Befolkning

Vi bliver færre Thyboer i fremtiden

Publiceret 14-09-2023

Antallet af indbyggere i Thisted Kommune falder frem mod 2039. Det viser en prognose, som kommunen har lavet. Faldet sker på trods af, at det ser ud til at færre vil flytte herfra fra 2028.

Andelen af unge mellem 17 og 24 år ventes at falde med 17,8 procent. Samtidig vil andelen af 80+-årige stige markant frem mod 2039, viser prognosen.

Flere der dør, end nye der fødes. Flere som flytter, end der kommer til. Det er hovedårsagerne til, at indbyggertallet i Thisted Kommune ventes at falde fra nuværende 43.384 til 41.978, når vi rammer 2039. Det svarer til et fald i befolkningsudviklingen på -3,2 procent. Til sammenligning forventes der en stigning på 4,4 procent på landsplan i samme periode.

Tallene fremgår af en ny befolkningsprognose, som Thisted Kommune har lavet i samarbejde med COWI A/S. Den er baseret på forskellige faktorer, og det er vigtigt at bemærke, at prognoser altid er forbundet med usikkerhed og kan påvirkes af ændringer i politik, økonomi og demografiske mønstre.

Flere ældre iblandt os

Samtidig med at vi bliver færre thyboer, så forudser prognosen, at der frem mod 2039 også sker en markant ændring i aldersfordelingen blandt os.
Mens antallet af 0-2-årige, 3-5-årige og 6-16-årige vil stige svagt, så forventes der et markant fald i antallet af borgere mellem 17 og 64 år. Gruppen mellem 65 og 79 år ser også ud til at falde lidt, men anderledes ser det ud for gruppen 80+. Her forventes en kraftig stigning på næsten 64 procent frem mod 2039.

En tabel, der viser udviklingen i befolkningsgrupper i Thy fordelt på alder i 2023 og i 2039. Den viser at andelen af 80+ årige stiger med 63,7 procent i perioden, mens andelen af 40-59-årige falder med 11 procent i samme periode og andelen af 17-24-årige falder med 17,8 procent.
Udvikling i antallet af personer i Thisted Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo året.

Så selvom det altså umiddelbart ser ud til, at der vil blive født flere børn i Thy i perioden, så vil der samtidig dø flere, end der bliver født. Det er det, man kalder fødselsbalancen, og en del af forklaringen på det faldende befolkningstal skal altså findes i et underskud på netop den konto.

Færre vil flytte herfra

Selvom den anden store årsag til at det samlede befolkningstal falder skal findes i tallene for fraflytning, så er der alligevel noget positivt at hæfte sig ved i de tal. For bortset fra 2022, hvor der kom mange flygtninge fra Ukraine til Thy, så har udviklingen gennem en lang årrække været, at flere flytter herfra end hertil. Og selvom der stadig vil ske en fraflytning, så forudser prognosen, at den vil falde mere end tilflytningen fra omkring 2028 og frem mod 2039 og det resulterer slutteligt i en positiv flyttebalance som grafen herunder viser – om end den ikke er særlig stor.

En graf, som viser udviklingen i til- og fraflyttede, samt flyttebalancen fra 2004 til 2038. Frem til 2024 er der udsving på kurven, som så ser ud til at stabilisere sig frem til omkring 2028. Herefter er forventningen at færre vil flytte herfra.
Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalancen

Tilflytninger hænger bl.a. sammen med opførelsen af nye boliger. I Thisted Kommune blev der i årene 2004-2022 i gennemsnitligt tilflyttet 76 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført i gennemsnit 52 boliger om året i perioden frem mod 2039. Forventningen er, at der især er tale om parcelhuse.

Hvor tager de hen?

Hvis vi kigger på, hvor tilflytterne til Thy er kommet fra, så kan man i prognosen læse, at de to kommuner der sidste år var nettoleverandører for tilflytningen til Thy, var Morsø og Københavns kommune. Der kom 164 hertil fra Mors, mens kun 132 flyttede den modsatte vej, og der kom 91 hertil fra København, mens 50 thyboer tog den anden vej.

Anderledes så det ud i forhold til Aarhus og Aalborg, som er thyboernes foretrukne tilflytter kommuner. I 2022 flyttede 222 thyboer til Aarhus, mens vi fik 160 retur derfra. I alt 218 herfra drog til Aalborg, mens 180 samtidig vendte næsen mod Thy.

Hvordan skal den bruges?

En befolkningsprognose som denne er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over alderssammensætningen i befolkningen, befolkningsudviklingen, geografiske forskydninger og forventninger til boligudbygningen.

Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudvikling og vurdere behovet for bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom prognosen også kan bruges til budgetplanlægningen i kommunen.

Prognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de foregående år samt det, som kaldes boligprogrammet i prognoseperioden. Boligprogrammet er lavet af Thisted Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Det er et afgørende element i beregningen og samtidig det element, hvor kommunen har størst mulighed for at regulere i de forskellige delområder i Thy.

Du kan læse den fulde befolkningsprognoserapport her 

 

Center for Økonomi og Løn

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

Tilmeld dig nyhedsbrev

Felter med (*) skal udfyldes