Økonomi

Her er budgettet for 2024

Publiceret 10-10-2023

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2024. Vi guider dig igennem, hvad det betyder for udviklingen og den service og velfærd, vi kan give til dig.

Kort fortalt 

Det nye budget for 2024 indeholder både flere penge til velfærd på nogle områder og besparelser på andre områder.  

Overskriften for dette års budget er udvikling gennem prioritering. 

Helt overordnet har vi et driftsbudget på 3.215 mio. kr.

Det er på niveau med de penge, vi også havde til rådighed i 2023. Desværre har vi i 2024 flere udgifter til især familieområdet og socialområdet.  

Den økonomiske virkelighed i Thisted Kommune er derfor, at der bliver færre penge i de kommende års budget til at løfte velfærden i Thy.  

Derfor skal der prioriteres, og de områder, hvor der skal skabes udvikling, skal udvælges strategisk.  

Det er partierne Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der står bag budgetforliget og dermed for budgettet.

Budgetforliget

Du kan læse budgetforliget i sin fulde længde her.

Link til budgetforlig.

De vigtigste pointer

Det specialiserede socialområde for familier får tilført 16 mio.kr. og det specialiserede socialområde for voksne får tilført 15 mio. kr. i budget 2024.  
 
Det sker, fordi det er et område, hvor udgifterne har vist sig at være større end forventet i 2023. De ekstra penge til området skal altså sikre en realistisk mulighed for, at området kan overholde budgettet. Det giver en fordel til hele kommunen, fordi vi får en mere overskuelig økonomistyring.
 
Pengene skal også bruges til at få udarbejdet en tværgående analyse af den økonomiske styring af det specialiserede socialområde for både familie- og voksenområdet. Analysen skal sikre, at vi får mest mulig kvalitet til borgerne. Det gælder blandt andet, når vi arbejder med anbringelser, forebyggende indsatser, botilbud, bostøtte mv. Analysen skal også sikre, at vi får den bedst mulige gennemsigtighed og styring af området. 

I år tog kommunalbestyrelsen beslutning om den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune. 
 
Beslutningen blev i høj grad at fastholde den decentrale skolestruktur og i dialog med skolebestyrelserne løbende at følge udviklingen på de mindste af vores skoler.  
 
Den beslutning betyder, at det samlede skoleområde står med en driftsudfordring for 2024 og frem, fordi beslutningen om at bevare de små skoler og overbygninger betyder, at der nu mangler penge i budgettet. Derfor har partierne bag budget 2024 besluttet, at skolerne skal have 5,5 millioner kroner ekstra i budget 2024 og frem. 
 
Derudover har Thisted Kommune en økonomisk og faglig udfordring med, at stadigt flere elever visiteres til specialundervisning.  
 
Forligsparterne er derfor også enige om at udvikle og styrke kvaliteten i specialundervisningen. Der afsættes derfor 350.000 kr. under Børne- og Familieudvalget til en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at udvikle kvaliteten og skabe en stabil og forudsigelig udgiftsstyring af området. Det arbejde sættes i gang i oktober og afsluttes i første kvartal af 2024. På den måde kan eventuelle ændringer kan træde i kraft i skoleåret 2024/25.  

Demensområdet får tilført yderligere 1 million kroner i 2024 og 2025.

Partierne, der har vedtaget budgettet for 2024, har ønsket, at der skal være fokus på kvaliteten af plejen på ældreområdet.  
 
Derfor ser de igen på anbefalingerne i den plejeboligplan, der blev udarbejdet i 2022.  
 
Plejeboligplanen var en stor analyse, der undersøgte, hvordan man kunne fremtidssikre plejeboligområdet.  
 
Den havde en række anbefalinger til at bygge nye og tidssvarende plejecentre, renovere og tilbygge til eksisterende plejecentre og lukke plejecentre, der ikke lever op til fremtidens krav.  
 
