Forvaltninger

Thisted Kommune har tre forvaltninger, der dækker hver sit område.

Børne- og Familieforvaltningen

Børne- og Familieforvaltningen er placeret på rådhuset i Thisted, men forvaltningen har også afdelinger rundt omkring i Thisted By. 

Forvaltningen indeholder blandt andet dagtilbud og pladsanvisning, børne og familierådgivningen, samt alle vores skole- og undervisningstilbud.

Se forvaltningens organisationsdiagram her

Nøglepersoner

Direktør for Børne- og Familieforvaltningen

Lars Sloth
Tlf.: 99 17 25 45
E-mail: lasl@thisted.dk

Børne- og Familierådgivningschef

Trine Heidi Ritter
Tlf.: 30 51 50 99
E-mail: tr@thisted.dk

Chef for Dagtilbud og Undervisning

Per Overgaard
Tlf.: 99 17 20 80
E-mail: peo@thisted.dk

Chef for IT, Digitalisering og Borgerservice

Mikkel Alstrup
Tlf.: 51 17 33 57
E-mail: mals@thisted.dk

Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen er en afdeling under Børne- og Familieforvaltningen.

Børne- og Familierådgivningen består af:

 • Myndighed
 • Familieindsatser
 • Huset
 • Kronborg og Aadalen
 • PPR

Myndighed og familieindsatser

I Børne- og Familierådgivningen er det myndighedsrådgivernes opgave at administrere Servicelovens regler om særlig støtte til børn, unge og deres familier.

Myndighedsområdet

På Myndighedsområdet yder myndighedsrådgiverne rådgivning og vejledning til forældre eller andre, der har opdragelsesmæssige eller andre problemer med deres børn.

Der er mulighed for, at børn og unge eller voksne, der tager sig af børn under 18 år, kan henvende sig i Modtagelsen for råd og vejledning.

Hvis Modtagelsen antager, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, visiteres sagen til det respektive team, som skal lave en børnefaglig undersøgelse, jf. Servicelovens § 50.

En børnefaglig undersøgelse foregår så vidt muligt altid i et samarbejde med forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge samt med inddragelse af oplysninger fra andre professionelle med kendskab til barnet/den unge.

Der tages på baggrund af den børnefaglige undersøgelse stilling til, om der er behov for særlig støtte i form af hjælpeforanstaltninger, jf. Servicelovens kapitel 11, eller om opgaven kan løses forebyggende i et tværfagligt samarbejde omkring det konkrete barn/den unge.

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

Vi har lavet en lille film der viser hvad en børnefaglig undersøgelse egentlig er. Se den her.

Familieindsatser

På området er der ansat psykologer og pædagoger, der varetager familiebehandling på baggrund af henvisning fra myndighedssagsbehandleren.

Dette kan være opgaver indenfor: 

 • Terapi til børn, unge og forældre
 • Rådgivning og vejledning til børn, unge og forældre
 • Gruppeterapi
 • Familiebehandling
 • Psykologiske undersøgelser
 • Forældreevne undersøgelser
 • Observationer
 • Supervision til plejeforældre
 • Støttegrupper til børn af forskellig karakter
Kronborg, Aadalen og Huset

I afdelingen er følgende forskellige enheder organiseret:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning består blandt andet i at sikre optimale udviklingsbetingelser for alle børn og unge i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner samt primære og sekundære fagpersoner.

Generelt om afdelingen

I afdelingen er der ansat godt 20 fagpersoner, der dækker et bredt felt indenfor konsultativ praksis i forhold til børn, unge og deres familier.

Gruppen er sammensat af psykologer, udviklingskonsulenter på henholdsvis småbørnsområdet og skoleområdet, ergoterapeut, tosprogskonsulent, tale-hørelærere samt administrative medarbejdere.

Medarbejdernes konsultative praksis tager udgangspunkt i værdigrundlaget i Thisted Kommunes sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik.

