Databeskyttelse

Når Thisted Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at Thisted Kommune kan levere ydelser til borgerne, har vi dog brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers oplysninger.

Dataansvarlig

Thisted Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Det vil sige, at det er vores ansvar, at dine oplysninger behandles sikkert. Se afsnittet "Hvem er databeskyttelsesrådgiver" for at finde kontaktoplysninger.

Hvem er databeskyttelsesrådgiver (DPO)?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har konkrete spørgsmål til kommunens håndtering af dine personoplysninger:

Torben Hedegaard Hansen
Asylgade 30
7700 Thisted

Kontaktes på databeskyttelse@thisted.dk. Husk, at du ikke bør sende personoplysninger fra din egen e-mailadresse, da dette ikke er en sikker kommunikationsform, med mindre du har en sikker e-mailadresse. 

Du kan henvende dig sikkert til kommunen ved at anvende digital post, enten via borger.dk eller e-boks.dk. Find frem til databeskyttelsesrådgiver under Thisted Kommune, som du finder under ”offentlige myndigheder – kommuner”.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger må vi ikke indhente flere oplysninger end nødvendigt for at behandle din sag. 

Nogle oplysninger kan vi selv indhente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. I den forbindelse opfylder vi selvfølgelig vores oplysningspligt overfor dig. Andre oplysninger beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Retsgrundlag, personoplysninger og evt. modtagere

Nedenfor oplister vi retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i dansk ret ud fra sagsområde. Du kan under hvert enkelt område læse om retsgrundlaget, kategorier af personoplysninger og kategorier af modtagere af dine personoplysninger.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende en sag på det sociale område, herunder den kommunale indsats overfor børn og unge med særligt behov for støtte i eller udenfor hjemmet samt de kommunale foranstaltninger for voksne med handicap, nedsat funktionsevne eller på anden måde med behov for særlig støtte baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om social service (Serviceloven)
 • BEK af forvaltningsloven
 • BEK af straffeloven
 • BEK om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service
 • BEK om adoption
 • BEK om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig
 • BEK om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud
 • BEK om voksenansvar for anbragte børn og unge
 • BEK om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år
 • BEK om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven
 • BEK om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
 • BEK om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte
 • BEK om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring
 • BEK om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service
 • BEK om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven
 • BEK om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (Rammebekendtgørelsen)
 • BEK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsbekendtgørelsen)
 • BEK om støtte til køb af bil efter servicelovens
 • BEK om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • BEK om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96
 • BEK om underretning af kommunalbestyrelsen om afhøringer af sigtede under 18 år
 • BEK om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service
 • BEK om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
 • LBK om adoption (Adoptionsloven)
 • LBK om friplejeboliger (Friplejeboligloven)
 • LBK om fuldbyrdelse af straf m.v. (Straffuldbyrdelsesloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)
 • LBK om social pension (Pensionsloven)
 • Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
 • BEK om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
 • BEK om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84
 • BEK om børnehuse
 • BEK om familievejlederordningen efter lov om social service § 11
 • BEK om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83
 • BEK om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde
 • BEK om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service
 • BEK om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86
 • BEK om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven
 • BEK om voksenansvar for anbragte børn og unge
 • BEK om plejefamilier
 • BEK om plejehjem og beskyttede boliger
 • BEK om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig
 • BEK om socialtilsyn
 • BEK om Tilbudsportalen
 • Beredskabsloven
 • Lov om ændring af beredskabsloven
 • Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser)
 • BEK af Socialtilsynsloven
 • Tilbageholdelsesloven
 • Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i en sag på det sociale område, er der typisk følgende kategori af modtagere :

 • Alment praktiserende læger
 • Andre kommuner
 • Ankestyrelsen
 • Apoteker
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Børnehuse
 • Børne- og Socialministeriet
 • Danmarks Statistik
 • Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på Specialundervisningsområdet (VISO)
 • Flygtningecentre
 • Domstolene
 • Døgninstitutioner
 • Hospitaler
 • Kost- og efterskoler
 • Kriminalforsorgen
 • Læger og speciallæger
 • Plejefamilier (herunder aflastningsfamilier)
 • Politi
 • Private børnepassere
 • Private botilbud og væresteder
 • Psykiatrien
 • Regionale opholdssteder
 • Regioner
 • Selvejende institutioner
 • Skoler
 • Socialtilsynene
 • Socialpædagogiske opholdssteder
 • Statsforvaltningen
 • Støtte- og kontaktpersoner
 • Sundhedsplejersker
 • Tandlæger
 • Terapeuter
 • Tolke
 • Udbetaling Danmark
 • Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO)
 • Vuggestuer, børnehaver og dagplejere

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende beredskabets arbejde, baseres behandlingen af dine oplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK af beredskabsloven (Beredskabsloven)
 • LBK om beskyttelsesrum (Beskyttelsesrumsloven)
 • BEK om anmeldelse af ulykkestilfælde og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.
 • BEK om bedriftværn
 • BEK om brandsyn
 • BEK om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
 • BEK om kommunale beskyttelsesrumspuljer
 • BEK om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Fyrværkeribekendtgørelsen)
 • BEK om personel i redningsberedskabet
 • BEK om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
 • BEK om tekniske forskrifter for gasser
 • BEK om udrykningskørsel
 • BEK om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (Afbrændingsbekendtgørelsen)
 • BEK om beredskabspligt
 • BEK om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer
 • BEK om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • BEK om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.
 • BEK om tilsynet med det kommunale redningsberedskab og om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Beredskabsstyrelsen
 • BEK af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Der kan være tale om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med beredskabets arbejde, er der typisk følgende kategorier af modtagere:

 • Beredskab i andre kommuner
 • Beredskabsstyrelsen
 • Politiet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende beskatning og opkrævning, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet
 • BEK af konkursloven (Konkursloven)
 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • LBK om folkekirkens økonomi
 • LBK om kommunal ejendomsskat (Kommunal ejendomskatteloven)
 • LBK om kommunal indkomstskat
 • LBK om lån til betaling af ejendomsskatter (Ejendomsskattelåneloven)
 • LBK om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingsloven)
 • BEK af skatteforvaltningsloven
 • Lov om fordeling mellem staten, kommunerne og amtskommunerne af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft
 • BEK om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af grundskyldpromillen
 • BEK om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse
 • BEK om tilskud til kommuner i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld i 2012

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i en sag vedrørende beskatning og opkrævning, er
der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Skat

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende en sag indenfor beskæftigelsesområdet, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • LBK om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • LBK om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesindsatsloven, LAB)
 • LBK om erhvervsgrunduddannelse m.v.
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • LBK om social service (Serviceloven)
 • LBK om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang
 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (Kompensationsloven)
 • Lov om seniorjob
 • LBK om sygedagpenge (Sygedagpengeloven)
 • BEK om andre aktører
 • BEK om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
 • BEK om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om feriedagpenge
 • BEK om fleksjob
 • BEK om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge
 • BEK om indberetning og refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til egu-elever
 • BEK om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • BEK om matchvurdering
 • BEK om seniorjob
 • BEK om supplerende dagpenge
 • BEK om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet
 • BEK af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven)
 • BEK om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
 • BEK om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige
 • BEK om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • BEK om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven
 • BEK om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.
 • BEK om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
 • BEK om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven
 • BEK af udlændingeloven
 • LBK om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
 • BEK af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
 • Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
 • Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i en sag indenfor beskæftigelsesområdet, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Advokater
 • Alment praktiserende læger og speciallæger
 • Andre kommuner
 • Andre myndigheder, der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller, som har anmeldt ansattes sygefravær
 • Ankestyrelsen
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • ATP og Statens Pensionssystem
 • Beskæftigelsesministeriet og underliggende enheder samt arbejdsløshedskasser
 • Boligforeninger
 • Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder
 • Danmarks Statistik
 • Digitaliseringsstyrelsens NemKonto Krisecentre, opholdssteder og forsorgshjem
 • Forsikringsselskaber
 • Kommunens eksterne revision
 • Kriminalforsorgen
 • Pengeinstitutter
 • Politiet
 • Private virksomheder m.v., der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller som har anmeldt ansattes sygefravær
 • Private virksomheder m.v., der efter aftale med en myndighed løser opgaver på beskæftigelsesområdet
 • Produktionsskoler, højskoler mv.
 • Retsvæsenet
 • Statsforvaltningen
 • Sygehuse
 • SKAT
 • Tolke og mentorer
 • Udbetaling Danmark
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet samt underliggende enheder
 • Undervisningsministeriet og underliggende enheder, herunder uddannelsesinstitutioner

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende vores opgaver, der omhandler borgerlige forhold baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om Det centrale Personregister (CPR-loven)
 • LBK om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år
 • BEK af færdselsloven (Færdselsloven)
 • LBK om pas til danske statsborgere m.v. (Pasloven)
 • LBK om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ægteskabsloven Æ1)
 • Lov om offentlige betalinger mv.
 • BEK om kørekort
 • BEK om pas m.v.
 • LBK om social pension (Pensionsloven)
 • Lov om Offentlig Digital Post
 • BEK om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.
 • BEK om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.
 • BEK om indgåelse af ægteskab
 • LBK om sygedagpenge (Sygedagpengeloven)
 • BEK om Nemkontoordningen (Nemkontobekendtgørelsen)
 • Cirkulære om kørekort
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om kommunale og regionale valg (Kommunal- og regionalvalgloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)
 • LBK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven)
 • LBK om valg til Folketinget (Folketingsvalgloven)
 • LBK om valg til menighedsråd (Menighedsrådsvalgloven)
 • BEK om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)
 • Partistøtteloven
 • BEK om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)
 • BEK om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg
 • Europa-parlamentsvalgloven
 • BEK om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)

Der kan være tale om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med sine opgaver omhandlende borgerlige forhold, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Andre offentlige myndigheder
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • CPR-kontoret
 • Danmarks Statistik
 • eBoks
 • Energistyrelsen
 • Kommunens eksterne revision
 • Rigspolitiet
 • SKAT
 • Styrelsen for Patientsikkerhed via Rigspolitiet
 • Valgbestyrelser
 • Vejvisere
 • Virksomheder
 • Udbetaling Danmark
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende vores opgaver i forhold til at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK om kvalitetsrapporter i folkeskolen
 • BEK om anvendelse af test i folkeskolen mv.
 • BEK om befordring af elever i folkeskolen
 • BEK om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne
 • BEK om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (Fraværsbekendtgørelsen)
 • BEK om elevråd i folkeskolen
 • BEK om folkeskolens modersmålsundervisning
 • BEK om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
 • BEK om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen
 • BEK om karakterskala og anden bedømmelse
 • BEK om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning
 • BEK om skolefrugt- og grøntordningen
 • BEK om folkeskolens prøver
 • BEK om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017
 • BEK om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • BEK om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
 • BEK om folkeskolens undervisning i tegnsprog
 • BEK om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
 • BEK om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler
 • BEK om krav til digitale elevplaner i folkeskolen
 • BEK om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger
 • BEK om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
 • BEK om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole
 • BEK om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
 • BEK om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen
 • BEK om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse
 • BEK om statslig elevstøtte til elever på efterskoler
 • BEK om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler
 • BEK om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden
 • BEK om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
 • BEK om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)
 • BEK om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever i skoler og undervisningsanstalter
 • BEK af forældreansvarsloven
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)
 • LBK om efterskoler og frie fagskoler
 • LBK om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 • Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet
 • Lov om folkehøjskoler
 • Lov om kombineret ungdomsuddannelse
 • Lov om kommunale internationale grundskoler
 • Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (Undervisningsmiljøloven)
 • Vejledningsbekendtgørelsen
 • Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (Vejledningsloven)
 • Vejledning om udfærdigelse af eleverklæringer i folkeskolen
 • BEK af færdselsloven (Færdselslov)
 • LBK om produktionsskoler (Produktionsskoleloven)
 • LBK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven)
 • LBK om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven)
 • Lov om eliteidræt (Eliteidrætsloven)
 • BEK om obligatorisk knallertundervisning og knallertbeviser
 • BEK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen)
 • BEK om ungdomsskoler
 • BEK af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)
 • BEK om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen)
 • LBK om friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven)
 • Forældreansvarsloven
 • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)
 • BEK om dagtilbud
 • BEK om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
 • Lov om de gymnasiale uddannelser
 • LBK om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
 • LBK om specialundervisning for voksne
 • BEK om indberetning til Uddannelsesguiden
 • BEK om specialundervisning for voksne
 • BEK om merit i de gymnasiale uddannelser (Meritbekendtgørelsen)
 • BEK om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • BEK om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • BEK om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v.
 • BEK om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.
 • Bekendtgørelse af udlændingeloven
 • Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
 • Lov om indfødsretsprøven af 2015
 • STU-bekendtgørelsen
 • STU-loven

