anvendelser:
- Bolig
- Institution, herunder alle former for institutioner for mennesker, som f.eks. børnehave eller sportsplads
- Legeplads
- Sommerhus
- Kolonihaveområder
- Alment tilgængeligt område
- Rekreativt område

Ovenstående er gældende uanset, om du ændrer anvendelsen fra erhverv til én af ovennævnte anvendelser, eller hvis arealanvendelsen ændres fra én type følsom anvendelse til en anden.

3) dit projekt foregår inden for et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til følsom anvendelse.

Kontakt Thisted Kommunes miljøafdeling på miljo@thisted.dk for hjælp og vejledning af dit projekt på kortlagt areal forinden ansøgning.

Ejer eller bruger af en ejendom har pligt til at sikre, at de øverste 50 cm af jordlaget er uforurenet. Alternativt skal jorden være dækket med fast belægning som asfalt eller lignende for at undgå, at mennesker kommer i kontakt med forurenet jord.

50 cm-reglen er en pligtregel. Det betyder, at ejer eller bruger er forpligtet til at sikre, at reglen altid er opfyldt. Det betyder eksempelvis at hvis det udlagte jordlag slides eller delvis fjernes, skal det reetableres. Hvis arealet etableres med fast belægning, skal denne også vedligeholdes.

Opfyldelse af 50 cm-reglen:
På ejendomme, der ligger uden for områdeklassificering og ikke er kortlagte, vil reglen automatisk være opfyldt, medmindre der er konstateret en forurening, eller der er mistanke om forurening, hvis der eksempelvis er tilkørt fyldjord uden dokumentation.

På ejendomme, hvor jorden er forurenet, skal du etablere et lag på minimum 50 cm uforurenet jord. Det kan du gøre ved at udskifte det øverste jordlag eller ved at tildække det øverste jordlag. Alternativt kan du etablere fast belægning.

50 cm-reglen gælder ved følsom anvendelse, herunder

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Rekreativt område

Dokumentationskrav ved 50 cm-reglen:
Til dokumentation for, at de øverste 50 cm jord er uforurenet, skal jorden undersøges med analyser af jorden. Hvis der ikke er mistanke om forurening, er der ikke krav om analyser.

Dokumentationskravet er som udgangspunkt 1 blandingsprøve pr. 150 m2 friareal, dog minimum 1 prøve. Dette gælder ved arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen. Dokumentationskravet gælder desuden ved både V1- og V2-kortlagte arealer.

På kortlagte arealer er det en forudsætning, at alle forureningskilder på arealet er undersøgt, og at en eventuel forurening er afgrænset eller oprenset. Dokumentationskravet gælder herefter for den resterende del af det kortlagte areal, der ikke er bebygget eller etableret med varig fast belægning.

Prøvetagningsfrekvensen kan nedsættes på baggrund af en specifik jordhåndteringsplan, som skal godkendes af Thisted Kommunes miljøafdeling.

Miljøgodkendte modtageranlæg:

Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg
Nørrebro 171, 7900 Nykøbing Mors

Kat.1, Kat. 2, UK

UK op til 500 mg/kg TS kulbrinter og op til 70 mg/kg TS PAH’er

Sundbyvej 220, Sundby, 7950 Erslev 
vognmand-filtenborg.dk/
Kat. 1, Kat. 2.
Kingo Recycling Mors A/S
Præstebrovej 18, 7900 Nykøbing Mors 
kingorecycling.biz/modtageranlaeg-nykoebing-mors/
Kat. 1, Kat. 2, UK
RGS Nordic Aalborg
Rørdalsvej 248, 9920 Aalborg Øst 
rgsnordic.com/find-anlaeg/
Kat. 1, Kat. 2, UK
RGS Nordic Struer/Nomi4s
Kilenvej 18, Kjærgårdsmølle, 7600 Struer 
rgsnordic.com/find-anlaeg/
Kat. 2, UK
Jordponi
Kilenvej 16, 7600 Struer
Kat. 1

 Kat. 1 = Uforurenet jord, Kat. 2 = Lettere forurenet jord, UK = Forurenet jord

Grusgrave godkendt til jordmodtagelse - Må KUN modtage Kat. 1-jord:
Dollerup Grusgrav
Tvorupvej 9, 7700 Thisted
Laustsvalgaard@gmail.com

J & K Kappel Grusgrav
Toftumvej 1, 7760 Hurup Thy
jkkappel.dk/

Skovsted Grusgrav
Kanstrupvej 1C, 7700 Thisted
Mail@skovstedgrusgrav.dk

Østerild Grusværk
Bromøllevej 15, 7700 Thisted
sandoggrus.dk/

Thy Kalk
Ballerumvej 77, 7700 Thisted
Info@sennels-em.dk

Sjørring Vognmandsforretning
Kanstrupvej 3C, 7700 Thisted
sjv.dk/grusgrav

Thisted Mørtel- og Grusværk
Skovstedvej 38, 7700 Thisted
www.sejerskilde.dk/

Hvis jorden er uforurenet, kan den som udgangspunkt genanvendes på landbrugsarealer. Før den udlægges på landbrugsarealer, skal der sendes et skema til Thisted Kommunes miljøafdeling på miljo@thisted.dk. Dit projekt vil blive vurderet indenfor 4 uger.

Terrænreguleringsskema PDF

I skemaet skal anmelderen redegøre for detaljerne af jordudlægningen. Dette er nødvendigt, da jordudlægningen ikke må have karakter af jorddeponi eller ændre væsentlig på terrænet eller afstrømningsforhold, da det vil kræve en landzonetilladelse og eventuelt en miljøgodkendelse.

Udlægningen af jord må heller ikke ske i nærheden af beskyttet natur eller beskyttede landskaber, da det også vil kræve en tilladelse eller dispensation.

Jordhåndteringsprocedure PDF

Med en plan for jordhåndtering kan du få et bedre overblik over dit bygge- og anlægsprojekt . Med en jordhåndteringsplan, der er forhåndsgodkendt af kommunen, kan du evt. også få nedsat prøveantallet, hvis du skal flytte jord fra en kortlagt matrikel, et områdeklassificeret areal eller fra en offentlig vej.

På baggrund af en miljøteknisk undersøgelse kan overskudsjorden fra dit projekt inddeles i jordpartier alt efter forureningsgrad, jordtype, eller indhold af affald, som brokker eller tegl. I planen skal der være en specifik strategi for håndtering af jorden ved en eventuel forurening. Forureninger fra en konkret kilde skal så vidt muligt håndteres inden fjernelse af den øvrige jord fra projektet.

Husk, at du stadig skal anmelde jordflytninger fra dit projekt, selvom du har en jordhåndteringsplan.

Kontakt Thisted Kommunes miljøafdelingen på miljo@thisted.dk for en forhåndsdialog om en jordhåndteringsplan for dit projekt.

Jord klassificeres i kategori 1, 2 og uden for kategori (UK), hvilket svarer til uforurenet jord, lettere forurenet jord og forurenet jord. Reglerne for klassifikation af jord fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen.

Klassifikation af jord sker ud fra hver enkelt analyseparameter, hvor den højeste forureningskategori, der er konstateret, svarer til jordpartiets samlede forureningskategori.

50 %-reglen:
50 %-reglen kan bruges til at nedklassificere et jordparti, der ønskes bortskaffet til et godkendt modtageanlæg. Jordpartiet, der skal bortskaffes, opdeles i et antal delområder, og fra hver del udtages en blandeprøve bestående af minimum fem nedstik.

 • Gennemsnittet af analyserne for hver enkelt forureningskomponent må ikke overskride grænseværdien for den forureningskategori, som jorden ønskes nedklassificeret til.
 • Der skal være udtaget mindst tre jordprøver i det samlede jordparti. Ingen enkelt analyse må overskride grænseværdien med mere end 50%.
 • For at bruge 50 %-reglen, er det et krav, at jorden kan betragtes som ét parti. Det vil sige at jorden kommer fra det samme areal med ensartet sammensætning af jordarter, der indeholder de samme forureningskomponenter i omtrentlig samme koncentrationer.

Nogle områder i byzonen er omfattet af områdeklassificering. Det betyder, at jordflytninger skal anmeldes, inden du flytter jord.

Områdeklassificering gælder for de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet, som følge af trafik og industri, opvarmning med kul og koks samt fra den daglige brug gennem mange år. Som udgangspunkt udpeges al jord indenfor byzonen som lettere forurenet.

Efter en nærmere vurdering af de enkelte byområder har Thisted Kommune besluttet at udtage mange af de nyere boligudstykninger af områdeklassificeringen. I stedet medtages de ældste dele af landsbyer i landzone i områdeklassificeringen.

Udpegningen af områdeklassificerede områder er foretaget efter en overordnet vurdering af bebyggelsens alder (især medtages bebyggelser fra før 1940), påvirkning fra trafik, fyringsanlæg, forurenende virksomheder, kendte jordforureninger og mængden af opfyldninger.

Jordgebyr

Thisted Kommune opkræver et gebyr hos virksomheder, der i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Fakturaen udstedes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen.

Gebyr for jordflytning består af en timetakst. Sagsbehandlingen beregnes som medgået tid per påbegyndt kvarter med en timetakst på 653 kr. ekskl. moms. Timetaksten er for 2023 og reguleres årligt.

Tidsforbruget for jordflytningsanmeldelsen beregnes fra det tidspunkt, hvor vi enten modtager en anmeldelse og påbegynder sagsbehandling, eller fra vi vurderer, at der foretages en egentlig sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse, eksempelvis ved en forhåndsdialog inden en reel anmeldelse.

For mere information, se Thisted Kommunes gebyrblad PDF og gebyrinstruks PDF for flytning af jord.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00