Kommunale tilbud

Thisted Kommune har en bred vifte af kommunale pasningstilbud for børn inden skolealderen. Få overblikket her.

Forskellige pasningsmuligheder

Thisted Kommune har cirka 112 dagplejere, som passer de yngste børn i kommunen. Dagplejen er kendetegnet ved, at dagplejerne passer børn i deres eget hjem. Hver enkelt dagplejer har som udgangspunkt fire børn ad gangen.

Dagplejerne er fordelt bredt geografisk i hele Thy. De har alle en tilsynsførende pædagog, som jævnligt kommer på besøg og følger børnenes udvikling. Dagplejepædagogen er forældrenes og kommunes garanti for den pædagogiske kvalitet i dagplejen. Derudover er dagplejepædagogen også din kontaktperson, hvis du har brug for at tale med kommunen.

En gang om ugen, mødes dagplejere og børn i en legestue, hvor børnene får mulighed for at træffe de andre dagplejere og børn i området.

Dit barn kan gå i dagpleje i alderen fra ca. 26 uger til 2 år og 11 måneder. Dit barn udmeldes automatisk ved udgangen af den måned det fylder 3 år.

Hvis du ønsker plads i en kommunal dagpleje til dit barn, kan du skrive det op i selvbetjeningsløsningen, som du finder her på siden.

Du kan finde flere informationer om dagplejen og beskrivelser af de kommunale dagplejere på dagplejens hjemmeside. 

Gå til dagplejens hjemmeside

Oversigt over de tilknyttede dagplejepædagoger: 

Distrikt Dagplejepædagog Telefon
Frøstrup Malene Poulsen 99 17 22 85
Sennels Malene Poulsen 99 17 22 85
Nors Bitten Tværgaard Godiksen 99 17 22 90 
Klitmøller Maibritt Porup 99 17 22 94
Sjørring Bitten Tværgaard Godiksen 99 17 22 90
Snedsted Maibrit Porup 99 17 22 94
Bedsted Dorthe Elm Hoffmann 20 28 97 50
Hurup Dorthe Elm Hoffmann 20 28 97 50
Koldby Rikke Andersen 99 17 22 84
Rolighed Sofie Knudsen Thomsen 99 17 22 89
Tilsted Maibritt Porup 99 17 22 94
Østre Malene Poulsen 99 17 22 85
Tingstrup Rikke Andersen 99 17 22 84

Thisted Kommune har én regulær vuggestue, Tumlehuset som ligger på Grønningen 12 i Thisted.

Den kommunale vuggestue er et tilbud til børn i alderen fra ca. 26 uger til 2 år og 11 måneder. 

Dit barn udmeldes automatisk ved udgangen af måneden inden den måned, det fylder 3 år.

Gå til Tumlehusets hjemmeside

 

 

Den kommunale børnehave er et tilbud til børn i alderen fra tre til ca. seks år.

Dit barn kan starte i børnehave fra den 1. i den måned, det fylder 3 år. Ca. 3 måneder før, vil dit barn blive tilbudt en plads i børnehave, såfremt du har skrevet dit barn op.

Hvis du ønsker plads i en kommunal børnehave til dit barn, så husk at skrive barnet op i selvbetjeningsløsningen, som du finder her på siden.

Her er en oversigt over de kommunale børnehaver i Thisted Kommune. På deres respektive hjemmeside kan du læse mere om den enkelte institution og se deres kontaktoplysninger. 

Navn Adresse Telefon Hjemmeside
Boddumhus Doveroddevej 32
7700 Hurup Thy
99173281 Boddumhus
Naturbørnehaven Kronens Mark

Østerbakken 95
7700 Thisted

99173675 Kronens Mark
Limfjordsbørnehaven Dragskilde 1
7700 Thisted
99173655 Limfjordsbørnehaven
Nors Børnehus Bykernen 6
Nors

7700 Thisted
99173595  Nors Børnehus
Sennels Børnehave Sennelsvej 122
7700 Thisted
99173636 Sennels Børnehave
Børnehaven Skovtrolden Skovvej 48
7755 Bedsted

99173123
40292949

Skovtrolden
Snedsted Børnehave Øster Allé 15
7752 Snedsted

99173650

Snedsted Børnehave
I Thy har vi også flere integrerede institutioner. Det vil sige, at institutionerne både har vuggestuer og børnehaver. 

Her er en oversigt over de kommunale integrerede institutioner i Thisted Kommune. 

På deres hjemmeside kan du læse mere om den enkelte institution og se deres kontaktoplysninger.  

Navn Adresse Telefon Hjemmeside
Børnehuset Kathøj Silstrupvej 45
7700 Thisted 
99173670 Børnehuset Kathøj
Børnehuset Rolighed Lindevej 4
7700 Thisted
99173450 Børnehuset Rolighed
Espersens Børnehus Kronborgvej 12
7700 Thisted 

99173620
99173616

Espersens Børnehus
 Hannæs Børnehus Skolevej 2
7741 Frøstrup 
99173575 Hannæs Børnehus
Hanstholm Børnehus

Fyrvej 85
7730 Hanstholm 

21303724 Hanstholm Børnehus
Hundborg Børnehus Vorupørvej 147
7700 Thisted 
99173557 Hundborg Børnehus
Kernehuset Vesterbyvej 5
Østerild
7700 Thisted
 99173623 Kernehuset
Koldbøtten Kirsebærvænget 2
7752 Snedsted 
 99173236 Koldbøtten
Markblomsten Teglgårdsvej 7
7770 Vestervig
 99173100 Markblomsten
Sjørring Børnehus Præstegårdsvej 2
7700 Thisted  
99173680 Sjørring Børnehus
Vilsund Børnehus Skyumvej 53
7700 Thisted 
 99173640 Vilsund Børnehus
Skattekisten Jernbanegade 19 b
7760 Hurup Thy
 99173275 Skattekisten

Kort over alle institutioner

Du kan se det samlede overblik over de kommunale institutioner i Thisted Kommune her:

Gå til interaktivt kort med kommunale institutioner

Praktisk info

Thisted Kommune er forpligtet til at anvise dig en plads til dit barn tidligst 2 måneder før den dato, hvor du har behov for pasning.

I andre tilfælde har kommunen en frist på 2 måneder til at skaffe dig en plads, men vi vil anstrenge os for at hjælpe dig hurtigere, hvis det er muligt.

Pasningsgaranti indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt pasningstilbud.

I Thisted Kommune benytter vi dagplejen til at opfylde vores pasningsgaranti.

Er der særlige hensyn vi skal tage til dit barn? Det kan for eksempel være, hvis dit barn er født for tidligt. Så er det vigtigt, at du gør pladsanvisningen opmærksom på det, inden barnet skal anvises en plads. På den måde kan vi i fællesskab finde den bedst egnede plads til dit barn.

Dit barn kan indskrives i en deltidsplads (30 timer pr uge).

Hvis du gerne vil det, skal du ønske det senest 1 måned før behovsdatoen. 

En deltidsplads skal anvendes fordelt på alle ugens fem hverdage. Det vil sige, at der dagligt er seks timer til rådighed i dagtilbuddet. De seks timer er inklusiv aflevering og afhentning.

Barnet skal møde ind i dagtilbuddet, så det kan deltage på lige fod med de øvrige børn i det pædagogiske læringsmiljø.

Du kan ønske en deltidsplads via Pladsanvisningens digitale selvbetjeningsløsning.

Link til selvbetjeningsløsning

Du skal sammen med dagtilbuddet lave en mødeplan, der gælder fire uger ad gangen, så de ved, hvornår dit barn bliver afleveret og hentet. 

Du kan opsige din deltidsplan med et varsel på en måned fra første månedsskifte. 

Vores dagtilbud har lukket 24. december, 5. juni samt en uge eller to i sommerferierne. Det vil typisk være uge 29 og 30. I sommerferier bliver alle børn tilbudt en erstatningsplads.

Flere steder foregår ferielukningen i et samarbejde mellem naboinstitutioner. Det vil sige, at institutionerne skiftes til at holde åbent i bestemte uger fra år til år. Derudover er der personale til stede fra de institutioner, de samarbejder med, så børnene bliver passet af kendte personer.

Fredag efter Kristi Himmelfart og mellem jul og nytår, kan alle børn, der har et pasningsbehov, blive passet. De seneste år har dog vist, at der er et meget lille fremmøde, og derfor beslutter Thisted Kommune hvert år, hvor pasningstilbuddet skal være, når man har set, hvor børnene med pasningsbehov bor.

Ifølge loven må alle daginstitutioner holde lukket den 24. december og den 5. juni, uden at kommunen skal stille erstatningsplads til rådighed.

Du kan læse om de private institutioners lukkeperioder på de enkelte institutioners egne hjemmesider.

Forældre har ret til et kombinationstilbud ”fleksibel pasning”, hvis det dokumenteres, at der er et arbejdsbetinget behov for pasning uden for normal arbejdstid.

Den fleksible pasning skal udgøre mindst ti timer om ugen i gennemsnit. Det vil sige, at det antal timer, der anvendes på fleksibel pasning i hjemmet, går fra det antal timer, der er til rådighed i dagtilbuddet. Tilsammen må begge tilbud maksimalt svare til en heltidsplads. Inden et barn kan begynde i et kombinationstilbud, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en mødeplan, gældende for fire uger ad gangen. Et kombinationstilbud kan opsiges med et varsel på en måned fra første månedsskifte.

Thisted kommune skal godkende den private pasningsaftale (fleksible pasning i hjemmet). Der er krav til den fleksible passers skolekundskaber, da pågældende skal kunne understøtte barnets dansksproglige udvikling.

Fleksibel pasning, som forudsætter, at barnet indskrives i en fuldtidsplads, kan ikke tilbydes børn, der er omfattet af et sprogstimuleringstilbud.

For at ansøge om et kombinationstilbud kontakt dagtilbud@thisted.dk

I december 2018 godkendte Børne- og Familieudvalget en styrelsesvedtægt, gældende pr. 1. januar 2019, vedrørende forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner i Thisted Kommune.

Forældreindflydelsen er fastlagt efter dagtilbudsloven og organiseret i henhold til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, som pr. 1. januar 2012 udgør områdeledelse.

Der findes to områdeinstitutioner i Thisted Kommune - område 1 og område 2 - hver områdeinstitution fungerer som samlende enhed for mellem 9 -11 daginstitutioner.

I den enkelte daginstitution er der ansat en pædagogisk leder, som refererer ind til områdelederen for pågældende område.

Dette vil sige, at der etableres en områdeforældrebestyrelse under hver af de to områdeinstitutioner. Herudover oprettes et forældreråd i den enkelte daginstitution.
Læs styrelsesvedtægten for områdeinstitutioner og daginstitutioner.

Der er forskellige frister for, hvor længe du maksimalt må vente, fra Thisted Kommune modtager din henvendelse, og til du kan forvente et svar. Generelt svarer vi så hurtigt som muligt, men i nogle tilfælde kan svarfristen være længere.

Herunder kan du se fristerne for de enkelte områder, der handler om dagtilbud og dagpasning.

Generelt om frister

Kommunen skal ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra Thisted Kommune modtager en ansøgning, og indtil der skal være truffet en afgørelse.

Thisted Kommune skal:

  • Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.
  • Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.
  • Give borgerne besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
  • Oplyse om, hvilke frister, som gælder i kommunen
  • Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om grunden til at fristen ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.
Område Sagsbehandlingsfrist Lov Om Social Service
Hjælp til børn med særlige behov 4 mdr.  § 4

Godkendelse af privat dagtilbud

  • Godkendelse af private hjem/lokaler
  • Selvejende institutioner
3 mdr. § 19, 20-22
Ansøgning om plads i dagpleje og daginstitution 4 uger § 23

Tilskud til Frit Valgs Ordningen (i anden kommune)

4 uger §28
Ansøgning om socialpædagogisk friplads 4 uger § 43 stk. 1 nr. 4
Ansøgning om økonomisk friplads 4 uger § 43 stk. 1 nr. 2 og § 63

Har du brug for at sende personfølsomme og fortrolige oplysninger til Dagtilbudsafdelingen? Så vil vi opfordre dig til at sende det som sikker post. 

Send sikker post til Dagtilbud

Takster og tilskud

 Kommunal dagpleje  
 Heldags 3.206
 Deltids 2.725
 Kommunale institutioner  
0 - 3.0 årige heldags 4.393
0 - 3.0 årige deltids (30 timer) 3.295
3.1 --> årige heldags 2.197
3.1 --> årige deltids (30 timer) 1.647
Madordning i institutioner  
0 - 3.0 årige Inkluderet i prisen
3.1 --> årige* 450
Maksimal forældrebetaling til frugtordninger** 70
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der er madordning.
**) Beløbet betales i de institutioner hvor der er frugtordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
 
Privat pasning (privat pasningsordning, ansat passer i hjemmet)  
0 - 3.0 årige heldags makstilskud* 7.213
3.1 --> årige heldags makstilskud* 4.893
0 - 3.0 årige deltids ( 30 timer) makstilskud* 6.131
3.1 --> årige deltids ( 30 timer) makstilskud* 3.670

*) Tilskuddet er pr. måned. Der udbetales ikke tilskud for juli måned.
Der udbetales 75% af den løn som I skal betale til den private pasningsordning og ikke mere end ovenstående makstilskud. 

 
Tilskud til pasning af egne børn  
0 - 3.0 årige heldags* 6.612
3.1 --> årige heldags* 4.485
*) Tilskuddet er skattepligtig og der ydes ikke søskenderabat  

Bemærk at  pr. 1. januar 2024 træder de nye minimumsnormeringer i kraft. Det betyder, at børn starter i børnehave måneden efter, de er fyldt 3 år. 

Se takster for SFO

Senest opdateret 12-01-2024
Dagtilbud
Asylgade 30
7700 Thisted
Pladsanvisningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Private tilbud
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted

Administrationsgrundlag

Indhold