Spildevand i det åbne land

Her finder du information om spildevandshåndtering i det åbne land og tømningsordningen

Er din septiktank forældet?

En septiktank med 1 kammer eller en trixtank med et volume under 2 m3 er ikke tilstrækkeligt til rensning af husspildevand i det åbne land. Forsøg viser, at kun 30 % af det organiske stof fra spildevand bliver renset selvom tanken bliver tømt årligt. Hvis du foretager ændringer i dit eksisterende anlæg, f.eks. hvis anlægget flyttes, omlægges eller mængden eller sammensætning af spildevand ændres, kan det være nødvendigt med en ny spildevandstilladelse. Dette gælder også, hvis du tilføjer et nyt badeværelse. Om der skal en ny tilladelse eller anlæg til, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

På ansøgningsportalen, Byg og Miljø, kan du ansøge om spildevandstilladelser:

Byg og Miljø

Hvis du ikke kan tildele fuldmagt til anden person via MitID, kan fuldmagtsskema PDF downloades her.

Fuldmagtsskemaet skal tilføjes ansøgningen på Byg- og Miljø ansøgningsportalen.

Når anlægget er etableret, skal der sendes en færdigmelding og revideret kloakplan til Plan- og Miljøafdelingen, igennem Byg- og Miljøportalen eller til miljo@thisted.dk

Færdigmeldingsblanketten PDF kan downloades her.

Krav om forbedret spildevandsrensning:
Den gældende spildevandsplan har indarbejdet de ændringer af indsatsområderne, der er medført af tidligere vandplaner. Det vil sige at der er udpeget en række områder i kommunen, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevand fra enkeltejendomme. Ejendomme inden for de disse indsatsområder skal have et nyt anlæg, hvis vandet ledes urenset ud i vandløb eller lignende.

Thisted Kommunes spildevandsplan kan læses her: Spildevandsplanen 2022-2031

Tømningsordning

Sådan fungerer en septiktank
Når spildevandet ledes til septiktanken, falder vandhastigheden. "Partiklerne/slammet" i spildevandet kan enten bundfældes eller flyde ovenpå. I begge tilfælde kommer de ikke med ud i sivedrænet, men bliver i septiktanken. Derved undgår man, at sivedrænet stopper til.

I septiktanken sker der en vis omsætning af materialet, men det forsvinder ikke. Hvis tanken ikke bliver tømt i en årrække, sker der en ophobning, så der til sidst kun er en smal kanal igennem septiktanken, hvor spildevandet bliver ledt igennem uden mulighed for bundfældning. Derved bliver mange næringsstoffer ledt direkte igennem septiktanken ned til grundvand via. sivedrænet eller ud i vandløbet via. dræn.

Tømningsordning for septiktanke
Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse har vedtaget en obligatorisk tømningsordning af septiktanke. Se Thisted Kommunes Tømningsregulativ PDF her.

Alle tanke skal tømmes i forhold til forbrug.

Der er mulighed for dispensation, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Ejendommen er ubeboet (skal dokumenteres med bimåler ved landbrug)
  • Ejendomme med tanke over 8 m3 mod fremvisning af dokumentation på årlig tømning af et godkendt slamsugerfirma. 

Ansøgningen om dispensation skal sendes til miljo@thisted.dk

Tømningsordningen administreres og drives af Thisted Vand A/S, der kan kontaktes på tlf. 8891 7777 eller pr. mail thistedvand@thistedvand.dk 

Alle praktiske forhold omkring tømningsordningen kan ses på Thisted Vands hjemmeside: www.thistedvand.dk/toemningsordning

Lån og minimumsfrist - Påbud om forbedret spildevandsrensning

Det er muligt for dig, som husejer, at ansøge om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af et tilbud om en afdragsordning. Følgende borgere har mulighed for at benytte sig af ordningen:

  • Husejere, der har fået et påbud om forbedret spildevandsrensningen på deres ejendom. Bemærk at ordningen ikke gælder for påbud om forbedring af uhygiejniske forhold.
  • Husejere, der har fået påbud om at ejendommen skal tilsluttes Thisted Vands spildevandsledning. Bemærk at ordningen ikke gælder for påbud om separering af regn- og spildevand.

Du har mulighed for at ansøge om følgende:

  • En frist på minimum 3 år til at opfylde kommunens påbud.
  • Ret til en afdragsordning over 20 år hos Thisted Vand A/S, for udgifter til at opfylde påbuddet, samt evt. tilslutningsbidrag.

Betingelser for at kunne få et lån er følgende:

  • Husstandsindkomsten for ejendomsejerens husstand skal være under 352.642 kr. (2024) plus evt. tillæg pr. barn (op til 4 hjemmeboende børn under 18 år) på 46.197 kr. (2024).
  • Formue (herunder bl.a. værdi af fast ejendom m.v.) over 973.800 kr. (2024) skal indregnes i husstandsindkomsten.

Hvis du, som ejendommens ejer, ansøger kommunen, vil du modtage en afgørelse, om du har ret til at få en frist på tre år samt afdragsordning for opfyldelse af påbuddet. Såfremt du modtager en positiv afgørelse, og ønsker et tilbud om afdragsordning, skal du henvende dig til Thisted Vand A/S, som vil hjælpe dig videre med dette. Det er hos Thisted Vand A/S, du skal anmode om et tilbud på, hvad det vil koste, at opfylde påbuddet om kloakering eller forbedret spildevandsrensning. Tilbuddet skal dække de udgifter, som det vil koste spildevandsforsyningsselskabet at opfylde påbuddet, samt eventuel tilslutningsbidrag på din ejendom.

Ansøgningsskema PDF kan findes her.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Thisted Kommune, Plan og Miljø, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Du kan læse mere om muligheden i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00