Grøn Fremtid Thy

Thy skal være klimaneutral i 2035

Publiceret 28-06-2023

Thisted Kommune vil gøre Thy klimaneutral i 2035. Knap 100 konkrete indsatser, i en ny klimaplan der lever op til Paris-aftalen, baner vejen.

Lokale virksomheder, borgere og ansatte skal i spil, så der bliver skabt større lokal værdi og medejerskab. Målet er at skabe flest mulige vindere i den grønne omstilling. Thisted Kommunes klimaplan; Handleplan 2023 for den grønne omstilling lister knap 100 konkrete handlinger, som kommunen igangsætter frem mod 2030.

Planerne skal indfri Thisted Kommunes målsætning om, at vi, som område, skal være klimaneutral allerede i 2035, og være modstandsdygtig overfor klimaforandringer frem mod 2050. Målsætningerne stammer fra Grøn Fremtid Thy-strategien, som netop er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen sammen med Handleplan 2023 for den grønne omstilling.

Vi vil leve op til Paris-aftalen

Thisted Kommunes handleplan er netop blevet godkendt internationalt. Dermed træder Thisted Kommune nu ind i rækken af danske kommuner, som lever op til C40-netværkets klimastandarder. C40-certificering er et bevis for, at handleplanen lever op til målene i Paris-aftalen, og er et vigtigt skridt på vejen mod et klimaneutralt, klimabevidst og klimarobust Thy.

Bredt ejerskab

Klimaalliancen Thy er central i Thisted Kommunes nye strategi og handleplan. Klimaalliancens tidligere rapporter og kortlægninger har været et stærkt fundament. Nu skal vi omsætte potentialerne til handling, og her bliver det brede partnerskab en stærk alliance, der kommer til at samarbejde om mange konkrete indsatser fra skovrejsning og biogas til at lave ny natur og vådområder og generelt håndtere mere nedbør i fremtiden. Men i Thisted Kommune vil man involvere en langt bredere kreds. Thisted Kommune vil gøre den grønne omstilling tilgængelig for alle og forankre klimabevidsthed i hverdagslivet hos borgere, erhvervsliv og ansatte i kommunen. Helt konkret har man gjort det til en målsætning i strategien at være i front inden for borgerinddragelse og borgerengagement i den grønne omstilling. Thisted Kommune vil udvikle modeller for lokal værdiskabelse i større energiprojekter og vil understøtte og facilitere borgerdrevne grønne energifællesskaber og initiativer, som styrker det lokale ejerskab.

- Vi har lagt stor vægt på at omstillingen ikke skal ske på bekostning af thyboerne, men til fordel for thyboerne. Her tænker jeg særligt på lokalt ejerskab og indflydelse, men også på, at den grønne omstilling giver arbejdspladser, udvikling og nye muligheder – vi skal bygge vores industri på ryggen af den, siger Niels Jørgen Pedersen, Borgmester i Thisted Kommune.

Læs mere

Strategi og handleplan

Læs mere om Thisted Kommunes internationalt godkendte klimaplan: Handleplan 2023 for den grønne omstilling her. Handleplanen tager afsæt i en klimarobusthedsplan, en klimaneutralitetsplan og Thisted Kommunes nye ambitiøse Grøn Fremtid Thy strategi.

Læs mere