Ladestandere

Thisted Kommune støtter muligheden for opladning af el-køretøjer i kommunen. Gennem to udbud kommer vi til at medvirke til etableringen af ca. 100 ladestandere, der er spredt ud over hele kommunen. Tilsammen kan de servicere knap 200 biler på samme tid. Derudover etableres der ladestandere af Vejdirektoratet og private aktører i Thisted Kommune.

Her kan du læse om opsætning af ladestandere i Thisted Kommune

På steder, hvor der er opsat en ladestander, men hvor der ikke er skiltet med at pladserne er forbeholdt opladende køretøjer, må alle køretøjer parkere. På steder med skiltning gælder de skiltede regler.

Opsætning af el-ladestander ved egen bolig, hvor både ladeboks og ladeplads/parkering er på egen grund kræver ikke kommunal tilladelse.

Det er ikke muligt at få tilladelse til at trække et kabel fra en ejendom over det offentlige vejareal herunder fortov for at oplade sin elbil. Dette skyldes tilgængeligheds-, sikkerheds- og driftsmæssige årsager. Der kan heller ikke gives tilladelse, selvom kablet er monteret eller nedgravet i eller på belægningen.

Ved opsætning af el-ladestandere på privat fællesveje skal kommunen som vejmyndighed søges om tilladelse til etablering af ladestandere og tilhørende skiltning/afmærkning på vejarealet. Vejmyndigheden sikrer, at gældende regler, herunder afmærkning, tilgængelighed og trafiksikkerhed, overholdes, samt at projektet er godkendt af politiet.

Ansøgningen skal indeholde en målfast tegning, med relevante mål f.eks. til kanten på kørebanen, vejudstyr, skel m.m. Derudover skal der sammen med ansøgningen fremsendes en tilladelse og evt. vilkår for opsætningen af ladestanderen fra vejens ejer, grundejerforening eller vejlauget. 

Ved opsætning af en ladepark til offentlig brug, skal der søges tilladelse til etablering af et tankanlæg i henhold til vejlovens §§88-89, tilladelsen søges hos Thisted Kommunes Vejmyndighed. Kommunen sikrer også, at projektet er godkendt af politiet og evt. vejdirektoratet.

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup