Plan og miljø

I Plan og Miljø tager vi os af opgaver indenfor planlægning, byggeri, natur og miljø

Områder og opgaver indenfor byggesager og planlægning

Under områderne er der følgende opgaver

 • Planstrategi og kommuneplan
 • Energi- og varmeplanlægning
 • Vindmølleplanlægning
 • Natura 2000
 • Naturplaner
 • Lokalplaner
 • Landzoneadministration
 • Byggesagsbehandling og dispensationsansøgninger
 • Matrikulære sager
 • Udstykningserklæringer
 • Bygningspræmiering
 • Drift af kommunens skove samt pleje af fredede områder
 • Naturvejledning
 • Sagsbehandling i forhold til Naturbeskyttelsesloven, herunder § 3 områder og bygge- og beskyttelseslinjer
 • Byggetilsyn
 • Fugt og skimmelsager
 • BBR (Bolig- og Bygningsregistret)
 • Hegnssyn
 • Benyttelse af sommerhuse og campingpladser
 • Adresser og vejnavne
 • Ejendomsskat
 • Kommunale politikker indenfor erhvervs-, turist- og landdistriktsområderne
 • Gennemførelse af subregionale, regionale, nationale og internationale politikker på de samme områder
 • Fremme af rammevilkårene for såvel eksisterende som nye erhvervsområder i Thisted Kommune
 • Positiv synliggørelse af Thisted Kommune som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune
 • At Thisted Kommunes politiske og administrative repræsentanter i diverse erhvervsfora har opdateret og relevant viden til rådighed

Områder og opgaver indenfor natur og miljø

Opgaverne indenfor natur- og miljø omfatter følgende områder: Natur, landbrug, erhverv, råstoffer, jordforurening/jordflytning og i nogen grad skadedyr. Indenfor disse områder har vi følgende opgaver:

 • Naturprojekter, både registrering og naturgenopretning
 • Tilsyn og vedligehold af vandløb
 • Bekæmpelse af invasive planter
 • Badevandstilsyn
 • Naturformidling
 • Landbrug: Miljøgodkendelser inklusiv naturvurderinger og tilsyn
 • Virksomheder: Miljøgodkendelser og tilsyn
 • Råstofindvinding: Tilladelser og tilsyn
 • Grundvand: Planlægning af vandforsyning, beskyttelse af grundvand
 • Vandværker: Tilsyn
 • Spildevand i kloakkerede områder: Planlægning
 • Spildevand i det åbne land
 • Registrering af olietanke
 • Jordforurening, jordflytning
 • Rottebekæmpelse
 • Udtalelser i byggesager og ved hussalg
 • Klagesager (miljøforhold)
 • Tilsyn med støvende og støjende midlertidige aktiviteter

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00