I 2022 var der ikke flertal for at lukke de to plejecentre, som plejeboligplanen anbefalede. Men med den økonomiske virkelighed, vi har nu, er det blevet besluttet, at plejecentrene skal lukke.  
 
Der vil blive en dialog med lokalsamfundene om alternative anvendelser af de bygninger, der huser de to plejecentre.  

Det er også blevet besluttet, at madproduktionen til kommunens plejecentre skal centraliseres. Det bliver et krav, at maden skal leve op til bronze i Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke. Det betyder, at 30-60 procent af køkkenets indløb af fødevarer og drikkevarer skal være økologiske. 

Administrationen skal spare 1 million kroner fra 2024 og frem. 

Forligsparterne ønsker at understøtte den strategiske landsbyudvikling med 500.000 Kr. i 2024 og frem.

Baggrunden er, at der er udarbejdet en strategi for landsbyudvikling, med en status for 17 af vores landsbyer, som udgør grundlaget for den landsbyudvikling, der skal beskrives i den kommende kommuneplan 2025-2037. Det arbejde skal pengene blandt andet finansiere.

En betydelig del af pengene i anlægsrammen kommer til at blive brugt på nogle store projekter, der allerede er i gang.

Det gælder blandt andet Thy Hallen og byggeriet af Statens Museum for Kunst.  

Det er blevet besluttet, at der skal spares 500.000 kroner på kulturområdet i 2024 og frem. Det er også blevet besluttet at fjerne tilskuddet til Sjørring Svømmehal i 2024 og frem.

På klima- og energiområdet har kommunalbestyrelsen netop godkendt en strategi for grøn omstilling, der hedder“Grøn fremtid Thy”. Strategien indeholder en lang række initiativer i forhold til klimabevidsthed, klimaneutralitet og klimarobusthed.  

Som et led heri skal der ske energimæssige investeringer for 27,5 mio. kr. i 2024, 20 mio. kr. i 2025 og 2026 og 10 mio. kr. om året i 2027 og frem. Investeringerne er lånefinansierede. 

For at kunne følge løbende med i, hvordan Thy klarer sig i den grønne omstilling, er det desuden blevet besluttet, at der skal udarbejdes et CO2-regnskab for Thisted Kommune. 

Puljen til nedrivning af forfaldne ejendomme forøges med 1 mio. kr. Midlerne bliver dog kun givet, hvis kommunen får statsligt tilskud og lånefinansiering.  

Driftsbudgettet til vej og asfalt reduceres med 500.000 kr. 

Reduktionen på strategiske samarbejder er på 300.000 kroner svarende til 5 procent af budgettet til det arbejde.

Havnens økonomi har fyldt meget i 2023. Det har ikke en stor plads i budgettet for 2024, fordi kommunen har fået afdragsfrihed på lånene til havneudvidelsen. Derfor bidrager havnen faktisk positivt til kommunens økonomi i budgetperioden fra 2024-2027. Det betyder ikke, at problemerne er løst, og det er fortsat et stort fokusområde at gøre havnen rentabel.  

Sådan fungerer det kommunale budget

Når Kommunalbestyrelsen arbejder med Thisted Kommunes budget, er det vigtigt at forstå, at det er delt op i to enheder.  

De to er servicerammen og anlægsrammen.  

Derudover er der en række udgifter, som er uden for servicerammen og anlægsrammen. Det er for eksempel udgifter på de rent brugerbetalte områder som for eksempel renovation. Det kan også være de områder, hvor kommunen udbetaler en lovbestemt ydelse. For eksempel sygedagpenge, kontanthjælp mm.

Anlægs-rammen

Anlægsrammen er den pulje penge, vi kan bruge på byggeri. Det er både nybyggeri og vedligehold af eksisterende bygninger.  

Service-rammen

Servicerammen er alle de penge, der går til for eksempel hjemmepleje, driften af skoler, dagtilbud og plejecentre, administration, borgerservice, biblioteker og meget mere.  

Så mange penge har vi til rådighed

De samlede midler i budgettet
  2023 2024
Servicerammen 2.159 mio. kr. 2.259 mio. kr. 
Anlægsrammen 151 mio kr.  155 mio. kr.

Servicerammen i det nye budget er altså større, men omregner man budgettet fra 2024 til 2023-priser, er det stort set uændret. Det samme gælder anlægsrammen. 

Hvorfor skal vi spare?

Når man ser på tallene på den måde, ser det hele jo meget godt ud. Umiddelbart har vi penge til at køre videre med det serviceniveau og de investeringer i anlæg, vi plejer.  

Hvorfor bliver der så alligevel talt om besparelser? 

Det er simpelthen fordi, udgifterne vokser mere, end indtægterne gør.

Thisted Kommunes store indtægter er de skatteindtægter, vi får fra borgerne, og de penge, der kommer fra den landsdækkende aftale mellem KL og Regeringen.   

De største udgifter i en kommune er pengene til servicerammen, og udgifterne i servicerammen stiger de her år. Det skyldes blandt andet, at der er flere ældre, der har brug for hjælp af kommunen. Samtidig oplever vi blandt andet også, at udgifterne til socialområdet vokser. 

Vi skal altså reelt set yde mere velfærd og service for færre penge.   

I Thisted Kommune har vi en form for opsparing, vi kan trække på de år, hvor udgifterne er større end indtægterne. Og dette års budget tager 53 mio. kr. fra opsparingen. I budgetaftalen er den foreløbige plan for de efterfølgende år, at der også skal bruges penge fra opsparingen i 2025, hvorefter der skal kunne lægges penge til side i de efterfølgende år. 

Det er altså nødvendigt med prioriteringer.  

Sådan fordeler pengene sig

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan pengene på driften helt overordnet bliver fordelt på de enkelte udvalgsområder.

De største udgiftsposter

Hvis man dykker mere ned i tallene, kan man se de største driftsområder under de enkelte udvalg.  hvilke områder det især er, der kræver mange penge. 

De fem største udgiftsposter
Førtidspensioner og personlige tillæg 358 mio. kr.
Kontante ydelser 183 mio. kr.
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 170 mio. kr.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 40 mio. kr. 
Tilbud til udlændinge 7 mio. kr. 
De fem største udgiftsposter
Folkeskolen mm.  435 mio. kr.
Dagtilbud til børn og unge 208 mio. kr.
Tilskud til børn og unge med særlige behov 101 mio. kr.
Kontante ydelser 31 mio. kr.
Ungdomsuddannelser 23 mio. kr.
De fem største udgiftsposter
Kommunale veje 56 mio. kr.
Kollektiv trafik 35 mio. kr.
Folkeskoler mm. 21 mio. kr.
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 13 mio. kr.
Redningsberedskab 12 mio. kr.
De fem største udgiftsposter
Tilbud til ældre 484 mio. kr.
Tilbud til voksne med særlige behov 309 mio. kr.
Tilbud til børn og unge med særlige behov 30 mio. kr.
Kontante ydelser 3 mio. kr.
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 3 mio. kr.
De fem største udgiftsposter
Sundhedsudgifter m.v. 271 mio. kr.
Kulturel virksomhed 23 mio. kr.
Folkebiblioteker 20 mio. kr.
Folkeskoler m.m. 20 mio. kr.
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter 18 mio. kr.
De tre største udgiftsposter
Administrativ organisation 294 mio. kr.
Lønpuljer m.v. 51 mio. kr.
Politisk organisation 11 mio. kr.

Referat fra den politiske behandling

Budgettet for 2024 blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen tirsdag d. 10. oktober. Du finder referatet her.

Link til dagsordener og referater

Her finder du også bilagene:

  • Det underskrevne budgetforlig.
  • Forligets økonomi i oversigtsform.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

Indholdsfortegnelse