Byggetilladelser

Går du med ideen om at bygge, men mangler viden om at søge byggetilladelse? Søg viden nedenfor.

 

Forhåndsdialog

Går du med byggeplaner i form af nybyggeri, tilbygning, ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning skal du i de fleste tilfælde søge en byggetilladelse. Der er mange love, ca. 25, som kan være med til at regulere dit byggeri. Byggeloven, Planloven og Naturbeskyttelsesloven kan være nogle af de love, som stiller krav til dit byggeprojekt.

Vores intention er at hjælpe dig tidlig i byggeprocessen, hvor vi kan guide dig i, hvilke love og regler der gælder i dit område.
Derfor opfordrer vi til, at du benytter vores tilbud om forhåndsdialog tidligt i dit projekt, så vi ved modtagelsen af din ansøgning hurtig kan give en tilladelse.

Ønsker du at starte dit byggeprojekt med en forhåndsdialog, så send os gerne en mail med skitser og kontaktoplysninger til byggesag@thisted.dk Alternativ ring til os på telefonnummer 99 17 21 44.

 

Procesdiagram for byggetilladelse

 

Byggesagsbehandlerne har udarbejdet en vejledning, der kort beskriver, hvornår der skal søges om byggetilladelse. Se vejledningen her.

 

Søg om bygge- og nedrivningstilladelse

Det er lovpligtig at søge digitalt via hjemmesiden Byg og Miljø. Her bliver du stepvis guidet igennem ansøgningsprocessen.
Herunder kan du se en kort video, der forklarer hvordan du skal bruge systemet.Sammen med ansøgningen skal du indsende beskrivelser, der beskriver byggeprojektets omfang. Derudover skal du også indsende tegningsmateriale (situationsplan, plan-, facade- og snittegninger). Tegningerne skal være målfaste og indeholde de nødvendige mål som længde-, bredde- og højdemål samt mål for afstand til skel.

Byggesagsbehandlerne har udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvilke krav der stilles til tegningsmaterialet. Se vejledningen her.

Hvis dit byggeri er i brandklasse 2-4 eller konstruktionsklasse 2-4 skal dit projekt have tilknyttet certificerede rådgivere. Se lister over de certificerede rådgivere her.

Du kan læse mere om brand- og konstruktionsklasser her.

 

Start dit byggeprojekt i Byg og Miljø.

Se vejledningsvideo til ansøgning om byggetilladelse i Byg og Miljø her.

 

Arrangementtilladelse til festival- og salgsområder, spejderlejre og midlertidige campingområder
Thisted Kommune skal give byggetilladelse til festival- og salgsområder, midlertidige campingområder og lignende arrangementer, hvor der er opstillet transportable konstruktioner (telte, scener, tribuner, overdækninger, raftekonstruktioner, og lignende). I forbindelse med godkendelsen påses brand- og flugtvejeforhold og redningsberedskabets indsatsmuligheder. Godkendelsen sker i samråd med Nordjyllands Beredskab.

Ønsker I en afklaring på, hvorvidt jeres arrangement kræver anmeldelse eller godkendelse af kommunen, er I altid meget velkommen til at kontakte Thisted Kommunes byggesagsafdeling for nærmere vejledning. Arrangementer kan være meget forskellige, hvorfor det materiale kommunen skal bruge til at behandle sagen, kan være meget forskelligt fra sag til sag. Ved et formøde med kommunen, kan vi hjælpe med at afklare hvilket materiale, der skal bruge til jeres arrangement.

Kontakt kommunen i god tid inden arrangementets afholdelse. Kommunen kan være behjælpelige med print af større oversigtskort mv. Se kontaktinfo neders i denne vejledning.

Ved arrangementer vil kommunens øvrige afdelinger inden for vej, natur og miljø blive inddraget, såfremt der er forhold, de skal påse, eksempelvis skiltning, renovation, toiletforhold, naturbeskyttelse mv. Et arrangement kan derfor også kræve godkendelse efter anden lovligning.

Thisted Kommune har udarbejdet en vejledning til arrangementtilladelser. Se vejledningen her.

Er der spørgsmål til ovenstående eller har I et arrangement, I ønsker at afholde, er I altid velkommen til at kontakt Thisted Kommune, byggesagsafdeling ved Kasper Justesen telefon 99 17 21 48 eller Ketty Overgaard telefon 99 17 22 13 for spørgsmål til godkendelsen, tegninger, kortbilag mv.  

 

Bilag til din bygge- og nedrivningstilladelse


Fuldmagt
Hvis du søger en byggetilladelse og ikke ejer ejendommen, hvor der søges byggetilladelse til, skal u (ansøger) sørge for, at ejendommens ejer har givet fuldmagt til ansøger.

Man kan give fuldmagt på to måder:

  1. Du (ansøger) sender en digital anmodning til ejer gennem Byg og Miljø, og ejeren underskriver anmodningen med NemID.

  2. Ejer underskriver Fuldmagt og du (ansøger) vedhæfter denne i ansøgningen i Byg og Miljø.

 
Fravalg af byggeskadeforsikring

Hvis du får en bygherre til at opføre en helårsbolig eller man køber en nøgleklar nybygget helårsbolig, skal der tegnes en lovpligtig byggeskadeforsikring.
Hvis du som ejer derimod selv er ansvarlig for at styre opførelsen af det byggeri, der ansøges om byggetilladelse til, kan du fravælge byggeskadeforsikringen. Du skal underskrive denne fravælgelse af byggeskadeforsikring, og vedhæfte den i din ansøgning i Byg og Miljø.

 

Byggeri der eventuelt ikke kræver bygge- og nedrivningstilladelse

Se afsnit i vejledningen "Byggeri der IKKE kræver byggetilladelse" på side 3. 

Det er dog altid en god idé, at kontakte os inden et byggeri påbegyndes, så du kan være sikker på, at den ønskede nye bygning overholder lovgivningen.

Bæredygtigt byggeri - De nye klimakrav

Den 1. januar 2023 er der nye krav i bygningsreglementet om bygningers klimaaftryk. De nye krav omfatter en grænseværdi for CO2-udledning fra bygningers livscyklus, herunder LCA (Life Cycle Assessment), som angiver en bygnings klimabelastning. Det betyder, at der lægges loft over hvor meget CO2 nybyggeri på over 1.000 m2 må udlede fra 2023, og fra 2025 udbredes loftet til nybyggeri generelt. 

De nye krav i bygningsreglementet får betydning for alle byggerier, der opvarmes til over 5 °C, med få undtagelser, da der i forbindelse med færdigmelding skal indsendes en LCA-beregning, før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Hvis du til vide mere om, hvad der betyder for dig, kan du finde svar på Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

LCAbyg kan du finde et værktøj, der beregninger livscyklusvurderinger for bygninger.

Arkiv over byggesager

Vil du se tidligere tilladelser og tegninger for en ejendom, kan du finde dem digitalt. Vær opmærksom på at det kan forekomme, at der ikke findes tegningsmateriale til enkelte bygninger.

Sådan søger du på Weblager

  1. Klik dig ind på Weblager

  2. Vælg Thisted Kommune

  3. Vælg enten ejendommens adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer

  4. Tryk på "søg"

Du får nu vist alle tilgængelige sager på den søgte ejendom. Hvis en sag er låst, kan det skyldes, at der er personfølsomme oplysninger.

De personfølsomme oplysninger kan i enkelte tilfælde sløres, kontakt derfor Team Byg på telefon 99172144 eller byggesag@thisted.dk hvis du oplever at en sag er låst.

 

Gebyr for byggesagsbehandling

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har, med virkning fra 1. februar 2023, valgt at indføre gebyr for byggesagsbehandling.

Der opkræves gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet. En afgørelse kan være en byggetilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, ibrugtagningstilladelser, påbud, forbud og afslag. Der opkræves ligeledes også gebyr i lovliggørelsessager.

Prisen pr. 1. februar 2023 er 637 kr. pr. time. Nedrivningstilladelser er dog undtaget af dette gebyr, og der vil i stedet blive opkrævet et fast gebyr på 1.124 kr. pr. sag.

