Private pasningsordninger

 

 

Ved valg af en privat pasningsordning frem for et dagtilbud (kommunale og private daginstitutioner samt den kommunale dagpleje) er forskellen at:

 • Der er ikke krav om udarbejdelse af pædagogisk læreplan
 • Barnet skal ikke sprogvurderes i en privat pasningsordning, men skal sprogvurderes af Thisted Kommune omkring tre års alderen.
 • Der er ikke krav om et formaliseret forældresamarbejde.
 • Der er ikke krav om pasning af barnet, hvis den private pasningsordning er syg.
 • Der er ikke krav om alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i den private pasningsordning.
 • Der ydes ikke økonomisk, socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads til et barn i en privat pasningsordning.
 • Der udbetales ikke tilskud til et barn i privat pasningsordning, såfremt en forælder samtidig modtager barsels dagpenge til det pågældende barn.
 • Barnet kan opsiges fra en privat pasningsordning, men ikke fra et dagtilbud


Private pasningsordninger er beskrevet i dagtilbudslovens § 78 – 79.

Der ydes tilskud efter dagtilbudsloven § 80 til de borgere der benytter sig af ordningen.

Se dagtilbudsloven her

Her kan du se en oversigt over de godkendte private pasningsordninger i Thisted Kommune. 

Kontakt den/de private via nedenstående oplysninger for at forespørge på plads. 

Navn Adresse Telefon E-mail
Dorthe Holbech Frandsen Thormodsvej 35
7760 Hurup Thy
60188632 holbechfrandsen@hotmail.com
Jette Grønkjær Pedersen Slyngborgvej 6
7760 Hurup Thy
22872963 jette.slyngborgvej@hotmail.com
Mie M. Christensen Ashøjgade 16
7760 Hurup Thy 
29913278 mie.hurup@gmail.com
Helle Sommer Andersen Thyrasvej 39
7760 Hurup Thy
60148825 frusommer@mail.dk 
Gitte Mikkelsen Kirkestien 3, Koldby
7752 Snedsted 
23931263  maloma@live.dk
Gurli Nørgaard Kristensen Hovedgaden 108
7752 Snedsted 
23697090 gurli-kjeld@hotmail.com
Lene Krog Buen 2, Stagstrup
7752 Snedsted
41166594 lene_krog_92@hotmail.com
Grethe Fuglsang Østertoften 16
7700 Thisted 
20297398 knuderikfuglsang@gmail.com
Knud Erik Fuglsang Østertoften 16
7700 Thisted 
26300957 knuderikfuglsang@gmail.com
Monia Godtfredsen Østerengvej 1
7700 Thisted
26368745 moniagodtfredsen@gmail.com
Jens Andersen Lykkesvej 16
7700 Thisted 
41166518 lykkesvej16@hotmail.com 
Ulla Schjødt Husted Tviskjær 55
7700 Thisted
20276491 Ulla_marc@besked.com
Karina Haagh Nielsen Tingstrupvej 48
7700 Thisted 
20296154 karinahaagh@gmail.com
Anita Bislev Skradekær 6
7700 Thisted 
26795279 anitabislev@hotmail.com
Dorthe Smed Kjelstrupvej 27
7700 Thisted 
40472597 DortheTue@privat.dk
Elin Kjeldgaard Brundvej 15
7700 Thisted 
23309031 kjeldgaard-brund@mail.dk 
Rikke Wermuth Bak Jensen Lynggårdsvej 4
7700 Thisted 
61604847 wermuthoncable@msn.com 
Jeanette Skov Markedsvej 11
7742 Vesløs 
60753064  jeanettesekkelund@gmail.com

Anna Justesen Vestergaard

Idylvej 15, 
7700 Thisted

29279676 bamseline16@gmail.com

Bitten Søe Houmøller Pedersen

Markvænget 20a
7700 Thisted

 42314230

altstyle1@gmail.com

 


Thisted Kommune har to tilsyn (ét uvildigt PULS tilsyn og ét uanmeldt tilsyn) om året i den private pasningsordning for at sikre, at pasningsordningen bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring (herunder sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold). 

Ved tilsynene i den private pasningsordning, lægges der blandt andet vægt på:

Pågældendes kompetencer – formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positiv på barnets signaler.

Thisted Kommune kan tilbagetrække godkendelse af en privat pasningsordning, hvis pasningsaftalen mellem forældre og den private pasningsordning ikke følges eller opfyldes. 

Dette gælder også, hvis den private pasningsordnings hjem ikke lever op til de krav der stilles hertil. 

Taksten for tilskud til privat pasning er 75% af den løn I skal betale hos den private pasningsordning og aldrig højere end makstilskuddet. 

Tilskuddet kan tidligst udbetales fra den dato, Dagtilbud har godkendt ansøgningen og sendt bevillingsbrev til jeres E-Boks. 

Tilskuddet er forudbetalt og bliver som hovedregel indsat på moderens NemKonto sidste hverdag/bankdag i måneden.

Hvis ansøgningen modtages efter betalingskørsel, kan udbetalingen være en måned forsinket. Dette informeres der i så fald om i bevillingsbrevet der sendes til jer. Betalingskørsel sker i starten af måneden (for den efterfølgende måned). 

2024 tilskud til privat pasning Makstilskud
Børn op til 3.0 år 7.213
Børn fra 3.1 år 4.893

 

Man kan som udgangspunkt ikke få tilskud til privat pasning samtidig med man modtager barsels dagpenge til samme barn.

Forældre, der er på barselsorlov eller børnepasningsorlov med et barn, kan modtage tilskud til pasning af et andet barn, hvis forældrene har andre børn der opfylder betingelserne for at modtage tilskud til privat pasning.

Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde efter en konkret vurdering give tilskud til privat pasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barsels dagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Særlige tilfælde er f.eks. tilfælde, hvor

 • Forælderen på barselsorlov har behov for aflastning i hjemmet, f.eks. ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel,
 • Der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og eventuelle øvrige børn,
 • Forælderen på barsel genoptager arbejdet delvist under barselsorloven.

Den konkrete vurdering foretages i lyset af, at der kan være behov for tilskud til privat pasning i de særlige tilfælde.

Ønsker i at ansøge om dispensation til at modtaget tilskud samtidig med barsels dagpenge, skal I sende denne ansøgning til Dagtilbud via sikker post 

I som forældre skal sammen med den private passer udfylde og underskrive en pasningsaftale, der blandt andet indeholder information angående åbningstider, betaling, feriedage, opsigelse m.m. 

Denne aftale sørger den private for at udlevere til jer og den skal herefter vedhæftes jeres ansøgning om tilskud til privat pasning. 

Er dit barn fraværende i mere end 6 uger fra dagtilbuddet, har du pligt til at orientere Thisted Kommune om stop i denne periode.

Hvis du har mere end ét barn i et kommunalt dagtilbud eller i en privat pasningsordning, vil du automatisk modtage søskendetilskud.
Du betaler fuld pris på den dyreste plads og får søskendetilskud til de øvrige pladser.

Søskendetilskud udgør 50 %, når den billigste plads er et kommunalt dagtilbud.
Når den billigste plads er en privat pasningsordning, modtager du et søskendetilskud, der svarer til 42,5 % af prisen på et aldersvarende dagtilbud uden mad.

Nej, til en privat pasningsordning kan du ikke få økonomisk fripladstilskud.

I privat pasningsordning har I mulighed for tilskud til en deltidsplads (eks. i forbindelse med ugentlig barselsdag), såfremt den private passer tilbyder dette. 

Tilskuddet er forholdsmæssigt nedsat.  

2023 tilskud til privat pasning deltid Takst
Børn under 3 år 5.803
Børn over 3 år 3.506

Du har mulighed for at ansætte en privat passer til at passe dine børn i dit hjem og få tilskud hertil. 

Når du har fundet én du vil ansætte, skal I sammen lave en kontrakt der beskriver ansættelsesforhold såsom løn, timeantal, ferie/fri m.m. som underskrives af dig og den ansatte. 

Den private passer skal kunne dokumentere danskkundskaber tilsvarende 9. klasses niveau. 
Herefter udfyldes ansøgning om tilskud til privat pasning hvor kontrakten samt dokumentation vedhæftes. 

Når Dagtilbud modtager denne ansøgning, vil der blive indhentet børneattest.

I vil derefter blive du så kontaktet af en af vores tilsynsførende dagplejepædagoger med henblik på et møde, hvor kontrakten m.m. gennemgås med dig og den private passer.

Thisted Kommune skal godkende det aftalte inden tilskuddet kan udbetales.  Der udbetales 75% af de faktiske udgifter (dog ikke højere end makstilskuddet til privat pasning) til dig som arbejdsgiver. 

Da du som forældre har arbejdsgiverforpligtelsen skal du have tildelt et CVR/SE nummer til brug for indbetaling af ATP, forsikringer, feriegodtgørelse osv.

Thisted Kommune indberetter den den private passers månedlige indkomst  til Skat. 

Som arbejdsgiver skal du:

 • Overholde arbejdsmiljøloven
 • Overholde ferielovgivningen
 • Tegne en arbejdsskadeforsikring 

Find Arbejdstilsynets kontaktinformationer og få nærmere info om Arbejdsmiljøloven

Find Beskæftigelsesministeriets kontaktinformationer og få nærmere info om Ferieloven

Find Arbejdsskadetilsynets kontaktinformationer og får nærmere info om arbejdsskadeforsikring

Forældre har ret til et kombinationstilbud ”fleksibel pasning”, hvis det dokumenteres at der er et arbejdsbetinget behov for pasning, uden for normal arbejdstid. Den fleksible pasning skal udgøre mindst ti timer om ugen i gennemsnit. Dette vil sige, at det antal timer der anvendes på fleksibel pasning i hjemmet, går fra det antal timer der er til rådighed i dagtilbuddet, da begge tilbud tilsammen maksimalt kan svare til en heltidsplads.

Forinden et barn kan begynde i et kombinationstilbud, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en mødeplan, gældende for fire uger ad gangen. Et kombinationstilbud kan opsiges med et varsel på en måned, fra første månedsskifte.

Thisted kommune skal godkende den private pasningsaftale (fleksible pasning i hjemmet). Der er krav til den fleksible passers skolekundskaber, da pågældende skal kunne understøtte barnets dansksproglige udvikling.

Fleksibel pasning, som forudsætter at barnet indskrives i en fuldtidsplads, kan ikke tilbydes børn, der er omfattet af et sprogstimuleringstilbud.

For at ansøge om et kombinationstilbud kontakt dagtilbud@thisted.dk.

Har du brug for at sende personfølsomme og fortrolige oplysninger til Dagtilbudsafdelingen vil vi opfordre dig til at sende det som sikker post. 

Send sikker post til Dagtilbud

Senest opdateret 11-01-2024

Vil du vide mere?

Kontakt Dagtilbud