Miljøvurdering af konkrete
projekter (VVM)

Her finder du information om kommunens miljøvurderingsproces for projekter og planer.

VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet. En miljøvurdering af et konkret projekt omfatter derfor en vurdering af sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger til omgivelserne ved gennemførelse af det projekt.

Miljøvurderinger af konkrete projekter foretages på visse typer af anlægsprojekter. Det er som udgangspunkt kommunen, der er myndighed for vurderingen.

Af miljøvurderingslovens bilag 1 fremgår de anlæg, der altid er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).

Af miljøvurderingslovens bilag 2 fremgår de anlæg, som skal igennem en screening for at vurdere, om de er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).

Såfremt Thisted Kommune er miljøvurderingsmyndighed for det pågældende projekt, har bygherren pligt til skriftligt at ansøge Thisted Kommune efter VVM-reglerne, hvis projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 1 eller bilag 2. Ansøgningsskemaet kan findes nedenfor som PDF og ellers kan den findes i bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Hvis du ønsker at få tilsendt ansøgningsskemaet i et Word dokument, skriv til miljo@thisted.dk.  

Ansøgningsskema til VVM, PDF

Du kan til enhver tid finde den gældende lovgivning på retsinformation.

Læs mere om

Det ansøgte anlæg kan først etableres, når Thisted Kommune har gennemført miljøvurderingsprocessen og givet bygherren en tilladelse til, at det ansøgte projekt kan påbegyndes.

Følgende beskriver kortfattet miljøvurderingsprocessen:

  1. Offentlighedsfasen - Idéfasen

Thisted Kommune giver mulighed for indsendelse af idéer og forslag fra offentligheden samt berørte myndigheder vedr. projektet. De indkommende bemærkninger vil danne baggrund for evt. afgrænsninger til projekter og miljøkonsekvensrapporten.

Bygherren udarbejder et udkast til miljøkonsekvensrapporten, som sendes til Thisted Kommune. Kommunen sikrer, at miljøkonsekvensrapporten opfylder kravene i miljøvurderingsloven samt evt. afgrænsninger, og udarbejder et udkast til en § 25-tilladelsen.

2. Offentlighedsfasen – Høring af miljøkonsekvensrapporten og § 25-tilladelsen

Ansøgningen, miljøkonsekvensrapporten samt udkastet til § 25-tilladelsen sendes til berørte parter, interesseorganisationer samt myndigheder.

Efter endt høringsperiode udarbejder Thisted Kommune udkastet til den endelige § 25-tilladelse, hvor høringssvarene er indarbejdet. Tilladelsen sendes derefter i partshøring ved bygherren. Først derefter meddeles den endelige § 25-tilladelse.

Det ansøgte anlæg kan først etableres, når Thisted Kommune har screenet og skriftligt meddelt bygherren, at projektet enten ikke kræver en miljøvurdering (ikke VVM-pligtig), eller at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces og gives en tilladelse.
Følgende beskriver kortfattet screeningsprocessen:

  1. Screening

Der gennemføres en screening på grundlag af det indsendte ansøgningsskema for projektet. I screeningen vurderes projektets påvirkning på miljøet, og om påvirkningen er væsentligt.

2. Afgørelse

Ansøgningen sendes i høring hos berørte myndigheder. Hvis det vurderes, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, træffer Thisted Kommune skriftlig afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og ikke skal igennem miljøvurderingsprocessen.

Afgørelsen sendes til bygherren og til orientering til berørte parter, interesseorganisationer samt myndigheder med klagevejledning. Hvis der vurderes, at projektet vil påvirke miljøet væsentligt, træffer Thisted Kommune skriftlig afgørelse om, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Du kan læse mere om den videre proces i boksen ”Miljøvurdering af bilag 1”.

Find information om godkendte projekter iht. miljøvurderingsloven her

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00