Ydelser

Ansøg om enkeltydelser

En enkeltydelse er en særlig økonomisk engangsydelse, hvor du kan søge om hjælp til nødvendige udgifter, hvis du ikke selv kan afholde udgiften. Her på siden finder du vigtige informationer, når du søger enkeltydelse efter Lov om Aktiv Socialpolitik og Lov om Integration af udlændinge i Danmark

Det siger loven om enkeltydelse

Der kan normalt ikke ydes hjælp til udgifter, som du har påtaget dig, inden du har søgt kommunen om hjælp.

Enkeltudgifter

Hjælp til betaling af en rimeligt begrundet enkeltudgift forudsætter, at du har været ude for ændringer i dine forhold (social begivenhed). Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af et behov, der ikke har kunnet forudses, og afholdelse af udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre dine og din families muligheder for at klare jer selv i fremtiden.

Sygebehandling m.v.

Hjælp til betaling af sygebehandling, medicin, tandbehandling (se også under ”tilskud til tandpleje”) og lignende forudsætter, at udgiften ikke kan dækkes af anden lovgivning, og at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Særlig hjælp vedr. børn

Der kan ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af samvær med egne børn under 18 år, når barnet ikke bor hos dig, men bor hos den anden forælder. Er du bopælsforælder, kan der ydes hjælp til transportudgifter i forbindelse med samværet.

Flytning

Hjælp til flytning forudsætter, at flytningen forbedrer din og/eller din families bolig eller erhvervsforhold.

Hvis du ikke har et beboerindskudslån via boligstøtteloven, så skal du finde en bolig i en boligforening først og ansøge om lån i Borgerservice eller på Borger.dk.

Det er endvidere en betingelse for hjælp i ovennævnte særlige tilfælde, at du eller din eventuelle ægtefælle ikke har mulighed for at betale udgiften. Det vil samtidig blive vurderet, om du eventuelt har mulighed for at afholde hele eller dele af udgiften ved opsparing eller gennem en afdragsordning.

Særligt om tilskud til tandbehandling

Der ydes tilskud til betaling for tandpleje, hvis du modtager forsørgelsesydelse i form af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Du kan også få tilskud, hvis du modtager anden forsørgelsesydelse efter Lov om aktiv socialpolitik, der svarer til dit ydelsesniveau for nævnte ydelser. Modtager du anden forsørgelsesydelse, skal du i øvrigt opfylde de økonomiske betingelser for selvforsørgelses og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Der ydes et tilskud på henholdsvis 100 % eller 65 % af udgiften, der overstiger 600 kr. pr. år. Procentsatsen er afhængig af din alder og dit ydelsesniveau. Hvis det samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr., skal kommunens overtandlæge forhåndsgodkende behandlingen.

Du kan få udleveret eller tilsendt et skema i Team Ydelse, som du kan medbringe til din tandlæge. Af skemaet fremgår, om du er omfattet af personkredsen for tilskud til tandpleje og hvilken procentsats, du kan få i tilskud.

Egenbetalingen kan eventuelt søges efter enkeltydelsesreglerne – jævnfør ovenfor.

Hvordan ansøger jeg?

Du kan sende din ansøgning digitalt via borger.dk - husk at vælge Thisted Kommune. 

Husk at vedhæfte nødvendig dokumentation. Når du udfylder skemaet digitalt, bliver du undervejs i processen oplyst om, hvilken dokumentation, der er nødvendig.

Hvis du ikke har MitID, kan du få udleveret et ansøgningsskema i Team Ydelse. Ansøgningsskemaet skal herefter, sammen med den nødvendige dokumentation, afleveres/indsendes til:

Thisted Kommune
Erhverv og Beskæftigelse
Team Ydelse
Skolegade 4 C
7700 Thisted

Ansøg om enkeltydelser via borger.dk

Hvad kan jeg søge hjælp til? 

 • Tandbehandling
 • Sygebehandling, medicin
 • Flytning
 • Særligt vedr. børn
 • Øvrige enkeltudgifter

Nødvendig dokumentation ved ansøgning om enkeltydelse

Vær opmærksom på, at du skal bruge nedenstående dokumentation i PDF-format til din ansøgning.

 • Kontooversigt – samlet oversigt over alle dine bankkonti (også fra evt. ægtefælle)
 • Kontoudtog for de seneste 3 måneder fra alle dine bankkonti (også fra evt. ægtefælle)
 • Dokumentation for indtægter (f.eks. SU, lønsedler for de seneste 3 måneder, forsikrings- eller pensionsudbetalinger) (også fra evt. ægtefælle)
 • Dokumentation på værdi af f.eks. bil, motorcykel, hus, aktier el.lign. (også fra evt. ægtefælle)

Eventuelt skal du også bruge denne dokumentation:

 • Dokumentation for faste udgifter, hvis du søger om særlig støtte (f.eks. lejekontrakt, el, vand, varme + andre udgifter)
 • Opsigelse fra arbejdsgiver
 • Afmelding fra SU og uddannelsessted
 • Kopi af vandrejournal, hvis du er gravid
 • Opholdstilladelse/registreringsbevis, hvis du ikke er dansk statsborger

Ved behov for yderligere dokumentation, vil team Ydelse kontakte dig.

Eftersendelse af dokumentation

Du kan indsende dokumentationen via selvbetjeningsløsningen til Kommunernes Ydelsessystem, som du kan logge på med MitID på www.thisted.dk/ky. Derefter gør du følgende for at eftersende dokumentationen:

 1. Klik på ”send dokumentation”
 2. Marker den sag, dokumentationen handler om
 3. Klik på ”vedhæft dokumentation” og vælg filen med dokumentationen
 4. Klik på ”send dokumentation”

Du kan følge din sag og se udbetalingsmeddelelser på www.thisted.dk/ky.

Sagsfrister

§ 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed siger, at kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har en ansøgning i hænde, og indtil der skal være truffet en afgørelse.

Thisted Kommune har en sagsbehandlingsfrist på 4 uger på ansøgning om enkeltydelse. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgningsskemaet samt den nødvendige dokumentation er kommunen i hænde.

I de situationer, hvor ovennævnte frist ikke kan overholdes, vil der blive givet skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Ankemulighed

Hvis du er uenig i den afgørelse, som kommunen træffer, kan du inden for en frist af 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen indbringe den for:

Ankestyrelsen Aalborg
7998 Statsservice

Du har mulighed for at klage både mundtligt og skriftligt ved enten at henvende dig eller indsende klagen til:

Thisted Kommune
Erhverv og Beskæftigelse
Team Ydelse
Skolegade 4 C
7700 Thisted

Efter Thisted Kommunes genvurdering af sagen vil den blive videresendt til Ankestyrelsen sammen med papirerne i sagen, hvis afgørelsen fastholdes. Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du i klagen forklarer så udførligt som muligt, hvorfor du er uenig i afgørelsen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning om enkeltydelse, kan du ringe eller skrive til os. Du finder vores kontaktoplysninger i den gule kontaktboks. 

Kontakt vedr. enkeltydelser

Telefontider

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag

08.00 - 15.00
08.00 - 17.00
08.00 - 13.00

Tlf.: 99 17 23 63

Åbningstider 

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag

09.00 - 14.00
09.00 - 16.30
09.00 - 13.00

Du kan skrive til os på ydelser@thisted.dk

Senest opdateret 22-02-2024
Ansøg om enkeltydelser

borger.dk

Tilføj dokumentation til eksisterende sag

Klik her