Miljøtilsyn

Hovedformålet med miljøtilsyn på landbrugsejendomme er at kontrollere, at husdyrbruget overholder gældende lovgivning.

Kommunen har efter kommunalreformen fået flere opgaver i relation til landbruget, bl.a. skal miljøvurderingen nu laves af kommunen og skal være en del af en miljøgodkendelse.

Thisted Kommune foretager hvert år et vist antal miljøtilsyn på kommunens husdyranlæg.
Alle husdyrbrug over 75 DE skal have tilsyn hvert 3. år. Pelsdyrbrug over 3 DE og under 75 DE skal have tilsyn hvert 4. år. Alle husdyrbrug over 3 DE og under 75 DE eller arealer som er godkendt efter husdyrlovens § 16 skal havetilsyn mindst hvert 6. år.
Et miljøtilsyn varsles mindst 14 dage før tilsynet, og vi fremsender efter senest to uger en tilsynsrapport og eventuelle krav om forbedringer af miljøforholdene.

Ved tilsyn kan følgende forhold blive gennemgået alt efter dyreholdets størrelse og tilsynets karakter:

 • Dyreholdet/produktionsarealet
 • Indretning og drift af bygningerne/anlæggene
 • Opbevaring af husdyrgødning
 • Spildevand og vaskepladser
 • Affaldsopbevaring og -håndtering (spildolie, sprøjtemiddelemballage m.v.)
 • Olietanke til fyringsolie, diesel m.m.
 • Overdækning af evt. markstakke
 • Fluer og skadedyr
 • Opbevaring af handelsgødning og kemikalier
 • Vilkår i evt. miljøgodkendelse

Tilsynsmyndigheden bestræber sig på at gennemføre alle tilsyn i en god dialog, hvor der er fokus på at vejlede og informere om alle miljøforhold omkring landbruget. Der tages udgangspunkt i en løsningsorienteret tilgang til de miljømæssige udfordringer, som kommunen ønsker at løse i samarbejde inden for den gældende lovgivnings rammer.
Godkendte husdyrbrug skal som minimum have basistilsyn hvert 3. år. For ikke godkendte husdyrbrug skal der være basistilsyn hvert 6. år. Ved basistilsyn bliver alle miljøforhold gennemgået. Imellem basistilsynene vil der blive lavet prioriterede tilsyn, hvor der kun ses på enkelte miljøforhold. Det er ejendommens risikoscore, der bestemmer antallet af prioriterede tilsyn. De prioriterede tilsyn kan både være uvarslet eller varslet. Basistilsynene vil altid varsles i forvejen, da tilsynsmyndigheden har brug for en kontaktperson, som kan være tilstede ved tilsynet.

Risikoscore
Risikoscoren har betydning for tilsynsfrekvensen. Husdyrbrug med en høj score skal have hyppigere tilsyn. Disse tilsyn kan gennemføres som basis eller prioriterede tilsyn.
Risikoscoren er foretaget på baggrund af:

 • Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
 • Lovoverholdelse
 • Oplagring af husdyrgødning
 • Husdyrbrugets størrelse
 • Sårbarhed (beliggenhed i forhold til bl.a. vandindvinding og natur)

Læs mere om bekendtgørelsen for miljøtilsyn her: Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Offentliggørelse af tilsynsrapport: 
Thisted Kommune skal offentliggøre resultatet af tilsynet. Dette sker på Digital Miljø Administration (DMA) ca. 2-3 måneder efter tilsynet. De oplysninger der skal offentliggøres, står på første side af tilsynsrapporten.
Du kan læse mere på miljøportalen her: Miljøportalen.

Tilsynskampagner:
Der skal gennemføres to tilsynskampagner om året i hver kommune. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod et særligt miljøtema eller miljøproblem. Formålet er at opnå dialog, som kan skabe ændringer i adfærd, der kan bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Senest opdateret 08-03-2023

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00