Kom og vær med til at pleje Thys natur

Publiceret 21-03-2022

Vær med til en hyggelig dag, hvor vi sammen passer på din, min og vores natur.

Naturen i Thy er noget helt særligt, som vi alle sammen sætter pris på.
 
Derfor skal vi også passe på den. Og det kan du nu være med til.

Det sker til et af Thisted Kommunes mikropleje-arrangementer i 2022 under projektet Rigkilde Life.

Den næste naturplejedag er den 3. april i Brokær fra kl. 10.00-13.00. Der skal ryddes i området, så det store rigkær og kildevæld syd for Kløvenhøjvej og Doverkil ikke ender som lukket skov.

Der går allerede kreaturer i området, der sørger for at holde bevoksningen nede, men flere steder er der høj grundvandsstand, der gør det svært for dyrene at græsse. Derfor skal de have en hjælpende hånd med at rydde området.

Det hjælper vi hinanden med, samtidig med at du vil få en masse fortællinger og viden om områdets særlige botanik og historie.

Så kom og vær med til at svinge leen, buskrydderen eller ørnenæbet under kyndig vejledning.

Alle kan være med.

Thisted Kommune er vært med en sandwich og vand, og tilmelding til naturvejleder Søren Krag på 29 61 97 57 er derfor nødvendig senest onsdag den 30. marts. Husk praktisk tøj og gummistøvler.

Vi mødes ved P-pladsen ved Kløvenhøj på Kløvenhøjvej, 7760 Hurup Thy: https://goo.gl/maps/KyuZo9uRWf96pUEM7

Fakta om Rigkilde Life

RigKilde LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark - herunder Thisted Kommune, vil redde sjælden og særlig natur.

Det gør vi blandt andet gennem:

  • At etablere hensigtsmæssig vandstand, f.eks. ved at fylde op, blokere eller ændre grøfter, der dræner eksisterende rigkær, kildevæld og avneknippemoser.
  • At rydde nogle områder helt eller delvist med især tagrør og pilekrat, hvor der er gode muligheder for at forbedre prognosen for bevaring eller genskabe rigkær, kildevæld og avneknippemoser.
  • At afgræsse områder med kreaturer og dermed lave langsigtet naturpleje. Der kan også sættes robuste og langtidsholdbare hegn op til kreaturer.
  • For udvalgte områder kan jordfordeling måske være en mulighed der både tilgodeser lodsejers ønsker om mere sammenhængende områder og projektets mål.
Læs mere om Rigkilde Life her: https://www.rigkildelife.dk/frontpage/
 

Øvrige naturplejearrangementer i 2022

Alle fremtidige arrangementer vil også være at finde på www.thy360.dk.

Langdalen – Søndag den 1. maj

I dalstrøget i den vestlige del af Brokær, ligger et fint rigkær, hvor der bl.a. vokser den sjældne leverurt. Thisted Kommune har lavet et rydningsprojekt med oprykning af pilekrat i 2019. Der er nu en mindre genvækst af pil, som vi vil tage i opløbet, inden der sker en omfattende tilgroning af området. Langdalen er med fredning lukket for offentlig adgang. Men på denne ene dag er der åbnet op til en særlig adgang i anledning af arrangementet, så her er en unik mulighed for at se og høre om området.

Vejlernes Dag juni – den 4. juni

I forbindelse med AVJ-Fondens spændende arrangement om og i Vejlerne, vil du også få mulighed for at prøve at udføre naturpleje med grejbanken. Kom og hør biologen fortælle om naturpleje, og prøv at slå med le.

Familiedag Sønderhå 6. august 2022

Vest for Ove Sø ligger Sønderhå Plantage, og mellem plantagen og søbredden ligger det fine engområde, der rummer en meget spændende botanik. Her ligger et meget stort rigkær, som plejes med afgræsning. Stedvist er der begyndende tilgroning med pil og havtorn. I kanten af skoven er der shelters og bålplads, og vi byder denne dag på bålstegte pandekager, fortælling om områdets natur, og du kan prøve at fange vandinsekter i søen, lede efter sjældne planter, slå med le og klippe med ørnenæb. Et særligt familievenligt arrangement

Tranekær – torsdag den 18. august - fælles arrangement med folkecenteret

I samarbejde med Folkecenteret har vi lavet flere naturplejetiltag. Mellem Folkecenteret og fjorden ligger Skibstedenge, et vidt udstrakt engområde med rigkær, kildevæld, strandenge og overdrev. Kom og hør om Folkecenteret, samarbejdet om naturplejeprojekterne i området, og de særlige naturværdier i området, og hvorfor det er nødvendigt med naturpleje for at opretholde den gode naturtilstand. Vi vil med grejbanken bekæmpe pileopvækst og tagrør i de sårbare naturområder.

Naturens Dag – Doverodde 10. september

På Naturens Dag på Doverodde har du mulighed for at prøve flere friluftsaktiviteter, og du vil også kunne prøve at slå med le på engarealet ned mod Doverkil langs med dæmningen. Her forhindrer en tæt rørskov at sollyset kan nå ned til jordoverfladen og skabe vækstbetingelser for de små sårbare planter. Vi har derfor ad flere omgange lavet le-slånings arrangementer i dette område, og vil følge op på dette også på denne dag.

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00