Naturgenopretning

Thisted Kommune har stort fokus på naturgenopretning og klimaprojekter.

Thisted Kommune undersøger og etablerer/restaurerer en række nye områder (natur, vandløb, klima-lavbund, kvælstof, fosfor, lavbund) som et led i realiseringen af nationale og EU´s vandrammedirektiv samt habitatdirektiv.

  • Formålet med at etablere lavbunds- og vådområder er at reducere landbrugets kvælstof- og fosforudledning til havmiljøet samt klimagasser til atmosfæren.
  • Formålet med naturgenopretning er at forbedre miljøet for planter, insekter, fisk, pattedyr m.fl.

Nedenfor kan du få indblik i et udsnit af vores projekter.

Lavbundsprojekter

Vandløbsrestaurering - se mere under aktuelle vandløbsprojekter