Økonomisk fripladstilskud

 

 

Du kan, alt efter husstandens indkomst, få hel eller delvis friplads, som er et tilskud til betaling til pasning af dit barn.

Du har mulighed for at ansøge om økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn passes i et kommunalt dagtilbud, skolefritidsordning eller en privat daginstitution.

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud, samt ansøgning om at ændre i dit nuværende økonomiske fripladstilskud skal ske på Digital Pladsanvisning med dit MitID 

Vær opmærksom på, at du kan ikke søge om økonomisk fripladstilskud med tilbagevirkende kraft.

Du kan kun modtage økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune.

Start ansøgning

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt søskendetilskud og desuden før et eventuelt
bevilget behandlingsmæssigt- eller socialpædagogisk fripladstilskud.

Lovgrundlag
Thisted Kommune giver, jævnfør Dagtilbudslovens § 43, økonomisk fripladstilskud til nedsættelse af
forældres egenbetaling til en plads i daginstitution, dagpleje, kommunal skolefritidsordning, klub eller
private institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Tilskuddet gives endvidere til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med indførte frokostordninger. Se § 16 a, stk. 1 og 2.

Det er den samlede aktuelle husstands indkomst pr. måned, man skriver i ansøgningen. Beløbet skal være før skat, men efter AM-bidrag.
Man kan være berettiget til at modtage hel eller delvis økonomisk fripladstilskud, afhængig af indkomsten.

Det er den samlede husstandsindkomst, der medregnes, uanset om den, du er samlevende med, er biologisk forælder til barnet/børnene eller ej.
Husstandsindkomsten er hos den forælder, hvor barnet har bopælsadresse.

Se den gældende fripladsskala her

Særligt vedrørende studerende
Eventuelle studielån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget. Lønindkomst tæller med.
 

Når feriepengene udbetales eller henlægges til feriekonto, tæller feriepengene som indkomst i den måned, hvor de fremgår af indkomstregisteret.
Såfremt feriepenge opgøres i forbindelse med jobskifte, vil disse feriepenge medregnes i den måned, hvor de er registreret, også selvom de ikke udbetales på det tidspunkt.

 

Er der mere end 1 barn under 18 år i husstanden, vil der ved ansøgning om økonomisk fripladstilskud automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn udover det første.

Hvis der bliver flere eller færre børn i husstanden i løbet af året, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk friplads på den Digitale Pladsanvisning. Dette bliver ikke reguleret automatisk.

Forældre, som bor alene sammen med deres barn/børn og som er eneforsørgere, vil ved ansøgning om økonomisk fripladstilskud få fratrukket et enlig forsørger fradrag i indkomstgrundlaget.

Dette kræver, at man søger om økonomisk fripladstilskud som enlig. For at kunne modtage økonomisk fripladstilskud som enlig, kræver det at man er reelt enlig.

Hvis du er i tvivl, om du er reelt enlig, kan du læse mere i denne brochure

Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra de angivne indkomstforhold og/eller forskudsregistreringen og det forventede årsresultat, så det er vigtigt, at forskudsopgørelsen er opdateret ved ansøgning.

Da vi først kan efterregulere økonomisk fripladstilskud på selvstændige, når vi har modtaget årsopgørelsen fra SKAT, kan der ikke foretages månedlig genberegning for selvstændige.
Som selvstændig forpligter man sig til at indlevere skatteregnskab/revisorerklæring til brug for den årlige efterregulering af økonomisk fripladstilskud.

Du har som modtager af økonomisk fripladstilskud pligt til straks at underrette Undervisning og Dagtilbud om forhold, der har betydning for retten til fripladstilskud – herunder ændringer af de familiemæssige forhold i husstanden. Det kan for eksempel være, hvis man går fra at være enlig til samlevende. I disse tilfælde, indsender man en ny ansøgning om økonomisk friplads eller stopper sit økonomiske fripladstilskud via digital pladsanvisnings selvbetjeningsløsning.

Gå til selvbetjening

Det er ikke tilstrækkeligt, at meddelelsen gives til andre instanser i kommunen, fx folkeregistret, SKAT eller Udbetaling Danmark.
Du kan ansøge om ændring pr. næste første.

Nej, fripladstilskuddet følger med barnet, og du skal kun søge fripladstilskud igen, hvis der er ændringer i dit familieforhold, eller hvis din husstandsindkomst ændrer sig.

Hvis barnet har været udmeldt mellem institutionsskiftet, skal der dog søges om fripladstilskud igen.

 

Løbende regulering / månedlig genberegning
Fra 1. januar 2016 og frem foretages der en løbende regulering af fripladstilskuddet hver måned, også kaldet genberegning.

Genberegning sker i de tilfælde, hvor den faktiske indkomst afviger med 5 trin eller mere på fripladsskalaen fra den indkomst, der er oplyst på ansøgningstidspunktet.
Genberegning sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger indberettet fra arbejdsgiver, offentlige myndigheder herunder SU-styrelsen mv. Der reguleres både i op – og nedgående retning, og du vil modtage besked herom i e-Boks.

Der vil gå nogle måneder, før selve ændringen i forældrebetalingen reguleres. For eksempel bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned, og februar måneds tilskud i maj måned. Ændringen i fripladstilskuddet vil blive trukket fra eller lagt til i den efterfølgende opkrævning af forældrebetalingen.

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen, ændrer sig fra måned til måned. Det gælder for eksempel for:

  • Studerende med varierende indkomst
  • Dagpengemodtagere, der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned.
  • Lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse.
  • Honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst.

Feriepenge medregnes fremover, når de beskattes, og ikke når de udbetales. Får man frataget sit økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder, fordi familiens indtægt overstiger indtægtsgrænsen for friplads, skal et eventuelt økonomisk fripladstilskud søges på ny.

Som selvstændig reguleres fripladsen ikke løbende. Se punktet ”Er du selvstændig?”.

Årlig efterregulering af økonomisk fripladstilskud
Udover de månedlige genberegninger foretager pladsanvisningen en årlig efterregulering af økonomisk fripladstilskud, hvor den indkomst, der er beregnet økonomisk fripladstilskud ud fra, sammenlignes med den faktiske indkomst på årsopgørelsen fra SKAT.

Viser den faktiske indkomst sig at være højere, eller lavere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive reguleret. Man modtager besked i e-Boks herom.

Der er ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan foretages en årlig efterregulering.

Krav om tilbagebetaling af for meget modtaget økonomisk fripladstilskud fremsættes på baggrund af bestemmelserne i Dagtilbudsloven § 93 og § 94. Da tilbagebetalingskravet kan fremsættes i op til 3 år efter tilskuddets ophør, er det i tilskudsmodtagerens egen interesse at gemme indkomstdokumentation for den samme periode.

Senest opdateret 11-01-2024
Pladsanvisningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted