Naturpleje

Brødkær er et lavt liggende område på 27 ha. Området består af mose, ferske eng og lidt overdrev. De sjældne planter, insekter og fugle der er knyttet til disse naturtyper kræver at området holdes lysåben. Derfor skal dele af pilekrattet holdes nede og området afgræsses. Langs Limfjorden er der store strandengsarealer. For at bevare denne lokalitet, har 4 lodsejere i et samarbejde med Thisted Kommune og Naturplejenetværk for Nordvestjylland søgt tilskud til rydning af krat og hegning af et område på ca. 15 ha. Området afgræsses af køer.

Brødkær er i dag typisk for mange naturområder, som vokser til med krat, fordi afgræsning ikke er erhvervsmæssig rentabel. Blandt nogle af lodsejerne er der interesse for jagt, hovedsagelig efter rådyr. I området findes mindst 14 sjældne plantearter, heriblandt Engblomme, Kødfarvet Gøgeurt, Maj Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og den kødædende Rundbladet Soldug. Inde i det ældste pilekrat vokser den fredede orkide Ægbladet Fliglæbe, som er sjælden i Nordvestjylland. Der er mange spor efter odder. Nattergalen er en fast del af sommerbestanden og krattet har mange andre sangere, såsom Løvsanger, Tornsanger og Munken. Her kan du også findes Dukat Sommerfuglen.

Adgang til Brødkær er via Østergårdvej og herefter en privat fælles markvej, der fortsætter helt ud til stranden. Biler kan parkeres, hvor marken slutter. Herfra kan du gå på markvejen til kæret.

Projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet og fra 15. Juni Fonden.

Projektet er udført i 2015 af Thisted Kommune, Projektkonsulent Naturplejenetværk for Nordvestjylland.

 

Foto: Kig fra A11 over Brødkær.

Thisted Kommune har i samarbejde med Nationalpark Thy taget initiativ til at igangsætte et naturplejeprojekt omkring Fredskilde Sø. Naturplejen har til formål at (gen)skabe og passe den lysåbne natur, så områdets botaniske og landskabsmæssige værdi kan bevares og opretholdes.

Fredskilde Sø:
Fredskilde Sø har engang været en større hede-sø på ca. 5 ha. Uddybninger af søens afløb i 1800-tallet og senest i midten af 1900-tallet har ført til søens nuværende vandfladeareal med dens omkringliggende fugtige og sumpede eng- og moseområder.

Fredskilde er kendt som en bevaringsværdi botanisk perle med sjældne planter og høj naturværdi. Områdets værdi og kvalitet skyldes bl.a. forekomsten af mange forskellige naturtyper samt en sammenhæng og nærhed til andre store og værdifulde naturområder. Desværre har områdets botanik de senere år været truet af en stigende tilgroning.

Et rydnings- og hegningsprojekt:
Thisted Kommune har derfor ansøgt Miljø- og Fødevareministeriet om midler til en forudgående rydning og hegning i forbindelse med igangsættelse af den fremtidige naturpleje.
Der er derfor i foråret 2015 foretaget en omfattende rydning af pil og anden opvækst på arealerne omkring Fredskilde Sø. Formålet med rydningen er dels at hjælpe kreaturerne på vej med at skabe lysåben natur på arealerne og dels at skabe mere indsyn til det flotte naturområde fra Stenbjergvej.

Størstedelen af området omkring Fredskilde Sø hører til gården Fredskilde, som for år tilbage omfattede en avlsbesætning af racen Angus. Nu græsses området igen af Angus som tidligere.

Rydnings- og hegningsprojektet omfatter bl.a.:

  • Rydning af ca. 4,5 ha pil i fugtige områder
  • Rydning af ca. 1,8 ha anden beplantning
  • Etablering af 5 km hegn
  • Etablering af 3 rørunderføringer for at lette kreaturernes adgang på arealerne
  • Botanisk registrering i området for at følge græsningens effekt på naturtyperne

Projektet er finansieret af;
Miljø- og fødevareministeriet, Natur Erhvervsstyrelsen ved tilsagn fra ordningen ”Natur- og miljøprojekter”
Naturstyrelsen ved puljen ”Lokal Grønne partnerskaber”
Nationalpark Thy
Thisted Kommune

 

Projektområdet dækker ca. 600 ha og omfatter ca. 290 ha naturbeskyttet natur. Områderne har tidligere været drevet med afgræsning eller slæt, men manglende udbytter fra marginaljorder har ført til, at ejendommene er overgået til rekreative anvendelser, såsom jagt eller sommerhusbrug. Den største trussel mod biodiversiteten er tilgroning.

Projektet har til formål at skaffe mere viden om naturværdierne i området. Derfor bliver der undersøgt for sjældne planter, padder, krybdyr, birkemus og flagermus.

Den største opgave er at skabe kontakt og dialog med de mange lodsejere i området.

Naturplejenetværket samler og sammenskriver lodsejerens ideer til naturpleje for området i et katolog med konkrete projekter der kan udføres fremover.

Projektet udføres af Thisted Kommune med konsulentbidrag fra Naturplejenetværk for Nordvestjylland.

Du kan læse baggrundsmaterialet og idékataloget her.

Du kan læse slutrapporten på projektet her.

Naturplanlægning ved Glæde, Myrup og Nørklit.

Thisted Kommune har i samarbejde med lodsejere etableret et naturplejeprojekt ved Lund Fjord.

Formålet med projektet er at opretholde den værdifulde eng og rigkær, der på grund eutrofiering og tilgroning af pil og tagrør er i tilbagegang.

Med tilskud fra EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne er der nu etableret ca. 1000 meter hegn og ryddet pilbuske på 0,32 ha på det ca. 3,4 ha projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde engen lysåbent til gavn for de sjældne plantearter.

 

Thisted Kommune har i samarbejde med lodsejere en dyreholder etableret et naturplejeprojekt ved Lønnerup Fjord.

Formålet med projektet er at opretholde den værdifulde eng og kildevæld, der på grund eutrofiering og tilgroning af tagrør er i tilbagegang.

Med tilskud fra EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne er der nu etableret ca. 3000 meter hegn på det ca. 12,32 ha store projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde engen og kildevældet lysåbent til gavn for de sjældne plantearter.

 

Thisted Kommune har i samarbejde med lodsejer etableret et naturplejeprojekt ved Nordre Kærvej - Vesløs.

Formålet med projektet er at opretholde den værdifulde eng og rigkær, der på grund af eutrofiering og tilgroning af tagrør er i tilbagegang.

Med tilskud fra EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne er der nu etableret ca. 2600 meter hegn på det ca. 7 ha store projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde arealet lysåbent til gavn for de sjældne plantearter.

 

Thisted Kommune har i samarbejde med en dyreholder opretholdt et naturplejeprojekt ved Sønderhå Plantage.

Formålet med projektet er at opretholde den værdifulde eng og overdrev, der på grund eutrofiering og tilgroning af tagrør er i tilbagegang.

Med tilskud fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne er der nu etableret ca. 1050 meter hegn på det ca. 5,8 ha store projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde engen og overdrevet lysåbent til gavn for de lyskrævende rigkærsarter som loppestar, maj gøgeurt, purpur gøgeurt, tvebo star, næb star og alm star.

Tømmerby Kær og Vest for Bjerget er en del af et ca. 200 km område, der mest består af beskyttet natur og plantager. Projektområdet grænser op til Natura2000 områderne: Tømmerby Fjord ved sydvest, Vejlerne mod øst, og mod nord Lild Strand og Lild Strandkær.

Naturplejeprojekt:
Indsatsen er rettet mod de områder, hvor der fås mest natur for pengene. Plejeindsatsen sigter mod etablering af en mosaik af vegetationstyper og levesteder, som kan tilgodese såvel jagtinteresserne samt natur- og produktionsinteresser.

Det samlede antal lodsejere ved Tømmerby Kær projektområde er 20. Af disse har 10 lodsejere været involveret i enten rydning og/eller hegning. Det samlede projektområde er på 193 ha. Der er etableret nyt hegn på ca. 70 ha., som skal afgræsses af en enkel dyreholder. Der er ryddet krat på ca. 18 ha.

Ved Bjerget er der 4 lodsejere, der deltager i projektet med et samlet afgræsningsareal på ca. 50 ha. Der er etableret nyt hegn og opstillet drikkesystemer, som kan fremtidssikre afgræsning i området. Der er ryddet
nåletræer på et ca. 3 ha. område.

Dyr og planter:
Der er registret 28 sjældne plantearter i projektområdet, hvoraf 2 plantearter, Purpur Gøgeurt og Kær-Fnokurt betragtes som ansvarsarter for Danmark. I området er der Butsnudet frø, Skrubtudse, Lille vandsalamander, Hugorm og en for Danmark udsædvanlig stor population af Spidssnudet frø.

Adgang til Tømmerby Kær sker via en privat fællesvej, der går fra vest til øst. Adgang til naturområdet ved Bjerget er via Skadhaugevej. Her fortsætter markvejen igennem afgræsningsarealer, og der er en klaplåge, som giver publikum adgang til området. Der er heste i indhegningen.

Projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet, Klima og Energiministeriet, Miljøministeriets Lokale Grønne Partnerskaber og Thisted Kommune.

Projektet er udført af Naturplejenetværk for Nordvestjylland
Østerstrandsvej 4
7752 Snedsted
Kontakt person: Hamish Stewart
hds@naturplejenet.dk

 

Thisted Kommune har i samarbejde med Nationalpark Thy udført naturpleje på arealerne langs vest siden af Vang Sø. Arealerne omkring søen har tidligere været lysåben hede og mose, men området har gennem en årrække været under tilgroning med nåletræer og pil. Formålet med projektet er at genskabe og pleje naturtyperne, samt at skabe et åbent landskab så der bliver udsyn til søen.

Beskrivelse af området:
Vang Sø ligger i den på kanten af Nationalparken og grænser mod vest op til Nystrup Plantage. Vang Sø fremstår på de historiske kort fra begyndelsen af 1880’erne som en ca. 28 ha stor sø. I forbindelse med afvanding af Sjørring sø i 1858 faldt vandstanden i Vang Sø med ca. 1 m og i 1847 indledtes de første dræningsaktiviteter. I 1880 blev der etableret en dæmning tværs over søen, og det blev besluttet at de to dele skulle afvandes hver for sig. Den sydlige del blev pumpet tør i 1884 og det første høslet taget. I 1886-87 blev den nordlige del pumpet tør men pumpningen kunne ikke opretholdes og blev opgivet.

Områdets historie er beskrevet her.

I dag består området af en nordlig sø og et sydligt område som tidligere har været anvendt til høslet og afgræsning. Søen har intet egentligt tilløb eller afløb og vandstanden svinger meget afhængigt af nedbørsmængden.

Naturpleje:
I foråret 2015 er der fældet nåletræer og pil, og opsat hegn i området. Arealet afgræsses i sommerhalvåret af kvæg af racen jysk kvæg. Jysk kvæg er en oprindelig og nøjsom race som er tilpasset afgræsning af naturarealer. Kvæget holder opvækst af træer nede og er med til at holde arealet lysåbent.

Langs søen findes mose, hvoraf dele har karakter af hængesæk. Hængesæk består primært af sphagnum mosser, som vokser i vandoverfladen. Der er registreret en række sjældne plante arter i området ved søen, bl.a. rundbladet soldug, liden vintergrøn og langbladet ranunkel.

I forbindelse med projektet er der opsat tre klaplåger, som giver mulighed for at komme ind i området og ned til søen.

Tilskud:
Thisted Kommune har fået tilskud til projektet gennem to puljer ved hhv. Fødevareministeriet og Miljøministeriet: NaturErhvervstyrelsens Natur og Miljøprojekter, og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber.

 

Thisted Kommune har i samarbejde med lodsejeren indledt et naturplejeprojekt på Draget ved Lyngs.

Formålet med projektet er at genoprette den værdifulde strandeng, der på grund af manglende pleje, eutrofiering og tilgroning af tagrør og invasive arter, så som rynket rose, er i tilbagegang.

Med tilskud fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der nu etableret ca. 2050 meter hegn og anden infrastruktur på det ca. 9 ha store projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde strandengen lysåben, til gavn for de lyskrævende strandengsplanter og fugle, såsom strand-vandranunkel, strand-asters, strandvejbred, strand-trehage og engelskgræs, samt klyden og havternen.

 

Senest opdateret 08-03-2023

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - onsdag:
08.00-10.00
samt
14.00 - 15.00

Torsdag:
08.00 - 10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag:
08.00 - 10.00