Thys grønne fremtid

Nu er planen for energizoner klar

Publiceret 20-09-2023

Her er visionerne for fremtidens grønne energiproduktion i Thy. Den udpeger blandt andet seks mulige lokationer til såkaldte energizoner og en ny kategorisering af kommunens øvrige areal.

Thy skal være klimaneutral i 2035. Det er vores ambitiøse målsætning, som er en del af kommunens klimaplan. For at kunne realisere Thys grønne fremtid kræver det arealer, hvor fremtidens grønne energiløsninger kan placeres. 

Derfor har vi nu peget på fire mulige placeringer af energizoner. Og to placeringer til potentielle energizoner.

Der bliver foreslået energizone Hanstholm, energizone Nors, energizone Skinnerup-Brund og energizone Midtthy. De to potentielle energizoner er energizone Frøstrup og energizone Hurup. 

Du kan finde flere informationer om de enkelte energizoner her: Link til thisted.dk/energizoner

Nøglen til Thys grønne fremtid  

Energizonerne er arealer i Thy, der bliver reserveret til grønne energiløsninger - ligesom man kender det fra for eksempel erhvervsområder i dag. Energizonerne skal rumme fremtidens mere pladskrævende energianlæg som for eksempel biogas, pyrolyse eller Power-to-x-anlæg.  

Samlet set er arealet, der ønskes anvendt til energizoner, 1,4 procent af kommunens samlede areal. 

Energizonerne er nøglen til vores visioner omkring Thys grønne fremtid, som både er ambitiøs på klimaets og den lokale udviklings vegne. Det fortæller Jens Kr. Yde, der er formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. 

- Zonerne skal tiltrække kapital og nye teknologier. Det betyder vækst og grøn erhvervsudvikling til lokalområdet. Samtidig kan den grønne omstilling påvirke varme- og elpriser positivt lokalt. På den måde er konceptet med energizoner unikt, og det bliver konstruktivt at indfri de ambitiøse grønne målsætninger, vi har i vores Grøn Fremtid Thy strategi.

En tredeling af Thys arealer

Forvaltningen har gennemgået samtlige arealer i Thy. Den unikke natur, energizonernes strukturelle behov og andre beskyttelseshensyn betyder, at de udvalgte energizoner er de områder, hvor det kan lade sig gøre at placere og samle energianlæg.

Udover udpegningen af energizonerne har forvaltningen også skabt en ny kategorisering af kommunens øvrige areal.  

Forvaltningen foreslår, at to tredjedele af kommunens areal bliver udpeget til negativområder, hvor man ikke kan opstille energianlæg.

Det resterende areal – som ikke foreslås udpeget til energizoner – bliver kaldt neutralområder. Det er områder, hvor der potentielt kan opstilles for eksempel solceller og vindmøller. Men det kan kun ske med lokalsamfundets opbakning og eventuelle medejerskab. Neutralområderne udgør cirka en tredjedel af Thisted Kommunes areal.

Et signal til udviklere og investorer 

Tredelingen af Thys arealer skal gøre det nemt, trygt og overskueligt for både investorer, borgere og erhvervsdrivende.

Skaberne af fremtidens grønne løsninger kan se, at der er plads til dem i Thy. Samtidig giver det en større gennemsigtighed og sikkerhed for borgerne i neutralområder, fordi de ved, at energianlæg kun er en mulighed, hvis det lokalsamfund, de er en del af, ønsker det – eller er medejere af det.  

Også når det gælder energizonerne vil borgerne få stor mulighed for at komme til orde. En del af forslaget fra forvaltningen er, at borgerne i de områder, hvor der foreslås energizoner, skal have medbestemmelse på, hvordan udformningen skal være.

Det kan for eksempel være, at der fra lokalsamfundet bliver ønsket, at der skal rejses skov omkring anlæggene, eller at lokalt medejerskab skal være et krav til investorer.  

- Det er et klart signal til udviklere og investorer om, at Thisted Kommune er en aktiv part i den grønne omstilling, og vi forventer at lokalsamfundene er med i processen. Der er forudsætninger, der skal være opfyldt, før vi kan lægge land og landskab til. De forudsætninger definerer vi sammen med borgerne. Det skaber gennemsigtighed omkring hvilken målestok, vi vurderer energiprojekterne efter politisk, udtaler Jens Kr. Yde, formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.  

Planen er, at Thisted Kommune vedtager energizoner inden udgangen af 2023. Med udgangspunkt i borgernes input ønsker politikerne samtidig at vedtage en række kriterier, for de anlæg der kan ligge i neutralområder og energizoner. 

Vær med i dialogen 

Vi holder to borgermøder, hvor du kan være med til at definere de kriterier og forudsætninger, der skal være til energizonerne og eventuelle energianlæg i neutrale zoner.  

Det sker i Nors Hallen og Hørdum Hallen den 26. og 27. september. Her spørger kommunen thyboerne, hvad der er vigtigst. Skal den grønne energiproduktion sikre større lokalt medejerskab, som kan skabe økonomi til at udvikle lokalt? Eller skal fokus være på nye rekreative områder, mere natur eller større biodiversitet? 

Du kan læse mere om energizonerne, planlægningsprincipperne og borgermøderne på thisted.dk/klima 

Fakta om energizoner

  • Energizoner er en visionær og helhedsorienteret måde at planlægge den grønne omstilling på, som udspringer af samarbejdet i Klimaalliancen Thy.
  • Planlægningen af energizoner sikrer, at de producenter og teknologier, der har størst gavn af hinanden – eller afhængige af hinanden – ligger det samme sted. Et biogasanlæg med CO2-fangst vil for eksempel have en masse overskudsvarme, som kan bruges af fjernvarmeselskaber til at levere billig og grøn varme ud til forbrugerne.  
  • Energizonerne har mange behov. De skal ligge i nærheden af eksisterende byzone og industri. De skal ligge strategisk i forhold til veje, elnettet, gasdistributionen, fjernvarmeværker og landbrugserhvervet. De skal have en vis geografisk størrelse, samtidig med at de skal leve op til en række afstandshensyn. Slutlig må de ikke karambolere med fredninger og beskyttede områder. 
  • Det er ikke skitseret endnu hvilke anlæg, de enkelte energizoner kommer til at huse. Det er heller ikke fastlagt, hvor de enkelte anlæg skal være placeret i de forskellige energizoner. Men Thisted Kommune forventer at stille krav om, at anlæggenes placering og udformning tilpasses i dialog med de berørte husstande og lodsejere, så de fx afskærmes af beplantning eller skovrejsning.  

Team Energi og Ressourcer

Kontakt