Ældre og Træning

Ældre- og Træningsafdelingen indeholder følgende sektioner: Plejecentre, Hjemmepleje og Hjemmesygeplejerske, Visitation & Hjælpemiddeldepot og Træning & Rehabilitering.
Ældre og Træning er placeret på rådhuset i Thisted, og har også sektioner rundt omkring i Thisted.

Du kan læse mere om de enkelte sektioner herunder.

Chef for Ældre og Træning
Anne Fink
E-mail: afi@thisted.dk
Telefon: 99 17 19 55

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Leder: Nina Odde
E-mail: niod@thisted.dk

Hjemmeplejen i Thisted Kommune er opdelt i  områder:

Hjemmeplejen Nord
 • Team Thisted Østby
 • Team Thisted Vestby
 • Team Nordthy/Hannæs
Hjemmeplejen Syd
 • Team Midtthy
 • Team Sydthy
Se hvilket område du hører til på: Gaderegister for Hjemmeplejen

Hjemmeplejen_Geografiske_omraader_2022

Telefonnumre på Hjemmeplejens teams findes herunder.
Hjemmeplejen træffes døgnet rundt, men vi henstiller til, at planlagte opkald foretages indenfor følgende tidspunkter:

Telefontid – pleje og praktisk hjælp: kl. 8.00 – 10.00
Telefontid – sygepleje: kl. 7.30 – 8.00 og 13.00 – 13.30

Hjemmeplejen i Thisted Kommune kan endvidere kontaktes via mail: hjemmeplejen@thisted.dk, som besvares i dagstid de fleste hverdage. Akutte henvendelser skal ske på telefon.

Hjemmeplejen Syd
Team Midtthy
Mødested: Hundborg - Vorupørvej 166, 7700 Thisted
Områder: Snedsted, Koldby, Sjørring, Hørdum, Stenbjerg, Vorupør, Sundby og Hundborg
Telefon: 99 17 43 50

Team Sydthy
Mødested: Hurup - Jernbanegade 21, 7760 Hurup
Områder: Bedsted, Ydby, Boddum, Svankær, Lyngby, Dover, Gettrup, Vestervig og Agger
Telefon: 99 17 43 70

Hjemmeplejen Nord
Mødested: Industrivej 5, 7700 Thisted
Telefon: 99 17 43 00

Team Thisted Vestby
Områder: Thisted Vestby + opland, vestlige del af Thisted Midtby

Team Thisted Østby
Områder: Thisted Østby, østlige del af Thisted Østby, Sennels

Team Nordthy/Hannæs
Områder: Hanstholm, Ræhr, Klitmøller, Frøstrup, Østerild, Øsløs, Vesløs og Hillerslev

Pjecen "Dit hjem - min arbejdsplads" Hjemmeplejen Nord

Træning og rehabilitering

Har du brug for genoptræning eller vedligeholdende træning, kan du kontakte Træning og Rehabilitering.

Du kan også læse om de forskellige genoptræningstilbud. Thisted Kommune tilbyder fagligt højt kvalificeret almen genoptræning – ofte på hold med specifikke diagnoser eller problematikker. Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af dine individuelle behov og vores fastlagte ydelsesbeskrivelser.

Genoptræningsbehovet evalueres løbende, og der foretages revisitering, hvis ydelsen ikke længere er dækkende for dit genoptræningsbehov. Lederen af Træning og Rehabilitering har det overordnede ansvar for visitering af genoptræningsydelser i Thisted Kommune.

I Kvalitetsstandarderne kan du se, hvad du selv kan ringe og anmode om, og hvor det fx er nødvendigt med en henvisning.

Dokumentation
Der dokumenteres i den elektroniske journal CURA, så informationerne er tilgængelige for relevante samarbejdspartnere. Ved træningsopstart noteres:
 • Resultat af evt. tests og undersøgelser
 • Mål for træningen
 • Dit aktuelle funktionsniveau
 • Hvilken genoptræningsydelse, du er visiteret til.
Gennem forløbet noteres væsentlige ændringer i din tilstand eller genoptræning. Ved afslutning noteres:
 • Dit aktuelle funktionsniveau
 • Resultat af evt. tests
 • Samlet vurdering af indsatsen og evt. plan for at fastholde resultatet.

Ledelse
Leder: Tina Bach Thomsen, telefon 99 17 19 95, tbt@thisted.dk

Træning og Rehabilitering varetager træning efter Servicelovens §86, §83a, §85 og Sundhedslovens §140, §140a, §119 og træning efter Loven om Aktiv Beskæftigelse i form af et samarbejde med Jobcentret.

Træningen kan foregå på trænings- og rehabiliteringsafdelingen på Dragsbækcentret, Simons Bakke 37, 7700 Thisted, på andre plejecentre, Thyhallen, Sundhedshuset i Hanstholm, eller i eget hjem.

Telefontider:
Mandag til fredag kl. 8.00-12.00.

Visitation og Hjælpemiddeldepot

Vores telefonnummer er 99 17 19 10. Her møder du vores kontaktcenter.

Telefonen er åben mandag-onsdag kl. 8.00 - 13.00, torsdage kl. 8.00 - 17.00 og fredage kl. 8.00 - 13.00.

Høreomsorgsmedarbejderen træffes hverdage kl. 8.00 – 9.30 på telefon 99 17 27 36 (hører under Kommunikationscentret).

Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp, er en faglig vurdering af borgernes funktionsevne fysisk, psykisk, mentalt og socialt. Det er set i en helhed og ud fra borgernes ansøgning om hjælp og ydelser, akutte situation og behov.

På baggrund af funktionsvurderingen og kvalitetsstandarderne vurderer visitator, hvilken hjælp eller hvilke indsatser borgeren kan tilbydes. Indsatsen er individuel og sammensat ud fra borgerens behov, egne ressourcer og netværk.

Indsatser der visiteres til:
 • Rehabiliteringsforløb
 • Personlig hjælp og pleje
 • Praktisk hjælp
 • Praktisk hjælp - madservice
 • Plejebolig
 • Ældrebolig
 • Afløsning/aflastning
 • Omsorgstandpleje
 • Plejevederlag
 • Pasning af nærtstående person med handicap eller alvorlig sygdom
 • Nødkald
I kvalitetsstandarderne er der detaljeret beskrevet de ydelser en borger kan visiteres til.


Lovgrundlag: §1, stk. 2-3 Lov om social service.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00