Tilladelse til dyrehold

Her kan du finde information og regler omkring dyrehold.

Hvis man ønsker at etablere, ændre eller udvide dyrehold, produktionsareal og/eller bygge nye driftsbygninger, skal der ansøges ved kommunen. Et landbrug må ikke ændres eller udvides, før der foreligger en miljøgodkendelse til projektet.

Husdyrbruglovens § 16 a:
Det kræver en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har:

 • en ammoniakemmission på mere end 3.500 kg NH3-N om året
 • flere end 750 stipladser til søer,
 • flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. 

Husdyrbruglovens § 16 b:
Det kræver en tilladelse efter Husdyrbrugslovens § 16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, der har følgende produktionsarealer:

 • over 300 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får – hvis dyrene kun er opstaldet i perioden 1. oktober til 15. maj
 • over 200 m2 produktionsareal, hvis det kun er til heste
 • over 175 m2 produktionsareal til ammekøer med tilhørende opdræt, slagtekalve på dybstrøelse, eller heste, geder eller får
 • over 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af ovenfor nævnte grænser

Hvordan søger man om tilladelse:
Der skal ansøges om miljøtilladelser/-godkendelser gennem det elektroniske ansøgningssystem:

www.husdyrgodkendelse.dk.

Til ansøgnings-systemet er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder de fastlagte beskyttelsesniveauer. I ansøgninger efter § 16 a er der krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Ansøgninger om miljøtilladelser/-godkendelser skal udarbejdes af en fagkyndig rådgiver.

Høringer og afgørelser:
Du kan finde de nuværende offentliggørelser af høringer og afgørelser her.

 

 Anmelderordning:
Ændringer af anlæg og dyrehold kan i nogle tilfælde klares via anmelderordninger. Det gælder for følgende:

 • Halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager og foderlager
 • Ensilageopbevaringsanlæg
 • Gødningsopbevaringsanlæg
 • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
 • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
 • Skift mellem dyretyper (uden § 16 a eller § 16 b)
 • Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier og teknikker
 • Produktionstilpasning - malkekøer (med §§ 10-12)
 • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi (med § 16 a eller § 16 b)

Anmelderordninger skal også indsendes via:

www.husdyrgodkendelse.dk.

Nogle anmeldelser kan være omfattet af byggelovgivningen og kræve en byggetilladelse. I de tilfælde skal der indsendes en ansøgning gennem det digitale selvbetjeningssystem:

www.bygogmiljoe.dk.

Læs mere om husdyrbekendtgørelsen her: Husdyrbekendtgørelsen.

Høringer og afgørelser:
Du kan finde de nuværende offentliggørelser af høringer og afgørelser her.

Mindre erhvervsmæssigt dyrehold:
Mindre erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Det gælder hvis produktionsarealet er mindre end 100 m2 eller mindre end følgende:

 • 175 m2 produktionsareal med ammekøer på dybstrøelse, heste, geder eller får - dog op til 300 m2 såfremt der kun er vinteropstaldning (1. okt. – 15. maj)
 • 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste
 • Udegående dyrehold uden faste anlæg (flytbare skure)

Mindre dyrehold kan anmeldes her: www.borgeronline.dk.

Hundehold:
Etablering, udvidelse og ændring af hundehold med 4 eller flere hunde over 18 uger skal anmeldes til kommunen.

Der er følgende afstandskrav, som skal være overholdt ved hundehold:

 • Hundekennel og privat hundehold:
  • Mindst 100 m fra nabobeboelse
  • Mindst 200 m til byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder
 • Hundepension:
  • Mindst 200 m til nabobeboelse
  • Mindst 300 m fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder

Høringer og afgørelser:
Du kan finde de nuværende offentliggørelser af høringer og afgørelser her på hjemmesiden.

Et erhvervsmæssig dyrehold vurderes på baggrund af dyreholdets størrelse, og ikke på hvorvidt du har dem i erhvervsøjemed. Der er ingen pligt til at anmelde dyreholdet, så længe du har færre dyr end følgende:

 • 30 høns og 4 voksne hunde (med hvalpe under 18 uger) samt et dyrehold med enten
 • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
 • 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
 • 15 producerede slagtesvin,
 • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
 • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
 • Andet dyrehold med tilsvarende størrelse

Skærpede regler i byzone, sommerhusområder og lokalplanlagte områder:
Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold i byzone- og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold:
Thisted Kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold.
Regulativet har været gældende siden den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Du kan læse mere om hestehold her: Vejledning om hestehold.

Kommunalbestyrelsen besluttede fra den 1. december 2014 at indføre en række regler for privat hold af høns, duer og andre dyr.

Regulativet dækker ejendomme i byzoner, sommerhusområder og i de landzoner, hvor lokalplanerne overfører området til bolig eller blandet bolig og erhverv. Herunder kan du læse om de enkelte tyer af dyre- og fjerkræhold.

Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold:
Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

§ 1. Gyldighedsområde
Stk. 1. Regulativet er gældende for dyre- og fjerkræhold i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.
Stk. 2. Hvis der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller i lokale grundejer-, andels- eller lejerforeninger findes bestemmelser, der regulerer adgangen til dyre- og fjerkræhold, er disse fortsat gældende.

§ 2. Regler for omfang af dyrehold
Stk. 1. Følgende husdyrhold er tilladt i de i § 1 nævnte områder:

A. Højst 15 stk. høns. I perioden maj-november kan tillige accepteres op til 10 kyllinger.
B. 40 par brevduer. I perioden maj-august kan tillige accepteres dueunger.
C. 3 voksne hunde med maximalt 15 hvalpe under 18 uger.
D. Tilsvarende størrelse af andre former for dyre- og fjerkræhold.

§ 3. Regler for indretning og drift af hønsehold
Stk. 1. Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård, der skal sikre, at hønsene ikke kan færdes frit. Hønsehuse, herunder opbevaring af foder, skal sikres mod rotter og andre skadedyr.
Stk. 2. Hønsehuset skal opfylde krav om placering på grund jf. bygningsreglementets regler herom.
Stk. 3. Hønseholdet må ikke give anledning til støj eller lugtgener. Gødning fra hønsene skal enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart, udspredes eller nedgraves i jorden på et egnet sted.
Stk. 4. Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i aften-, natte- og morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus fra 22.00 til 07.00, lør-, søn- og helligdage dog til kl. 08.00. Hønsehuse vil kunne kræves støjisoleret.
Stk. 5. Det er tilsynsmyndighedens vurdering, om et fjerkræ- eller dyrehold er afpasset forholdene og ikke overstiger, hvad der svarer til det anførte under § 2 stk. 1.
Stk. 6. Alle typer af fjerkræ skal til enhver tid holdes på egen grund.
Stk. 7. Fjerkræ- eller dyrehold må ikke fodres, så det tiltrækker rotter.

§ 4. Regler for indretning og drift af duehold, eller tilsvarende
Stk. 1. Dueslag skal opføres mindst 2,5 m fra skel, og forsiden skal have retning mod egen grund eller mod et område, hvor duerne ikke er til gene for omgivelserne.
Stk. 2. Træning af brevduer skal ske på tidspunkter, hvor omgivelserne generes mindst muligt.
Stk. 3. Rengøring og gødningshåndtering skal ske som anført for hønsehold i § 3. stk. 3.

§ 5. Dispensation og klage
Stk. 1. Thisted Kommunes afgørelse efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Thisted Kommune efter ansøgning dispensere fra reglerne i § 2, § 3 og § 4.

§ 6. Overtrædelser af regulativ
Stk. 1. Overtrædelse af dette regulativ kan straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 2.

§ 7. Ikrafttrædelse
Stk. 1. Regulativet træder i kraft den 1. december 2014, dog skal eksisterende dyrehold indrettet og i drift først overholde regulativet senest 1 mdr. efter ikrafttrædelse.

Godkendt af Thisted Kommunalbestyrelse den 25. november 2014.

Senest opdateret 08-03-2023

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00