Sagsbehandlingstider

Her kan du danne dig et overblik over, hvor lang tid der må gå, før der skal være truffet en afgørelse i din sag.

Du finder sagsbehandlingstiderne for de enkelte områder, ved at folde menuerne ud. 

Vær opmærksom på, at alle de sagsbehandlingstider, du finder her på siden, er den maksimale sagsbehandlingsfrist. Ofte vil du opleve, at sagerne bliver behandlet hurtigere.

 

Sagsbehandlingstider for rådgivning, dagpenge og kontanthjælp

Emne Sagsbehandlingsfrist
Kontanthjælp 4 uger
Rimelig begrundet enkeltudgift 4 uger
Behandlingsudgift 4 uger
Økonomisk hjælp til samvær her i landet 4 uger
Rejseudgifter til samvær her i landet 4 uger
Flyttehjælp 4 uger
Sygedagpenge 4 uger
Ansøgning om §56-aftaler 4 uger
Boliganvisning til husvilde 1 uge
Sagsbehandlingstider for beskæftigelsesområdet
Emne Sagsbehandlingsfrist
Vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud ekskl. skånejob 4 uger
Skånejob 13 uger
Fleksjob 13 uger
Revalidering 13 uger
Særlige tillægsydelser: Undervisningsmateriale, mentor, befordringsgodtgørelse 4 uger
Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed 13 uger
Ledighedsydelser 4 uger
Arbejdsredskaber/værktøj mm.  8 uger
Beboerindskud 8 uger
Lån til betaling af ejendomsskatter 8 uger
Ansøgning om personlige tillæg 8 uger
Ansøgning om ændring af ydelsesstøtte 12 uger
Ansøgning om førtidspension 13 uger
Ansøgning om forhøjelse af førtidspension 13 uger
Ansøgning om efterlevelseshjælp 8 uger
Sagsbehandlingstider for flygtningeområdet
Emne Sagsbehandlingsfrist
Boligplacering midlertidigt  1 dag
Boligplacering permanent 13 uger 
Introduktions-program 4 uger 
Første handleplan/kontrakt 4 uger 
Start sprogskole/danskuddannelse 4 uger 
Vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud 4 uger 
Introduktionsydelse 4 uger 
Nedsættelse/bortfald af introduktionsydelse ved udeblivelse 2 uger
Nedsættelse/bortfald af introduktionsydelse ved afvisning 2 uger 
Godkendelse af tilflytning 4 uger 
Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktions-program 4 uger 
Hjælp til enkeltudgifter 4 uger 
Hjælp til sygebehandling 4 uger 
Samvær med børn 4 uger 
Hjælp til forældreløse 4 uger 
Hjælp til flytning 4 uger 
Udtalelse til Udlændingestyrelsen 4 uger 
Klage over afgørelser 4 uger 
Vejledning om hjælp til repatriering og underretning til Indenrigsministeriet 13 uger 
Tilladelse til at modtage hjælp efter aktivloven 4 uger 
Vejledning om hjælp til repatriering 8 uger 
Hjælp til boligudgifter 4 uger 
Tilbagebetaling af hjælp til repatriering 13 uger 
Reintegrationsbistand i 5 år 8 uger 
Tilbud om arbejde ved et bistands-, reintegrations-, genopbygningsprojekt e.l. 13 uger 

 

Du finder de sagsbehandlingsfristerne på Sundheds- og Ældreområdet ved at folde menupunkterne ud.

Sagsbehandlingsfrist på aktivitetstilbud
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Dagcenter Lov om Social Service § 84 stk.
1 og § 79
Når borgeren søger om aflastning på dagcenter, er
der fastsat en tidsfrist på 14 dage fra Visitation og
Hjælpemiddeldepotet modtager ansøgningen, og
til borgeren får en afgørelse.
Sagsbehandlingsfrister for træning og rehabilitering
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Træning efter sygdom Lov om Social Service § 86
stk. 1
Frist på 10 hverdage for kontakt til borgeren og 6
ugers frist for start af træningsforløb.
Træning til borgere med parkinson,
sklerose eller andre
neurogiske lidelser
Lov om Social Service § 86
stk. 1
Frist på 10 hverdage for kontakt til borgeren og 6
ugers frist for start af træningsforløb.
Vedligeholdelse af færdigheder Lov om Social Service § 86
stk. 2
Frist på 10 hverdage for kontakt til borgeren og 6
ugers frist for start af træningsforløb.
Træning efter nylig kontakt
med sygehuset
Sundhedsloven § 140 Frist på 4 hverdage for kontakt til borger og 7 hverdage
inden opstart.
Træning til borgere med hjerneskade Lov om Social Service § 85 Frist på 10 hverdage for kontakt til borgeren og 6
ugers frist for start af træningsforløb.
Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsloven § 140a Fra det tidspunkt Thisted Kommune vælges som
leverandør, er der en frist på 14 dage for opstart.
Træning ifm. kronisk sygdom Sundhedsloven § 119 stk. 1 og
2
4 uger
Genoptrænings- og rehabiliteringsophold Lov om Social Service § 83, 84
stk. 2 og 86 stk. 1
Sundhedsloven § 140
Der er via sundhedsaftalerne fastsat frister for kontakt
til borger i et sundhedstilbud. Fristerne er 4
dage for kontakt til borgeren og 7 dage for opstart
af træningen. Der er for forløb efter Lov om Social
Service § 86 fastsat en frist på 10 hverdage for
kontakt til borgeren og 6 ugers frist for start af træningsforløb.
Sagsbehandlingsfrister for tilbud om madservice
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Madservice Lov om Social Service § 83 Når du søger om madservice, er der fastsat en tidsfrist
på 1 uge, fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet
modtager din ansøgning, til du får en afgørelse.
Ved behov for madservice i forbindelse med udskrivelse
fra sygehus iværksættes hjælpen hurtigst muligt
– dog inden for et døgn.
Sagsbehandlingsfrister for hjælpemidler og boligindretning
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Hjælpemidler (fx kørestole,
rollatorer, toiletforhøjere)
Lov om Social Service § 112 13 uger
Køretøjer (fx elkøretøjer) Lov om Social Service § 113 18 uger
Små boligændringer (fx ramper
og fjernelse af dørtrin)
Lov om Social Service § 116 13 uger
Store boligændringer Lov om Social Service § 116 30 uger
Nødkald Lov om Social Service § 112 Når du søger om en nødkald, er der fastsat en tidsfrist
på 2 uger fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet
modtager din ansøgning, til du får en afgørelse,
og hjælpen kan iværksættes.
Alarmen opsættes senest 3 hverdage efter den er
bevilliget.
Sagsbehandlingsfrister for støtte til køb af bil
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Støtte til køb af bil Lov om Social Service § 114 40 uger
Særlig indretning til bil Lov om Social Service § 114 12 uger
Sagsbehandlingsfrister for ansøgning om kropsbårne hjælpemidler
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Diabetes (1. og 2. gangsansøgning) Lov om Social Service § 112 4 uger
Glukosesensor Lov om Social Service § 112 12 uger
Stomi (1. og 2. gangsansøgning) Lov om Social Service § 112 8 uger
Inkontinens (1. gangsansøgning) Lov om Social Service § 112 10 uger
Inkontinens (2. gangsansøgning) Lov om Social Service § 112 8 uger
Kompressionsstrømper og
brystproteser (1. og 2. gangsansøgning)
Lov om Social Service § 112 8 uger
Arm-/benproteser, ortopædisk
fodtøj / indlæg, korsetter,
parykker, ortoser m.v. (1.
gangsansøgning)
Lov om Social Service § 112 12 uger
Arm-/benproteser, ortopædisk
fodtøj / indlæg, korsetter,
parykker, ortoser m.v. (2.
gangsansøgning)
Lov om Social Service § 112 8 uger
Sagsbehandlingsfrister for ansøgning om medicin og sygepleje
Tilbud  Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
 Hjemmesygepleje  Sundhedsloven § 138 og 139  Hjemmesygeplejen iværksættes senest 5 hverdage
efter henvisning.
Akut hjemmesygepleje iværksættes straks.
Sagsbehandlingsfrister for omsorgstandpleje
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Omsorgstandpleje

Sundhedsloven § 131 og 132

Når du søger om omsorgstandpleje, er der afsat
en tidsfrist på 4 uger fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet
modtager din ansøgning, til du får en
afgørelse.
Sagsbehandlingsfrister for ansøgninger omkring hverdagslivet i hjemmet
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Personlig hjælp og pleje Lov om Social Service § 83 1 uge
Ved behov for akut hjælp iværksættes hjælpen af
vagthavende sygeplejerske.
Rehabiliteringsforløb
– personlig pleje
Lov om Social Service § 83a Rehabiliteringsforløb vedr. personlig pleje etableres
inden for 1 døgn, bad dog inden for tre døgn.
Praktisk hjælp Lov om Social Service § 83 6-8 uger fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet
modtager din ansøgning, til du får en afgørelse,
og hjælpen kan iværksættes. Hjælpen iværksættes
senest 14 dage efter, den er bevilget.
Rehabiliteringsforløb – praktisk
hjælp
Lov om Social Service § 83a Rehabiliteringsforløb vedr. praktisk hjælp etableres
inden for 14 dage.
Sagsbehandlingsfrister for midlertidige pladser og akutte tilbud
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Midlertidige pladser § 84 stk. 2 Ingen
Sagsbehandlingsfrister for tilbud til pårørende
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Pasning af nærtstående Lov om Social Service § 118 2 uger
Plejevederlag Lov om Social Service § 119 1 uge
Afløsning Lov om Social Service § 84
stk. 1
Når du søger om hjælp til afløsning i eget hjem, er
der fastsat en tidsfrist på 2 uger, fra Visitation og
Hjælpemiddeldepotet modtager din ansøgning, til
du får en afgørelse, og hjælpen kan iværksættes.
Sagsbehandlingsfrister for boligtilbud
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Plejebolig Almenboligloven § 54a Fra din henvendelse til Visitation og Hjælpemiddeldepotetangående ansøgning om bolig, tilansøgningen er udfærdiget og videresendt til sagsbehandlingi Visitation og Hjælpemiddeldepotetsboliggruppe, er der en sagsbehandlingsfrist på 4uger. Fra boliggruppen har modtaget din ansøgning,er der en sagsbehandlingsfrist på 3 uger, førdu modtager en afgørelse. kan i enkelte tilfældeske en udsættelse af afgørelsen, hvis der er særligeforhold, der kræver yderligere belysning eller lægefagligvurdering.
Ældrebolig Almenboligloven § 54a
Sagsbehandlingsfrist på tilbud til borgere med demens
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
GPS-sporingsredskab
(Lommy)
§ 112 med opmærksomhed på
§ 125
Når du søger om en GPS, er der fastsat en tidsfrist
på 2 uger fra Visitation og Hjælpemiddeldepotet
modtager din ansøgning, til du får en afgørelse, og
hjælpemidlet kan etableres.
Sagsbehandlingsfrist på tilbud til borgere med særlige behov
Tilbud Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Afklarings- og plejeboliger Lov om almenboliger § 54a
Lov om Social Service § 84
stk. 2
Løbende opfølgning af plejepersonale og/eller sagsbehandler.
Sagsbehandlingsfrist på ankesager
Emne Sagsbehandlingsfrist
Ankesager 4 uger

Du finder de maksimale sagsbehandlingstider på handicapområdet for børn og voksne ved at folde menupunkterne ud. 

Sagsbehandlingsfrister på handicapområdet for børn
Emne Sagsbehandlingsfrist
Merudgifter (SEL §41) 8 uger
Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42) 8 uger
Ledsagerordning (SEL §45) 8 uger
Friplads i daginstitutioner (SEL §20) 8 uger
§50-undersøgelse (Lovbestemt frist) 16 uger
Visitation til Møllehuset (SEL §67) - inklusiv §50-undersøgelse 20 uger
Visitation til Kumlhøj Børnehave (SEL §32) - inklusiv §50-undersøgelse  20 uger
Aflastning (SEL §67) - inklusiv §50-undersøgelse 20 uger
Visitation til Kumlhøj fritidshjem (SEL §32) - inklusiv §50-undersøgelse 20 uger
Visitation til familiepleje (SEL §52) - inklusiv §50-undersøgelse 20 uger
Sagsbehandlingsfrister på handicapområdet for voksne
Emne Sagsbehandlingstid
Specialrådgivning (SEL §12) 4 uger
Familiepleje/aflastning (SEL §84) 8 uger
Socialpædagogisk bistand (SEL §85) 10 uger
Hjælperordning (SEL §96) 12 uger
Ledsagerordning (SEL §97) 6 uger
Merudgifter (SEL §100) 8 uger
Visitation til midlertidige botilbud (SEL §107) 10 uger
Visitation til midlertidige botilbud (SEL §108) 10 uger
Sagsbehandlingstider for børne- og familierådgivningen
Emne Sagsbehandlingsfrist
Råd og vejledning til børn, unge og deres familier (SEL §11, stk.3) 14 dage
Foranstaltninger i forbindelse med rådgivning (SEL §11, stk. 3) 8 uger
Vurdering af underretning om barn/ung i mistrivsel (SEL §155, stk.2) 24 timer
Kvittering til afsender af underretning efter modtagelse (SEL §155 b) 6 hverdage
Klage over afgørelse efter Serviceloven - genvurderingsfrist (Retssikkerhedsbekendtgørelsen §11) 4 uger
Hjemviste sager fra Ankestyrelsen Samme frist som på de enkelte sagsområder 
Merudgifter - Ny ansøgning (SEL §41) 8 uger
Merudgifter - Genbehandling (SEL §41) 2 uger
Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42) 8 uger
Børnefaglig undersøgelse ved behov om særligt støtte til barnet/den unge 4 måneder
Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger (SEL §52a, stk. 1-5.  6 uger
Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov (SEL §52, stk. 3) 6 uger
Støtteperson til forældre med anbragt barn (SEL §54) 6 uger
Afgørelse om efterværn til anbragte unge (SEL §76) 6 måneder før det 18. år
Godkendelse af netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier (SEL §142, stk. 2, nr. 2) 6 måneder
Senest opdateret 30-03-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted