Høringsfrist: 1. maj 2024

Ændringer på Hannæs-Østerild Skole

Publiceret 04-04-2024

Et forslag fra skolebestyrelsens på Hannæs-Østerild Skole om reduktion i antallet af matrikler er nu i høring.

I forbindelse med Thisted Kommunalbestyrelses behandling af punktet ”Analyse af folkeskolen” den 27. juni 2023, blev der indgået et forlig, hvor bl.a. flg. forslag blev godkendt: 

- Forligskredsen er enige om, at når en skole eller en geografisk afdeling af en skole er mindre end 100 elever, indledes der en dialog med Børne- og Familieudvalget om den fremtidige udvikling af skolen/afdeling med henblik på at sikre en størrelse på mindst 100 elever. En skole eller en geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Har en skole eller en geografisk afdeling af en skole mindre end 75 elever, indledes der en proces for skolens/afdelingens afvikling som kommunal folkeskole.

Efterfølgende har Børne- og Familieudvalget afholdt møder med Hannæs-Østerild skole, og der har resulteret i et forslag om ændringer i skolens fremtidige organisering fra Hannæs-Østerild Skoles skolebestyrelse, som indeholder følgende:

Om forslaget:

Forslaget indebærer, at de nuværende 3 matrikler reduceres til 2, så afdelingen i Frøstrup rummer 0.-4. klasse, og afdelingen i Østerild rummer 5.-9. klasse.

Skolebestyrelsen foreslår, at ændringerne træder i kraft den 1. august 2024.

Det er det forslag, der er i høring nu.

Skolebestyrelsens forslag bygger på følgende præmisser:

0.-4. klasse i Frøstrupafdelingen:

1. Morgen SFO i Østerild og i Frøstrup
2. Eftermiddags SFO kun i Frøstrup
3. Egen bus kører om morgenen fra Østerild direkte til Frøstrup
4. Egen bus kører kl. 15.30 direkte fra Frøstrup til Østerild.

5. – 9. klasse i Østerildafdelingen

5. faglokaler og idrætshal benyttes i Vesløs
6. Fagdage i Vesløs
7. Eleverne benytter NT mellem Østerild og Vesløs
8. Skolebestyrelsens beregninger viser, at de to matrikler i perioden 2024-2029 begge som minimum vil have et elevtal på mere end 92 elever.

Forvaltningens bemærkninger til forslaget:

  • Vedr. buskørsel pkt. 3, 4 og 7

Ændringen i skolens organisering vil afføde en ændring i NT’s køreplan samt kørselsberettigede og det vil derfor i mindre grad blive nødvendigt at supplere med skolens egen bus. Dog giver den forholdsvist korte tidsfrist en udfordring i det første kommende skoleår, hvilket gør, at det kan bliv3e nødvenligt at supplere med kørsel fra skolens egen bus.

  • Vedr. brug af hal og faglokaler i Vesløs pkt. 5 og 6

Forvaltningen indstiller at Multihallen i Østerild benyttes samt at der etableres et fysiklokale på Østerild skole. Forvaltningen foreslår at Hannæs Hallen kompenseres økonomisk på lige fod med Vestervig-Agger hallen, når Vestervig skole nedlægges.

  • Vedr. elevtal punkt 8

Forvaltningen vurderer, at ændringen vil opfylde den politiske ambition om mindst 75 elever på hver skole/afdeling, en bemærker, at en ændring i organiseringen dog kan medføre ændring i tilslutningsandelen til Hannæs-Østerild Skole.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget kræver en godkendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet om ændring i skoledistrikt, således der vil være et skoledistrikt for 0.-4. klasse i Frøstrup og 5. – 9- klasse i Østerild.

Det indstilles, at ressource-tildelingen tilrettes så Hannæs Østerild ikke længere får forhøjet ledelsestildeling, idet skolen samles på 2 matrikler.

Sagsfremstillingen

Den fyldestgørende sagsfremstilling samt skolebestyrelsens oplæg kan findes under punkt 48 i referatet her:

Referat fra møde i Kommunalbestyrelsen

Send et høringssvar

Du sender dit høringssvar ind via linket her:

Indsend høringssvar

Vi skal have modtaget det senest d. 1. maj 2024.

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted