Søg gravetilladelse

Du skal i god tid søge om tilladelse, før du begynder at grave vej og fortov. Du kan søge her fra siden

Hvis du skal grave i offentlig vej

Forvent at vi behandler din ansøgning inden for 8 arbejdsdage, hvis den opfylder kravene. Ved større gravearbejder kan vi have længere behandlingstid.

 

Søg om gravetilladelse i vej og fortov

Søg også tilladelse hvis du er i tvivl

Selvom du ikke graver i vejens areal, kan det godt være, at vi skal vide det alligevel - blandt andet hvis du er for tæt på eller skal grave dybt lige ved siden af.

Søg om gravetilladelse her fra siden.

Vi skal bl.a. vide:

 • Hvem der udfører arbejdet, og for hvem arbejdet bliver udført
 • Præcis adresse eller stationering på vejen
 • Kortbilag/graveplan, der er så præcis, at vi også kan finde stedet om to år
 • Hvilket element du skal grave i: kørebane, cykelsti, mv.
 • Husk at kørebane altid skal stå øverst i ansøgningen
 • Størrelsen på opgravningen: længde og bredde
 • Afspærringsplan: Hvordan I sikrer trafikanterne, fremkommelighed og medarbejderne
 • Kræver afspærringen parkeringsforbud, nedsættelse af hastighed, lysregulering eller spærring af vej, så søger vi politisamtykke

Du må ikke gå i gang med at grave, før du har tilladelsen, og du har læst den igennem. Vi kan have stillet særlige krav til netop det sted, hvor du skal grave:

 • Hvornår du må grave
 • Hvor du må grave
 • Afspærringsplan/politisamtykke
 • Særlige vilkår (fx biofuge)
 • Almindelige standardvilkår

Når du skal i gang med at grave, så tænk over, hvordan du udfører arbejdet:

 • Hvordan sikrer du, at opgravningen står åben i kortest mulig tid
 • Passer afspærringen til de faktiske forhold?
 • Graver du i det element, som din tilladelse dækker? (kørebane, cykelsti, fortov, yderrabat)
 • Hvordan sikrer du fremkommelighed og trafiksikkerhed?
 • Hvilken metode skal du bruge ved retablering?
 • Sørg for fotodokumentation (knækkede fliser, asfalt mm.)
 • Lav fotodokumentation af fri banket
 • Har vejen været spærret, skal du give vejmyndigheden besked, så snart du ophæver spærringen af hensyn til GPS-trafikmelding

 

Når du er færdig med arbejdet og har retableret din udgravning, skal du senest 5 dage efter færdigmelde arbejdet. 

Færdigmeld på Virk.dk
Du har ansvaret for graveområdet, indtil du har meldt arbejdet færdigt.

Tjek at arbejdet stemmer overens med din tilladelse

 • Elementet (kørebane, fortov mv.)
 • Ændrede kort i forhold til det du vedhæftede din ansøgning
 • Tilføj fotodokumentation

Ved alle gravninger skal der indhentes ledningsoplysninger, og dette er ledningsejerens ansvar.

Ved ledningsarbejder, der må antages at medføre ikke ganske uvæsentlige gener for grundejere og trafikanter, skal ledningsejeren orientere offentligheden om ledningsarbejdet:

 • Hvem der graver
 • Formålet med gravearbejdet
 • Datoer for arbejdets start og forventet afslutning

Ved gravninger på statsveje skal du søge om tilladelse hos Vejdirektoratet.
Søg tilladelse på Vejdirektoratets hjemmeside

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup