Natura 2000

Thisted Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner der ligger indenfor Thisted Kommune. Natura 2000-handleplaner har været fremlagt 8 uger i offentlig høring, og Thisted Kommune har modtaget en række høringssvar fra diverse interesseorganisationer og offentlige institutioner.

I forbindelse med offentliggørelse af de endelige handleplaner, skal Thisted Kommune vurdere, om der skal foretages en strategisk miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

Thisted Kommune har foretaget en miljøscreening af handleplanerne og har på baggrund af det truffet afgørelse om, at der ikke er behov for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens vurdering, at handleplanernes mål og indsatser vil overordnet set medføre en positiv effekt på naturtyper og arter, som områderne er udpeget for.

Afgørelse om at kommunen ikke udarbejder miljøvurdering for handleplaner

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 16

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 23

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 24

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 25

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 26

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 27

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 28

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 43

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 44

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 45

Thisted Kommunes Byråd har d. 20. november 2012 endeligt vedtaget nedenstående Natura 2000-handleplaner som hermed offentliggøres. Natura 2000-handleplanerne har været i offentligt høring i perioden 8. juni til 31.august 2012. Der er i den periode indkommet en række høringssvar fra organisationer og myndigheder. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, der også indeholder Thisted Kommunes kommentarer.

I Thisted Kommune findes følgende 10 Natura-2000 områder:

Læs mere om Natura 2000 hos Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk.

Der er i høringsperioden kommet høringssvar fra følgende organisationer og myndigheder:

Organisation 16 23 24 25 26 27 28 43 44 45
Kystdirektoratet X   X X   X X X X  
Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland X   X X            
LandboThy X   X X X X X X X X
Danmarks Naturfredningsforening, Nordthy X   X X X          
Friluftsrådet, Kreds Nordvest X X X X X X   X X X
Dansk Kano og Kajak Forbund X   X X X   X      
Dansk Ornitologisk Forening, Nordvestjylland X X X X X X X X X X
Naturstyrelsen X   X X X X   X X  
Aage V. Jensen Naturfond X                  
Nationalpark Thy       X X   X X    

Hvor kan man se Natura 2000-handleplanerne og Hvidbogen?
Natura 2000-planerne og Hvidbogen kan ses vha. ovenstående link. Høringssvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i handleplanerne, hvilket fremgår af Hvidbogen.

Hvad er Natura 2000-handleplanerne egentlig for noget?
I december 2011 udsendte staten Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige planer indeholder en række mål for naturtilstanden inden for Natura 2000-områderne. De statslige Natura 2000-planer kan ses på www.naturstyrelsen.dk.

Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden har kommunerne og Naturstyrelsen for den udpegede natur og de udpegede arter, udarbejdet Natura 2000-handleplaner, der skal beskrive, hvordan man kan opretholde en gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter i den planperiode, der løber til udgangen af 2015.

Handleplanerne har udpeget arealer, der har potentiale til at udvikle sig til ny Natura 2000-natur. Da plejeaftalerne beror på frivillig indgåelse af aftaler om Miljøvenlig Jordbrugsdrift (MVJ), er der udpeget et væsentligt større areal med potentiel natur, end det areal, som statens Natura 2000-naturplan kræver inden udgangen af 2015. Udpegningen af arealer til potentiel natur betyder, at arealerne prioriteres højere, hvis der bliver ansøgt om MVJ-tilskud på arealerne. Plejen skal først og fremmest finansieres gennem de statslige landdistriktsmidler, f.eks. MVJ-tilskudsordningerne.

Målet med handleplanerne er, at tilbagegangen skal standses for de naturtyper og arter, der står i handleplanens bilag 1. Det skal ske ved at udvide og sammenkæde naturarealerne for at gøre dem mere robuste. Der skal foretages pleje på de arealer, der rummer de udpegede naturtyper. Plejen består af rydning af opvækst af træer og buske, fulgt op af hegning og afgræsning. Hvor der ikke er træer og buske, men hvor afgræsningen er ophørt, skal afgræsning søges genoptaget.
Der skal desuden ske bekæmpelse af invasive arter som rynket rose (hybenrose) på de kystnære arealer, skabes egnede fourageringsområder for nogle af de udpegede og truede fuglearter, f.eks. hvepsevåge på skovnære, lysåbne arealer. På de udpegede skovnaturtyper skal sikres en drift og pleje, som bevarer skovnaturtyperne (her rækker planperioden frem til udgangen af 2021).

Miljøvurdering:
Natura 2000-handleplanerne er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Natura 2000-handleplanen har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede naturplaner. Da Natura 2000-handleplanerne ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er planen ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Kommunalbestyrelsen har d. 28. marts 2017 godkendt de endelige Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode (2016-2021) for de 10 Natura 2000-områder, der ligger indenfor Thisted Kommune.

Handleplanerne har været 8 uger i offentlig høring, og Thisted Kommune har modtaget en række høringssvar fra diverse interesseorganisationer og offentlige institutioner.

Der er indkommet høringssvar fra følgende organisationer og offentlige myndigheder:

Organisation 16 23 24 25 26 27 28 43 44 45
Naturstyrelsen Thy X X X  X X X X X  X
Svana X X X  X  X  X  X
Danmarks Naturfredningsforening Thy X X     X X X    
LandboThy X X X X  X  X
Danmarks Naturfredningsforening Lemvig                  
Naturstyrelsen Vestjylland             X      
Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt X                  
Agri Nord X                  

Enkelte høringssvar har givet anledning til ændringer i handleplanerne. Alle høringssvarene med Thisted Kommunes kommentarer er samlet i en hvidbog. Hvidbogen kan ses på nedenstående link:

Hvidbogen

Miljøvurdering:
Thisted Kommune har forud for den endelige vedtagelse af handleplanerne foretaget en miljøscreening af disse og truffet afgørelse om, at der ikke er behov for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens vurdering, at handleplanernes indhold og indsatser overordnet set vil medføre en positiv effekt på naturtyper og arter, som områderne er udpeget for. Samtlige miljøscreeninger kan ses her.

Hvad er forskellen mellem de tidligere Natura 2000-handleplaner og disse handleplaner?
Miljøstyrelsen udarbejder de såkaldte Natura 2000-planer, der bl.a. indeholder en beskrivelse af Natura 2000-områdernes naturtilstand, trusler og påvirkninger, og fastsætter mål og et indsatsprogram for de enkelte områder. Natura 2000-planen revideres hvert sjette år. I 1. planperiode (2010-2015) blev der fastsat indsatser mod tilgroning, opsplitning, udtørring og naturpleje.

Kommunerne og evt. offentlige lodsejere* udarbejder, på baggrund af Natura 2000-planen, en handleplan, der skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder.

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2016 2. generation af Natura 2000-planer (2016-2021), som erstatter Natura 2000-plan 2010-2015. I denne planperiode er der sat fokus på at færdiggøre og vedligeholde indsatser planlagt i 1.planperiode, samt på bl.a. sikre indsatser mod tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi og invasive arter. Kommunerne har på baggrund af Natura 2000-planerne udarbejdet en Natura 2000-handleplan for de enkelte Natura 2000-områder. De konkrete retningslinjer for de enkelte områder kan ses på handleplanerne.

*Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-områder, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen i deres egne drifts- og plejeplaner.

Thisted Kommune har som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne igangsat en række tekniske forundersøgelser med det formål at undersøge mulighederne for at realisere projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold i følgende områder:

  • Den nordlige enge ved Østerild Fjord
  • Ved Draget
  • Østlige og vestlige enge og moser ved Ove Sø
  • Arup Vejle
  • Selbjerg sydvest

Beskrivelse af projekter:
De tekniske forundersøgelser har til formål at belyse, om det er muligt at forbedre naturtilstanden og kvaliteten af de våde terrestriske naturtyper gennem hydrologiske og biologiske tiltag.

Projektområderne er delvist udpegede som områder med unaturlig hydrologi. Forundersøgelserne bidrager med viden om, hvordan hydrologien eventuelt kan forbedres i områderne gennem en række tiltag, som er nærmere beskrevet i nedenstående forundersøgelsesrapporter.

Thisted Kommune ønsker at fortsætte med ejendomsmæssige forundersøgelser, såfremt de berørte lodsejere har interesse i det.

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Østerild Fjord - Teknisk forundersøgelse

Draget - Teknisk forundersøgelse

Ove Sø - Teknisk forundersøgelse

Arup Vejle - Teknisk forundersøgelse

Selbjerg - Teknisk forundersøgelse

Supplerende undersøgelser Selbjerg:

Selbjerg - Supplerende forundersøgelse delområde 1

Selbjerg - Supplerende forundersøgelse delområde 3

Selbjerg - Supplerende forundersøgelse delområde 4

Supplerende undersøgelser Arup Vejle:

Arup Vejle - Supplerende forundersøgelse delområde 1

Arup Vejle - Supplerende forundersøgelse delområde 3

Links:

Læs om LBS her

Læs om EU-Kommunikationen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her

 

Thisted Kommune har som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne etableret naturlig vandstandsforhold i følgende områder:

  • Tømmerby Fjord
  • Ove Sø
  • Draget

Etablering af naturlig vandstandsforhold har til formål at forbedre naturtilstanden og kvaliteten af de våde terrestriske naturtyper gennem hydrologiske og biologiske tiltag.

Projektområderne er er tidligere udpegede som områder med unaturlig hydrologi. Der er tidligere udarbejdet tekniske forundersøgelser og ejendomsmæssige undersøgelser inden projekterne kan realiseres.

Projekterne er 100% finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Detailprojekterne kan ses her:

Reetablering af naturlig hydrologi Tømmerby Fjord

Etablering af naturlig hydrologi ved Ove Sø

Etablering af naturlig hydrologi ved Draget

Links:

Læs om LBS her

Læs om EU-Kommunikationen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her

 

Lige nu er ti handleplaner for, hvordan Thisted Kommune vil udmønte de statslige Natura 2000-planer, i offentlig høring.

Handleplanerne beskriver de naturindsatser, der skal igangsættes i de enkelte Natura 2000-områder inden udgangen af 2027.

Høringsfristen udløber den 26. april 2024.

Link til høringen

Senest opdateret 05-03-2024

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00