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at fremme børn og unges udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre skoleelever og deres forældre
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Danmarks Statistik
 • Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet (VISO)
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Foreninger
 • Forældrene til andre børn i institutionen
 • Kommunale og private daginstitutioner
 • Kommunens eksterne revision
 • Kulturinstitutioner
 • Mejeriforeningen
 • Producent af buskort
 • Præster
 • Regioner, andre kommuner og institutioner
 • Sammenslutninger af private institutioner
 • Skolefoto
 • Undervisningsministeriet
 • Virksomheder, der samarbejdes med i forhold til projekter/undervisningsforløb
 • Vognmænd

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med vores indsats over for flygtninge og på integrationsområdet baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK om boligplacering af flygtninge
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • BEK af udlændingeloven
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • BEK om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)
 • BEK om efterlevelseshjælp
 • LBK om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • BEK af udlændingeloven
 • BEK om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl
 • Lov om indfødsretsprøven
 • BEK af udlændingeloven
 • BEK om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.
 • LBK om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven)
 • Bekendtgørelse af forvaltningsloven §7, stk. 1 (Forvaltningsloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område §4 (Retssikkerhedsloven)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med den kommunale indsats overfor flygtninge og på integrationsområdet, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Advokater
 • Andre kommuner
 • Ankestyrelsen
 • Arbejdsgivere
 • Arbejdsløshedskasser
 • Beskæftigelsesministeriet og underliggende enheder
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Boligselskaber/udlejere
 • Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder
 • Danmarks Statistik
 • Databehandlere
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Frivillige, der modtager flygtninge
 • Forsyningsselskaber
 • Idrætsforeninger
 • Kommunens eksterne revision
 • Kriminalforsorgen
 • Krisecentre, opholdssteder og forsorgshjem
 • Pengeinstitutter
 • Politiet
 • Retsvæsenet
 • SKAT
 • Skoler og daginstitutioner
 • Statsforvaltningen
 • Tolke og mentorer
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet samt underliggende enheder
 • Undervisningsministeriet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med kommunens opgavevaretagelse i forhold til infrastruktur, forsyning samt affald og spildevand i kommunen, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • BEK af færdselslov (Færdselsloven)
 • LBK om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven)
 • LBK om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål
 • BEK om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje
 • LBK om private fællesveje (Privatvejsloven)
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • LBK om tv-overvågning (TV-overvågningsloven)
 • BEK om vej- og stiregister
 • Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)
 • BEK om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej
 • BEK om anvendelse af vejafmærkning
 • BEK om kommunal parkeringskontrol
 • BEK om parkeringsskiver (Parkeringsskivebekendtgørelsen)
 • BEK om særtransport (Særtransportbekendtgørelsen)
 • BEK om vejafmærkning
 • Jernbaneloven
 • Cirkulære om lov om offentlige veje
 • BEK om vejnavne og adresser
 • Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje
 • LBK om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (Betalingsloven)
 • LBK om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • LBK om okker (Okkerloven)
 • LBK om vandløb (Vandløbsloven)
 • Lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse
 • BEK om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener
 • BEK om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
 • BEK om klassifikation og registrering af vandløb
 • BEK om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
 • BEK om regulativer for offentlige vandløb
 • BEK om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
 • LBK om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
 • BEK om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
 • BEK om vandløbsregulering og -restaurering mv.
 • BEK om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
 • Lov om en Cityring
 • BEK om anlæg, der forbrænder affald (Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen)
 • LBK om afgift af affald og råstoffer (Affalds- og råstofafgiftsloven)
 • LBK om apoteksvirksomhed (Apotekerloven)
 • LBK om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • BEK om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
 • BEK om asbest
 • BEK om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
 • BEK om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler
 • BEK om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr
 • BEK om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (Bilskrotbekendtgørelsen)
 • BEK om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke (Pantbekendtgørelsen)
 • BEK om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål
 • BEK om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
 • BEK om Affaldsdatasystemet
 • BEK om biomasseaffald (Biomassebekendtgørelsen)
 • BEK af lodsloven (Lodsloven)
 • LBK om havne
 • LBK om luftfart (Luftfartsloven)
 • BEK om anvendelse af lods
 • BEK om sikring af havnefaciliteter
 • BEK om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne
 • BEK om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)
 • BEK om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
 • Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) (BL 9-15, 3. udgave)
 • Bestemmelser om lufttrafikregler
 • LBK om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven)
 • LBK om afgift af naturgas og bygas (Gasafgiftsloven)
 • LBK om elforsyning (Elforsyningsloven)
 • LBK om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven)
 • LBK om naturgasforsyning (Naturgasforsyningsloven)
 • LBK om radio- og fjernsynsvirksomhed (Radio- og fjernsynsloven)
 • LBK om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven)
 • LBK om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)
 • BEK om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau
 • BEK om indsatsplaner
 • BEK om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven
 • BEK om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (Vandmålerbekendtgørelsen)
 • BEK om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme
 • BEK om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutingsbekendtgørelsen)
 • BEK om vandforsyningsplanlægning
 • BEK om vandindvinding og vandforsyning
 • BEK om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Tilsynsbekendtgørelsen)
 • BEK om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (Målerbekendtgørelsen)
 • BEK om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
 • BEK om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)
 • LBK om afgift af elektricitet
 • LBK om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
 • BEK om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg
 • BEK af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester
 • LBK om fjernkøling
 • LBK om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger
 • LBK om trafikselskaber
 • Lov om en Cityring
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
 • BEK om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med kommunens opgavevaretagelse i forhold til infrastruktur, forsyning samt affald og spildevand i kommunen, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Affaldsbehandlingsselskaber
 • Beredskab
 • Natur- og Miljøklagenævnet
 • Vejdirektoratet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende opgaver i forbindelse med kommunens ejendomme og lokaler samt driftsmidler og inventar, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om social service (Serviceloven)
 • BEK af søloven (Søloven)
 • Bekendtgørelse om medielicens
 • BEK om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber mv. (Traktorbekendtgørelsen)
 • BEK om indretning m.v. af elevatorer

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med opgaver vedrørende kommunens ejendomme og lokaler samt driftsmidler og inventar, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Databehandlere

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af kommunalbestyrelse, udvalg, direktion, råd og nævn samt al kommunikation via kommunens officielle digitale informationskanaler, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • LBK om fonde og visse foreninger (Fondsloven)
 • LBK om forpligtende kommunale samarbejder
 • LBK om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
 • LBK om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Udligningsloven)
 • LBK om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven)
 • LBK om regionernes finansiering
 • LBK om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri (Støttet boligbyggeri)
 • LBK om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven)
 • Lov om en satsreguleringsprocent
 • Lov om Udbetaling Danmark
 • Lov om Folketingets Ombudsmand (Ombudsmandsloven)
 • Lov om kommunale borgerservicecentre (Borgerservicecenterloven)
 • Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
 • Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
 • Lov om regionale kulturforsøg
 • Lov om revision af den kommunale inddeling
 • Lov om Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven)
 • Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven)
 • Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder
 • Lov om socialtilsyn (Socialtilsynsloven)
 • Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.) (CPR-loven)
 • LBK om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven)
 • BEK om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.
 • BEK om deling af kommuner
 • BEK om forretningsorden for børn og unge-udvalgene
 • BEK om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.
 • BEK om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder
 • BEK af lov om frikommuner m.v. (Frikommuneloven)
 • BEK om aktindsigt i visse interne kommunale og regionale dokumenter
 • BEK af lov om rettens pleje
 • BEK om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.
 • BEK om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
 • BEK om ændring af bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
 • BEK om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark
 • BEK af lov om merværdiafgift (momsloven)
 • BEK af forvaltningsloven (Forvaltningsloven)
 • BEK om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • BEK af arkivloven (Arkivloven)
 • Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven)
 • LBK om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
 • Lov om offentlige betalinger m.v.
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
 • BEK om arkiveringsversioner
 • BEK om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne
 • BEK om elektronisk afregning med offentlige myndigheder
 • Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
 • BEK om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed (Arkivbekendtgørelsen)
 • BEK om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning
 • Ombudsmandens Beretning: Utilstrækkelige søgemuligheder i journalsystem
 • BEK om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
 • BEK om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet
 • Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • BEK om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver
 • Cookiebekendtgørelsen
 • Forældelsesloven
 • Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med sekretariatsbetjeningen af kommunalbestyrelse, udvalg, direktion, råd og nævn samt al kommunikation via kommunens officielle digitale informationskanaler, er det typisk følgende kategori af modtagere:

 • Ankestyrelsen
 • Eksterne konsulenter og leverandører
 • Modtagere af officielle informationer fra kommunen (fx borgere, journalister og besøgende)
 • Råd og nævn m.v. uden for den kommunale enhedsforvaltning

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Behandlingerne har til formål at muliggøre kommunens sagsbehandling i forbindelse med udbetaling
af kontante ydelser.

Retsgrundlag:

 • LBK om aktiv socialpolitik (Aktivloven)
 • LBK om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven)
 • LBK om delpension
 • LBK om en børne- og ungeydelse
 • LBK om børns forsørgelse (Børnebidragsloven)
 • LBK om fleksydelse
 • LBK om friplejeboliger (Friplejeboligloven)
 • LBK om individuel boligstøtte (Boligstøtteloven)
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • LBK om opkrævning af underholdsbidrag (Bidragsopkrævningsloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)
 • LBK om social pension (Pensionsloven)
 • LBK om social service (Serviceloven)
 • BEK af sundhedsloven (Sundhedsloven)
 • LBK om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven)
 • BEK af repatrieringsloven (Repatrieringsloven)
 • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselsloven)
 • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)
 • Lov om skifte af dødsboer (Dødsboskifteloven)
 • Lov om sygedagpenge (Sygedagpengeloven)
 • LBK af Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven)
 • BEK om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og kommunernes vejledning
 • BEK om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven
 • BEK om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand
 • BEK om delpension (Delpensionsbekendtgørelsen)
 • BEK om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister
 • BEK om efterlevelseshjælp
 • BEK om fleksydelse
 • BEK om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
 • BEK om ret til barseldagpenge
 • LBK om sygedagpenge
 • BEK om sygedagpenge til søfarende
 • BEK om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik
 • BEK om udbetaling af visse kontantydelser til sikrede
 • BEK om vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser (Funktionsevnebekendtgørelsen)
 • BEK om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
 • BEK om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
 • BEK om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse
 • BEK om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 • BEK om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 • BEK om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik og §70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • BEK om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
 • BEK om seniorførtidspension
 • BEK om social pension (Førtidspension og folkepension)
 • BEK om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.
 • BEK om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande
 • BEK om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed
 • Gammelførtidspensionsloven
 • LBK om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • LBK om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
 • Lov om kontantydelse
 • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)
 • Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love
 • Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
 • Vejledning om EF-regler om social sikring – Familieydelser
 • Vejledning om EF-regler om social sikring - Generel introduktion og fælles regler
 • Vejledning om EF-regler om social sikring – Lovvalg

Kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Kategori af modtagere:

 • Almennyttige boligselskaber i kommunen
 • Andre kommuner
 • Ankestyrelsen
 • ATP
 • Bedemand
 • Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Børne- og Socialministeriet
 • Danmarks Statistik
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Kommunens eksterne revision
 • Kommunale og private daginstitutioner
 • Livsforsikringsselskaber og pensionskasser
 • SKAT
 • Sundhedsministeriet
 • SU-styrelsen
 • Udbetaling Danmark
 • Udlændingestyrelsen

Overførsel til tredjelande:

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende varetagelsen af kommunens opgaver, der omhandler kultur, idræt samt folkeoplysning, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning sig typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om fonde og visse foreninger (Fondsloven)
 • BEK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen)
 • LBK om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven)
 • LBK om eliteidræt
 • BEK af arkivloven (Arkivloven)
 • LBK om ophavsret (Ophavsretsloven)
 • BEK af museumsloven (Museumslov)
 • BEK om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed (Arkivbekendtgørelsen)
 • Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.
 • BEK om museer m.v. (Museumsbekendtgørelsen)
 • Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
 • LBK om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
 • LBK om musik (Musikloven)
 • LBK om radio- og fjernsynsvirksomhed (Radio- og fjernsynsloven)
 • LBK om scenekunst
 • Lov om ændring af lov om scenekunst
 • Lov om film (Filmloven)
 • BEK om Det Københavnske Teatersamarbejde
 • BEK om egnsteatre (Egnsteater-bekendtgørelsen)
 • BEK om statstilskud til små storbyteatre
 • BEK om kunst i det offentlige rum
 • BEK om musikskoler
 • BEK om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater
 • BEK af udlændingeloven
 • LBK om litteratur
 • LBK om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven)
 • LBK om folkeskolen (Folkeskoleloven)
 • BEK om folkeskolens pædagogiske læringscentre
 • BEK om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed (Arkivbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse af arkivloven (Arkivloven)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af kommunens opgaver, der omhandler kultur, idræt samt folkeoplysning, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Foreninger
 • Fælleskommunale arkiver og lignende samarbejder på arkivområdet
 • Rigsarkivet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med løn- og personaleadministrationen samt opgaver angående arbejdsmiljøet i kommunen baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • LBK om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • LBK om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-loven)
 • LBK om ferie (Ferieloven)
 • LBK om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven)
 • LBK om lige løn til mænd og kvinder (Ligelønsloven)
 • LBK om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
 • LBK om ligestilling af kvinder og mænd (Ligestillingsloven)
 • LBK om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • LBK om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven)
 • LBK om pensioner efter tidligere tjenestemandslove mv.
 • LBK om tjenestemandspension (Tjenestemandspensionsloven)
 • LBK om tjenestemænd i folkeskolen m.v.
 • Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (Helbredslov)
 • Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (Børneattestloven)
 • Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
 • Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven)
 • BEK om beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
 • BEK om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)
 • BEK om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • BEK om rejse- og befordringsgodtgørelse
 • BEK om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o.l. (Ombudsbekendtgørelsen)
 • BEK om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen
 • BEK om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)
 • BEK om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen)
 • Ansættelsesbevisloven
 • LBK om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven)
 • BEK om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer
 • BEK om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • BEK om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
 • Folkeskoleloven
 • LBK om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
 • LBK om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
 • LBK om erhvervsuddannelser
 • LBK om professionshøjskoler for videregående uddannelser
 • LEP-loven
 • LBK om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven)
 • Lov om røgfri miljøer
 • BEK om anvendelse af tekniske hjælpemidler
 • BEK om arbejdets udførelse
 • BEK om faste arbejdssteders indretning
 • BEK om samarbejde om sikkerhed og sundhed
 • BEK om unges arbejde (Ungebekendtgørelsen)
 • BEK om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem
 • Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder
 • LBK om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre (Borgerservicecenterloven)
 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • LBK om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven)
 • BEK om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • LBK om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med løn- og personaleadministration samt opgaver angående arbejdsmiljøet i kommunen, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Amtskommunernes og Kommunernes fond for uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl. (AKUT)
 • Andre kommuner
 • Andre uddannelsesfonde
 • Ankestyrelsen
 • Arbejdstilsynet
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • ATP
 • Banker og forsikringsselskaber
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Danmarks Statistik
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Faglige organisationer og tillidsrepræsentanter
 • Foreninger
 • Kommunens eksterne revision
 • Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
 • Pensionskasser
 • Politiet
 • Private virksomheder, som varetager arbejdsskadevurderinger
 • Private institutioner eller virksomheder, hvis lønadministration varetages af kommunen
 • SKAT
 • Udbetaling Danmark
 • Udviklingsfond for Håndværkere og Teknikere (UHT)
 • Undervisningsministeriet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med den kommunale indsats på naturbeskyttelses- og miljøområdet, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om drift af landbrugsjorder
 • LBK om hold af dyr
 • LBK om jagt og vildtforvaltning (Jagtloven)
 • LBK om kemiske stoffer og produkter (Kemikalieloven)
 • LBK om miljø og genteknologi
 • LBK om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
 • LBK om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesloven)
 • LBK om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
 • LBK om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven)
 • Lov om beskyttelse af havmiljøet (Havmiljøloven)
 • Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)
 • Lov om havstrategi
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (Miljøskadeloven)
 • Lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og af lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v.
 • BEK om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)
 • BEK om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald
 • BEK om badevand og badeområder
 • BEK om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler (VOC-bekendtgørelsen)
 • BEK om bekæmpelse af rotter m.v.
 • BEK om bekæmpelsesmidler (Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)
 • BEK om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
 • BEK om definition af lettere forurenet jord
 • BEK om etablering og drift af renserier (Renseribekendtgørelsen)
 • BEK om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
 • BEK om forbud mod markafbrænding af halm mv.
 • BEK om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)
 • BEK om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen)
 • BEK om indsatsplaner
 • BEK om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (Klassificeringsbekendtgørelsen)
 • BEK om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen)
 • BEK om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
 • BEK om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. (Teknisk miljøzonebekendtgørelsen)
 • BEK om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (Dambrugsbekendtgørelsen)
 • BEK omkrav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet
 • BEK om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)
 • BEK om miljøzoner (Miljøzonebekendtgørelsen)
 • BEK om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner (Modtagebekendtgørelsen)
 • BEK om mål- og grænseværdier for luftens indhold af visse forurenende stoffer (Luftkvalitetsbekendtgørelsen)
 • BEK om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
 • BEK om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen)
 • BEK om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion (Brændeovnsbekendtgørelsen)
 • BEK om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen)
 • BEK om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer (Svovlbekendtgørelsen)
 • BEK om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet
 • BEK om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg
 • BEK om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger
 • BEK om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten
 • BEK om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen)
 • BEK om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
 • BEK om indberetning og registrering af jordforureningsdata
 • BEK om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner
 • BEK om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft
 • BEK om miljøtilsyn
 • BEK om pelsdyrfarme m.v.
 • BEK om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger
 • BEK om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner (Gasmotorbekendtgørelsen)
 • BEK af lov om hunde
 • BEK om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
 • BEK om jordvarmeanlæg (Jordvarmebekendtgørelsen)
 • BEK af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.
 • Lov om en Cityring
 • Lov om vandplanlægning
 • BEK om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder (Træaffaldsbekendtgørelsen)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med den kommunale indsats på naturbeskyttelses- og miljøområdet, er det typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Den region, som kommunen er en del af
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Miljøstyrelsen
 • Natur- og Miljøklagenævnet
 • Politiet

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os vedrørende den kommunale indsats på omsorgs- og sundhedsområdet, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om social service (Serviceloven)
 • BEK af forvaltningsloven
 • BEK af straffeloven
 • BEK om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service
 • BEK om adoption
 • BEK om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig
 • BEK om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud
 • BEK om voksenansvar for anbragte børn og unge
 • BEK om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år
 • BEK om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven
 • BEK om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
 • BEK om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte
 • BEK om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring
 • BEK om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service
 • BEK om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven
 • BEK om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (Rammebekendtgørelsen)
 • BEK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsbekendtgørelsen)
 • BEK om støtte til køb af bil efter servicelovens
 • BEK om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • BEK om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96
 • BEK om underretning af kommunalbestyrelsen om afhøringer af sigtede under 18 år
 • BEK om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service
 • BEK om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet
 • LBK om adoption (Adoptionsloven)
 • LBK om friplejeboliger (Friplejeboligloven)
 • LBK om fuldbyrdelse af straf m.v. (Straffuldbyrdelsesloven)
 • LBK om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven)
 • LBK om social pension (Pensionsloven)
 • Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
 • BEK om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
 • BEK om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84
 • BEK om børnehuse
 • BEK om familievejlederordningen efter lov om social service § 11
 • BEK om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83
 • BEK om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde
 • BEK om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service
 • BEK om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86
 • BEK om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven
 • BEK om voksenansvar for anbragte børn og unge
 • BEK om plejefamilier
 • BEK om plejehjem og beskyttede boliger
 • BEK om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig
 • BEK om socialtilsyn
 • BEK om Tilbudsportalen
 • Beredskabsloven
 • Lov om ændring af beredskabsloven
 • Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser)
 • BEK af Socialtilsynsloven
 • Tilbageholdelsesloven
 • Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven
 • BEK om adgang til kommunale og regionale sundhedsydelser, der ikke er sygehusbehandling, til personer fra andre EU/EØS-lande, Færøerne og Grønland
 • BEK om sterilisation og kastration
 • BEK om Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende international social sikring
 • BEK om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren
 • BEK om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v.
 • BEK af udlændingeloven
 • LBK om euforiserende stoffer
 • LBK om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
 • LBK om regionernes finansiering
 • Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)
 • LBK om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
 • Retssikkerhedsloven
 • BEK af Sundhedsloven
 • BEK om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
 • BEK om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge
 • BEK om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus
 • BEK om hjemmesygepleje
 • BEK om indberetning af lægelig stofmisbrugsbehandling og indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere
 • BEK om indretning og drift af medicindepoter
 • BEK om kommunernes indberetning af stofmisbrugsbehandling til Sundhedsstyrelsen
 • BEK om planlægning af sundhedsberedskabet
 • BEK om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.
 • BEK om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
 • BEK om tandpleje (TandplejeBEKn)
 • BEK om tilskud til fodbehandling i praksissektoren (FodterapeutBEKn)
 • BEK om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i en forbindelse med den kommunale indsats på omsorgs- og sundhedsområdet, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Andre kommuner
 • Andre private aktører på sundhedsområdet
 • Alment praktiserende læger og sygehuslæger
 • Betalingsformidlere som fx Nets
 • Centrale sundhedsmyndigheder
 • Danmarks Statistik
 • Den Offentlige Rejsesygesikring
 • Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto
 • Kommunens eksterne revision
 • Leverandører af hjælpemidler
 • Postvirksomheder
 • Private virksomheder
 • Privatpraktiserende tandlæger
 • Regioner
 • Sundhedsministeriet
 • Sundhedsstyrelsen

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med kommunens opgaver vedr. planlægning, byggeri og erhvervsforhold, herunder turisme, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om byfornyelse og udvikling af byer (Byfornyelsesloven)
 • LBK om drift af landbrugsjorder
 • LBK om landbrugsejendomme (Landbrugsloven)
 • LBK om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)
 • LBK om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)
 • LBK om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)
 • LBK om planlægning (Planloven)
 • LBK om råstoffer (Råstofloven)
 • LBK om skove (Skovloven)
 • LBK om sommerhuse og campering m.v. (Sommerhusloven)
 • LBK om udstykning og anden registrering i matriklen (Udstykningsloven)
 • LBK om fremme af vedvarende energi
 • Lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (Dispensationsmuligheder og øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder)
 • Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål (Jordfordelingsloven)
 • LBK om kolonihaver (Kolonihaveloven)
 • Lov om nationalparker
 • Lov om en Cityring
 • LBK om Geodatastyrelsen
 • Lov om offentlige veje m.v.
 • BEK om administration af tilskud til grøn ordning
 • LKB om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
 • BEK om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
 • BEK om bekæmpelse af kæmpebjørneklo
 • BEK om bygge- og beskyttelseslinjer
 • BEK om fredning af Agger Tange mv.
 • BEK om godkendelse af visse vejanlæg mv.
 • BEK om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers
 • BEK om jordkøbsnævn
 • BEK om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
 • BEK om matrikulære arbejder
 • BEK om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter
 • BEK om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land
 • BEK om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • BEK om tilbagebetaling af tilskud i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • BEK om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • BEK om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen
 • BEK om udstykningskontrollen
 • BEK om beskyttede naturtyper
 • LBK om tinglysning
 • BEK om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • BEK om beskyttede sten- og jorddiger og lignende (Digebekendtgørelsen)
 • BEK om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • BEK om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet
 • BEK om pleje af fortidsminder
 • BEK af museumsloven (Museumsloven)
 • BEK om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
 • BEK om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Karup Å med sidevandløb og søer
 • BEK om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne
 • BEK om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner
 • BEK om pleje af fredede arealer og tilsyn
 • BEK om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
 • BEK om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen)
 • BEK af beredskabsloven (Beredskabsloven)
 • BEK af byggelov (Byggeloven)
 • LBK om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven)
 • LBK om gasinstallationer og gasmateriel
 • LBK om hegn (Hegnsloven)
 • BEK om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder
 • BEK om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
 • BEK om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri
 • BEK om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-bekendtgørelsen)
 • Cirkulære om kommunale parkeringsfonde
 • Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner
 • LBK om almene boliger (Almenboligloven)
 • LBK om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Andelsboligloven)
 • LBK om boligbyggeri (Boligbyggeriloven)
 • LBK om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven)
 • LBK om friplejeboliger (Friplejeboligloven)
 • LBK om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)
 • LBK om kommunal anvisningsret (Anvisningsretsloven)
 • LBK om leje (Lejeloven)
 • LBK om leje af almene boliger (Almenlejeloven)
 • LBK om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven)
 • Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser (Frigørelsesloven)
 • Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger
 • Lov om støttede private ungdomsboliger (Ungdomsboligloven)
 • BEK om boligplacering af flygtninge
 • BEK om bygningsdrift
 • BEK om drift af almene boliger m.v.
 • BEK om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden
 • BEK om etablering af friplejeboliger
 • BEK om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.
 • BEK om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger
 • BEK om støtte til almene boliger m.v.
 • BEK om støttede private ungdomsboliger
 • BEK om udlejning af almene boliger m.v.
 • BEK om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn)
 • BEK om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v.
 • BEK om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
 • BEK om støtte m.v. til startboliger for unge
 • BEK om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
 • BEK om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
 • Bekendtgørelse af udlændingeloven
 • Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love
 • Lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger og lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme (Tilskudsudbetaling, arbejdets igangsættelse m.v.)
 • Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
 • LBK om erhvervsfremme
 • LBK om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
 • Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)
 • Lov om Visitdenmark
 • BEK om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber
 • BEK om krydsoverensstemmelse
 • BEK om tilskud til omstilling af fiskerisektoren (PESCA)
 • BEK om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post
 • Lov om dansk turisme
 • Lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
 • LBK om Offentlig Digital Post

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med kommunens opgaver vedrørende planlægning, byggeri og erhvervsforhold, herunder turisme, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Brandmyndigheder
 • Planklagenævnet
 • Politiet
 • Statsforvaltningen

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvis du har rettet henvendelse til os i forbindelse med kommunens regulering af visse private erhverv, baseres behandlingen af dine personoplysninger i den danske lovgivning typisk på én eller flere af følgende regler:

 • LBK om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Restaurationsloven)
 • LBK om taxikørsel m.v. (Taxiloven)
 • Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven)
 • BEK af overenskomst af 17. juni 2002 med Sverige om ændring af overenskomst af 3. marts 2000 om international taxikørsel på vej
 • BEK om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over
 • BEK om særlige krav til taxier mv.
 • BEK om taxikørsel m.v. (Taxibekendtgørelsen)

Der kan være tale om følgende kategori af personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Fortrolige oplysninger (fx CPR)
 • Oplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv.

Hvis kommunen videregiver dine personoplysninger i forbindelse med kommunens regulering af visse private erhverv, er der typisk følgende kategori af modtagere:

 • Politiet (indstillinger til bevillingsnævnet)
 • SKAT

Vi overfører ikke persondata til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Når vi behandler personoplysninger om dig, følger vi gældende lovgivning for, hvor længe vi må og skal opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har efter anmodning ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger. 

 • Ret til at få forkerte oplysninger rettet (berigtigelse)

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forkerte, forældede eller på anden måde mangelfulde.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet visse oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen af dine oplysninger er opfyldt, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger udelukkende sker på baggrund af et samtykke fra dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Trækker du dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke frem til tidspunktet, hvor du trækker det tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 • Din ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, hvor du også kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Enkelte af vores databehandlere befinder sig uden for EU eller anvender underdatabehandlere, som befinder sig uden for EU.

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU, vil vi altid sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag – det vil sige, at vi sikrer os, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert.

Hvad er databeskyttelesesrådgiverens opgaver?

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte at kommunen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som kommunen træffer.

Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan Thisted Kommune behandler dine oplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Du kan finde flere oplysninger herom på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk .

Du må meget gerne også rette henvendelse til kommunens databeskyttelsesrådgiver og fremføre din klage. Du kan bl.a. kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@thisted.dk eller via 9917 1717 (omstillingen).

 

Cookies på hjemmesiden

Thisted Kommunes information om brug af cookies på hjemmesiden kan du finde her.

Når du skriver til os (formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger)

Her kan du læse yderligere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Thisted Kommune. Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager Thisted Kommune har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis. 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9, herunder særligt:

 • Artikel 6, stk. 1, litra e og
 • Artikel 9, stk. 2, litra f for så vidt angår følsomme oplysninger.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

 

Vilkår for tjenesteudbyderes anvendelse af login-tjenesten

En Tjenesteudbyder må kun forlade sig på autentifikation af ID-tjenestens brugere på NSIS Sikringsniveau Betydelig når følgende er opfyldt:

 • Tjenesteudbyder har gennemført en gensidig teknisk registrering imod ID-tjenesten i dialog med ID-tjenestens forretningsorganisation
 • Tjenesteudbyder har forsikret sig om, at det tilbudte sikringsniveau fra ID-tjenesten opfylder Tjenesteudbyderens sikringsbehov
 • Tjenesteudbyder har aftalt eventuel anvendelse af eventuelle autorisations-data indeholdt i ID-tjenestens tokens med henblik på autorisation af rettigheder i Tjenesteudbyderens tjeneste.
 • Tjenesteudbyder validerer ID-tjenestens SAML token ved hver enkelt autentifikation inkl. verifikation af digital signatur, herunder gyldighed af ID-tjenestens certifikat som angivet fra certifikatudsteder.
 • Tjenesteudbyder validerer at det modtagne SAML token i ”Audience Restriction” omfatter tjenesteudbyderen.
 • Tjenesten uddrager det eksplicitte NSIS Sikringsniveau,  der er indskrevet i den enkelte Token. Bemærk at dette NSIS Sikringsniveau godt kan være NSIS Lav eller udefineret, i hvilket tilfælde den aktuelle brugere IKKE er autentificeret på NSIS sikringsniveau Betydelig!
 • Oplysningerne fra ID-tjenesten skal behandles fortroligt, og må ikke videregives til 3.part uden kommunens explicitte tilladelse.
 • Tjenesteudbyderen skal sikre at data er beskyttet på et passende niveau under hele behandlingsperioden, og at både behandling og opbevaring af data overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen.

ID-tjenesten understøtter lokal sessionsbevarelse i henhold til mulighederne herfor i NSIS standarden.
Tjenesteudbyder er selv ansvarlig for sikkerhedsforhold omkring eventuelle egne sessionsmekanismer samt vurdering af behovet for at gennemtvinge en ny Autentifikation med aktiv brugerinvolvering (dvs. fravælge SSO) jf. NSIS v. 2.0.1 kap. 6 krav 8).

TV-overvågning

Her kan du finde informationer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning i Thisted Kommune.

Databeskyttelsesreglerne gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har kommunen pligt til at informere dig om behandlingen.

Thisted Kommune foretager tv-overvågning på steder, hvor der er behov for at begrænse hærværk, indbrud og anden kriminalitet samt for at øge trygheden for de personer, der færdes i det overvågede område.

Det er alene betroet personale på den pågældende lokation, der administrerer og har adgang til tv-overvågningen.

Det lovmæssige grundlag for behandlingen sker med hjemmel i:

· Tv-overvågningsloven

· Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse)

· Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)

· Databeskyttelseslovens §8 (strafbare forhold)

 

Vi behandler de oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-over-vågede område. Det kan omfatte:

· Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.

· Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på op-tagelserne.

· Følsomme personoplysninger i form af helbredsmæssige, religiøse eller seksuelle forhold, etnisk oprindelse, dit udseende, bevægelsesmønster eller andre biometri-ske oplysninger med henblik på entydig identifikation.

 

I tilfælde af tyveri, hærværk, vold, overfald eller mistanke om en hændelse vil kommunens kontaktperson gennemgå optagelserne. Optagelserne vil indgå i en anmeldelse til politiet. Politiet kan også bede om at få udleveret en optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

 

I tilfælde af tyveri, hærværk, vold, overfald eller mistanke om en hændelse vil optagelserne blive gennemgået.

Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 4 c. Politiet kan også bede om at få udleveret en optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end til politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

 

Oplysningerne slettes automatisk 30 dage efter optagelsen. Oplysninger, der indgår i en verserende sag, kan blive gemt, så længe der foregår en undersøgelse.

 

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til behandling af dine op-lysninger. Du har ret til at klage, søge indsigt, gøre indsigelse, begrænse, berigtige og i visse tilfælde at få slettet dine oplysninger. Det kan du læse mere om på Datatilsynets hjemme-side www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har henvendelser angående de konkrete optagelser, skal du henvende dig til den pågældende institution, hvor tv-overvågningen finder sted.

Thisted Kommunes Databeskyttelsesrådgiver:

Telefon: 9917 1717

Mail: databeskyttelse@thisted.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Senest opdateret 31-08-2023

IT og Digitalisering

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Databeskyttelsesrådgiver

Kontortid

Mandag - onsdag 
08.00 - 15.00

Tilbagekald samtykke

Send sikker post

TV-overvågning