Natura 2000

Erhverv-, klima-, miljø og tekniskudvalget godkendte d. 10. juni 2024 de endelig Natura 2000-handleplaner 2021-2027 for kommunens 10 Natura 2000 områder.

Du kan se og læse dem her; https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=100

Thisted Kommune har udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner der ligger indenfor Thisted Kommune. Natura 2000-handleplaner har været fremlagt 8 uger i offentlig høring, og Thisted Kommune har modtaget en række høringssvar fra diverse interesseorganisationer og offentlige institutioner.

I forbindelse med offentliggørelse af de endelige handleplaner, skal Thisted Kommune vurdere, om der skal foretages en strategisk miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

Thisted Kommune har foretaget en miljøscreening af handleplanerne og har på baggrund af det truffet afgørelse om, at der ikke er behov for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens vurdering, at handleplanernes mål og indsatser vil overordnet set medføre en positiv effekt på naturtyper og arter, som områderne er udpeget for.

Afgørelse om at kommunen ikke udarbejder miljøvurdering for handleplaner

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 16

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 23

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 24

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 25

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 26

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 27

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 28

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 43

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 44

Miljøscreening handleplan for Natura 2000område nr 45

Thisted Kommune har som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne igangsat en række tekniske forundersøgelser med det formål at undersøge mulighederne for at realisere projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold i følgende områder:

  • Den nordlige enge ved Østerild Fjord
  • Ved Draget
  • Østlige og vestlige enge og moser ved Ove Sø
  • Arup Vejle
  • Selbjerg sydvest

Beskrivelse af projekter:
De tekniske forundersøgelser har til formål at belyse, om det er muligt at forbedre naturtilstanden og kvaliteten af de våde terrestriske naturtyper gennem hydrologiske og biologiske tiltag.

Projektområderne er delvist udpegede som områder med unaturlig hydrologi. Forundersøgelserne bidrager med viden om, hvordan hydrologien eventuelt kan forbedres i områderne gennem en række tiltag, som er nærmere beskrevet i nedenstående forundersøgelsesrapporter.

Thisted Kommune ønsker at fortsætte med ejendomsmæssige forundersøgelser, såfremt de berørte lodsejere har interesse i det.

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

Østerild Fjord - Teknisk forundersøgelse

Draget - Teknisk forundersøgelse

Ove Sø - Teknisk forundersøgelse

Arup Vejle - Teknisk forundersøgelse

Selbjerg - Teknisk forundersøgelse

Supplerende undersøgelser Selbjerg:

Selbjerg - Supplerende forundersøgelse delområde 1

Selbjerg - Supplerende forundersøgelse delområde 3

Selbjerg - Supplerende forundersøgelse delområde 4

Supplerende undersøgelser Arup Vejle:

Arup Vejle - Supplerende forundersøgelse delområde 1

Arup Vejle - Supplerende forundersøgelse delområde 3

Links:

Læs om LBS her

Læs om EU-Kommunikationen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her

 

Thisted Kommune har som en del af en målrettet indsats i Natura 2000-områderne etableret naturlig vandstandsforhold i følgende områder:

  • Tømmerby Fjord
  • Ove Sø
  • Draget

Etablering af naturlig vandstandsforhold har til formål at forbedre naturtilstanden og kvaliteten af de våde terrestriske naturtyper gennem hydrologiske og biologiske tiltag.

Projektområderne er er tidligere udpegede som områder med unaturlig hydrologi. Der er tidligere udarbejdet tekniske forundersøgelser og ejendomsmæssige undersøgelser inden projekterne kan realiseres.

Projekterne er 100% finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Detailprojekterne kan ses her:

Reetablering af naturlig hydrologi Tømmerby Fjord

Etablering af naturlig hydrologi ved Ove Sø

Etablering af naturlig hydrologi ved Draget

Links:

Læs om LBS her

Læs om EU-Kommunikationen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her

 

Senest opdateret 05-03-2024

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00