Vær opmærksom på at gebyrerne bliver reguleret hvert år.

Gebyrinstruks
Her kan du læse gebyrinstruksen der har dannet grundlag for at opkræve gebyr for byggesagsbehandling.

 

Sagsbehandlingstid

Thisted Kommune har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på seks til otte uger, fra det tidspunkt hvor sagen er fuldt oplyst med fyldestgørende materiale.

Sagsbehandlingstiden vil være længere, hvis det kræver andre myndigheders godkendelser, høringer og dispensationer.

 

BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Registeret bruges af både statslige - og kommunale myndigheder, forsyningsvirksomheder, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber med flere.

Det er meget vigtigt, at alle BBR-forhold oplyses ved en byggeansøgning. Forholdene i BBR dækker bl.a. opførelsesår, areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje, etc. Ejer har pligt til at sørge for at ejendommen er korrekt registreret i BBR jf. BBR loven. Registreringen skal beskrive de faktiske fysiske forhold. Data i BBR registeret er således ikke bevis for, at gældende love er overholdt.

 
Rettelser til BBR

Hvis du har rettelser til dine BBR-oplysninger, kan du foreslå ændringer i selvbetjeningsløsningen Ret BBR og logge på med dit NemID.

Det er dog ikke muligt at registrere: Nye bygninger som ikke er småbygninger som garage, carporte og udhuse, samt nye bolig- og erhvervsenheder. Disse forhold kræver en byggetilladelse.

Gå til Ret BBR

Hvis du oplever problemer med at logge på eller navigere på siden, kontakt da SKAT, Ret BBR Support på tlf: 72 22 28 55. Mandag - torsdag: 9.30 -15.00 og fredag: 9.30-12.00

Du skal være opmærksom på, at nogle rettelser kræver en lovliggørelse fx tilbygninger, nedrivninger eller udnyttelse af tagetage. Disse forhold vil blive sagsbehandlet af en byggesagsbehandler.

BBR-meddelelser
Via den ”Offentlige Informations Server” (OIS) kan din BBR-meddelelse downloades og printes gratis. Download din BBR-meddelelse her. Som ejer får du tilsendt en ny BBR-meddelelse ved køb af ejendom, afslutning af en byggesag, og hvis du har kontaktet kommunen for at få tilrettet forhold i BBR. Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte BBR-kontoret på telefonnummer 99 17 21 50 eller på 99 17 21 52.

Erhvervsejendomme
Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til BBR.

Du kan se yderligere informationer om BBR her
.

 

Visioner og mål for byggesagsbehandling i Thisted Kommune

Her kan du læse om visioner og mål for byggesagsbehandlingen i kommunen.

P-Fond

Afgift for parkeringspladser er pr. 1. januar 2018 fastsat til 27.000,00 kr. pr. p-plads.

Læs nærmere om P-Fond regulativet her.

Nyttige links

Læs regler for opførelse af byggeri i Bygningsreglementet her.

Læs lovtekster om Byggeloven, Planloven, Miljøloven, Vejloven etc. her.

Læs om lokalplaner her.

Læs om servitutter og deklarationer her.
Vær opmærksom på at disse oplysninger bedes indsendt sammen med din byggeansøgning.

Find materiale fra tidligere byggesager på Weblageret her.
Det kan forekomme, at der ikke findes materiale til enkelte ejendomme.

Find kort-relaterede informationer på kommunens digitale kort her (fx matrikelkort, digitale luftfotos, plan-data m.v.).
Bemærk at de digitale kort kun er vejledende, og at det er dig der har ansvaret for, at alle fremsendte oplysninger er korrekte.

Læs kommunens skiltevejledningen her.

Læs mere om PCB her.

Læs om radonfrit hjem her. 

Læs om PVC i dit byggeprojekt her.

Læs mere om byggetilladelser til legepladser her.

Læs om hvordan du undgår de mest almindelige fejl, når du indgår aftalen med håndværkeren her

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00