Husdyrgødning

Her kan du finde information og regler omkring opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

Alle husdyrbrug producerer husdyrgødning. Gødningen kan være flydende (gylle) eller fast (faste ekskrementer og dybstrøelse).

Opbevaring af gylle:
Gylle skal opbevares forsvarligt. Derfor skal gyllebeholdere kontrolleres regelmæssigt. Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m3) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år. Beholdere som ligger inden for 100 m fra vandløb og søer over 100 m2, skal dog kontrolleres hvert 5. år.
Du finder blanketten til at tage en gylletank ud af drift her: Erklæring - Beholder tages ud af drift.

Du kan finde listen over kontrollanter her: Kontrollantliste.

Overdækning af gyllebeholder:
Der stilles krav om overdækning af beholdere til flydende husdyrgødning og afgasset biomasse. Disse krav skal overholdes for at reducere ammoniakfordampningen til et minimum, samt reducere lugtgener hos naboer.

Der er tre typer overdækning:

 • Fast overdækning; flydedug, teltoverdækning eller lignende
 • Tæt overdækning; naturligt flydelag af halm, leca eller lignende
 • Anvendelse af ammoniakreducerende teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste

Der skal føres logbog over flydelaget på de beholdere, der anvender tæt overdækning. Det er som udgangspunkt brugeren af gyllebeholderen, der er ansvarlig for udførelse af logbogen.
Du kan læse logbogen her: Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Opbevaring af fast gødning:
Fast gødning skal opbevares på en møddingsplads eller i en lukket container.
Møddingspladsen skal være indrettet således at forurening af grundvand og overfladevand ikke kan finde sted. Den skal være udført i et holdbart materiale, som er uigennemtrængeligt for fugt. Møddingssaft skal bortledes via afløb og gennem tætte, lukkede ledninger til opsamlingsbeholder. Pladsen skal være afgrænset af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning, som skal holdes helt fri for gødning.

Hvis du ikke har en møddingsplads, kan der anvendes en helt tæt container til opbevaring af fast gødning. Er containeren ikke tæt, skal den være placeret på et støbt areal med afløb til opsamlingsbeholder.
Fast gødning skal være overdækket. Overdækningen skal være tætsluttende med et vandtæt materiale straks efter udlægning.

Kravet om overdækning gælder ikke møddinger med daglig tilførsel fra stalde, hvor der er et staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle og evt. udlægning i gødningskegle, og hvor staldsystemet er etableret senest den 1.august 2019.

Ønskes der etableret et gødningsopbevaringsanlæg og/-eller oplag, er det vigtigt at være opmærksom på de lovgivningsmæssige afstandskrav, som er følgende:

 • 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
 • 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
 • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m2
 • 15 m til offentlig vej og privat fælles vej
 • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
 • 15 m til beboelse på samme ejendom
 • 30 m til naboskel

Markstak:
Husdyrgødning må lægges i markstak, når det er komposteret og tørstofprocenten er mindst 30. Kompost er dybstrøelse, som har henligget i stald eller overdækket på møddingsplads i 3-4 mdr.
Markstakke skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. I forbindelse medudbringning må der placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i op til en uge.

Der skal føres årlige optegnelser over markstakkes placering. Kompost må højst lagres samme sted i marken i 12 mdr. Anvendt lokalitet må ikke anvendes til markstakke igen før efter fem år.
Du kan læse bekendtgørelsen om husdyrgødning her: Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der er regler for hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes. Hovedformålet med reglerne er at forhindre, at husdyrgødning forurener vandmiljøet samt at udbringningen ikke medfører unødige gener for omgivelserne.

Hvordan må der udbringes?

 • Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved slangeudlægning, slæbesko, nedfældning eller lignende
 • Udbringning af flydende husdyrgødning på bare marker og på græsmarker skal som hovedregel ske ved nedfældning. For at udbringe uden nedfældning, skal der anvendes anden teknologi, så ammoniakfordampningen reduceres lige så meget som ved nedfældning
 • Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer skal nedpløjes hurtigst muligt, og inden 4 timer
 • Udbringning af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke give anledning til unødige gener

Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Hvornår må der ikke udbringes?

 • Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål
 • I perioden fra høst, dog senest 1. oktober til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning. Der er nogle undtagelser herfra (vinterraps og visse græsmarker)
 • I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning. Vær opmærksom på at udbringningsperioden kan begrænses af reglerne om jordbearbejdning

Udbringning af slam til jordbrugsformål:
Ved ønske om at modtage slam til udbringning, skal der senest 8 dage før slammet modtages, sendes en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde markkort, deklaration for affaldsproduktet og underskrevet aftale mellem producent og modtager.

Hvis du som erhvervsdrivende landmand skal køre gylle ud, har du brug for en dispensation, hvis du kører med forhøjet akseltryk.

Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der kan bede om at du fremviser dokumenterne med dispensation.

Derfor skal du printe begge dokumenter ud og have dem liggende i dit førerhus.

 

Du finder dokumenterne her:

Dispensation for kørsel med forhøjet akseltryk på gyllevogne

Dispensation for gyllekørsel på statsveje

Saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg.

Ikke-saftgivende ensilage må opbevares i markstak.

Ensilageopbevaringsanlæg:
Et ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes, så overfladevand fra omkringliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Der skal være afløb fra pladsen, som fører ensilagesaft gennem tætte, lukkede ledning til opsamlingsbeholder. Opbevaringsanlægget skal have en 1 meter høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Har pladsen 2 m randbelægning skal denne have minimum 3 procents fald mod afløb. Bund og sider skal være udført af holdbare materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Bunden skal som minimum have 1 procents fald modafløb. Det er vigtigt at anlægget er udført i materiale, der kan modstå påvirkninger fra ensilagen samt køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning.
Ønskes der at etablere et nyt ensilageopbevaringsanlæg, skal dette anmeldes til kommunen via Husdyrgodkendelse.dk.

Ensilage i markstak/wrapballer:
Ikke-saftgivende ensilage må ligge i markstak på arealer, hvor næringsstoffer kan optages af de efterfølgende afgrøder.
Markstakke og åbne wrapballer skal overholde samme afstandskrav, som nævnt i afsnittet om opbevaring af fastgødning.

Senest opdateret 08-03-2023

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00