Bemærk, at afdelingen har fysisk adresse i Ringvejen 34, 7700 Thisted, men postadresse på rådhuset: Asylgade 30, 7700 Thisted. 

Læs mere om PPR her.

Dagtilbud

Der er i Thisted en bred tilbudsvifte til pasning af børn i alderen 0-5 år.

Tilbud om pasning er gældende fra barnets 0. år.

Kommunale ordninger

 • Kommunale vuggestuer
 • Kommunale børnehaver
 • Kommunale integrerede institutioner
 • Kommunale dagpleje

Private ordninger

 • Private vuggestuer
 • Private børnehaver
 • Private integrerede institutioner
 • Private pasningsordninger

Pladsanvisningen

Pladsanvisningens primære opgave er at registrere børn på venteliste samt anvise institutionspladser. Dette foregår i tæt samarbejde med de enkelte institutionsledere.

Pladsanvisning bliver foretaget af Dagtilbud, Asylgade 30, 7700 Thisted. Direkte telefon til Pladsanvisningen er 99 17 22 99.

Du kan finde mange flere informationer om pladsanvisningen her.

Dagplejen

Dagplejens primære opgave er at anvise dagplejepladser samt føre pædagogisk tilsyn ved dagplejerne og de private ordninger.

Du kan læse mere om dagplejen på deres egen hjemmeside.

Undervisning

Undervisning varetager samarbejdet med folkeskoler og undervisningstilbud i Thisted Kommune.

Undervisning  arbejder hovedsageligt med følgende områder:

 • Folkeskolerne
 • Skolefritidsordningerne
 • Specialundervisning
 • Kommunale specialskoler
 • Bidrag til statslige og private skoler
 • Ungdommens uddannelsesvejledning
 • Specialpædagogisk bistand til voksne og børn
 • Ungdomsuddannelserne

Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen

Social- og Sundhedsforvaltningen er placeret på rådhuset i Thisted, og forvaltningen har også afdelinger rundt omkring i Thisted.

Forvaltningen indeholder blandt andet det socialpsykiatriske område, handicapområdet, kulturområdet samt sundhed og ældreområdet.

Se forvaltningens organisationsplan her

Nøglepersoner

Direktør

Tue von Påhlmann

Tlf.: 99 17 41 20
E-mail: tvp@thisted.dk

Chef for Ældre og Træning

Anne Fink

Tlf.: 99 17 19 55
E-mail: afi@thisted.dk

Chef for Handicap og Socialpsykiatri

Karen Vraa Jensen

Tlf.: 99 17 19 30
E-mail: kmvj@thisted.dk

Chef for Sundhed, Kultur og Fritid

Martin Kondrup Knudsen

Tlf.: 50 87 75 90
E-mail: makk@thisted.dk

Handicap og Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri er placeret på rådhuset i Thisted og har også sektioner rundt omkring i kommunen.

Opgaver og organisering

Handicap og Socialpsykiatris opgaver består i at støtte og hjælpe borgerne ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. Det gælder blandt andet ved:

 • Fysiske handicap
 • Psykiske eller psykiatriske problemstillinger
 • Sociale udfordringer
 • Misbrug

Handicap og Socialpsykiatris organisation er delt op i:

 • Børne- og Voksenhandicap
 • Psykiatri og socialt udsatte
 • Social Service.

Helhedsplan for socialområdet

I 2021 blev der vedtaget en helhedsplan for socialområdet. Behovet for en helhedsplan er opstået, fordi der er et stigende antal borgere i Thisted Kommune, der har brug for støtte og hjælp på socialområdet. Samtidig er der sket en ændring i målgruppens sammensætning, der gør opgaverne mere komplekse. Helhedsplanen tager udgangspunkt i de udfordringer og opstiller nye, lokale principper for fagligheder og kommunens tilbud.

Læs Socialområdets helhedsplan

Læs resume af Socialområdets helhedsplan

Læs bilag til Socialområdets helhedsplan

Børne- og Voksenhandicap

Her kan du læse en kort introduktion til børne- og voksenhandicapområdet

Thisted Kommune har to specialinstitutioner til handicappede børn med børnehave, bodel, aflastning og botræning for unge handicappede.

Thisted Kommune har en bred vifte af tilbud til voksne handicappede.

Se Thisted Kommunes tilbud til mennesker med handicap her.

Psykiatri og Socialt udsatte

Her kan du læse en kort introduktion til Thisted Kommunes tilbud indenfor socialpsykiatri og socialt udsatte.

Thisted Kommune tilbyder misbrugsbehandling, væresteder, bostøtte, botilbud og specialplejehjem til borgere med behov indenfor socialpsykiatrien.

Læs mere om

Sindslidende

Problemer med stof og alkohol

Ældre og Træning

Ældre og Træning er placeret på rådhuset i Thisted, og har også sektioner rundt omkring i Thisted.

Ældre- og Træningsafdelingen indeholder følgende sektioner: Plejecentre, Hjemmepleje og Hjemmesygeplejerske, Visitation & Hjælpemiddeldepot og Træning & Rehabilitering.

Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen

Leder

Nina Odde
E-mail: niod@thisted.dk

Hjemmeplejen i Thisted Kommune er opdelt i  områder:

 • Hjemmeplejen Nord
 • Team Thisted Østby
 • Team Thisted Vestby
 • Team Nordthy/Hannæs
 • Hjemmeplejen Syd
 • Team Midtthy
 • Team Sydthy

Se hvilket område du hører til her

Hjemmeplejen Syd

Team Midtthy

Snedsted, Koldby, Sjørring, Hørdum, Stenbjerg, Vorupør, Sundby og Hundborg

Mødested
Vorupørvej 166, Hundborg
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 43 50

Team Sydthy

Bedsted, Ydby, Boddum, Svankær, Lyngby, Dover, Gettrup, Vestervig og Agger

Mødested
Jernbanegade 21
7760 Hurup

Tlf.: 99 17 43 70

Hjemmeplejen Nord

Mødested
Industrivej 5
7700 Thisted

Tlf.: 99 17 43 00

Team Thisted Vestby

Thisted Vestby og opland samt den vestlige del af Thisted Midtby

Team Thisted Østby

Thisted Østby, Sennels samt den østlige del af Thisted Midtby

Team Nordthy/Hannæs

Hanstholm, Ræhr, Klitmøller, Frøstrup, Østerild, Øsløs, Vesløs og Hillerslev

Læs "Dit hjem - min arbejdsplads"

Hjemmeplejen træffes døgnet rundt, men vi henstiller til, at planlagte opkald foretages indenfor følgende tidspunkter:

Telefontid – pleje og praktisk hjælp: kl. 8.00 – 10.00
Telefontid – sygepleje: kl. 7.30 – 8.00 og 13.00 – 13.30

Hjemmeplejen i Thisted Kommune kan endvidere kontaktes via mail: hjemmeplejen@thisted.dk, som besvares i dagstid de fleste hverdage.

Akutte henvendelser skal ske på telefon.

Læs om Sygeplejeklinikker

Træning og rehabilitering

Har du brug for genoptræning eller vedligeholdende træning, kan du kontakte Træning og Rehabilitering.

Du kan også læse om de forskellige genoptræningstilbud. Thisted Kommune tilbyder fagligt højt kvalificeret almen genoptræning – ofte på hold med specifikke diagnoser eller problematikker. Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af dine individuelle behov og vores fastlagte ydelsesbeskrivelser.

Genoptræningsbehovet evalueres løbende, og der foretages revisitering, hvis ydelsen ikke længere er dækkende for dit genoptræningsbehov. Lederen af Træning og Rehabilitering har det overordnede ansvar for visitering af genoptræningsydelser i Thisted Kommune.

I Kvalitetsstandarderne kan du se, hvad du selv kan ringe og anmode om, og hvor det fx er nødvendigt med en henvisning.

Læs Kvalitetsstandarderne her

Dokumentation

Der dokumenteres i den elektroniske journal CURA, så informationerne er tilgængelige for relevante samarbejdspartnere. Ved træningsopstart noteres:

 • Resultat af evt. tests og undersøgelser
 • Mål for træningen
 • Dit aktuelle funktionsniveau
 • Hvilken genoptræningsydelse, du er visiteret til.

Gennem forløbet noteres væsentlige ændringer i din tilstand eller genoptræning. Ved afslutning noteres:

 • Dit aktuelle funktionsniveau
 • Resultat af evt. tests
 • Samlet vurdering af indsatsen og evt. plan for at fastholde resultatet.

Ledelse

Leder

Tina Bach Thomsen

Tlf.: 99 17 19 95
E-mail: tbt@thisted.dk

Træning og Rehabilitering varetager træning efter Servicelovens §86, §83a, §85 og Sundhedslovens §140, §140a, §119 og træning efter Loven om Aktiv Beskæftigelse i form af et samarbejde med Jobcentret.

Træningen kan foregå på trænings- og rehabiliteringsafdelingen på:

 • Dragsbækcentret, Simons Bakke 37, 7700 Thisted
 • Andre plejecentre
 • Thyhallen
 • Sundhedshuset i Hanstholm
 • I eget hjem.

Telefontider
Mandag til fredag kl. 8.00-12.00.

Visitation og Hjælpemiddeldepot

Vores telefonnummer er 99 17 19 10. Her møder du vores kontaktcenter.

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 8.00 - 13.00.

Høreomsorgsmedarbejderen træffes hverdage kl. 8.00 – 9.30 på telefon 99 17 27 36 (hører under Kommunikationscentret).

Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp, er en faglig vurdering af borgernes funktionsevne fysisk, psykisk, mentalt og socialt. Det er set i en helhed og ud fra borgernes ansøgning om hjælp og ydelser, akutte situation og behov.

På baggrund af funktionsvurderingen og kvalitetsstandarderne vurderer visitator, hvilken hjælp eller hvilke indsatser borgeren kan tilbydes. Indsatsen er individuel og sammensat ud fra borgerens behov, egne ressourcer og netværk.

Indsatser der visiteres til:

 • Rehabiliteringsforløb
 • Personlig hjælp og pleje
 • Praktisk hjælp
 • Praktisk hjælp - madservice
 • Plejebolig
 • Ældrebolig
 • Afløsning/aflastning
 • Omsorgstandpleje
 • Plejevederlag
 • Pasning af nærtstående person med handicap eller alvorlig sygdom
 • Nødkald

I kvalitetsstandarderne er der detaljeret beskrevet de ydelser en borger kan visiteres til. Se dem her:

Alle tilbud til ældre

Læs pjece om midlertidige pladser

Lovgrundlag: §1, stk. 2-3 Lov om social service.

Sundhed, Kultur og Fritid

Området Sundhed, Kultur og Fritid består blandt andet af sundhedsplejen, tandplejen, kulturelle institutioner, fritid og eliteidræt.

Fritid og Idræt

Fritid og Idræt yder bistand til foreningslivet og frivillige aktører.

Fritid arbejder med følgende områder:

 • Eliteidræt
 • Forenings- og breddeidræt
 • Frivillige
 • Thy Awards

Sundhed

Projektleder

Kenneth Saugstrup Christensen

Tlf.: 99 17 19 23
E-mail: ksc@thisted.dk

Sygeplejerske

Gitte Aas

Tlf.: 99 17 23 18
E-mail: gaa@thisted.dk

Sundhedsmedarbejder

Eva-Maria Schirmer

Tlf.: 24 87 22 70
E-mail: ems@thisted.dk

Kulturrummet

Thisted Kommunes biblioteker, musikskole, Christiansgave, Plantagehuset samt det lokalhistoriske arkiv er samlet under betegnelsen Kulturrummet.

Gå til Kulturrummets hjemmeside

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er en del af sektion for børnesundhed, og arbejder med udgangspunkt i barnet, den unge og familiens samlede ressourcer.

Der gives råd og vejledning ud fra dette for hermed at udvikle familiens evner til at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at blive eller være forældre og ligeledes det at være spæd- små eller skolebarn i et moderne og komplekst samfund.

Læs mere her

Tandplejen

Tandplejen er en del af sektion for børnesundhed

Den kommunale tandpleje har klinikker på:

 • Østre Skole
 • Tingstrup Skole
 • Snedsted Skole

Disse tre varetager tandplejen for de 0-17 årige i gl.Thisted Kommune.

I de tidligere Hanstholm Kommune og Sydthy Kommune varetages tandplejen af private tandlægeklinikker.

Læs mere her

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Det tekniske område er placeret i administrationsbygningen i Hurup, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Erhvervs-, beskæftigelses- samt ydelsesområdet er placeret i Skolegade 4C, 7700 Thisted.

Se forvaltningens organisationsplan her

Vi opfordrer til at booke et møde

Der er åbent for fysisk fremmøde i Teknik for borgere. Vi opfordrer dog til, at man som borger booker et møde med en sagsbehandler, da det giver den bedste sagsbehandling fordi vi kan forberede os på henvendelsen.

Du kan booke et møde med din sagsbehandler enten pr. mail eller telefon. Hvis du ikke ved, hvem du skal snakke med, eller hvis du ikke har kontaktoplysningerne på din sagsbehandler, kan du sende en mail til: teknisk@thisted.dk.

Denne mailindbakke bliver tjekket flere gange dagligt.

I mailen kan du skrive, hvornår du ønsker et møde. Du kan også bede om at blive ringet op af en bestemt medarbejder eller team.

Nøglepersoner

Direktør

Vakant

Tlf.: 99 17 17 17
E-mail: thistedkommune@thisted.dk

Konstitueret Plan- og Miljøchef

Kim Daniel Larsen

Tlf.: 99 17 2147
E-mail: kdl@thisted.dk

Drifts- og anlægschef

Ejgil Haurum

Tlf.: 99 17 22 17
E-mail: esh@thisted.dk

Erhverv- og Beskæftigelseschef

Trine Engholm Christensen

Tlf.: 20 36 33 97
E-mail: tec@thisted.dk

Havnechef

Søren Zohnesen

E-mail: soer001@thisted.dk

Sektionsledere

 

Plan, Miljø og Industri

Pia Jensen

Tlf.: 99 17 22 64
E-mail: pij@thisted.dk

Landbrug og Natur

Tanja Bilde Binderup

Tlf.: 99 17 22 67
E-mail:tbb@thisted.dk

Byg og Byfornyelse

Kim Daniel Larsen

Tlf.: 99 17 21 47
E-mail: kdl@thisted.dk

Anlæg og Infrastruktur

Tobias Geertsen

Tlf.: 99 17 21 08
E-mail: tog@thisted.dk

Affald og Ejendomme

Flemming Christensen

Tlf.: 99 17 21 35
E-mail: fch@thisted.dk

Park og Vej

Kurt Bennedsgaard

Tlf.: 23 70 53 97
E-mail: kub@thisted.dk

Erhverv og Beskæftigelse

Erhverv og Beskæftigelse er en velfungerende afdeling, hvor forskellige fagligheder hver dag samarbejder om de gode løsninger for at sikre erhvervslivet gode vilkår og effektivt at bringe ledige i job og uddannelse.
Herudover bistår vi virksomhederne og erhvervslivet – f.eks. i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft samt i erhvervs- og turismeudvikling.

Vi har travlt, men ikke for travlt til at hjælpe hinanden med at sikre gode oplevelser og god service for borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Som borger og virksomhed kan du finde nyttig information på www.jobcenterthisted.dk

Drift- og Anlægsafdelingen

Områder

Drift- og Anlægsafdelingen består af otte områder:

 • Projekt
 • Drift
 • Vedligehold
 • Ejendomsadministration
 • Trafik
 • Vejadministration
 • Affald
 • Beredskab

Opgaver

Områdernes opgaver udgør:

 • Projektområdet arbejder med at udarbejde og gennemføre nye projekter og totalrenoveringer.
 • Driftsområdet der arbejder med at vedligeholde eksisterende veje og grønne områder.
 • Vejadministration, der arbejder med brugen af vejene og grønne områder, samt naborelationer.
 • Bygningsvedligeholdelse af skoler, institutioner samt kommunens øvrige bygninger
 • Affaldsområdet arbejder med drift af genbrugscentrene, indsamling af dagrenovation, indsamling via Genbrugsekspressen, tømning af genbrugsstationer (kuber), administration for I/S Thyra samt I/S MOK.
 • Udarbejdelse af digitale tegninger
 • Energi ordninger (ELO)
 • Ny- og ombygninger
 • Kollektiv trafik
 • Administration af kommunale udlejningsboliger og ældreboliger
 • Jordleje
 • Post

Byggesager og planlægning

Under områderne er der følgende opgaver

 • Planstrategi og kommuneplan
 • Energi- og varmeplanlægning
 • Vindmølleplanlægning
 • Natura 2000
 • Naturplaner
 • Lokalplaner
 • Landzoneadministration
 • Byggesagsbehandling og dispensationsansøgninger
 • Matrikulære sager
 • Udstykningserklæringer
 • Bygningspræmiering
 • Drift af kommunens skove samt pleje af fredede områder
 • Naturvejledning
 • Sagsbehandling i forhold til Naturbeskyttelsesloven, herunder § 3 områder og bygge- og beskyttelseslinjer
 • Byggetilsyn
 • Fugt og skimmelsager
 • BBR (Bolig- og Bygningsregistret)
 • Hegnssyn
 • Benyttelse af sommerhuse og campingpladser
 • Adresser og vejnavne
 • Ejendomsskat
 • Kommunale politikker indenfor erhvervs-, turist- og landdistriktsområderne
 • Gennemførelse af subregionale, regionale, nationale og internationale politikker på de samme områder
 • Fremme af rammevilkårene for såvel eksisterende som nye erhvervsområder i Thisted Kommune
 • Positiv synliggørelse af Thisted Kommune som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune
 • At Thisted Kommunes politiske og administrative repræsentanter i diverse erhvervsfora har opdateret og relevant viden til rådighed

Natur og miljø

Opgaverne indenfor natur- og miljø omfatter følgende områder: Natur, landbrug, erhverv, råstoffer, jordforurening/jordflytning og i nogen grad skadedyr. Indenfor disse områder har vi følgende opgaver:

 • Naturprojekter, både registrering og naturgenopretning
 • Tilsyn og vedligehold af vandløb
 • Bekæmpelse af invasive planter
 • Badevandstilsyn
 • Naturformidling
 • Landbrug: Miljøgodkendelser inklusiv naturvurderinger og tilsyn
 • Virksomheder: Miljøgodkendelser og tilsyn
 • Råstofindvinding: Tilladelser og tilsyn
 • Grundvand: Planlægning af vandforsyning, beskyttelse af grundvand
 • Vandværker: Tilsyn
 • Spildevand i kloakkerede områder: Planlægning
 • Spildevand i det åbne land
 • Registrering af olietanke
 • Jordforurening, jordflytning
 • Rottebekæmpelse
 • Udtalelser i byggesager og ved hussalg
 • Klagesager (miljøforhold)
 • Tilsyn med støvende og støjende midlertidige aktiviteter

Intern Organisationsstrategi 2020-2022 for Teknik & Erhverv

Intern Organisationsstrategi for Teknik & Erhverv skal skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng mellem overordnede visioner og mål og de konkrete fremtidige handlinger i Teknik & Erhverv.

Link til Intern Organisationsstrategi som PDF

Senest opdateret 30-03-2023

Børne- og Familieforvaltningen

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Erhverv og Beskæftigelse
Skolegade 4C
7700 Thisted